ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 29797
Dane podstawowe 127402
Statut Gminy 17082
Regulamin organizacyjny 13801
Kierownictwo urzędu 5363
Wójt 8345
Sekretarz 6499
Skarbnik 6537
Referaty i stanowiska 13226
Referat Organizacyjny, Spraw, Obywatelskich i Społecznych 2826
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 10114
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 7734
Stanowisko d/s Rady Gminy, najem i dzierżawa 11342
Stanowisko d/s Kadr 9300
Stanowisko d.s. Kadr 830
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 6680
Stanowisko d/s informatycznych 6311
Stanowisko d/s Oświaty 7667
Referat Finansowy 2871
Główny Księgowy 12742
Stanowisko d/s płac 10196
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 11291
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 7441
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 16150
Stanowisko d/s wymiaru 7435
Stanowisko d/s windykacji 7913
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 5399
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 10527
Kierownik Referatu 6275
Stanowisko d/s Inwestycji 6079
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 9416
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 8450
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 387
Kierownik Referatu 126
Stanowisko d/s budownictwa 329
Stanowisko d/s nieruchomości 363
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 303
Urząd Stanu Cywilnego 17897
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych / pomoc administracyjna 17016
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 323
Kontakt 23963
Organy Gminy 15853
Wójt 12674
Rada Gminy 7436
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 7361
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 2832
Komisje 1671
Informacje o posiedzeniach 18028
Komisja Budżetowa 4858
Komisja Rewizyjna 5727
Komisja Spraw Społecznych 6404
Komisja Gospodarki 5682
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 2292
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 17300
Oferty Pracy 50095
Ogłoszenia o naborze 100459
Wyniki naboru 61828
Załączniki do pobrania 4167
Oświadczenia majątkowe 15175
Oświadczenia majątkowe Urząd 4949
Rok 2015 5916
Rok 2016 5564
Rok 2017 5939
Rok 2018 4319
Rok 2019 2320
Rok 2020 1637
Rok 2021 534
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5649
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 5676
Rok 2014 - 2018 16602
Rok 2018 - 2023 8503
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4445
Rok 2015 7794
Rok 2016 4967
Rok 2017 5170
Rok 2018 4063
Rok 2019 2497
Rok 2020 1810
Rok 2021 208
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 266971
Petycje 11336
Interpelacje 2484
Raport o stanie Gminy 10952
Procedury załatwiania spraw 8668
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1571
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 8356
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 9572
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 8576
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5967
Koncesje alkoholowe 13301
Rejestracja działalności gospodarczej 5190
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 5904
Wykreślenie działalności gospodarczej 4865
Zawieszenie działalności gospodarczej 5562
Wznowienie działalności gospodarczej 4817
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 4826
Zameldowanie na pobyt stały 15899
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 11233
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 13936
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 6933
Wymeldowanie z pobytu stałego 9924
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 7044
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 4764
Wpisanie do rejestru wyborców 4828
Karta Dużej Rodziny 4891
Referat finansowy 1512
Podatek od nieruchomości 21730
Podatek od środków tansportowych 14944
Podatek leśny 9359
Podatek rolny 13393
Ulgi podatkowe 5638
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 2047
Azbest 2818
Usuwanie Azbestu 2022 179
Wydanie decyzji środowiskowych 8088
Wycinka Drzew i Krzewów 12502
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 5007
Rozgraniczenie nieruchomości 5379
Utrzymanie porządku w Gminie 9172
Zamówienia Publiczne 8395
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 3428
Wnioski 2022 Rok 74
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 164
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy 431
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 383
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 287
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 308
Sprzedaż nieruchomości 172
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 174
Urząd Stanu Cywilnego 2029
Dowody osobiste 14382
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 9489
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 7276
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 6332
Zmiana Imienia i Nazwiska 9063
Zgłoszenie zgonu 6401
Zgłoszenie urodzenia dziecka 5875
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 6673
Zaświadczenie o stanie cywilnym 5538
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 5533
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 8575
Zamówienia publiczne 450169
Zamówienia Publiczne do 130 000zł 3170
Zamówienia publiczne 2022 2056
Zamówienia publiczne 2021 9413
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30114
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. 841
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 240796
Nieruchomości 143365
Wykazy nieruchomości 8465
Ogłoszenia o przetargach 8031
Informacje o wynikach przetargów 885
Akty prawne Gminy Jonkowo 20530
Akty Prawne Gminy Jonkowo 6245795
Budżet 9555
Sprawozdawczość budżetowa 3769
Rok 2011 6008
Rok 2012 7487
Rok 2013 6106
Rok 2014 5890
Rok 2015 5896
Rok 2016 5633
Rok 2017 13636
Rok 2018 2126
I kwartał 3647
II Kwartał 3281
III kwartał 3828
IV Kwartał 7365
Rok 2019 759
I kwartał 3516
II Kwartał 2409
III kwartał 2451
IV Kwartał 2436
Projekt Budżetu na 2020 rok 1521
Rok 2020 520
I kwartał 1647
II kwartał 1455
III kwartał 1314
IV kwartał 1290
Rok 2021 392
I kwartał 1410
II Kwartał 900
III Kwartał 461
IV Kwartał 315
Rok 2022 28
I Kwartał 171
Sprawozdania 1100
Sprawozdania finansowe 1121
Rok 2018 817
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 2665
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 737
Bilans zbiorczy 2731
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2666
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2698
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2569
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 697
Bilanse - jednostkowe 2585
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2619
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2571
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2597
Rok 2019 447
Bilans z wykonania budżetu JST 1374
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 425
Bilans zbiorczy 1524
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1422
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1534
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1453
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 375
Bilanse - jednostkowe 1596
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1422
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1576
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1447
Rok 2020 316
Bilans z wykonania budżetu JSt 271
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 284
Bilans zbiorczy 285
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 246
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 231
Informacje dodatkowe - zbiorcza 248
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 272
Bilans zbiorczy 243
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 268
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 247
Informacje dodatkowe - zbiorcza 253
Rok 2020 231
Bilans z wykonania budżetu 751
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 718
rachunek zysków i strat - jednostkowe 707
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 672
informacja dodatkowa - jednostkowe 852
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 172
bilans - zbiorczy 730
rachunek zysków i strat – zbiorczy 717
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 697
informacja dodatkowa - zbiorcza 713
Rok 2021 28
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 113
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 23
Bilanse Jednostkowe 157
Rachunek zysków i strat jednostkowy 100
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 94
Informacja dodatkowa jednostkowa 125
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 23
Bilans zbiorczy 106
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 98
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 93
Informacje dodatkowe - zbiorcza 113
Opinie RIO 6738
Ochrona środowiska 11116
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 112517
Polowania zbiorowe 24410
Usuwanie folii rolniczych 2164
Geologia 2513
Strategia i Opracowania 2823
Strategia Rozwoju Gminy 4562
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7785
Program Usuwania Azbestu 3352
Program Ochrony Środowiska 7889
Gminna Ewidencja Zabytków 423
Planowanie Przestrzenne 17268
Ogłoszenia i Obwieszczenia 365317
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 23790
Obowiązujące plany 44293
Plany wyłożone do publicznego wglądu 19794
Zbiory danych przestrzennych 582
Mątki 1992
Jonkowo centrum 1268
Giedajty 194
Jonkowo Hanowskiego-Lipowa-Biała 126
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25151
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 7126
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10495
Rok 2022 353
Rok 2021 5781
rok 2020 9608
Rok 2019 8151
Rok 2018 9489
Rok 2017 31756
Starsze wersje 67298
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1431
Rok 2016 8561
Rok 2017 4231
Rok 2018 4915
Rok 2019 3116
Rok 2020 1642
Rok 2021 999
Rok 2022 81
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 7994
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 6959
Rejestr działalności regulowanej 2489
Oświata 13923
SP Jonkowo 14215
SP we Wrzesinie 13779
SP Nowe Kawkowo 10315
Przedszkole w Jonkowie 15867
Żłobek 10530
Jednostki Budżetowe 4288
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69
Zakład Gospodarki Komunalnej 17149
Instytucje Kultury 3359
Rejestr Instytucji Kultury 5194
RODO - Ochrona Danych Osobowych 12002
POLICJA 10397

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 539
Plan Działania 808
Raport dostępności 671
Koordynator 676
Tekst odczytywany maszynowo 762
Tekst łatwy do czytania ETR 733
Informacja o Urzędzie w PJM 697
Deklaracja dostępności 6035
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5982
Rejestr zmian 2804990
Redakcja Biuletunu 4743
Mapa serwisu 6592
informacje z Urzędu 23831

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 493103
Informacje o naborze 140700
Aktualności 110008
« powrót do poprzedniej strony