ˆ

Aktualności

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 68/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2021 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2021 r.
OG.2110.5.2021
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Informatyk
Zatrudnienie od dnia 01.10.2021r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo oraz  w siedzibach szkół, przedszkola i żłobka.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie: wyższe- kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne, średnie kierunkowe- informatyka i trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. prawo jazdy kategorii B,
8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
9. doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 2. preferowane roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
 3. umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 5. samodzielność, dokładność, rzetelność,
 6. odpowiedzialność, komunikatywność,
 7. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
A. Zakres dotyczący: Urzędu Gminy w Jonkowie, Szkoły Podstawowej w Jonkowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie, Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, Przedszkola w Jonkowie oraz Żłobka Publicznego w Warkałach:
 1.  Nadzór nad eksploatacją sieci komputerowej, konserwacja sprzętu komputerowego, usuwanie awarii, naprawy bieżące,
 2. Stanowiskowe szkolenia pracowników,
 3. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń technicznych oraz teleinformatycznych,
 4. Planowanie do budżetu zakupów sprzętu teleinformatycznego,
 5. Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach roboczych,
B. Zakres dotyczący Urzędu Gminy w Jonkowie:
 1. Bieżące administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. Archiwizacja danych przechowywanych na serwerze plików,
 3. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich serwera plików,
 4. Administrowanie i archiwizacja serwera plików,
 5. Archiwizacja danych na stanowiskach roboczych pracowników,
 6. Administrowanie serwerem: pocztowym, PUMA, EDICTA, e-usług, wirtualizacji, Acitve Directory, ŹRÓDŁO, Forti Gate,
 7. Aktualizacja programów dziedzinowych (PUMA, Ewopis, EWmapa),
 8. Archiwizacja baz danych PUMA, PŁATNIK, BESTI@,
 9. Bieżące naprawy, modernizacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie monitoringu gminnego,
 10. Bieżące przeglądanie zapisów monitoringu,
 11. Szkolenia stanowiskowe z RODO i ochrony danych osobowych,
 12. Nadzór nad połączeniem VPN pracowników.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 1. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
3.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, 
7. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
8.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 1. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania Oferty pracy/ Załączniki do pobrania)
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: Kandydat w II etapie postępowania konkursowego może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu czerwcu 2021r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk Nr oferty: OG.2110.5.2021 w terminie do dnia 20 sierpnia 2021r. do godz. 1300 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.
Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W biurze podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.
Biuro podawcze Urzędu znajduje po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.
Urząd oferuje usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo tel. 895129237, 896706911, ) (dalej: Administrator).
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24pl,
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 4. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Staszica 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone, usunięte. Okres przechowywania danych osobowych skróci się, jeżeli w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru  złożone dokumenty zostaną odebrane przez Panią/Pana lub odesłane przez Urząd.
10) Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-27 14:53:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-27 14:53:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 14:53:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania budżetowe II kwartał

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdania budżetowe II kwartał

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-23 08:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-23 08:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23 08:10:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 20 lipca 2021r.
GK.6733.25.2021
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV polegającej na wymianie istniejących słupów oraz wymianie istniejących przewodów na izolowane po trasie działki nr 108/1, 108/8, 109, 299/1, 309, 312 obręb Nowe Kawkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Gminy Jonkowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 11:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 11:59:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 11:59:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 23.07.2021 r.
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
(m²)
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
 
Informacje dodatkowe
 
Nr KW
Obręb
Nr działki
1
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo
Część działka nr ew. 168/1
300 m²
Niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, w niedalekiej odległości od nieruchomości wnioskodawcy
cele rolne
ogródek warzywno-ogrodniczy
 
18 zł - płatne do 30 wrześniakażdego roku
Dzierżawa
 na 10 lat  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
2
KW OL1O/00044833/1
Gutkowo
Część działka nr ew. 84/3
500 m²
Niezabudowana, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wnioskodawcy
Cele nierolnicze – składowanie i magazynowanie
 
30 zł (+ VAT) - płatne do 20 dnia każdego miesiąca
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 
 
3
 
KW
OL1O/00035397/6
 
 
Jonkowo
 
Część działki nr ew. 59/11
 
 
513 m²
 
 
Niezabudowana, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wnioskodawcy
 
 
cele rolne
ogródek warzywno-ogrodniczy
 
 
15,39 zł - płatne do 30 września każdego roku
 
Dzierżawa
na 3 lata za zgodą Wójta Gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 08:57:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 08:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 08:57:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwalifikacja wojskowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załaczeniu informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 07:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 07:23:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 07:23:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w Gutkowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w Gutkowie
 
 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 • tryb podstawowy - bez negocjacji (wariant 1)
 
Postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Nr referencyjny: GK.271.5.2021
 
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (w tym informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.):
 
ID Postępowania - numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal : 
6152a291-4cca-4a73-8bbc-8c8e6766fc14
 
LINK DO POSTĘPOWANIA:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Daniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 11:00:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 11:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 11:00:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 15 lipca 2021r.
GK.6733.20.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej po trasie działki nr 347/8 i 344/3  w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 14:13:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-15 14:13:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15 14:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 15 lipca 2021r.
GK.6733.18.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia po trasie działki nr 141/100 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 14:12:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-15 14:12:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15 14:12:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/
 Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.  
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
143
Wołowno
Nieruchomość gruntowa,  niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą.
Strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającej przez nieruchomość sieci kanalizacyjnej, polegającej na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii 
3800m2
OL1O/00132094/2
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – postulowana strefa mieszkalno - usługowa
64 182 zł
 
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Nieruchomość rolna powyżej 0,3 ha- podlega przepisom ustawy z dnia 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm)
2
Lokal 1 w budynku nr 4 położonym na działce
8/1
Wołowno
Lokal mieszkalny wraz z udziałem 41/100 w gruncie i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
3404 m2
 
p.u. lokalu 37,82 m2
OL1O/00013173/0
wolna od obciążeń
Aktualne studium nie wskazuje innego sposobu zagospodarowania niż rolny, w ewidencji oznaczona jako Br-RVI- tereny rolne zabudowane
56 435 zł z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
3
Lokal 4 w budynku nr 1przy ul Ogrodowej położonym na działce
161/4
Jonkowo
Lokal mieszkalny wraz z udziałem 20/100 w gruncie i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
900 m2
 
p.u. lokalu 38,63 m2
OL1O/00035335/4
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MUW – postulowana strefa wielofunkcyjna
74 680 zł z bonifikatą
Bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 12:08:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 12:08:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 12:08:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.17.2021                                                                                         Jonkowo, 13.07.2021r.
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW i powierzchnią zabudowy do 20,79 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 100/1 w miejscowości Porbady oraz 117 w miejscowości Godki, gmina Jonkowo tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
 1. opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 05.07.2021r. (data wpływu 09.07.2021r.) znak: GD.ZZŚ.2.435.144.2021.PK;
 2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 01.07.2021r. (data wpływu 05.07.2021r.)  znak: ZNS.9022.5.72.2021.MG
 3. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.07.2021r. znak WOOŚ.4220.398.2021.KT.1
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 09:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 09:46:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 09:46:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji