ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 26748
Dane podstawowe 95245
Statut Gminy 13856
Regulamin organizacyjny 11511
Kierownictwo urzędu 4740
Wójt 6580
Sekretarz 5296
Skarbnik 5484
Referaty i stanowiska 10514
Referat Organizacyjny 2216
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 8320
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 6150
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 9232
Stanowisko d/s Kadr 7427
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 5270
Stanowisko d/s informatycznych 5049
Stanowisko d/s Oświaty 6252
Referat Finansowy 2345
Główny Księgowy 10358
Stanowisko d/s płac 7723
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 9162
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 5898
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 14500
Stanowisko d/s wymiaru 6081
Stanowisko d/s windykacji 6426
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 4340
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9655
Kierownik Referatu 4998
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 7353
Stanowisko d/s Inwestycji 4702
Stanowisko d/s Nieruchomości 7250
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 5168
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 7398
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 6715
Stanowisko d/s urbanistyki 6732
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2633
Urząd Stanu Cywilnego 14655
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 13455
Kontakt 16816
Organy Gminy 14301
Wójt 10602
Rada Gminy 6840
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 6295
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1566
Komisje 1345
Informacje o posiedzeniach 12464
Komisja Budżetowa 3781
Komisja Rewizyjna 4665
Komisja Spraw Społecznych 5298
Komisja Gospodarki 4630
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1343
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 14548
Oferty Pracy 42633
Ogłoszenia o naborze 68919
Wyniki naboru 45452
Załączniki do pobrania 3009
Oświadczenia majątkowe 13152
Oświadczenia majątkowe Urząd 4520
rok 2014 5838
Rok 2015 4948
Rok 2016 4632
Rok 2017 4645
Rok 2018 2908
Rok 2019 1248
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5230
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4865
Rok 2014 - 2018 14330
Rok 2018 - 2023 5663
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3971
rok 2013 5424
rok 2014 5211
Rok 2015 6777
Rok 2016 3921
Rok 2017 4216
Rok 2018 2804
Rok 2019 1394
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 207009
Petycje 7167
Interpelacje 1391
Raport o stanie Gminy 5518
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 714
Procedury załatwiania spraw 6748
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1248
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 7009
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 7998
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 7178
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4784
Koncesje alkoholowe 11101
Rejestracja działalności gospodarczej 4245
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 4894
Wykreślenie działalności gospodarczej 4026
Zawieszenie działalności gospodarczej 4477
Wznowienie działalności gospodarczej 3970
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3995
Zameldowanie na pobyt stały 12985
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 9050
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 11184
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 5647
Wymeldowanie z pobytu stałego 7948
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 5398
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3932
Wpisanie do rejestru wyborców 3912
Karta Dużej Rodziny 3937
Referat finansowy 1222
Podatek od nieruchomości 16814
Podatek od środków tansportowych 11789
Podatek leśny 7473
Podatek rolny 10665
Ulgi podatkowe 4444
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1603
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5167
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 6816
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 4723
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6223
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 7156
Sprzedaż nieruchomości 4723
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3898
Azbest 2489
Usuwanie Azbestu 2017 5142
Usuwanie azbestu 2018 2082
Usuwanie azbestu 2019 1622
Wycinka Drzew i Krzewów 9323
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3526
Wydanie decyzji środowiskowych 6400
Rozgraniczenie nieruchomości 4092
Utrzymanie porządku w Gminie 7212
Zamówienia Publiczne 6726
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 2204
Urząd Stanu Cywilnego 1604
Dowody osobiste 10922
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 7522
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 5941
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5228
Zmiana Imienia i Nazwiska 7304
Zgłoszenie zgonu 5086
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4878
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 5208
Zaświadczenie o stanie cywilnym 4419
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4528
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 6719
Zamówienia publiczne 382212
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 1207
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 23593
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 207181
Nieruchomości 125615
Wykazy nieruchomości 613
Akty prawne Gminy Jonkowo 18430
Akty Prawne Gminy Jonkowo 5247201
Ochrona środowiska 9949
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 61872
Polowania zbiorowe 12688
Usuwanie folii rolniczych 1616
Geologia 1417
Budżet 8343
Sprawozdawczość budżetowa 3396
Rok 2011 5133
Rok 2012 6392
Rok 2013 5172
Rok 2014 5035
Rok 2015 4798
Rok 2016 4655
Rok 2017 10919
Rok 2018 1754
I kwartał 2652
II Kwartał 2461
III kwartał 2853
IV Kwartał 5292
Rok 2019 522
I kwartał 2611
II Kwartał 1544
III kwartał 1492
IV Kwartał 1350
Projekt Budżetu na 2020 rok 1089
Rok 2020 258
I kwartał 863
II kwartał 664
III kwartał 478
IV kwartał 233
Rok 2021 116
I kwartał 189
Sprawozdania 727
Sprawozdania finansowe 778
Rok 2018 502
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1807
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 484
Bilans zbiorczy 1817
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1799
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1878
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1763
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 479
Bilanse - jednostkowe 1690
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1764
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1784
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1743
Rok 2019 199
Bilans z wykonania budżetu JST 628
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 190
Bilans zbiorczy 666
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 622
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 710
Informacje dodatkowe - zbiorcza 629
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 167
Bilanse - jednostkowe 715
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 665
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 745
Informacja dodatkowa - jednostkowa 645
Rok 2020 83
Bilans z wykonania budżetu JSt 74
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 76
Bilans zbiorczy 71
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 72
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 58
Informacje dodatkowe - zbiorcza 64
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 74
Bilans zbiorczy 63
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 61
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 60
Informacje dodatkowe - zbiorcza 66
Opinie RIO 3632
Planowanie Przestrzenne 15076
Ogłoszenia i Obwieszczenia 247690
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 21511
Obowiązujące plany 33539
Plany wyłożone do publicznego wglądu 15555
Zbiory danych przestrzennych 128
Mątki 386
Jonkowo centrum 244
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20521
Strategia i Opracowania 2040
Strategia Rozwoju Gminy 3518
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5587
Program Usuwania Azbestu 2479
Program Ochrony Środowiska 6312
Konsultacje Społeczne 110
Oświata 11839
SP Jonkowo 11052
SP we Wrzesinie 9544
SP Nowe Kawkowo 8111
Przedszkole w Jonkowie 12297
Żłobek 7713
Prowadzone rejestry 6366
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10095
Rok 2021 524
rok 2020 4473
Rok 2019 5529
Rok 2018 8398
Rok 2017 25915
Starsze wersje 54860
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1124
Rok 2016 6980
Rok 2017 3289
Rok 2018 3764
Rok 2019 2083
Rok 2020 781
Rok 2021 76
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 6718
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 5854
Rejestr działalności regulowanej 1242
Jednostki Budżetowe 3487
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 65
Zakład Gospodarki Komunalnej 13422
Instytucje Kultury 2809
Rejestr Instytucji Kultury 3844
RODO - Ochrona Danych Osobowych 7447
POLICJA 7125

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1687
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5289
Rejestr zmian 2411540
Redakcja Biuletunu 4045
Mapa serwisu 5546
informacje z Urzędu 20301

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 424997
Informacje o naborze 125893
Aktualności 99738
« powrót do poprzedniej strony