ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Informacja o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko Referent ds. płac / Inspektor ds. płac  wybrana została
Pani Aneta Lech  zam. Jonkowo
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aneta Lech spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. płac / inspektor ds. płac. Osiągnęła  dobry wynik w przeprowadzonym pisemnym teście oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.
            W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz przygotowaniem i umiejętnościami do pracy na wskazanym stanowisku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-23 16:03:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-23 16:05:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-23 16:05:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie I

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-23 15:55:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-23 15:56:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-23 15:56:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO
o pełnionych dyżurach oraz przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Jonkowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
 
W związku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jak i udzielania wyborcom wyjaśnień dot. zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji informuję, że:
 
 • zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane
  w Urzędzie Gminy Jonkowo do dnia 8 marca 2024 r.
  w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:00 - 16:00; wtorek-czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00-14:00
 
 • Dyżury urzędnika wyborczego będą odbywać się w dniach :
 • 23.02.2024 roku (piątek) w godz. 7:30 – 9:30
 • 26.02.2024 roku (poniedziałek) w godz. 7:30 – 9:30
 • 28.02.2024 roku (środa) w godz. 7:30 – 9:30
 • 07.03.2024 roku (czwartek) w godz. 8:00 – 10:00
 • 08.03.2024 roku (piątek) w godz. 7:30 - 9:30
 
w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
 
 
 
Zapytania do urzędnika  wyborczego mogą być  kierowane w formie elektronicznej
 na adres poczty elektronicznej:  
 
 
 
Urzędnik Wyborczy
/-/ Aleksandra Salik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-23 15:51:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-23 15:51:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-23 15:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 21 lutego 2024 roku
GP.6730.180.2023/2024
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. – dalej k.p.a.). Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia strony, że wydano decyzję Nr 22/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 290/57 w obrębie Jonkowo, gmina Jonkowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo pok. 6, w godzinach pracy Urzędu.
            Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jonkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo przy ulicy Klonowej 2.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie  art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienia, o którym mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób i formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 12:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 12:16:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 12:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 16.02.2024r.

O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 27.03.2024r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną nieruchomości niezabudowanych o numerach ewidencyjnych: 102/17 o pow. 803 m 2 oraz 102/19 o pow. 1192 m2 położonych w obrębie Szałstry, gmina Jonkowo. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działki gruntu nr 102/17 i 102/19 położone są na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Dla działek 102/17 i 102/19 została wydana dnia 26.05.2021r. decyzja o warunkach zabudowy Nr 32/2021 na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka 102/17 posiada urządzoną księgę wieczystą OL1O/00072859/4 ( w dziale III ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV wolny od obciążeń). Działka 102/19 posiada urządzona księgę wieczystą OL1O/00072861/1( wolna od obciążeń). Przez działkę 102/17 przechodzi sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przez działkę 102/19 przebiega sieć kanalizacyjna. Ponadto w zasięgu działek znajduje się sieć elektroenergetyczna. Po sprzedaży na nieruchomościach zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu z tytułu przebiegających tam sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Cena wywoławcza za działki 102/17 i 102/19 wynosi 132.400,00 zł
Wysokość wadium za działki 102/17 i 102/19 wynosi 13.240,00 zł
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Pierwszy przetarg odbył się dnia 08.09.2023r. Drugi przetarg odbył się dnia 12.01.2024 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 13.240,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 21.03.2024 r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej bip.jonkowo.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Szałstrach dnia 22.02.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-20 09:18:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-20 09:21:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-20 09:21:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

BI-II.6740.11.6.2024.MP9

Olsztyn, 16 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) obwieszcza się, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Piotrowskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Jonkowo z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 25 stycznia 2024 r., RPW/3358/2024), uzupełnionego w dniach 06 lutego 2024 r. oraz 15 lutego 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i przebudowę dróg wewnętrznych gminnych ul. Różana, Bratkowa i Liliowa w miejscowości Jonkowo na działkach 82/1, 77/42, 77/95, 77/35, 77/92, 57/1, 77/94, obręb Jonkowo, gmina Jonkowo. W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 11:42:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 11:43:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 11:43:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 35 ust 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 16 lutego 2024r. została wydana decyzja nr Jon/13/2024 znak sprawy: BI-II.6740.11.90.2023.AS8 na rzecz Farmy Fotowoltaicznej Kajny II sp. z o.o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW na dz. 69/13, 70/2 obr. Mątki, gm. Jonkowo.
W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 900 do godz.1300 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
Decyzję udostępnia się od dnia 16 lutego 2024r.
z

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 11:33:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 11:36:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 11:36:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19 lutego 2024 roku
GP.6733.5.2024
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Jonkowo nr 8/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, znak: GP.6733.7.2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszkolnej hali sportowej na działce o nr ew. 129/1 w obrębie Wrzesina, gmina Jonkowo
w następujący sposób:
dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Gminy Jonkowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 11:26:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 11:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 11:26:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 16 lutego 2024 roku
GP.6733.20.2023/2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej na częściach działek o  nr ew. 137 i 201 w obrębie Warkały, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 14:01:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 14:02:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 14:02:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 16 lutego 2024 roku
GP.6733.21.2023/2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 200/23 oraz części działki o nr ew. 200/22 w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo pok. 6,
w godzinach pracy Urzędu.
            Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jonkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo przy ulicy Klonowej 2.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie  art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienia, o którym mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób i formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 12:37:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 12:37:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 12:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji