ˆ

Podatek rolny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek Rolny

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZEDMIOT PODATKU ROLNEGO.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa powyżej, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 
PODATNICY PODATKU ROLNEGO.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)  właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)  posiadaczami samoistnymi gruntów;
3)  użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)  posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b)  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.
 
PODSTAWA OPODATKOWANIA.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)  dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2)  dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
WYSOKOŚĆ PODATKU ROLNEGO.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1)  od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)  od 1 ha gruntów stanowiących grunty pozostałe - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
 
Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
 
POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI I DEKLARACJI.
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym:
- osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
- obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 
TERMINY PŁATNOŚCI.
Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
 15 marca,
 15 maja,
 15 września
 15 listopada roku podatkowego.
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zadeklarowany podatek od nieruchomości powinny wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek Urzędu Gminy w terminach do dnia:
 
15 marca,
15 maja,
15 września,
15 listopada.
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
 
ZAŁĄCZNIKI
obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku
IR-1 podatek osoby fizyczne
DR-1 podatek osoby prawne
 
obowiązujące od 1 lipca 2019 roku
podatek rolny – osoby prawne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDR-1 - załącznik do deklaracji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDR-2 - załącznik do deklaracji (przedmioty zwolnione)
 
podatek rolny – osoby fizyczne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIR-1 - załącznik informacji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIR-2 - załącznik informacji (przedmioty zwolnione)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIR-3 - załącznik informacji (dotyczy współwłaścicieli)
 
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE.
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z pózn. zm.).
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Domin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Domin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 10:06:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 10:07:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-07 12:45:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »