ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 30432
Dane podstawowe 134680
Statut Gminy 17733
Regulamin organizacyjny 14308
Kierownictwo urzędu 5483
Wójt 8753
Sekretarz 6743
Skarbnik 6753
Referaty i stanowiska 13752
Referat Organizacyjny, Spraw, Obywatelskich i Społecznych 2942
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 10526
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 8106
Stanowisko d/s Rady Gminy, najem i dzierżawa 11859
Stanowisko d/s Kadr 9719
Stanowisko d.s. Kadr 1030
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 7031
Stanowisko d/s informatycznych 6792
Stanowisko d/s Oświaty 7997
Referat Finansowy 2985
Główny Księgowy 13250
Stanowisko d/s płac 10786
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 11795
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 7823
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 16498
Stanowisko d/s wymiaru 7714
Stanowisko d/s windykacji 8211
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 5616
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 10850
Kierownik Referatu 6698
Stanowisko d/s Inwestycji 6499
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 9960
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 8880
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 107
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 586
Kierownik Referatu 254
Stanowisko d/s budownictwa 545
Stanowisko d/s nieruchomości 585
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 486
Urząd Stanu Cywilnego 18660
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych i promocji 17930
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 532
Kontakt 25536
Organy Gminy 16219
Wójt 13203
Rada Gminy 7564
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 7676
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 3171
Komisje 1738
Informacje o posiedzeniach 19243
Komisja Budżetowa 5071
Komisja Rewizyjna 5946
Komisja Spraw Społecznych 6763
Komisja Gospodarki 5934
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 2525
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 17810
Oferty Pracy 52064
Ogłoszenia o naborze 109723
Wyniki naboru 67175
Załączniki do pobrania 4476
Oświadczenia majątkowe 15555
Oświadczenia majątkowe Urząd 5114
Rok 2015 6151
Rok 2016 5746
Rok 2017 6215
Rok 2018 4614
Rok 2019 2499
Rok 2020 1871
Rok 2021 851
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5719
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 5869
Rok 2014 - 2018 17239
Rok 2018 - 2023 9220
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4512
Rok 2015 8021
Rok 2016 5222
Rok 2017 5364
Rok 2018 4361
Rok 2019 2730
Rok 2020 2073
Rok 2021 510
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 282640
Petycje 12253
Interpelacje 2701
Raport o stanie Gminy 12177
Procedury załatwiania spraw 9039
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1630
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 8650
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 9970
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 8846
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 6225
Koncesje alkoholowe 13720
Rejestracja działalności gospodarczej 5359
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 6111
Wykreślenie działalności gospodarczej 5044
Zawieszenie działalności gospodarczej 5773
Wznowienie działalności gospodarczej 4998
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 4974
Zameldowanie na pobyt stały 16496
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 11706
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 14636
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 7156
Wymeldowanie z pobytu stałego 10363
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 7360
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 4941
Wpisanie do rejestru wyborców 4995
Karta Dużej Rodziny 5070
Referat finansowy 1573
Podatek od nieruchomości 22799
Podatek od środków tansportowych 15605
Podatek leśny 9811
Podatek rolny 14006
Ulgi podatkowe 5868
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 2137
Azbest 2876
Usuwanie Azbestu 2022 319
Wydanie decyzji środowiskowych 8477
Wycinka Drzew i Krzewów 13029
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 5337
Rozgraniczenie nieruchomości 5653
Utrzymanie porządku w Gminie 9701
Zamówienia Publiczne 8685
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 3709
Wnioski 2022 Rok 887
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 254
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy 844
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 580
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 526
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 551
Sprzedaż nieruchomości 313
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 323
Urząd Stanu Cywilnego 2139
Dowody osobiste 15024
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 9913
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 7543
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 6559
Zmiana Imienia i Nazwiska 9419
Zgłoszenie zgonu 6661
Zgłoszenie urodzenia dziecka 6082
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 6968
Zaświadczenie o stanie cywilnym 5774
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 5752
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 8991
Zamówienia publiczne 465860
Zamówienia Publiczne do 130 000zł 4463
Zamówienia publiczne 2022 3826
Zamówienia publiczne 2021 10816
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 31811
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. 1298
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 247368
Nieruchomości 146303
Wykazy nieruchomości 11360
Ogłoszenia o przetargach 10526
Informacje o wynikach przetargów 1366
Akty prawne Gminy Jonkowo 21029
Akty Prawne Gminy Jonkowo 6493252
Budżet 9889
Sprawozdawczość budżetowa 3839
Rok 2011 6182
Rok 2012 7699
Rok 2013 6262
Rok 2014 6053
Rok 2015 6085
Rok 2016 5939
Rok 2017 14192
Rok 2018 2294
I kwartał 3833
II Kwartał 3440
III kwartał 4032
IV Kwartał 7804
Rok 2019 829
I kwartał 3682
II Kwartał 2588
III kwartał 2670
IV Kwartał 2653
Projekt Budżetu na 2020 rok 1586
Rok 2020 561
I kwartał 1795
II kwartał 1615
III kwartał 1467
IV kwartał 1489
Rok 2021 440
I kwartał 1639
II Kwartał 1120
III Kwartał 591
IV Kwartał 519
Rok 2022 67
I Kwartał 410
II Kwartał 208
Sprawozdania 1188
Sprawozdania finansowe 1185
Rok 2018 858
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 2816
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 776
Bilans zbiorczy 2960
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2863
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2846
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2720
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 732
Bilanse - jednostkowe 2744
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2770
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2721
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2742
Rok 2019 488
Bilans z wykonania budżetu JST 1532
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 457
Bilans zbiorczy 1696
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1588
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1685
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1623
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 407
Bilanse - jednostkowe 1748
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1598
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1723
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1592
Rok 2020 357
Bilans z wykonania budżetu JSt 306
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 313
Bilans zbiorczy 317
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 281
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 259
Informacje dodatkowe - zbiorcza 279
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 305
Bilans zbiorczy 274
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 303
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 278
Informacje dodatkowe - zbiorcza 286
Rok 2020 269
Bilans z wykonania budżetu 907
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 864
rachunek zysków i strat - jednostkowe 858
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 812
informacja dodatkowa - jednostkowe 1024
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 205
bilans - zbiorczy 877
rachunek zysków i strat – zbiorczy 867
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 841
informacja dodatkowa - zbiorcza 852
Rok 2021 67
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 250
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 52
Bilanse Jednostkowe 298
Rachunek zysków i strat jednostkowy 239
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 237
Informacja dodatkowa jednostkowa 262
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 50
Bilans zbiorczy 231
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 226
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 215
Informacje dodatkowe - zbiorcza 241
Opinie RIO 7480
Ochrona środowiska 11468
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 124798
Polowania zbiorowe 27287
Usuwanie folii rolniczych 2263
Geologia 2716
Strategia i Opracowania 2981
Strategia Rozwoju Gminy 4770
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8405
Program Usuwania Azbestu 3541
Program Ochrony Środowiska 8186
Gminna Ewidencja Zabytków 687
System Informacji Przestrzennej 153
Planowanie Przestrzenne 17601
Ogłoszenia i Obwieszczenia 391208
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 24074
Obowiązujące plany 46531
Plany wyłożone do publicznego wglądu 20770
Zbiory danych przestrzennych 654
Mątki 2363
Jonkowo centrum 1449
Giedajty 412
Jonkowo Hanowskiego-Lipowa-Biała 358
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25875
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 7317
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10572
Rok 2022 855
Rok 2021 7308
rok 2020 10789
Rok 2019 8733
Rok 2018 9807
Rok 2017 33037
Starsze wersje 69663
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1477
Rok 2016 8869
Rok 2017 4407
Rok 2018 5132
Rok 2019 3360
Rok 2020 1814
Rok 2021 1198
Rok 2022 250
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 8240
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 7172
Rejestr działalności regulowanej 2790
Oświata 14354
SP Jonkowo 15089
SP we Wrzesinie 14738
SP Nowe Kawkowo 10908
Przedszkole w Jonkowie 16822
Żłobek 11102
Jednostki Budżetowe 4487
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69
Zakład Gospodarki Komunalnej 17779
Instytucje Kultury 3465
Rejestr Instytucji Kultury 5498
RODO - Ochrona Danych Osobowych 12895
POLICJA 10977

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 656
Plan Działania 1016
Raport dostępności 826
Koordynator 826
Tekst odczytywany maszynowo 957
Tekst łatwy do czytania ETR 899
Informacja o Urzędzie w PJM 853
Deklaracja dostępności 6969
Wyszukiwarka 2
Statystyka 6116
Rejestr zmian 2935704
Redakcja Biuletunu 4880
Mapa serwisu 6792
informacje z Urzędu 24515

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 507484
Informacje o naborze 144493
Aktualności 113091
« powrót do poprzedniej strony