ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 27259
Dane podstawowe 103661
Statut Gminy 14524
Regulamin organizacyjny 11875
Kierownictwo urzędu 4842
Wójt 6838
Sekretarz 5537
Skarbnik 5677
Referaty i stanowiska 10844
Referat Organizacyjny 2309
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 8679
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 6477
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 9614
Stanowisko d/s Kadr 7748
Stanowisko d.s. Kadr 70
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 5516
Stanowisko d/s informatycznych 5253
Stanowisko d/s Oświaty 6520
Referat Finansowy 2435
Główny Księgowy 10867
Stanowisko d/s płac 8169
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 9535
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 6155
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 14849
Stanowisko d/s wymiaru 6350
Stanowisko d/s windykacji 6730
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 4551
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9788
Kierownik Referatu 5209
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 7686
Stanowisko d/s Inwestycji 4921
Stanowisko d/s Nieruchomości 7648
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 5404
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 7747
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 6992
Stanowisko d/s urbanistyki 7009
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2872
Urząd Stanu Cywilnego 15262
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 14101
Kontakt 18014
Organy Gminy 14514
Wójt 10977
Rada Gminy 6952
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 6481
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1777
Komisje 1398
Informacje o posiedzeniach 13606
Komisja Budżetowa 3979
Komisja Rewizyjna 4867
Komisja Spraw Społecznych 5503
Komisja Gospodarki 4824
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1522
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 15113
Oferty Pracy 43901
Ogłoszenia o naborze 74439
Wyniki naboru 48055
Załączniki do pobrania 3236
Oświadczenia majątkowe 13461
Oświadczenia majątkowe Urząd 4591
Rok 2015 5113
Rok 2016 4790
Rok 2017 4929
Rok 2018 3191
Rok 2019 1539
Rok 2020 312
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5300
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 5046
Rok 2014 - 2018 14730
Rok 2018 - 2023 6157
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4060
Rok 2015 6994
Rok 2016 4095
Rok 2017 4396
Rok 2018 3056
Rok 2019 1622
Rok 2020 336
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 218450
Petycje 7866
Interpelacje 1596
Raport o stanie Gminy 6471
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1203
Procedury załatwiania spraw 7068
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1310
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 7256
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8359
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 7439
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4997
Koncesje alkoholowe 11571
Rejestracja działalności gospodarczej 4428
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 5087
Wykreślenie działalności gospodarczej 4195
Zawieszenie działalności gospodarczej 4657
Wznowienie działalności gospodarczej 4138
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 4181
Zameldowanie na pobyt stały 13531
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 9435
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 11696
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 5917
Wymeldowanie z pobytu stałego 8313
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 5690
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 4098
Wpisanie do rejestru wyborców 4073
Karta Dużej Rodziny 4105
Referat finansowy 1270
Podatek od nieruchomości 17768
Podatek od środków tansportowych 12432
Podatek leśny 7790
Podatek rolny 11133
Ulgi podatkowe 4657
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1669
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5376
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 7267
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 4951
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6531
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 7567
Sprzedaż nieruchomości 4926
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4064
Azbest 2552
Usuwanie Azbestu 2021 160
Wycinka Drzew i Krzewów 9870
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3751
Wydanie decyzji środowiskowych 6747
Rozgraniczenie nieruchomości 4274
Utrzymanie porządku w Gminie 7581
Zamówienia Publiczne 7068
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 2417
Urząd Stanu Cywilnego 1679
Dowody osobiste 11485
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 7918
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 6210
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5445
Zmiana Imienia i Nazwiska 7660
Zgłoszenie zgonu 5319
Zgłoszenie urodzenia dziecka 5081
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 5448
Zaświadczenie o stanie cywilnym 4636
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4764
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 7069
Zamówienia publiczne 395660
Zamówienia publiczne 2021 1479
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 24702
Nieruchomości 130210
Wykazy nieruchomości 1926
Ogłoszenia o przetargach 1376
Akty prawne Gminy Jonkowo 18724
Akty Prawne Gminy Jonkowo 5453241
Ochrona środowiska 10140
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 70182
Polowania zbiorowe 14388
Usuwanie folii rolniczych 1729
Geologia 1655
Budżet 8466
Sprawozdawczość budżetowa 3458
Rok 2011 5291
Rok 2012 6630
Rok 2013 5408
Rok 2014 5201
Rok 2015 5013
Rok 2016 4846
Rok 2017 11482
Rok 2018 1830
I kwartał 2835
II Kwartał 2617
III kwartał 3048
IV Kwartał 5707
Rok 2019 561
I kwartał 2786
II Kwartał 1709
III kwartał 1674
IV Kwartał 1566
Projekt Budżetu na 2020 rok 1173
Rok 2020 307
I kwartał 1013
II kwartał 801
III kwartał 641
IV kwartał 427
Rok 2021 163
I kwartał 471
II Kwartał 27
Sprawozdania 777
Sprawozdania finansowe 839
Rok 2018 580
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 2002
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 530
Bilans zbiorczy 1977
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1975
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2030
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1916
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 519
Bilanse - jednostkowe 1848
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1931
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1948
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1919
Rok 2019 246
Bilans z wykonania budżetu JST 765
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 234
Bilans zbiorczy 814
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 765
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 858
Informacje dodatkowe - zbiorcza 769
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 202
Bilanse - jednostkowe 857
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 818
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 894
Informacja dodatkowa - jednostkowa 791
Rok 2020 127
Bilans z wykonania budżetu JSt 114
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 112
Bilans zbiorczy 113
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 108
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 95
Informacje dodatkowe - zbiorcza 103
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 111
Bilans zbiorczy 100
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 96
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 96
Informacje dodatkowe - zbiorcza 101
Rok 2020 30
Bilans z wykonania budżetu 104
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 111
rachunek zysków i strat - jednostkowe 86
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 91
informacja dodatkowa - jednostkowe 102
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 28
bilans - zbiorczy 102
rachunek zysków i strat – zbiorczy 100
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 102
informacja dodatkowa - zbiorcza 94
Opinie RIO 4199
Planowanie Przestrzenne 15499
Ogłoszenia i Obwieszczenia 270657
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 22056
Obowiązujące plany 35698
Plany wyłożone do publicznego wglądu 16161
Zbiory danych przestrzennych 209
Mątki 613
Jonkowo centrum 433
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21579
Strategia i Opracowania 2132
Strategia Rozwoju Gminy 3726
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6055
Program Usuwania Azbestu 2651
Program Ochrony Środowiska 6654
Konsultacje Społeczne 110
Oświata 12256
SP Jonkowo 11597
SP we Wrzesinie 10247
SP Nowe Kawkowo 8320
Przedszkole w Jonkowie 12971
Żłobek 8303
Prowadzone rejestry 6491
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10170
Rok 2021 1172
rok 2020 5502
Rok 2019 6130
Rok 2018 8592
Rok 2017 27129
Starsze wersje 57419
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1207
Rok 2016 7285
Rok 2017 3451
Rok 2018 3978
Rok 2019 2265
Rok 2020 940
Rok 2021 240
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 6975
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 6058
Rejestr działalności regulowanej 1513
Jednostki Budżetowe 3604
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66
Zakład Gospodarki Komunalnej 14147
Instytucje Kultury 2890
Rejestr Instytucji Kultury 4085
RODO - Ochrona Danych Osobowych 8285
POLICJA 7763

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 58
Plan Działania 73
Raport dostępności 58
Koordynator 62
Tekst odczytywany maszynowo 72
Tekst łatwy do czytania ETR 76
Informacja o Urzędzie w PJM 82
Deklaracja dostępności 2497
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5404
Rejestr zmian 2493561
Redakcja Biuletunu 4162
Mapa serwisu 5662
informacje z Urzędu 20950

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 438964
Informacje o naborze 128713
Aktualności 101947
« powrót do poprzedniej strony