Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-21 12:16:34 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 21 lutego 2024 roku
GP.6730.180.2023/2024
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. – dalej k.p.a.). Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia strony, że wydano decyzję Nr 22/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 290/57 w obrębie Jonkowo, gmina Jonkowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo pok. 6, w godzinach pracy Urzędu.
            Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jonkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo przy ulicy Klonowej 2.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie  art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienia, o którym mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób i formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 12:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 12:16:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 12:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
450 raz(y)