ˆ

Aktualności

Lista informacji

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 10 maja 2021 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektor ds. kadr.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 10 maja 2021 r.
OG.2110.2.2021
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. kadr
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy- minimum 3 lata,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy Kodeks pracy, ustawy Karta Nauczyciela,  ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 5. samodzielność, dokładność, rzetelność,
 6. odpowiedzialność, komunikatywność,
 7. wysoka kultura osobista.
 
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie akt osobowych,
 2. ustalanie wynagrodzenia za: pracę, stażu pracy, nagród jubileuszowych, podwyżek płacy,
 3. wydawanie świadectw pracy, sporządzanie umów o pracę,
 4. terminowe sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS,
 5. sprawy pracownicze:
- prowadzenie ewidencji pracowników,
- terminowość przeprowadzania badań okresowych,
- terminowość przeprowadzania szkoleń bhp,
- ewidencja urlopów pracowniczych,
- ewidencja czasu pracy pracowników,
- ewidencja zwolnień lekarskich,
- prowadzenie spraw emerytalno- rentowych RP-7,
- prowadzenie spraw związanych z PPK,
 1. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 2. dokonywanie zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń,
 3. dokonywanie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia,
 4. dokonywanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań członków rodziny pracowników,
 5. dokonywanie zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 6. sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
 7. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło,
 8. dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań osób z którymi zawarto umowę zlecenie i umowę o dzieło,
 9. sporządzanie wniosku o staż,
 10. organizacja praktyk zawodowych,
 11. sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola,
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania Oferty pracy/ Załączniki do pobrania)
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. kadr Nr oferty: OG.2110.2.2021 w terminie do dnia 20 maja 2021r. do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo tel. 895129237, 896706911, ) (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Staszica 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone, usunięte. Okres przechowywania danych osobowych skróci się, jeżeli w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru  złożone dokumenty zostaną odebrane przez Panią/Pana lub odesłane przez Urząd.
 10. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 14:07:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 14:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 14:07:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10 maja 2021r.
GK.6733.11.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia po trasie działek nr 13/14, 13/19 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 09:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 09:01:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 09:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10 maja 2021r.
GK.6733.9.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami po trasie działki nr 138/1, 159/1, 164/3 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 09:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 09:00:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 09:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 7 maja 2021r.
GK.6733.15.2021
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV po trasie działki nr 483/11 oraz 484/21 obręb Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Gminy Jonkowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 08:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 08:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 08:59:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 4 maja 2021r.
GK.6733.10.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej po trasie działki nr 89 w obrębie Giedajty gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 12:42:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 12:43:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04 12:43:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Kwartał

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 14:38:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 14:38:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07 11:47:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-28 06:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-28 06:52:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 06:52:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-26 07:04:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-26 07:04:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26 07:04:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu Lokalu komunalnego na rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dn. 15.04.2021 r.
 
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
LOKALU KOMUNALNEGO NA ROK 2021
 
 
Lp.
 
Nazwisko i imię
 
Ilość osób
 
Data złożenia wniosku
 
1
 
Piotrowski Sylwester
 
1
 
24.09.2020 r.
 
                                                                      
 
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa:
 1. Katarzyna Pawlus
 2. Barbara Brdak
 3. Anna Rynko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 08:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 08:02:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 09:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagosp.
Cena
Uwagi
1.
40/4
Godki
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty trawą. Kształt działki nieregularny, teren prosty.
433 m2
OL1O/00132594/7
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka gruntu znajduje się w postulowanej strefie mieszkalno – usługowej. W ewidencji oznaczona jako RIVb
8.100 zł
 
Przetarg ustny nieograniczony
2.
38/25
Giedajty
Nieruchomość
gruntowa niezabudowana,  położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren prosty o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta
1493 m2
OL1O/00051423/6
wolna od obciążeń
W MPZP 3Ukh- tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych stanowiących codzienną  obsługę mieszkańców
108.700 zł
+23%VAT
Przetarg ustny nieograniczony
3.
24/11
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
3007 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie produkcyjnej, dla nieruchomości wydana jest decyzja o  warunkach zabudowy na budynek magazynowy
103.000 zł
+ 23% VAT
przetarg ustny nieograniczony
4
24/12
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
4570 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie produkcyjnej, dla nieruchomości wydana jest decyzja o  warunkach zabudowy na budynek magazynowy
142.700 zł
+23%VAT
przetarg ustny nieograniczony
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 06:58:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 06:58:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 07:48:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji