ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zarządzenie Nr 109/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca  2024 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i 2024 r. poz. 721) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego  / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego. 
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.
 
OG.2110.5.2024
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych - 0,5 etatu, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego – 0,5 etatu / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych – 0,5 etatu, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego – 0,5 etatu. 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: 15 lipiec 2024
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie:
referent - minimum średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy  lub wyższe,
inspektor – wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. prawo jazdy kategorii B,
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
2. preferowane wykształcenie o kierunku lub specjalności: informatyka, ekonomia, administracja, marketing,
3. umiejętność pracy pod presją czasu,
4. samodzielność, dokładność, rzetelność,
5. odpowiedzialność, komunikatywność,
6. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ds. promocji i organizacji pozarządowych:
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji z terenu Gminy Jonkowo,
 2. realizacja polityki Gminy Jonkowo w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Gminy Jonkowo,
 3.  informowanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jonkowo o ogłoszonych konkursach i możliwościach składania wniosków do Wójta Gminy, fundacji, Ministerstwa itp.,
 4. redagowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu w zakładce dla organizacji pozarządowych,
 5. zbieranie danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
 6. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Jonkowo w sytuacjach konfliktowych,
 7. reprezentowanie Wójta Gminy Jonkowo na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 8. przyjmowanie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej,
 9. prowadzenie bazy danych zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,
 10. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi,
 11. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy Jonkowo,
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem boisk sportowych,
b) ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego:
 1. przyjmowanie, analiza i wprowadzanie wniosków w sprawie: wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej, wykreślenia przedsiębiorcy z   Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. wydawanie potwierdzeń o prowadzonej działalności gospodarczej z dokumentacji archiwalnej,
 3. współpraca z: US, ZUS, KRUS, GUS,
 4. ewidencjonowanie innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 5.  prowadzenie pod względem merytorycznym funduszu sołeckiego,
 6.  kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego,
 7.  przygotowywanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego,
 8. koordynowanie zawieranych umów w ramach funduszu sołeckiego,
 9. przygotowanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy.
V. Warunki pracy na stanowisku
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. Uz. 2022 r. poz.530).
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
7. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni  praw publicznych,
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
d) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
e) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
g) posiadaniu prawa jazdy.
8. podpisana klauzula informacyjna,
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: Kandydat w II etapie postępowania konkursowego może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
VII. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu maju 2024r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VIII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego  / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego Nr oferty: OG.2110.5.2024 w terminie do dnia 01 lipca 2024r. do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są platformy, pętle indukcyjne. Brak pochylni, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
Klauzula informacyjna
(dot. rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jonkowo (adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 221 § 1 i § 4 Ustawy z 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 – dalej zwanym „KP”)
oraz art. 6, art. 11-15 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, tj. zgodnie z art. lub KP podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.
4. Jeśli Państwa osoba zostanie zakwalifikowana przez komisję w toku naboru w gronie maksymalnie 5 najlepszy kandydatów, to Państwa dane osobowe uzyskane podczas rekrutacji mogą zostać ponownie wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, jeżeli zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia rekrutacji.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 15:31:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 15:33:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 15:33:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 110/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 110/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca  2024 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz.721) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.
 
OG.2110.6.2024
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Informatyk
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie wyższe - kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne, średnie kierunkowe – informatyka, teleinformatyka lub pokrewne i 3 lata stażu pracy,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. prawo jazdy kategorii B,
8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
9. doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 
 
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 2. preferowane roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
 3. umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. samodzielność, dokładność, rzetelność,
 5. odpowiedzialność, komunikatywność,
 6. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. nadzór nad eksploatacją sieci komputerowej, konserwacja sprzętu komputerowego, usuwanie awarii, naprawy bieżące,
 2.  stanowiskowe szkolenia pracowników,
 3.  sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń technicznych oraz teleinformatycznych,
 4.  planowanie do budżetu zakupów sprzętu teleinformatycznego,
 5.  instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach roboczych,
 6. bieżące administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 7. archiwizacja danych przechowywanych na serwerze plików,
 8. zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich serwera plików,
 9. administrowanie i archiwizacja serwera plików,
 10. archiwizacja danych na stanowiskach roboczych pracowników,
 11. administrowanie serwerem: pocztowym,
 12. administrowanie systemem Respons (PUMA),
 13. administrowanie serwerem EDICTA,
 14. administrowanie systemem e-usług,
 15. administrowanie Acitve Directory,
 16.  administrowanie systemem ŹRÓDŁO, (uzyskanie odpowiednich dostępów i uprawnień),
 17. administrowanie Systemem do backupu danych,
 18.  administrowanie Forti Gate,
 19.  aktualizacja programów dziedzinowych,
 20. archiwizacja baz danych PUMA, PŁATNIK, BESTI@,
 21. bieżące naprawy, modernizacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie monitoringu gminnego,
 22. bieżące przeglądanie zapisów monitoringu,
 23. nadzór nad połączeniem VPN pracowników,
 24. usuwanie awarii zgłaszanych przez pracowników,
 25. administracja środowiskiem wirtualizacji (vcenter),
 26. administracja serwerami Windows Server, Linux,
 27. uczestniczenie i wsparcie w procesach zamówieniowych i realizacja w programie Cyberbezpieczny Samorząd,
 28. instalacja i konfiguracja nowej infrastruktury sieciowej po przeprowadzonym remoncie,
 29. uczestniczenie i wsparcie przy zakupach sprzętu komputerowego. Przygotowanie i konfiguracja nowego sprzętu dla pracowników,
 30. zarządzanie usługami e-puap,
 31. zarządzanie usługami e-doręczeń,
 32. administracja sprzętem kancelarii informacji niejawnych,
 33. uczestniczenie w corocznych audytach sprzętu i oprogramowania,
 34. monitoring wykorzystania i pracy sprzętu komputerowego,
 35. przygotowywanie i pilnowanie umów związanych z realizacją usług informatycznych przez podmioty zewnętrzne,
 36. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
V. Warunki pracy na stanowisku
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. list motywacyjny z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
  2. życiorys zawodowy – curriculum vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:
 
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. Uz. 2022 r. poz.530).
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
7. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni  praw publicznych,
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
d) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
e) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
g) posiadaniu prawa jazdy.
8. podpisana klauzula informacyjna,
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: Kandydat w II etapie postępowania konkursowego może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
VII. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu maju 2024r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VIII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk  Nr oferty: OG.2110.6.2024 w terminie do dnia 01 lipca 2024r. do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są platformy, pętle indukcyjne. Brak pochylni, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
Klauzula informacyjna
(dot. rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jonkowo (adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 221 § 1 i § 4 Ustawy z 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 – dalej zwanym „KP”)
oraz art. 6, art. 11-15 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, tj. zgodnie z art. lub KP podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.
4. Jeśli Państwa osoba zostanie zakwalifikowana przez komisję w toku naboru w gronie maksymalnie 5 najlepszy kandydatów, to Państwa dane osobowe uzyskane podczas rekrutacji mogą zostać ponownie wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, jeżeli zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia rekrutacji.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 15:05:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 15:13:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 15:13:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na obrady III Sesji Rady Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Jonkowo
Jonkowo, 20 czerwca 2024r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Zieliński ma zaszczyt zaprosić na obrady III Sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo. – opinia, dyskusja , głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024r. -opinia, dyskusja , głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina- dyskusja, opinia, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. - dyskusja, opinia, głosowanie. (dot. ul. Bratkowa/ Jonkowo)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki. - dyskusja, opinia, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.- dyskusja, opinia, głosowanie. ( dot. ulicy Hanowskiego/ Jonkowo)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.- dyskusja, opinia głosowanie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Jonkowo.- dyskusja, opinia, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (dz. 137 o pow. 3727 m2, położonej w obrębie Wołowno) – dyskusja ,opinia, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Jonkowo a Gminą Sępopol.- dyskusja, opinia, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. -dyskusja, opinia, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo pow. 797 m²)- dyskusja, opinia, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( budynek gospodarczy na dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo) – dyskusja, opinia, głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2023 rok -opinia , dyskusja , głosowanie.
 21. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jonkowo za rok 2023. (debata)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2023 rok- dyskusja , głosowanie.
 23. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2023 rok- dyskusja, głosowanie
 • debata o wykonaniu budżetu,
 • przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2023 rok,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2023 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 13:31:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 13:32:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 13:32:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 20 czerwca 2024r.
 
Sz. P.
…………………………..
Przewodniczący Komisji Gospodarki Marek Aszkiełowicz zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28 czerwca 2024 r. o godzinie 8:00 , które odbędzie się w Sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. (dot. ul. Bratkowa/ Jonkowo)
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. ( dot. ulicy Hanowskiego/ Jonkowo)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Jonkowo
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (dz. 137 o pow. 3727 m2, położonej w obrębie Wołowno)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Jonkowo a Gminą Sępopol.
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 4/12 i 4/13 ob. Warkały.
 13. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prywatnych działek.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( budynek gospodarczy na dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo)
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo pow. 797 m²)
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.
 
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Marek Aszkiełowicz
 
 
 
 
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 13:26:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 13:26:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 13:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONKOWO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.06.2024r.
GD.6220.6.2024
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
obwieszczam
że na podstawie wniosku z dnia 28.05.2024r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2024r.) złożonego przez Powiat Olsztyński - Zarząd Powiatu w Olsztynie, działający przez pełnomocnika Łukasza Roman- przedstawiciela firmy MG BC Sp. z o.o.., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowie drogi powiatowej NR 1203N na odcinku Jonkowo-Pupki, gmina Jonkowo.
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Jonkowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie:
> Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
> Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnieniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo w siedzibie urzędu przy ul. Klonowa 2 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pupki.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 — 15.00, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pieczurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 10:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 10:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 10:52:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26 czerwca 2024r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Jonkowo
 
Jonkowo, 19 czerwca 2024r.
Sz. P.
……………………………….
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Aneta Terlikowska-Kuchta zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26 czerwca 2024r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 16.00.
 
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
 7. Zaopiniowanie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Jonkowo.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z otrzymaną interpretacją radcy prawnego, Radny Gminy Jonkowo ma prawo zwrócić się z indywidualnym zapytaniem do Skarbnika Gminy w sprawie otrzymanych materiałów sesyjnych i pozostałych.
Zatem zwracam się z uprzejmą prośbą do Członków Komisji, aby do czasu posiedzenia Komisji Budżetowej wyjaśnić wszystkie ewentualne wątpliwości podczas indywidualnego spotkania ze Skarbnikiem Gminy (w ustalonym uprzednio terminie), a podczas samego posiedzenia Komisji wyrazić jedynie swoją opinię w drodze stosownego głosowania.
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Aneta Terlikowska-Kuchta
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 09:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 09:15:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 09:15:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat - Awaria

Akapit nr 1 - brak tytułu

"Gmina Jonkowo informuje o awarii telefonów oraz sieci teleinformatycznej - aktualnie prowadzone są prace mające na celu usunięcie usterki. Za utrudnienia przepraszamy"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Margalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 15:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 15:11:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 15:11:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania)

Ogłoszenie z dnia 06 czerwca 2024 r. OG.2110.2.2024

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty. Brak kandydatów spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu.

Jonkowo, 18.06.2024 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 15:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 15:06:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 15:06:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Jonkowo
 
Jonkowo, 18 czerwca 2024r.
Sz. P.
.….…………………………………………….
 
Przewodnicząca Komisji Julita Zadworna zwołuje posiedzenie Komisji Spraw Społecznych na dzień 26 czerwca 2024 r., które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 15:00.
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 5. Omówienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Jonkowo.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych
Julita Zadworna
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:58:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:58:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji