ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dowody Osobiste

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dowody Osobiste

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów, widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego roku (o ponad 50%), co może stwarzać problemy w obrocie prawnym.

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć biometrycznych. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 09:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 09:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 13:00:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dotyczące Dowodów Osobistych

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1.      Wniosek o wydanie dowodu osobistego.                                                                             
2.      Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (wyjątek – osoby z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej) i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek – osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku!
3.      Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
4.      Odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane osobowe zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.
5.      Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane dotyczące obywatelstwa zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.
 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej!
 
Urząd Gminy Jonkowo (pokój nr 4)
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
89 670 69 34
 
PROCEDURY ZŁOŻENIA WNIOSKU
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
z wyjątkiem
: osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagane.
Osoba  obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty!
 W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, należy powiadomić organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W sytuacji , gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
 WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zamiany nazwy organu wydającego;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, a w pozostałych przypadkach niezwłocznie.
 
UWAGA:
Zmiana adresu miejsca zameldowania po dniu 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy
do wymiany dowodu osobistego.
 Ważność dowodu osobistego:
·         Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
·         Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 
 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Czas oczekiwania – 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 • W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu osoby (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody) odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
UWAGA:
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty  przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
 OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
W KRAJU
 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 
TRYB ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
ZA GRANICĄ
 • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 UWAGA:
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.        
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, lub przekazać go właścicielowi dokumentu, celem unieważnienia dokumentu.
Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131
z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych , ich utraty , uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-10 06:51:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-10 06:53:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 13:32:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »