ˆ

Podatek leśny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek lesny

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZEDMIOT PODATKU LEŚNEGO.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 
PODATNICY PODATKU LEŚNEGO.
Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)  właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)  posiadaczami samoistnymi lasów;
3)  użytkownikami wieczystymi lasów;
4)  posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
PODSTAWA OPODATKOWANIA.
 
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
WYSOKOŚĆ PODATKU LEŚNEGO
 
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi,  równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.
Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
 
POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO.
 
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI I DEKLARACJI.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym:
- osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
- obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
 
TERMINY PŁATNOŚCI.
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:
15 marca,
15 maja,
15 września,
15 listopada roku podatkowego.
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zadeklarowany podatek od nieruchomości powinny wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek Urzędu Gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
 
ZAŁĄCZNIKI
obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku
IL-1 podatek osoby fizyczne
DL-1 podatek osoby prawne
 
obowiązujące od 1 lipca 2019 roku
podatek leśny – osoby prawne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDL-1 - załącznik do deklaracji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDL-2 - załącznik do deklaracji (przedmioty zwolnione)
 
podatek leśny – osoby fizyczne:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIL-1 - załącznik informacji (przedmioty opodatkowane)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIL-2 - załącznik informacji (przedmioty zwolnione)
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZIL-3 - załącznik informacji (dotyczy współwłaścicieli)
 
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE.
  1. Ustawa z dnia 30 października z 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z pózn. zm.).
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Domin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Domin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 10:11:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 10:12:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-07 12:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »