ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestracja działalności gospodarczej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kto może zostać przedsiębiorcą
Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE (Unii Europejskiej), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Opłaty:
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):
 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez PEŁNOMOCNIKA w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.firma.gov.pl - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.firma.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)
 6. Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
 7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US)
 
Procedura rejestracji spółki cywilnej:
 1. uzyskanie wpisu w CEIDG (wniosek CEIDG-1)
 2. zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie)
 3. zgłoszenie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat)
 4. zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat)
 5. złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki)- deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni)
 6. zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R– (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług)
 7. zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1
 
UWAGA !
 • Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy.
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA(termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).
 • Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).
 
Na wpisie do ewidencji (CEIDG) nie podaje się nazw spółek cywilnych!
Nazwa firmy w CEIDG dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych, a więc również wspólników spółek cywilnych, lecz nie spółek samych w sobie. W związku z tym umieszczenie nazwy spółki cywilnej w nazwie firmy przedsiębiorcy w sposób sugerujący, iż wpis dotyczy spółki cywilnej np. "Jan Kowalski ABC S.C" może zakwalifikować wpis do wykreślenia z urzędu przez ministra właściwego ds. rozwoju. Dopuszczalne są formy "poinformowania" w nazwie firmy, iż przedsiębiorca działa w takiej i takiej spółce np. "Jan Kowalski wspólnik spółki cywilnej ABC S.C".
 
Informacje dodatkowe:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  1. w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  2. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  3. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  4. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  5. w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 2. Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  1. kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport
  2. kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej + Paszport
  3. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 + zaświadczenie z uczelni, że jest się aktualnie studentem studiów dziennych tj. stacjonarnych + ewentualne potwierdzenie opłaty za studia + Paszport
  4. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1 punkt 1 lit. od „e” do „i” + Paszport
  5. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 3 lub 4 + Paszport
  6. dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada) + dokument ze zdjęciem
  7. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada) + dokument ze zdjęciem
  8. posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej + Karta pobytu + Decyzja + Oświadczenie o treści; „Oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polskim i zamieszkuję wraz z małżonkiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” + oryginał aktu małżeństwa + Paszport
  9. ważną Kartę Polaka + Paszport
 
Więcej informacji na:
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Marczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Marczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 12:20:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 12:25:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 12:25:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »