ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariusz Olkowski
Osoba odpowiedzialna: Justyna Rutkowska
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 25
Telefon kontaktowy: 89 670 69 32
e-mail: 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-16.00 wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piatek 7.00-14.00
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
Telefon kontaktowy 89 670-69-32 Adres ">'); // --> e-mail:
 
Termin i sposób załatwienia
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika urzędu.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy. Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Wójt Gminy Jonkowo.
 
Opłaty
Brak
 
Wymagane Dokumenty
1.       Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika (wg załącznika nr 1),
2.       Załączniki do wniosku wymienionego w ust.1:
 • kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
 • kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym,
 • zaświadczenie z Ochotniczego Hufca Pracy, że młodociany pracownik był jego uczestnikiem w okresie odbywania przyuczenia – w przypadku, gdy okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwał dłużej niż 6 miesięcy,
 • kopia świadectwa pracy wystawionego przez poprzedniego pracodawcę - gdy młodociany pracownik rozpoczął praktyczną naukę zawodu u innego pracodawcy,
 • formularz informacji zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,  poz. 311 z późn. zm.) wg załącznika nr 3.
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg załącznika nr 2).
Nadmienia się że:
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie  zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie,
 • zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym należy przedstawić w oryginale,
 • zaświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 4 powinno być złożone w oryginale, kopie o których mowa w ust. 2 pkt 7, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem  własnoręcznie.
Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej  w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
 
Uwagi
W oświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 2) należy uwzględnić pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie uzyskaną w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do której przedsiębiorca otrzymał zaświadczenia o pomocy de minimis, bądź decyzję o przyznaniu pomocy, z której wynika jasno, iż udzielona pomoc była pomocą de minimis.
Uzupełnianie części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc pn.  „Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis” powinno odbywać się wg następujących zasad:
 
A. W odniesieniu do umów zawartych z Ochotniczym Hufcem Pracy do dnia 30.06.2014r.
Należy udzielić odpowiedzi twierdzącej na pytania: "Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów"? oraz "Jeśli tak,             czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?". Następnie wykazuje się pomoc publiczną na szkolenia, którą wnioskodawca otrzymał z Ochotniczego Hufca Pracy  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na kształcenie konkretnej (jednej) osoby młodocianej. Okres podlegający  kumulacji pomocy de minimis (dany rok kalendarzowy i dwa poprzedzające go lata kalendarzowe) nie ma w tym przypadku zastosowania. Wyjaśnienia dotyczące wypełniania części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz    z przykładem praktycznym stanowią załącznik nr 4. Przykładowo wypełniona część D formularza stanowi załącznik nr 5.
 
B. W odniesieniu do umów zawartych z Ochotniczym Hufcem Pracy od dnia 01.07.2014r. należy jedynie:
 • wybrać opcję "tak" przy pytaniu: "Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów"?,
 • zaznaczyć opcję "nie" przy pytaniu :"Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów,   o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?".
 
Podstawa prawna
 • Art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz.1626 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.232),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.),
 • Art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Rutkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 08:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 08:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 11:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »