ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna USC

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 09:04:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 09:04:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19 10:58:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
- złożenie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
- wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
 
  1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
- zapewnienie wypełniane na miejscu przez urzędnika
- dowody osobiste – do wglądu
Uwaga: W celu przyspieszenia załatwienia sprawy prosimy o udostępnienie do wglądu niżej wymienionych dokumentów sporządzonych w innym USC:
          · w przypadku panny i kawalera:
                odpis skrócony aktu urodzenia
          · w przypadku osób rozwiedzionych:
            odpis skrócony aktu urodzenia,
            odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu + odpis wyroku rozwodowego
          · w przypadku wdów/wdowców:
            odpis skrócony aktu urodzenia,
            odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
        ·   w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
            paszport – do wglądu,   w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu – do wglądu, odpis skrócony aktu urodzenia
W przypadku osób rozwiedzionych lub wdowca(wdowy) złożyć dokument potwierdzający stan cywilny,zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju lub  przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia zaświadczenia.
Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu i oświadczenia  woli o zawarciu  związku małżeńskiego składa w obecności  tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.
 
  1. ŚLUB POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO
Związek małżeński można zawrzeć poza siedzibą USC jeżeli:
- został złożony wniosek w tej sprawie
- miejsce wybrane przez przyszłych małżonków znajduje się na terenie Gminy Jonkowo
- miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
- uiszczono opłatę 
  1. OPŁATY
- sporządzenie aktu małżeństwa 84zł
- wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca okresu oczekiwania na ślub – 39zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed upływem miesiąca – 1000 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy (w godz, 7:00 – 11:00)
- w kasie Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
- na konto Urzędu Gminy Jonkowo
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001
 
  1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załatwiane są od ręki przy złożeniu kompletu dokumentów. Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia w dniu przyjęcia dokumentów. 
 
6.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jonkowie
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 4
 
  1. TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia przyjęcia zapewnień o braku przeszkód jeśli stwierdzi,
że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie zainteresowanych o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisma Kierownika USC wystąpić do Sądu w Olsztynie o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia zapewnienia.
 
  1. PODSTAWA PRAWNA
Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U z 2014 r, poz 1741),
Kodeks rodzinny i opiekuńczy  - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.583),
opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz.783)
 
UWAGI
- nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte    chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim, 
-  dokumenty składa się osobiście,
-  zaświadczenie do ślubu konkordatowego można uzyskać w dowolnie wybranym USC,
- małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów, z ważnych względów    Kierownik USC może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu po złożeniu przez zainteresowanych    uzasadnionego wniosku (np. zagrożenie życia, choroba, ciąża),
- dokumenty do ślubu cywilnego można złożyć najwcześniej na 6  miesięcy a najpóżniej na miesiąc przed planowanym    terminem ślubu,  
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienione zostało jego nazwisko Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy
- posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa     stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym –     od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa
- świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia - świadek nie posługujący się językiem polskim stawia się w obecności tłumacza przysięgłego.
- związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-28 12:40:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-28 12:42:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 13:18:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »