ˆ

Aktualności

Lista informacji

III przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 102/17 o pow. 803 m 2 oraz 102/19 o pow. 1192 m 2 w obrębie Szałstry.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 20.09.2022r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art. 38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 28.10.2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną nieruchomości niezabudowanych o numerach  ewidencyjnych: 102/17 o pow. 803 m 2 oraz 102/19 o pow. 1192 m2  położonych w obrębie Szałstry, gmina Jonkowo. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działki gruntu nr 102/17 i 102/19 położone są na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Dla działek 102/17 i 102/19 została wydana dnia 26.05.2021r. decyzja o warunkach zabudowy Nr 32/2021 na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka 102/17 posiada urządzoną księgę wieczystą OL1O/00072859/4 ( w dziale III ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV wolny od obciążeń). Działka 102/19 posiada urządzona księgę wieczystą OL1O/00072861/1( wolna od obciążeń). Przez działkę 102/17 przechodzi sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przez działkę 102/19 przebiega sieć kanalizacyjna. Ponadto w zasięgu działek znajduje się sieć elektroenergetyczna. Po sprzedaży na nieruchomościach zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu z tytułu przebiegających tam sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Cena wywoławcza za działki 102/17 i 102/19 wynosi 128.259,00 zł
Wysokość wadium za działki 102/17 i 102/19 wynosi  12.830,00 zł
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.      
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości
12.830,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) na konto Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 24.10.2022r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbył się dnia 24.06.2022r., drugi w dniu 02.09.2022r.
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej bip.jonkowo.pl ,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Szałstrach  dnia 27.09.2022r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 14:12:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 14:14:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 14:14:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 27.09.2022 r.
GP.6721.4.2022
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LI/414/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej(na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jonkowo.
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 09:14:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 09:14:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 09:14:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 27.09.2022 r.
GP.6721.4.2022
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LI/414/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jonkowo: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka: Akty Prawne Gminy Jonkowo).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej(na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jonkowo.
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 09:12:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 09:13:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 09:13:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 27.09.2022 r.
 
Znak: GP.6721.4.2021/2022
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 5 października 2022 r. do 26 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w godzinach od 8:00 do 14:00, w pokoju nr 6, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowowraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka Planowanie Przestrzenne).
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25 października 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jonkowo.
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Klauzula informacyjna
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, a nadto:
 
 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Jonkowo.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 09:08:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 09:08:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 09:08:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 27.09.2022 r.
 
Znak: GP.6721.4.2021/2022
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 5 października 2022 r. do 26 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w godzinach od 8:00 do 14:00, w pokoju nr 6, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowowraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: http://bip.jonkowo.pl/ (zakładka Planowanie Przestrzenne).
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25 października 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jonkowo.
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Klauzula informacyjna
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, a nadto:
 
 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Jonkowo.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 09:06:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 09:06:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 09:09:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Jonkowo w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 nr 98 poz. 978) zarządza co następuje:

§ 1

W ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w stałej siedzibie – Urzędzie Gminy Jonkowo przy ul. Klonowej 2, tworzy się Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Jonkowo zwane dalej „Głównym Stanowiskiem, Kierowania” (GSK).

§ 2

Główne Stanowisko Kierowania tworzy się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Jonkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§ 3

Struktura organizacyjna Głównego Stanowiska Kierowania funkcjonuje na bazie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsady Urzędu Gminy Jonkowo czasu „W”, stosownie do potrzeb kierowania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 4

Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Urzędu Gminy Jonkowo na Głównym Stanowisku Kierowania;
2) Utrzymywanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju;
3) Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości GSK do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych systemów teleinformatycznych;
4) Wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy GSK;
5) Wyposażenie w źródła energii elektrycznej i cieplnej, ujęcia wody;
6) Wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
7) Zorganizowanie żywienia, artykułów codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego, transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń, zaopatrywania w paliwa i materiały;
8) Zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;
9) Przygotowanie środków do utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony i obrony Głównego Stanowiska Kierowania, prowadzenia akcji ratowniczych, przemieszczenia na zapasowe miejsce pracy;
10) Szkolenie pracowników zapewniających utrzymanie obiektów Głównego Stanowiska Kierowania w gotowości do ich wykorzystania;
11) Określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury.

§ 5

Do przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania wykorzystać należy istniejącą infrastrukturę i zaplecze techniczno-socjalne Urzędu Gminy

§ 6

Zasady organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania określa Regulamin GSK oraz Plan przemieszczenia Urzędu Gminy Jonkowo na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy.

§ 7

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego – Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Nąć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 08:38:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 08:39:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 08:39:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 26 września 2022r.
GP.6730.76.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 74/2022 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Mątki 2” o mocy do 4 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowych, złącz kablowych, inwerterów, kabli niskiego i średniego napięcia oraz magazynów energii na części działki o nr ew. 239 w obrębie Mątki, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Od dnia 26 września 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo bip.jonkowo.pl na okres 14 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 08:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 08:10:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 08:10:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 26 września 2022r.
GP.6730.76.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 74/2022 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Mątki 2” o mocy do 4 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowych, złącz kablowych, inwerterów, kabli niskiego i średniego napięcia oraz magazynów energii na części działki o nr ew. 239 w obrębie Mątki, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Od dnia 26 września 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo bip.jonkowo.pl na okres 14 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 08:03:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 08:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 08:06:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 141/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 20.09.2022 r.

W sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie upoważniam:
1) Panią Joannę Karaś – inspektora ds. kadr i administracji w GOPS w Jonkowie,
2) Panią Martę Obrębską – główną księgową w GOPS w Jonkowie,
-  do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ww. ustawy.
2. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2.

Niniejsze upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Marczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 14:46:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 14:47:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 14:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 140 /2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 20.09.2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Na podstawie art. 25, ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Upoważniam Panią Martę Cichowicz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
2. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania decyzji administracyjnych i podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do rozpoznania wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty tego dodatku.

§ 2.

Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Marczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 14:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 14:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 14:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji