ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                                           Jonkowo, dnia 01.12.2022 r.
GD.6220.23.2022
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 01.12.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej PV Stękiny o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr 122/3, położonej w obrębie Stękiny.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01 grudnia 2022 r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 1 grudnia 2022 r. – 14 grudnia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wywieszono w dniach: od……………………do………………………….

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Czepil-Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 14:22:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 14:24:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 14:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                         Jonkowo, dnia 23.11.2022 r.
GD.6220.24.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Działając na podstawie art. 98 § 1 i art.  101 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku inwestora – Agencja Energetyczna Sp.z o.o.  o  zawieszenie  postępowania w  sprawie  wydania  decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 238 obręb Mątki,
z a w i a d a m i a m
o wydanym postanowieniu, dnia 23.11.2022r. zawieszającym  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 238 obręb Mątki.
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upubliczniono w dniach: od…………………… do……………………….
Pieczęć Urzędu i podpis…………………..
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Czepil-Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:32:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:33:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:33:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                         Jonkowo, dnia 23.11.2022 r.
GK.6220.32.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Wójt Gminy Jonkowo
podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 69/1 w obrębie Warkały, gmina Jonkowo”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
Inwestorem przedsięwzięcia jest PCWO ENERGY PROJEKT SP Z O.O., który w przedmiotowej sprawie w dniu 26.08.2021r. (data wpływu 30.08.2021 r.) złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Jonkowo. Tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających:                 
• opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 28.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) znak: BI.ZZŚ.4.4360.192.2021.KM;                                                            
• opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 16.09.2021 r. (data wpływu 16.09.2021r.) znak: ZNS.9022.5.108.2021.PS;
• postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) znak WOOŚ.4221.84.2022.SCH.3.
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  30 dni, tj. od 23.11.2022 r. do 22.12.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie, w pokoju nr 12, w godzinach 07.00-14.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
 
 
 
Wywieszono dnia …………………………..
Zdjęto dnia…………………………………
Pieczęć Urzędu i podpis…………………..
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Czepil-Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:25:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:29:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:29:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »