ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 37268
Dane podstawowe 155341
Statut Gminy 21024
Regulamin organizacyjny 16418
Kierownictwo urzędu 6303
Wójt 10814
Zastępca Wójta 324
Sekretarz 8205
Skarbnik 8027
Referaty i stanowiska 17611
Referat Organizacyjny, Spraw, Obywatelskich i Społecznych 3836
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 12546
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 9927
Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy 14868
Stanowisko d/s Kadr 11776
Stanowisko d/s obronnych i ppoż 8794
Stanowisko d/s informatycznych 8446
Pomoc Administracyjna 9951
Stanowisko ds. obsługi interesantów 744
Stanowisko ds. działaności gospodarczej i funduszu sołeckiego 823
Referat Finansowy 3564
Główny Księgowy 15624
Stanowisko d/s płac 13270
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 13979
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 18154
Stanowisko d/s wymiaru 9246
Stanowisko d/s windykacji 9897
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 6674
Stanowisko ds. obsługi kasy 262
stanowisko d/s wymiaru 700
Referat Inwestycji, Infrastruktury drogowej I Ochrony Środowiska 11806
Kierownik Referatu 8898
Stanowisko d/s Inwestycji 8465
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 12748
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 11562
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 1317
Stanowisko ds. inwestycji 981
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 1475
Kierownik Referatu 1335
Stanowisko d/s planowania przestrzennego 2074
Stanowisko d/s nieruchomości 1815
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 1841
Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych 856
Referat Oświaty 352
Kierownik Referatu 818
Stanowisko ds. księgowości oświaty 1351
Stanowisko ds. księgowości oświaty 803
Stanowisko ds. kadr 756
Stanowsiko ds. oświaty 1081
Stanowisko ds. płac 454
Stanowisko ds. oświaty 714
Urząd Stanu Cywilnego 21617
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych i promocji 22056
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 1784
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 304
Kontakt 36228
Organy Gminy 21013
Wójt 15907
Rada Gminy 8309
Komisje 2144
Informacje o posiedzeniach 25169
Komisja Budżetowa 6399
Komisja Rewizyjna 7014
Komisja Spraw Społecznych 7914
Komisja Gospodarki 7126
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 3637
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 21340
Skład Rady Gminy - Kadencja 2024-2029 231
Oferty Pracy 63659
Ogłoszenia o naborze 152813
Wyniki naboru 95712
Załączniki do pobrania 6070
Oświadczenia majątkowe 20618
Oświadczenia majątkowe Urząd 5610
Rok 2018 5574
Rok 2019 3267
Rok 2020 2943
Rok 2021 2230
Rok 2022 1580
Rok 2023 305
Rok 2024 169
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 6185
Rok 2014 - 2018 19294
Rok 2018 - 2023 13545
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4952
Rok 2017 6203
Rok 2018 5379
Rok 2019 3881
Rok 2020 3285
Rok 2021 1983
Rok 2022 1331
Rok 2023 323
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 402272
Petycje 18235
Interpelacje 6003
Raport o stanie Gminy 21253
Wybory Sejm i Senat 2023 6639
Wybory samorządowe 2024 7241
Wybory uzupełniające 14 lipca 2024r. 1510
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 2556
Procedury załatwiania spraw 14015
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1948
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 9952
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 11338
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 10084
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7465
Koncesje alkoholowe 15643
Rejestracja działalności gospodarczej 6280
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 7128
Wykreślenie działalności gospodarczej 5946
Zawieszenie działalności gospodarczej 6885
Wznowienie działalności gospodarczej 5897
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 5815
Zameldowanie na pobyt stały 19126
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 13719
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 16862
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 8228
Wymeldowanie z pobytu stałego 12164
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 8704
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 5832
Wpisanie do rejestru wyborców 5851
Karta Dużej Rodziny 6076
Referat finansowy 1904
Podatek od nieruchomości 27730
Podatek od środków tansportowych 18275
Podatek leśny 11606
Podatek rolny 16395
Ulgi podatkowe 7003
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej I Ochrony Środowiska 2622
Azbest 3181
Usuwanie Azbestu 2022 1076
Wydanie decyzji środowiskowych 9929
Wycinka Drzew i Krzewów 14897
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 6945
Utrzymanie porządku w Gminie 10744
Zamówienia Publiczne 10634
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 4970
Wnioski 2022 Rok 4134
Wnioski 2023 Rok 843
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych 903
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy 3257
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1593
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1854
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1841
Sprzedaż nieruchomości 1138
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1061
Rozgraniczenie Nieruchomości 615
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego 134
Urząd Stanu Cywilnego 2642
Dowody osobiste 18008
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 11710
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 8800
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 7686
Zmiana Imienia i Nazwiska 11068
Zgłoszenie zgonu 7754
Zgłoszenie urodzenia dziecka 7007
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 8228
Zaświadczenie o stanie cywilnym 6890
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 6673
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 10676
Zamówienia publiczne 526023
Zamówienia Publiczne do 130 000zł 22663
Zamówienia publiczne 2022 16547
Zamówienia publiczne 2023 11098
Zamówienia publiczne 2024 4410
Zamówienia publiczne 2021 22565
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 44706
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. 11058
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 274079
Nieruchomości 161980
Wykazy nieruchomości 33438
Ogłoszenia o przetargach 35216
Informacje o wynikach przetargów 10284
Akty prawne Gminy Jonkowo 26229
Akty Prawne Gminy Jonkowo 7221567
Podatki 902
Budżet 13356
Sprawozdawczość budżetowa 4294
Rok 2011 6688
Rok 2012 8375
Rok 2013 6998
Rok 2014 6845
Rok 2015 6957
Rok 2016 6799
Rok 2017 16254
Rok 2018 2643
I kwartał 4705
II Kwartał 4212
III kwartał 4887
IV Kwartał 9399
Rok 2019 1049
I kwartał 4442
II Kwartał 3395
III kwartał 3420
IV Kwartał 3626
Projekt Budżetu na 2020 rok 1849
Rok 2020 784
I kwartał 2518
II kwartał 2414
III kwartał 2259
IV kwartał 2407
Rok 2021 690
I kwartał 2645
II Kwartał 2098
III Kwartał 1311
IV Kwartał 1447
Rok 2022 311
I Kwartał 1557
II Kwartał 1077
III Kwartał 749
IV kwartał 721
Rok 2023 209
I Kwartal 752
II kwartal 624
III Kwartal 618
IV Kwartal 296
Rok 2024 31
I Kwartal 211
Sprawozdawczość finansowa 145
Rok 2018 87
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 316
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 80
Bilans Zbiorczy 340
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 300
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 289
Informacje dodatkowe - zbiorcza 289
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 79
Bilanse - jednostkowe 342
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 387
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 364
Informacja dodatkowa - jednostkowa 338
Rok 2019 731
Bilans z wykonania budżetu JST 2348
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 671
Bilans zbiorczy 2481
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2377
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2456
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2361
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 594
Bilanse - jednostkowe 2509
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2431
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2471
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2401
Rok 2020 570
Bilans z wykonania budżetu JSt 510
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 503
Bilans zbiorczy 504
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 472
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 448
Informacje dodatkowe - zbiorcza 506
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 493
Bilans zbiorczy 470
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 497
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 477
Informacje dodatkowe - zbiorcza 485
Rok 2020 491
Bilans z wykonania budżetu 1696
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 1570
rachunek zysków i strat - jednostkowe 1613
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 1532
informacja dodatkowa - jednostkowe 1899
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 399
bilans - zbiorczy 1635
rachunek zysków i strat – zbiorczy 1632
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1545
informacja dodatkowa - zbiorcza 1614
Rok 2021 286
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 1010
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 254
Bilanse Jednostkowe 1156
Rachunek zysków i strat jednostkowy 1034
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 1065
Informacja dodatkowa jednostkowa 1114
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 235
Bilans zbiorczy 953
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 975
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 923
Informacje dodatkowe - zbiorcza 956
Rok 2022 163
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 603
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 163
Bilanse Jednostkowe 553
Rachunek zysków i strat jednostkowy 577
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 551
Informacja dodatkowa jednostkowa 881
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 146
Bilans zbiorczy 546
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 541
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 511
Informacje dodatkowe - zbiorcza 515
Rok 2023 25
Bilans z Wykonania Budżetu Państwa, JST 122
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 33
Bilanse Jednostkowe 121
Rachunek zysków i strat jednostkowy 204
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowy 110
Informacja dodatkowa jednostkowa 144
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 18
Bilans zbiorczy 110
Rachunek Zysków i Strat Zbiorczy 113
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 102
Informacje dodatkowe - zbiorcza 111
Budżet i Opinie RIO 1158
Ochrona środowiska 15423
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 187840
Polowania zbiorowe 44813
Usuwanie folii rolniczych 2700
Geologia 3817
Komunikacja gminna 1216
Strategia i Opracowania 6134
Strategia Rozwoju Gminy 5721
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10233
Program Usuwania Azbestu 4387
Program Ochrony Środowiska 9470
Gminna Ewidencja Zabytków 4431
System Informacji Przestrzennej 4397
Planowanie Przestrzenne 21706
Ogłoszenia i Obwieszczenia 512001
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 26438
Obowiązujące plany 54240
Plany wyłożone do publicznego wglądu 26829
Zbiory danych przestrzennych 1093
Mątki 3719
Jonkowo centrum 2462
Giedajty 1744
Jonkowo Hanowskiego-Lipowa-Biała 1497
Jonkowo 1447
Warkały/Giedajty 916
Wrzesina 657
Jonkowo ul. Błękitna 675
Zmiana planu centrum 600
Zmiana planu Jonkowo okolice ul. Przyjemnej 664
Mątki dz. 279/15 i 279/21 398
odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 185
zmiana MPZP Jonkowo centrum 766
zmiana MPZP Jonkowo ul. Przyjemna 793
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28933
Klauzule RODO 631
Rejestr Procedur Planistycznych 279
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 10777
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10957
Rok 2022 4219
Rok 2021 12820
rok 2020 15347
Rok 2019 10824
Rok 2018 10440
Rok 2017 37020
Starsze wersje 73586
Rok 2023 2874
Rok 2024 268
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 9004
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 8198
Rejestr działalności regulowanej 4491
Rejestr planowanie przestrzenne 158
Rok 2016 843
Rok 2017 454
Rok 2018 607
Rok 2019 581
Rok 2020 512
Rok 2021 555
Rok 2022 583
Rok 2023 717
Oświata 18625
SP Jonkowo 17816
SP we Wrzesinie 19856
SP Nowe Kawkowo 14173
Przedszkole w Jonkowie 23007
Żłobek 14142
Jednostki Budżetowe 7596
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69
Zakład Gospodarki Komunalnej 19966
Sołectwa 952
Instytucje Kultury 7626
Rejestr Instytucji Kultury 6702
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie 687
RODO - Ochrona Danych Osobowych 20897
Cyberbezpieczeństwo 3448
Cyberbezpieczny Samorząd 113
POLICJA 18429

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 4180
Plan Działania 2175
Raport dostępności 1603
Koordynator 1674
Tekst odczytywany maszynowo 1870
Tekst łatwy do czytania ETR 1692
Informacja o Urzędzie w PJM 1609
Deklaracja dostępności 13447
Wyszukiwarka 2
Statystyka 10001
Rejestr zmian 3307074
Redakcja Biuletunu 7916
Mapa serwisu 10957
informacje z Urzędu 30407

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 562759
Informacje o naborze 160470
Aktualności 130621
Komunikaty 14228
« powrót do poprzedniej strony