ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 06.02.2024 roku w sprawie określenia sposobu wyliczenia wydatków bieżących dotyczących wspólnej obsługi jednostek oświatowych samorządu terytorialnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie nr 25/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 06.02.2024 roku
 
 
 
w sprawie określenia sposobu wyliczenia wydatków bieżących dotyczących wspólnej obsługi jednostek oświatowych samorządu terytorialnego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 12 ust 1 art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się sposób wyliczenia kwoty wydatków bieżących dotyczących wspólnej obsługi jednostek oświatowych samorządu terytorialnego, zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy w Jonkowie w rozdziale 75085, służącej do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
 
§ 2
Zaplanowane w rozdziale 75085 wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek oświatowych dzieli się na statystyczną liczbę wszystkich oddziałów w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Jonkowo jest organem prowadzącym, a następnie mnoży się przez liczbę oddziałów w przedszkolu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2024 r.  
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-15 14:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-15 14:53:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 14:53:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

BI-II.6740.11.89.2023.SA12

Olsztyn, 14 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm), obwieszcza się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu Farmy Fotowoltaicznej Kajny sp. z o.o. – Pana Krzysztofa Kacprzyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 22 grudnia 2023 r.) w sprawie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60MW na dz. 87/1, 90, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 91/29, 91/30, 91/31, 91/32, 91/33, 91/34, 91/35, 9/36, 91/37, 91/38, 91/39, 91/40, 91/41, 91/42, 91/43, 91/44, 91/45, 91/46, 91/47, 91/48, 91/49, 91/50, 91/51, 91/52, 91/53, 91/54, 91/55, 91/56, 91/57,
91/58, 91/59, 91/60, 91/61, 91/62, 91/63, 91/64, 91/65, 91/66, 91/67, 91/68, 91/69, 91/70, 91/71, 91/72, 91/73, 91/74, 91/75, 91/76, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, obr. Kajny, gm. Jonkowo, zostało wydane zawiadomienie z dnia 14 lutego 2024 r. o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji. W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią zawiadomienia w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, w godzinach od 9:00 do 13:00 w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Kokot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-15 12:08:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-15 12:10:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 12:10:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Jonkowo wydane w dniu 08.02.2024 r. W sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 26/2024
Wójta Gminy Jonkowo
wydane w dniu 08.02.2024 r.
W sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Urzędzie
 
Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57) w zw. z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), a także na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2080), oraz art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1),
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Jonkowo dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), opisującą w szczególności środki techniczne i organizacyjne wdrożone w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane przetwarzane są w Urzędzie Gminy Jonkowo.
 1. W Urzędzie Gminy Jonkowo dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), o której mowa
  w ust. 1, stanowią niżej wskazane dokumenty:
 2. Zał. nr 1 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Zał. nr 2 - Polityka Zarządzania Incydentami Cyberbezpieczeństwa.
 4. Zał. nr 3 - Polityka Zarządzania Ciągłości Działania.
 5. Zał nr 4 – Analiza Bezpieczeństwa Informacji
 6. Zał. nr 5 - Polityka Ochrony Danych Osobowych
 7. Zał. nr 6 - Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 stanowi wewnętrzną regulację i nie podlega publikacji.
 
 1. Zmiany dokonywane w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), o której mowa w ust. 1 i ust. 2, w tym zmiany dotyczące jej aktualizacji, nie wymagają zmiany niniejszego zarządzenia.
 
§2
 1. Wójt Gminy Jonkowo, w tym inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Jonkowo w przypadku ich powołania, odpowiedzialne są w ramach niniejszego zarządzenia za bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem przez pracowników dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).
 2. Wójt Gminy Jonkowo odpowiedzialny jest za bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), dokonywanie jej okresowego przeglądu oraz utrzymywanie jej w aktualizacji.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Drzewiecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-08 14:40:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-08 14:40:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08 14:40:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 17/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jonkowo, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 19 pkt 11 otrzymuje brzmienie „11. Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)” ,
2) § 19 pkt 15 otrzymuje brzmienie „15. Robotnik”,
3) zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jonkowo, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
4) zmianie ulega treść załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jonkowo, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Pozostała część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jonkowo nie ulega zmianie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-08 08:17:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-08 08:18:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08 08:18:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 06.02.2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ruchomości stanowiącej własność Gminy Jonkowo samochodu pożarniczego marki FSC-LUBLIN ŻUK

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 06.02.2024 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ruchomości stanowiącej własność Gminy Jonkowo samochodu pożarniczego marki FSC-LUBLIN ŻUK

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu, stanowiące własność Gminy Jonkowo mienie ruchome w postaci samochodu pożarniczego marki FSC-LUBLIN ŻUK, rok produkcji 1993; nr rejestracyjny ONB 9700.
2. Opis przedmiotu sprzedaży i warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:
1) Martyna Nąć – przewodniczący komisji przetargowej
2) Sebastian Margalski - członek komisji
3) Aneta Kruk - członek komisji.

§ 2

Za organizację całości przedsięwzięcia czynię odpowiedzialnego Podinspektora ds. obronnych i p. poż. Martynę Nąć

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 24/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 06.02.2024 r.
 
 
Jonkowo, 06.02.2024 r.
 
Numer sprawy: OC.2613.11.2024
 
 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym
 
na sprzedaż mienia ruchomego, samochodu pożarniczego marki FSC-LUBLIN ŻUK, rok produkcji 1993; nr rejestracyjny ONB 9700 będącego własnością Gminy Jonkowo.
 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
E-mail:
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu pisemnego:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy w Jonkowie,
ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
 1. Rodzaj, typ i ilość składnika rzeczowego, będącego przedmiotem sprzedaży:
Samochód specjalny, pożarniczy: FSC-LUBLIN ŻUK
Rok produkcji: 1993
Aktualny przebieg: 43.480 km
Rodzaj paliwa: Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Kolor lakieru: czerwony
Data ważności badania technicznego: nieaktualne
Data ważności ubezpieczenia: 05.05.2024 r.
Wyposażenie zewnętrzne: lakier 2-warstwowy, zabudowa specjalna, oświetlenie ostrzegawcze pomarańczowe, halogeny.
Naprawy wymaga: skrzynia biegów oraz układ hamulcowy
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można także uzyskać osobiście w siedzibie
Sprzedającego - Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2, lub kontaktując się pod numerem telefonu 89 670-69-28
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2; po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 670-69-28
 1. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika mienia ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży tj. 230,83 zł
(słownie: dwieście trzydzieści złotych 83/100).
Wadium należy wnieść przelewem w złotych polskich, nie później niż do 15.02.2024 r. do godz. 11:00 na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014  z adnotacją „ Wadium – Żuk” Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.
Wadium nie podlega uzupełnieniu (oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone).
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzuceniu.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Cena wywoławcza:
2308,25 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiem złotych 25/100).
 1. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena
Kryterium oceny ofert będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej brutto za zakup samochodu wpisaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo na Biurze Podawczym osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pomocą skrzynki E-PUAP lub skanem na adres mailowy: , w terminie do 15.02.2024 r. do godz., 11:00.
 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i musi zawierać:
 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, adres email oferenta - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika, inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić informację: „Oferta kupna samochodu ŻUK". Tak samo należy zatytułować wiadomość elektroniczną.
 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
 4. Oferent może złożyć tylko jena ofertę.
 5. W przetargu mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zapoznały się z przedmiotem sprzedaży, jego stanem technicznym oraz w przypadku zainteresowania złożą ważne oferty cenowe i w wymaganym terminie.
 6. Oferta w przetargu zostanie odrzucona jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera wszystkich niezbędnych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, natomiast złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, nie została podpisana przez Oferenta lub pełnomocnika. — oferowana kwota będzie niższa od ceny wywoławczej.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie i miejscu podpisania umowy:
Sprzedający Gmina Jonkowo zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu, Oferentów, których oferty zostaną odrzucone, za pośrednictwem podanej na formularzu ofertowym poczty elektronicznej.
Oferent z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ważnej oferty tj. z najwyższą ceną.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
 1. Sprzedający – Gmina Jonkowo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania
przyczyn.
 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na stronie internetowej https://bip.jonkowo.pl/
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Nąć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-06 11:25:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-06 11:33:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 14:22:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2024-2026

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 22/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 01 lutego 2024r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2024-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.25 ust. 2 i 2a w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.) zarządzam co następuje;
§ 1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2024-2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych.
§ 3 Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-05 07:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-05 07:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05 07:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 19 /2024 WÓJTA GMINY JONKOWO z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zastępstwa nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Jonkowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 19 /2024
WÓJTA GMINY JONKOWO
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zastępstwa nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Jonkowie
 
             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023  r. poz. 900 ze zm.).
 
§ 1
W związku z nieobecnością Dyrektora Przedszkola w Jonkowie Pani Doroty Kaczmarczyk wyznaczam Panią Katarzynę Roman do zastępstwa dyrektora placówki podczas jego nieobecności tj. 30.01.2024 r.
 
§ 2
Zastępstwo stanowiska dyrektora przedszkola obejmuje okres nieobecności dyrektora placówki i kończy się wraz z jego powrotem do pracy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 11:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 11:55:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 11:55:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent ds. płac /Inspektor ds. płac.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 23/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 01 lutego  2024 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Jonkowo  -  Referent ds. płac /Inspektor ds. płac.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referent ds. płac / inspektor ds. płac wyznaczam  Komisję Rekrutacyjną  w następującym składzie:
 1. Marzena Górska       - przewodniczący
2)  Ewa Olkowska          - członek
3) Monika Biskupska      - członek
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. płac /inspektor ds. płac.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 11:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 11:37:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 11:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 20/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 30 stycznia 2024r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Wójta Gminy w Jonkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Żanety Wiśniewskiej w następującym składzie:
1) Marzena Górska - Skarbnik Gminy - przewodniczący komisji,
2) Ewa Olkowska - Kierownik Referatu Oświaty - członek komisji,
3) Monika Biskupska - Starszy inspektor ds. kadr - członek komisji
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 11:09:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 11:10:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 11:10:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo na rok szkolny 2024/2025

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie Nr 16/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 24 stycznia 2024 r.
 
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo na rok szkolny 2024/2025
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo na rok szkolny 2024/2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
............................................................
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 16/2024 Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 24 stycznia 2024 r.
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także składania dokumentów do klas pierwszych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jonkowo
 
L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.
Złożenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka (zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej
od 05.02.2024 r.
do 13.02.2024 r.
do godz. 1500
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka (spoza obwodu szkoły) do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14.02.2024 r.
do 01.03.2024 r.
 
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
od 11.03.2024 r.
do 19.03.2024 r.
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 20.03.2024 r.
do godz. 1500
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
od 21.03.2024 r.
do 28.03.2024 r.
do godz. 1500
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do 03.04.2024 r.
do godz. 1500
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 15:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 15:25:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 15:25:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji