ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-23 08:00:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GK.6220.27.2019                                                                                                                          Jonkowo, 18.03.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
 
i n f o r m u j ę
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( docelowa obsada gospodarstwa – 198,8 DJP  ), na działkach nr 13, 19/4, 20, 22/1, 22/2, 24, 25 obręb Garzewko, gmina Jonkowo”
 
 
Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Jonkowo, pokój 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo 
« powrót do poprzedniej strony