ˆ

Podatek od nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

PRZEDMIOT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)  grunty;
2)  budynki lub ich części;
3)  budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
PODATNICY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
 
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)  użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
PODSTAWA OPODATKOWANIA.
 
Podstawę opodatkowania stanowi:
1)  dla gruntów - powierzchnia;
2)  dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
3)  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
 
POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI I DEKLARACJI.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
- osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
- obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.
 
TERMINY PŁATNOŚCI.
 
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:
 15 marca
 15 maja,
 15 września
 15 listopada roku podatkowego.
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zadeklarowany podatek od nieruchomości powinny wpłacać - bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
 
ZAŁĄCZNIKI
obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku
IN-1 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne
DN-1 - podatek od nieruchomości osoby prawne
 
obowiązujące od 1 lipca 2019 roku
 
podatek od nieruchomości – osoby prawne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDN-1 – załącznik do deklaracji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDN-2 – załącznik do deklaracji (przedmioty zwolnione)
 
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIN-1 – załącznik informacji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIN-2 – załącznik informacji (przedmioty zwolnione)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIN-3 – załącznik informacji (dotyczy współwłaścicieli)
 
 
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE.
  1. Uchwała Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z pózn. zm.).
  3. UCHWAŁA NR LIII/425/2022 RADY GMINY JONKOWO z dnia 30 sierpnia 2022 roku
    w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jonkowo
    w ramach pomocy de minimis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Domin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Domin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 09:57:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 09:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06 09:55:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »