ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kwalifikacja wojskowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załaczeniu informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 07:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 07:23:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 07:23:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-28 06:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-28 06:52:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 06:52:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE nr 23/2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
w sobotę  
Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 26 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j; Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 7 pkt. 3 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j; Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
zarządzam
§1
Za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku ( sobota) wyznaczam dzień 04 czerwca 2021 roku dniem  wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie.
§2
     Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 06:55:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 06:55:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 06:55:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 23 lutego 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 09:10:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 09:10:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 09:10:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 19/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 lutego 2021 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku
                   
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały XXVII/211/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2020 roku w r. w sprawie uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
            Dokonuję rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie:
  1. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działania z zakresu wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo,
  3. działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.
 
§ 2
 
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Jonkowo, a Oferentem.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      Załącznik nr 1
                         do Zarządzenia Nr 19/2021
z dnia 17.02.2021r.
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
           
Po zapoznaniu się z ocenami i protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 10.02.2021 r. do oceny ofert złożonych w I Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku przyznaję dotację:
 
Zadanie 1 Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie
„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo”
2.500,00
 
Zadanie 2 Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jonkowie
 „Jonkowo na sportowo”
16.850,00
2.
Akademia Sportowa „AS”
Organizacja zajęć sportowych, wyjazdów na turniej, turnieju „Mistrzostwa Jonkowa 2021” oraz pikniku rodzinnego
9.000,00
3.
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sztuk Walki”
Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Jonkowo
6.150,00
4.
Klub Sportowy 2010 Wrzesina
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Jonkowo
4.000,00
 
Zadanie 4 Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.  
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie”
„Fundusz Stypendialny”
1.500,00
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie
„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo”
1.500,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 14:00:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 14:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 14:00:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam zaszczyt zaprosić na obrady XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 7.15 W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
- dyskusja, głosowanie
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
- dyskusja, głosowanie
6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego  Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
9/ Zamkniecie obrad.
                                                                                               Z poważaniem:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 13:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 13:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 13:23:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 08:48:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-02 08:48:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 08:48:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 07:54:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 07:54:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 07:54:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Olkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Olkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »