ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28416
Dane podstawowe 116570
Statut Gminy 15881
Regulamin organizacyjny 12911
Kierownictwo urzędu 5102
Wójt 7519
Sekretarz 6049
Skarbnik 6142
Referaty i stanowiska 12054
Referat Organizacyjny 2582
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 9437
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 7135
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 10456
Stanowisko d/s Kadr 8606
Stanowisko d.s. Kadr 466
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 6031
Stanowisko d/s informatycznych 5759
Stanowisko d/s Oświaty 7132
Referat Finansowy 2667
Główny Księgowy 11971
Stanowisko d/s płac 9173
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 10514
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 6837
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 15524
Stanowisko d/s wymiaru 6948
Stanowisko d/s windykacji 7407
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 5012
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 10167
Kierownik Referatu 5691
Stanowisko d/s budownictwa 8522
Stanowisko d/s Inwestycji 5448
Stanowisko d/s Nieruchomości 8482
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 5937
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 8577
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 7763
Stanowisko d/s urbanistyki 7617
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 3580
Urząd Stanu Cywilnego 16611
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 15495
Kontakt 20958
Organy Gminy 15138
Wójt 11936
Rada Gminy 7217
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 6926
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 2309
Komisje 1538
Informacje o posiedzeniach 16003
Komisja Budżetowa 4490
Komisja Rewizyjna 5338
Komisja Spraw Społecznych 6007
Komisja Gospodarki 5318
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1956
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 16359
Oferty Pracy 46704
Ogłoszenia o naborze 87975
Wyniki naboru 54900
Załączniki do pobrania 3746
Oświadczenia majątkowe 14170
Oświadczenia majątkowe Urząd 4769
Rok 2015 5529
Rok 2016 5252
Rok 2017 5466
Rok 2018 3842
Rok 2019 1977
Rok 2020 999
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5449
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 5383
Rok 2014 - 2018 15768
Rok 2018 - 2023 7290
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 4231
Rok 2015 7433
Rok 2016 4536
Rok 2017 4804
Rok 2018 3627
Rok 2019 2106
Rok 2020 1078
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 243765
Petycje 9664
Interpelacje 2080
Raport o stanie Gminy 8688
Procedury załatwiania spraw 7809
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1464
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 7942
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 9033
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 8069
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5519
Koncesje alkoholowe 12547
Rejestracja działalności gospodarczej 4853
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 5560
Wykreślenie działalności gospodarczej 4549
Zawieszenie działalności gospodarczej 5124
Wznowienie działalności gospodarczej 4512
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 4535
Zameldowanie na pobyt stały 14896
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 10459
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 12912
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 6512
Wymeldowanie z pobytu stałego 9234
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 6494
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 4444
Wpisanie do rejestru wyborców 4490
Karta Dużej Rodziny 4549
Referat finansowy 1408
Podatek od nieruchomości 20017
Podatek od środków tansportowych 13836
Podatek leśny 8633
Podatek rolny 12319
Ulgi podatkowe 5212
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1877
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy 109
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 5550
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7316
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 8591
Sprzedaż nieruchomości 5465
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4434
Azbest 2680
Usuwanie Azbestu 2021 576
Wydanie decyzji środowiskowych 7546
Wycinka Drzew i Krzewów 11310
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4426
Rozgraniczenie nieruchomości 4837
Utrzymanie porządku w Gminie 8453
Zamówienia Publiczne 7809
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 2945
Urząd Stanu Cywilnego 1862
Dowody osobiste 13043
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 8748
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 6799
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5940
Zmiana Imienia i Nazwiska 8451
Zgłoszenie zgonu 5908
Zgłoszenie urodzenia dziecka 5519
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 6104
Zaświadczenie o stanie cywilnym 5168
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 5193
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 7853
Zamówienia publiczne 424570
Zamówienia Publiczne do 130 000zł 416
Zamówienia publiczne 2021 6368
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 27542
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. 186
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 230002
Nieruchomości 138026
Wykazy nieruchomości 5074
Ogłoszenia o przetargach 5118
Informacje o wynikach przetargów 357
Akty prawne Gminy Jonkowo 19677
Akty Prawne Gminy Jonkowo 5875542
Budżet 8904
Sprawozdawczość budżetowa 3622
Rok 2011 5701
Rok 2012 7101
Rok 2013 5780
Rok 2014 5576
Rok 2015 5493
Rok 2016 5239
Rok 2017 12694
Rok 2018 1974
I kwartał 3284
II Kwartał 2964
III kwartał 3484
IV Kwartał 6645
Rok 2019 662
I kwartał 3207
II Kwartał 2077
III kwartał 2057
IV Kwartał 2053
Projekt Budżetu na 2020 rok 1369
Rok 2020 421
I kwartał 1351
II kwartał 1164
III kwartał 985
IV kwartał 889
Rok 2021 268
I kwartał 974
II Kwartał 491
III Kwartał 172
Sprawozdania 890
Sprawozdania finansowe 984
Rok 2018 709
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 2361
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 650
Bilans zbiorczy 2380
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 2366
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 2404
Informacje dodatkowe - zbiorcza 2278
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 609
Bilanse - jednostkowe 2250
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 2316
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 2295
Informacja dodatkowa - jednostkowa 2318
Rok 2019 350
Bilans z wykonania budżetu JST 1069
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 327
Bilans zbiorczy 1200
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1097
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1224
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1116
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 296
Bilanse - jednostkowe 1248
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1134
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1272
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1130
Rok 2020 234
Bilans z wykonania budżetu JSt 192
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 207
Bilans zbiorczy 212
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 185
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 165
Informacje dodatkowe - zbiorcza 178
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 199
Bilans zbiorczy 174
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 192
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 173
Informacje dodatkowe - zbiorcza 178
Rok 2020 118
Bilans z wykonania budżetu 439
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – jednostkowe 434
rachunek zysków i strat - jednostkowe 417
zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe 407
informacja dodatkowa - jednostkowe 518
Zakładka bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja – zbiorcze 106
bilans - zbiorczy 435
rachunek zysków i strat – zbiorczy 424
zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 425
informacja dodatkowa - zbiorcza 431
Opinie RIO 5649
Ochrona środowiska 10624
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 91177
Polowania zbiorowe 19669
Usuwanie folii rolniczych 1964
Geologia 2108
Strategia i Opracowania 2457
Strategia Rozwoju Gminy 4196
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7033
Program Usuwania Azbestu 3037
Program Ochrony Środowiska 7360
Planowanie Przestrzenne 16305
Ogłoszenia i Obwieszczenia 322632
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 23044
Obowiązujące plany 40239
Plany wyłożone do publicznego wglądu 17918
Zbiory danych przestrzennych 395
Mątki 1276
Jonkowo centrum 856
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 23487
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 6833
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10356
Rok 2021 3503
rok 2020 7958
Rok 2019 7320
Rok 2018 9094
Rok 2017 29862
Starsze wersje 63093
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1333
Rok 2016 8006
Rok 2017 3900
Rok 2018 4502
Rok 2019 2640
Rok 2020 1312
Rok 2021 637
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 7569
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 6557
Rejestr działalności regulowanej 2032
Oświata 13139
SP Jonkowo 13060
SP we Wrzesinie 12229
SP Nowe Kawkowo 9258
Przedszkole w Jonkowie 14620
Żłobek 9594
Jednostki Budżetowe 3936
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 67
Zakład Gospodarki Komunalnej 15563
Instytucje Kultury 3151
Rejestr Instytucji Kultury 4733
RODO - Ochrona Danych Osobowych 10205
POLICJA 9196

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 314
Plan Działania 460
Raport dostępności 398
Koordynator 393
Tekst odczytywany maszynowo 451
Tekst łatwy do czytania ETR 427
Informacja o Urzędzie w PJM 422
Deklaracja dostępności 4449
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5725
Rejestr zmian 2658195
Redakcja Biuletunu 4488
Mapa serwisu 6336
informacje z Urzędu 22491

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 469540
Informacje o naborze 135123
Aktualności 105672
« powrót do poprzedniej strony