ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójtem Gminy Jonkowo jest p. Wojciech Giecko
 
Wójt — stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje osoba zastępująca lub Sekretarz.
 
Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:
 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
 3. Wójt może upoważnić Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.
 4. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
 5. Jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Wydaje zarządzenia w sprawach organizacyjnych i porządkowych. Ustala organizację pracy ukierunkowaną na sprawne funkcjonowanie Urzędu. Ustala regulamin organizacyjny i pracy Urzędu a także m.in. regulaminy: wynagradzania, służby przygotowawczej.
 7. Wójt przygotowuje projekt budżetu.
 8. Wójt współpracuje z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania. Wójt przygotowuje projekty uchwał Rady, wykonuje budżet, gospodaruje mieniem komunalnym i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Przedkłada Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały podjęte przez Radę oraz składa Radzie sprawozdania ze swojej działalności.
 9. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
 1. zaciągania zobowiązań przy kontrasygnacie Skarbnika mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
 5. ogłaszania przetargów.
 
10. Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 
11. Wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa — zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.
 
12. Nadzoruje ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 08:23:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 08:23:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 08:24:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »