ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
Referat organizacyjny – prowadząca  Maja Mindak
Tel: 89 512-92-37  wew. 22 lub 89 670-69-23
 
I. Wymagane dokumenty:
 
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek składa się w terminach:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
2. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz dokumnet wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do w/w. zwierząt.  
 
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
1.  Referat organizacyjny
2.  Lokalizacja:
- Ewidencja Ludności, ul. Klonowa 2, pok. 4 (parter),
- Biuro Podawcze Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, parter,
III. OPŁATY
         Brak opłat
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
 Zwrot podatku przyznaje się na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji za okres  6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje  się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały  złożone w  terminie od  dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku  zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VI. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  
  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1948)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.01.2024 r. w sprawie  
  wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 106)
 • Dodatkowe informacje:
 • Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.
 • Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 • W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
 • Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę :
 • 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku  oraz
 • 3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku
 • Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia corocznie stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maja Mindak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 09:23:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 09:25:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-13 09:24:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »