ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE Nr 183/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 07.12.2022 R. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 183/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 07.12.2022 R.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa
zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 135), w związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz zarządzeniem Nr 351 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz zarządzeniem nr 359 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Do dnia 15 grudnia 2022 r. przeprowadzić na terenie Gminy czynności spisowe i opracowanie wyników inwentaryzacji okresowej sprzętu OC oraz sprzętu będącego własnością Skarbu Państwa znajdującego się na ewidencji jednostki samorządowej. Inwentaryzacji podlega sprzęt, materiały i wyposażenie Obrony Cywilnej stanowiące mienie Skarbu Państwa, będące na wyposażeniu Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jonkowo, będące w zarządzie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa
Wyniki inwentaryzacji należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do dnia 20 grudnia 2022 r.
§ 2
W celu wykonania przedsięwzięcia wyszczególnionego w §1 powołuję komisję w składzie:
Maja Mindak – przewodniczący
Paulina Granica – członek komisji
Iwona Majka – członek komisji
§ 3
Za organizację całości przedsięwzięcia czynię odpowiedzialnego Referenta ds. obronnych i p. poż. Martynę Nąć
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Nąć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-07 07:58:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-07 07:58:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07 07:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 30 listopada 2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie  Nr 176/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 30 listopada 2022r.
 
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych Gminy Jonkowo
 
            Na podstawie §8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, zarządzam co następuje:
§1
            Wyznaczam komisję do przeprowadzenia w dniu 02 grudnia 2022 roku:  I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m2 obręb Giedajty, gmina Jonkowo oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 143 o pow. 3812 m 2 obręb Wołowno, gmina Jonkowo,  stanowiących mienie gminy, w następującym składzie:
  1. Aneta Kruk – przewodniczący komisji,
  2. Mariola Sarna– członek komisji,
  3. Jolanta Kołodziejczak – członek komisji.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                Wójt Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-30 14:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-30 14:05:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 14:05:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Informujemy, że termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowe w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia
30 listopada 2022r.
 
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.
 
Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc i dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Czepil-Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:40:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:40:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:40:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji – październik 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji – październik 2022 r.
 
  1. Roczna podstawowa kwota dotacji na 2022 rok na jedno dziecko dla przedszkoli w Gminie Jonkowo wynosi 17.341,75 zł, tj. 1.445,15 zł miesięcznie na jedno dziecko. Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jonkowo stanowi 75% podstawowej kwoty dotacji, tj. 1.083,86 zł.
 
  1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jonkowo (2/3 wg SIO na dzień 30.09.2021 r. i 1/3 wg SIO na dzień 30.09.2022 r.) pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (2/3 wg SIO na dzień 30.09.2021 r. i 1/3 wg SIO na dzień 30.09.2022 r.) – 98,00 dzieci.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:36:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:36:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 175/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 23 listopada 2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 175/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 23 listopada 2022r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Wójta Gminy w Jonkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Pauliny Granicy w następującym składzie:
1) Mariusz Olkowski - Sekretarz Gminy - przewodniczący komisji,
2) Mariola Sarna – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych, - członek komisji, 3) Monika Biskupska – Starszy inspektor ds. kadr - członek komisji
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:18:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:19:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:19:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                        Jonkowo, dnia 28.10.2022r.
OG.033.7.20.2022  
 
 
Rady Gminy Jonkowo
 
 
            W związku z obowiązkiem sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jonkowo w roku szkolnym 2021/2022, który wynika z dyspozycji art.11 ust.7 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 poz.1082) w załączeniu przekazuję sprawozdanie dotyczące ww. kwestii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 13:10:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 13:12:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 13:12:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 12:55:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 12:55:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 12:55:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 12:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 12:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 12:54:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 w terminie do 23 listopada 2022r.
 
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.
 
Nowy formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Czepil-Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 14:12:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 14:12:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 14:12:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                     Jonkowo, 08.11.2022 r.
 
 
Protokół
z konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 
            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, w terminie od dnia 17 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku - zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.
 
            Dnia 3 października 2022 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo i na stronie internetowej Gminy Jonkowo (http://jonkowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy umieszczono ogłoszenia o w/w konsultacjach.
Sugestie do projektu Rocznego Programu Współpracy można było wnosić, poprzez  zgłaszanie uwag drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo lub drogą elektroniczną na adres: lub przedłożenie ankiety drogą pocztową lub elektroniczną, drogami jak wyżej.
 
W okresie trwania konsultacji, w terminie do dnia 7 listopada br. do Urzędu Gminy w Jonkowie nie złożono żadnych wniosków, uwag czy ankiet.
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” w formie uchwały przedłożono w dniu 8 listopada 2022 roku do Rady Gminy celem zaopiniowania i podjęcia uchwały.  
 
 
 
 
           
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                              Wojciech Giecko
 
 
                                                                                             
 
 
Sporządziła:
Maja Mindak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-08 12:37:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-08 12:38:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08 12:44:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji