ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONKOWO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

GD.6220.7.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Jonkowo, dnia 08.07.2024r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
obwieszczam
że na podstawie wniosku z dnia 05.06.2024r. (data wpływu do Urzędu 10.06.2024r.) złożonego przez EPLANT 94 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działający przez pełnomocnika Justynę Trzeciak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa farmy fotowoltaicznej „Mątki” o mocy nieprzekraczającej 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75 MW”
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Jonkowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1  pkt. 54a.lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie:
> Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,       
> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
> Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnieniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo w siedzibie urzędu przy ul. Klonowa 2 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pupki.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 — 15.00, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pieczurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-09 12:02:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-09 12:06:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 12:06:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 123/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 05 lipca 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie NR 123/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 05 lipca 2024 r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Zmieniam zasady organizacji prac i finansowania Komisji określone w Regulaminie Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Urzędu Gminy w Jonkowie – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 13:50:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 13:52:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 13:52:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 121/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 04 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego/ Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 121/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 04 lipca 2024 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo  - Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego/ Inspektor;  ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Referent; ds. promocji
i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego/ Inspektor;  ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej
 i funduszu sołeckiego wyznaczam  Komisję Rekrutacyjną  w następującym składzie:
  1. Tomasz Adrjan          - przewodniczący
  2. Paulina Granica        - członek
  3. Marcin Prusik           - członek
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego/ Inspektor;  ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego.
.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Dąbek-Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-04 14:33:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 14:36:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 14:36:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 120/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 04 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo- Informatyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 120/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 04 lipca 2024 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo -  Informatyk
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko  Informatyk wyznaczam  Komisję Rekrutacyjną  w następującym składzie:
  1. Tomasz Adrjan          - przewodniczący
  2. Paulina Granica        - członek
  3. Marcin Prusik            - członek
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze Informatyk.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Dąbek-Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-04 14:28:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 14:30:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 14:30:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 119/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 04 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 119/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 04 lipca 2024 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Jonkowo  - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko  Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych wyznaczam  Komisję Rekrutacyjną  w następującym składzie:
  1. Tomasz Adrjan          - przewodniczący
2)  Mariola Sarna            - członek
3)  Marcin Prusik             - członek
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 106/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Dąbek-Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-04 14:20:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 14:25:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 14:25:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 113 /2024 WÓJTA GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zastępstwa nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Jonkowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 113 /2024
WÓJTA GMINY JONKOWO
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zastępstwa nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Jonkowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737)

§ 1

Wyznacza się zastępstwo Dyrektora Przedszkola w Jonkowie Pani Doroty Kaczmarczyk podczas nieobecności występujących od 27.06.2024 r. – 10.07.2024 r. zgodnie z tabelą w §2.

§ 2

Tabela zastępstw Dyrektora placówki: Lp. Okres nieobecności dyrektora Nauczyciel Przedszkola w Jonkowie zastępujący dyrektora
1 27.06.2024 r.- 01.07.2024 r. Pani Katarzyna Roman
2 02.07.2024 r. - 10.07.2024 r. Pani Katarzyna Stańko

§ 3

Zastępstwo stanowiska dyrektora przedszkola obejmuje okres nieobecności dyrektora placówki i kończy się wraz z jego powrotem do pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-26 14:55:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Sawiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-26 14:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 14:57:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONKOWO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.06.2024r.
GD.6220.6.2024
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
obwieszczam
że na podstawie wniosku z dnia 28.05.2024r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2024r.) złożonego przez Powiat Olsztyński - Zarząd Powiatu w Olsztynie, działający przez pełnomocnika Łukasza Roman- przedstawiciela firmy MG BC Sp. z o.o.., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowie drogi powiatowej NR 1203N na odcinku Jonkowo-Pupki, gmina Jonkowo.
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Jonkowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie:
> Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
> Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnieniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo w siedzibie urzędu przy ul. Klonowa 2 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pupki.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 — 15.00, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pieczurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 10:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 10:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 10:52:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 105/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 105/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Tomasz Adrjan - przewodniczący
2) Paulina Granica - członek
3) Marcin Prusik - członek

§ 2

Na protokolanta z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Panią Monikę Biskupską.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:33:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 106/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 106/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Tomasz Adrjan - przewodniczący
2) Mariola Sarna - członek
3) Marcin Prusik - członek

§ 2

Na protokolanta z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Panią Monikę Biskupską.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:27:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 104/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Sekretarz Gminy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 104/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Sekretarz Gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Tomasz Adrjan - przewodniczący
2) Paulina Granica - członek
3) Marcin Prusik - członek

§ 2

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko Sekretarz Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:16:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:17:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:17:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji