ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 27661
Dane podstawowe 109063
Statut Gminy 15001
Regulamin organizacyjny 12281
Kierownictwo urzędu 4939
Wójt 7062
Sekretarz 5733
Skarbnik 5859
Referaty i stanowiska 11266
Referat Organizacyjny 2413
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 8952
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 6707
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 9908
Stanowisko d/s Kadr 8048
Stanowisko d.s. Kadr 214
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 5721
Stanowisko d/s informatycznych 5428
Stanowisko d/s Oświaty 6725
Referat Finansowy 2512
Główny Księgowy 11282
Stanowisko d/s płac 8515
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 9851
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 6393
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 15074
Stanowisko d/s wymiaru 6577
Stanowisko d/s windykacji 6981
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 4717
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9907
Kierownik Referatu 5371
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 7979
Stanowisko d/s Inwestycji 5101
Stanowisko d/s Nieruchomości 7914
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 5610
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 8059
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 7275
Stanowisko d/s urbanistyki 7211
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 3120
Urząd Stanu Cywilnego 15766
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 14601
Kontakt 19020
Organy Gminy 14715
Wójt 11350
Rada Gminy 7040
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 6659
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1955
Komisje 1449
Informacje o posiedzeniach 14572
Komisja Budżetowa 4177
Komisja Rewizyjna 5043
Komisja Spraw Społecznych 5690
Komisja Gospodarki 5007
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1704
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 15658
Oferty Pracy 44830
Ogłoszenia o naborze 79082
Wyniki naboru 50343
Załączniki do pobrania 3411
Oświadczenia majątkowe 13743
Oświadczenia majątkowe Urząd 4657
Rok 2015 5289
Rok 2016 4987
Rok 2017 5108
Rok 2018 3476
Rok 2019 1721
Rok 2020 576
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5359
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 5171
Rok 2014 - 2018 15119
Rok 2018 - 2023 6630
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4131
Rok 2015 7174
Rok 2016 4252
Rok 2017 4559
Rok 2018 3282
Rok 2019 1807
Rok 2020 598
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 228419
Petycje 8482
Interpelacje 1776
Raport o stanie Gminy 7357
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1610
Procedury załatwiania spraw 7354
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1359
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 7514
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8639
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 7670
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5171
Koncesje alkoholowe 11963
Rejestracja działalności gospodarczej 4587
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 5252
Wykreślenie działalności gospodarczej 4312
Zawieszenie działalności gospodarczej 4822
Wznowienie działalności gospodarczej 4276
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 4307
Zameldowanie na pobyt stały 13996
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 9833
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 12146
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 6176
Wymeldowanie z pobytu stałego 8663
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 6035
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 4225
Wpisanie do rejestru wyborców 4249
Karta Dużej Rodziny 4263
Referat finansowy 1321
Podatek od nieruchomości 18557
Podatek od środków tansportowych 12971
Podatek leśny 8061
Podatek rolny 11548
Ulgi podatkowe 4852
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1741
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5573
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 7657
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 5176
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6807
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 7967
Sprzedaż nieruchomości 5120
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4201
Azbest 2613
Usuwanie Azbestu 2021 322
Wycinka Drzew i Krzewów 10339
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3998
Wydanie decyzji środowiskowych 7081
Rozgraniczenie nieruchomości 4478
Utrzymanie porządku w Gminie 7884
Zamówienia Publiczne 7372
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 2594
Urząd Stanu Cywilnego 1752
Dowody osobiste 11995
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 8232
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 6415
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5632
Zmiana Imienia i Nazwiska 7921
Zgłoszenie zgonu 5534
Zgłoszenie urodzenia dziecka 5243
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 5684
Zaświadczenie o stanie cywilnym 4840
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4934
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 7367
Zamówienia publiczne 406189
Zamówienia publiczne 2021 3290
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 25808
Nieruchomości 133577
Wykazy nieruchomości 3225
Ogłoszenia o przetargach 2703
Akty prawne Gminy Jonkowo 19037
Akty Prawne Gminy Jonkowo 5633277
Ochrona środowiska 10326
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 77741
Polowania zbiorowe 16036
Usuwanie folii rolniczych 1825
Geologia 1834
Budżet 8612
Sprawozdawczość budżetowa 3540
Rok 2011 5460
Rok 2012 6800
Rok 2013 5554
Rok 2014 5351
Rok 2015 5178
Rok 2016 5002
Rok 2017 11981
Rok 2018 1894
I kwartał 3011
II Kwartał 2753
III kwartał 3214
IV Kwartał 6070
Rok 2019 602
I kwartał 2960
II Kwartał 1854
III kwartał 1850
IV Kwartał 1747
Projekt Budżetu na 2020 rok 1256
Rok 2020 354
I kwartał 1143
II kwartał 943
III kwartał 770
IV kwartał 581
Rok 2021 202
I kwartał 658
II Kwartał 227
Sprawozdania 825
Sprawozdania finansowe 889
Rok 2018 651
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 2138
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 578
Bilans zbiorczy 2140
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2138
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2172
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2055
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 556
Bilanse - jednostkowe 1974
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2090
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2066
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2059
Rok 2019 289
Bilans z wykonania budżetu JST 870
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 271
Bilans zbiorczy 952
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 882
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 996
Informacje dodatkowe - zbiorcza 910
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 238
Bilanse - jednostkowe 1001
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 921
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1022
Informacja dodatkowa - jednostkowa 913
Rok 2020 165
Bilans z wykonania budżetu JSt 151
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 144
Bilans zbiorczy 156
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 139
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 122
Informacje dodatkowe - zbiorcza 132
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 146
Bilans zbiorczy 133
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 124
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 126
Informacje dodatkowe - zbiorcza 133
Rok 2020 61
Bilans z wykonania budżetu 228
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 234
rachunek zysków i strat - jednostkowe 200
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 206
informacja dodatkowa - jednostkowe 266
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 56
bilans - zbiorczy 227
rachunek zysków i strat – zbiorczy 222
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 227
informacja dodatkowa - zbiorcza 210
Opinie RIO 4708
Planowanie Przestrzenne 15815
Ogłoszenia i Obwieszczenia 290551
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 22468
Obowiązujące plany 37364
Plany wyłożone do publicznego wglądu 16771
Zbiory danych przestrzennych 268
Mątki 834
Jonkowo centrum 580
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 22262
Strategia i Opracowania 2247
Strategia Rozwoju Gminy 3926
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6394
Program Usuwania Azbestu 2795
Program Ochrony Środowiska 6934
Konsultacje Społeczne 110
Oświata 12576
SP Jonkowo 12133
SP we Wrzesinie 10973
SP Nowe Kawkowo 8542
Przedszkole w Jonkowie 13622
Żłobek 8778
Prowadzone rejestry 6639
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10255
Rok 2021 1839
rok 2020 6432
Rok 2019 6604
Rok 2018 8817
Rok 2017 28116
Starsze wersje 59397
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1259
Rok 2016 7556
Rok 2017 3614
Rok 2018 4194
Rok 2019 2409
Rok 2020 1100
Rok 2021 388
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 7204
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 6264
Rejestr działalności regulowanej 1679
Jednostki Budżetowe 3743
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66
Zakład Gospodarki Komunalnej 14660
Instytucje Kultury 2996
Rejestr Instytucji Kultury 4318
RODO - Ochrona Danych Osobowych 9016
POLICJA 8309

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 151
Plan Działania 231
Raport dostępności 183
Koordynator 187
Tekst odczytywany maszynowo 220
Tekst łatwy do czytania ETR 215
Informacja o Urzędzie w PJM 222
Deklaracja dostępności 3222
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5553
Rejestr zmian 2571517
Redakcja Biuletunu 4316
Mapa serwisu 5884
informacje z Urzędu 21575

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 449494
Informacje o naborze 131261
Aktualności 103463
« powrót do poprzedniej strony