ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 35571
Dane podstawowe 152232
Statut Gminy 20342
Regulamin organizacyjny 15955
Kierownictwo urzędu 6018
Wójt 10240
Sekretarz 7682
Skarbnik 7670
Referaty i stanowiska 16440
Referat Organizacyjny, Spraw, Obywatelskich i Społecznych 3572
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 12035
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 9520
Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy 14258
Stanowisko d/s Kadr 11306
Stanowisko d/s obronnych i ppoż 8395
Stanowisko d/s informatycznych 8133
Pomoc Administracyjna 9569
Stanowisko ds. obsługi interesantów 522
Stanowisko ds. działaności gospodarczej i funduszu sołeckiego 545
Referat Finansowy 3414
Główny Księgowy 15152
Stanowisko d/s płac 12853
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 13590
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 17799
Stanowisko d/s wymiaru 8925
Stanowisko d/s windykacji 9532
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 6464
Stanowisko ds. obsługi kasy 175
stanowisko d/s wymiaru 470
Referat Inwestycji, Infrastruktury drogowej I Ochrony Środowiska 11588
Kierownik Referatu 8497
Stanowisko d/s Inwestycji 8060
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 12203
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 11080
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 1067
Stanowisko ds. inwestycji 716
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 1266
Kierownik Referatu 1111
Stanowisko d/s planowania przestrzennego 1688
Stanowisko d/s nieruchomości 1587
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 1533
Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych 590
Referat Oświaty 255
Kierownik Referatu 573
Stanowisko ds. księgowości oświaty 996
Stanowisko ds. księgowości oświaty 579
Stanowisko ds. kadr 536
Stanowsiko ds. oświaty 772
Stanowisko ds. płac 201
Stanowisko ds. oświaty 510
Urząd Stanu Cywilnego 20950
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych i promocji 21328
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 1526
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 199
Kontakt 33747
Organy Gminy 20039
Wójt 14784
Rada Gminy 7983
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 8483
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 4405
Komisje 2022
Informacje o posiedzeniach 23346
Komisja Budżetowa 5875
Komisja Rewizyjna 6725
Komisja Spraw Społecznych 7580
Komisja Gospodarki 6726
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 3337
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 19228
Oferty Pracy 60988
Ogłoszenia o naborze 144479
Wyniki naboru 89439
Załączniki do pobrania 5683
Oświadczenia majątkowe 18955
Oświadczenia majątkowe Urząd 5447
Rok 2015 6850
Rok 2016 6593
Rok 2017 6932
Rok 2018 5444
Rok 2019 3126
Rok 2020 2682
Rok 2021 2035
Rok 2022 1027
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 6023
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 6555
Rok 2014 - 2018 18996
Rok 2018 - 2023 12322
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4803
Rok 2015 8683
Rok 2016 5906
Rok 2017 6001
Rok 2018 5226
Rok 2019 3629
Rok 2020 3032
Rok 2021 1730
Rok 2022 899
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 372380
Petycje 16538
Interpelacje 5135
Raport o stanie Gminy 19539
Wybory Sejm i Senat 2023 4998
Wybory samorządowe 2024 756
Procedury załatwiania spraw 13222
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1887
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 9749
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 11139
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 9828
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7168
Koncesje alkoholowe 15307
Rejestracja działalności gospodarczej 6119
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 6973
Wykreślenie działalności gospodarczej 5792
Zawieszenie działalności gospodarczej 6688
Wznowienie działalności gospodarczej 5718
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 5678
Zameldowanie na pobyt stały 18652
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 13360
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 16538
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 8032
Wymeldowanie z pobytu stałego 11902
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 8485
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 5667
Wpisanie do rejestru wyborców 5698
Karta Dużej Rodziny 5879
Referat finansowy 1845
Podatek od nieruchomości 26991
Podatek od środków tansportowych 17870
Podatek leśny 11337
Podatek rolny 16027
Ulgi podatkowe 6816
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 2518
Azbest 3123
Usuwanie Azbestu 2022 973
Wydanie decyzji środowiskowych 9716
Wycinka Drzew i Krzewów 14687
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 6706
Utrzymanie porządku w Gminie 10644
Zamówienia Publiczne 10162
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 4703
Wnioski 2022 Rok 3572
Wnioski 2023 Rok 632
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 711
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy 2724
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1447
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1603
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1653
Sprzedaż nieruchomości 972
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 935
Rozgraniczenie Nieruchomości 477
Urząd Stanu Cywilnego 2539
Dowody osobiste 17455
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 11441
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 8642
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 7517
Zmiana Imienia i Nazwiska 10825
Zgłoszenie zgonu 7596
Zgłoszenie urodzenia dziecka 6878
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 8056
Zaświadczenie o stanie cywilnym 6720
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 6543
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 10392
Zamówienia publiczne 516451
Zamówienia Publiczne do 130 000zł 18256
Zamówienia publiczne 2022 14363
Zamówienia publiczne 2023 8717
Zamówienia publiczne 2024 959
Zamówienia publiczne 2021 20307
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 42012
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. 8349
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 269889
Nieruchomości 158887
Wykazy nieruchomości 27197
Ogłoszenia o przetargach 29718
Informacje o wynikach przetargów 7599
Akty prawne Gminy Jonkowo 25249
Akty Prawne Gminy Jonkowo 7104349
Budżet 12769
Sprawozdawczość budżetowa 4215
Rok 2011 6622
Rok 2012 8300
Rok 2013 6911
Rok 2014 6712
Rok 2015 6798
Rok 2016 6636
Rok 2017 15914
Rok 2018 2584
I kwartał 4557
II Kwartał 4085
III kwartał 4742
IV Kwartał 9186
Rok 2019 1006
I kwartał 4316
II Kwartał 3265
III kwartał 3299
IV Kwartał 3422
Projekt Budżetu na 2020 rok 1806
Rok 2020 743
I kwartał 2405
II kwartał 2276
III kwartał 2113
IV kwartał 2254
Rok 2021 643
I kwartał 2464
II Kwartał 1908
III Kwartał 1159
IV Kwartał 1288
Rok 2022 262
I Kwartał 1352
II Kwartał 926
III Kwartał 579
IV kwartał 549
Rok 2023 136
I Kwartal 567
II kwartal 464
III Kwartal 471
Sprawozdawczość finansowa 56
Rok 2018 40
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 150
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 36
Bilans Zbiorczy 169
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 144
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 132
Informacje dodatkowe - zbiorcza 135
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 35
Bilanse - jednostkowe 173
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 195
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 187
Informacja dodatkowa - jednostkowa 180
Rok 2019 676
Bilans z wykonania budżetu JST 2183
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 624
Bilans zbiorczy 2326
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2208
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2293
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2221
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 553
Bilanse - jednostkowe 2351
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2271
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2324
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2238
Rok 2020 522
Bilans z wykonania budżetu JSt 468
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 460
Bilans zbiorczy 468
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 435
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 412
Informacje dodatkowe - zbiorcza 461
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 450
Bilans zbiorczy 428
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 459
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 433
Informacje dodatkowe - zbiorcza 444
Rok 2020 440
Bilans z wykonania budżetu 1531
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 1402
rachunek zysków i strat - jednostkowe 1465
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 1395
informacja dodatkowa - jednostkowe 1734
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 357
bilans - zbiorczy 1467
rachunek zysków i strat – zbiorczy 1468
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1414
informacja dodatkowa - zbiorcza 1462
Rok 2021 243
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 859
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 207
Bilanse Jednostkowe 986
Rachunek zysków i strat jednostkowy 888
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 897
Informacja dodatkowa jednostkowa 964
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 189
Bilans zbiorczy 797
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 819
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 796
Informacje dodatkowe - zbiorcza 817
Rok 2022 121
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 449
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 115
Bilanse Jednostkowe 407
Rachunek zysków i strat jednostkowy 452
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 416
Informacja dodatkowa jednostkowa 670
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 104
Bilans zbiorczy 378
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 394
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 368
Informacje dodatkowe - zbiorcza 396
Budżet i Opinie RIO 568
Ochrona środowiska 14623
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 176363
Polowania zbiorowe 41654
Usuwanie folii rolniczych 2613
Geologia 3598
Komunikacja gminna 261
Strategia i Opracowania 5522
Strategia Rozwoju Gminy 5551
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9917
Program Usuwania Azbestu 4237
Program Ochrony Środowiska 9297
Gminna Ewidencja Zabytków 3774
System Informacji Przestrzennej 3392
Planowanie Przestrzenne 20826
Ogłoszenia i Obwieszczenia 482997
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 25751
Obowiązujące plany 52738
Plany wyłożone do publicznego wglądu 24657
Zbiory danych przestrzennych 1000
Mątki 3440
Jonkowo centrum 2274
Giedajty 1456
Jonkowo Hanowskiego-Lipowa-Biała 1257
Jonkowo 1136
Warkały/Giedajty 671
Wrzesina 435
Jonkowo ul. Błękitna 516
Zmiana planu centrum 436
Zmiana planu Jonkowo okolice ul. Przyjemnej 478
Mątki dz. 279/15 i 279/21 225
odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 132
zmiana MPZP Jonkowo centrum 585
zmiana MPZP Jonkowo ul. Przyjemna 579
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28344
Klauzule RODO 448
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 10254
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10896
Rok 2022 3706
Rok 2021 11779
rok 2020 14361
Rok 2019 10504
Rok 2018 10331
Rok 2017 36537
Starsze wersje 73291
Rok 2023 1897
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 8906
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 8029
Rejestr działalności regulowanej 4099
Rejestr planowanie przestrzenne 109
Rok 2016 609
Rok 2017 317
Rok 2018 447
Rok 2019 394
Rok 2020 373
Rok 2021 404
Rok 2022 429
Rok 2023 487
Oświata 18095
SP Jonkowo 17284
SP we Wrzesinie 18392
SP Nowe Kawkowo 13431
Przedszkole w Jonkowie 21576
Żłobek 13438
Jednostki Budżetowe 7064
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69
Zakład Gospodarki Komunalnej 19652
Instytucje Kultury 7209
Rejestr Instytucji Kultury 6484
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie 462
RODO - Ochrona Danych Osobowych 19268
POLICJA 17144
Cyberbezpieczeństwo 2657

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 3712
Plan Działania 1937
Raport dostępności 1455
Koordynator 1507
Tekst odczytywany maszynowo 1712
Tekst łatwy do czytania ETR 1559
Informacja o Urzędzie w PJM 1476
Deklaracja dostępności 12116
Wyszukiwarka 2
Statystyka 9318
Rejestr zmian 3236946
Redakcja Biuletunu 7323
Mapa serwisu 10307
informacje z Urzędu 29697

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 553531
Informacje o naborze 157441
Aktualności 126499
Komunikaty 8659
« powrót do poprzedniej strony