ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji farma fotowoltaiczna Stękiny dz 68

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.39.2021                                                                                       Jonkowo, 19.01.2022r.
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 68 w obrębie Stękiny gmina Jonkowo”
 tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
  1. opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 04.01.2022r. (data wpływu 14.01.2022r.) znak: GD.ZZŚ.2.435.280.2021.MK;
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 05.01.2022r. znak: ZNS.9022.5.144.2021.EK;
  3. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.01.2022r. znak WOOŚ.4220.809.2021.AB.1;
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 14:33:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 14:33:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 14:33:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.31.2021.2022                                                                                Jonkowo 04.01.2022r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
          
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)                   zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 04.01.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Wójta Gminy Jonkowo z dnia 4.10.2017 r., znak: GK 6220.37.2016.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Wołowno, zlokalizowanego na działce nr 147/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo w zakresie: zmiany drogi wywozu kruszywa z kopalni na: drogę stanowiącą działkę o nr 215 obręb Wołowno, następnie drogą powiatową nr 1368N, znajdującą się na działce 128/2 obręb  Wołowno i 258 obręb Szałstry, w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527 z pominięciem zwartej zabudowy miejscowości Wołowno,
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.01.2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 13 stycznia 2022r. – 28 stycznia 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 12:26:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 12:26:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 12:26:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.31.2021.2022                                                                                Jonkowo 04.01.2022r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)                   zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 04.01.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Wójta Gminy Jonkowo z dnia 4.10.2017 r., znak: GK 6220.37.2016.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Wołowno, zlokalizowanego na działce nr 147/11 obręb Wołowno, gmina Jonkowo w zakresie: zmiany drogi wywozu kruszywa z kopalni na: drogę stanowiącą działkę o nr 215 obręb Wołowno, następnie drogą powiatową nr 1368N, znajdującą się na działce 128/2 obręb  Wołowno i 258 obręb Szałstry, w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527 z pominięciem zwartej zabudowy miejscowości Wołowno,
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.01.2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 13 stycznia 2022r. – 28 stycznia 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 10:35:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 10:36:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 10:36:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.37.2021.2022                                                                                 Jonkowo, 12.01.2022r.
O B W I E S Z C Z E N I E
        
Działając na podstawie:
                         
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z       2021r. poz. 247) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                  zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, podaję do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 12.01.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 66/4 w obrębie Porbady, gmina Jonkowo”                                                      
 
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jonkowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jonkowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 stycznia 2022r.
 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 13 stycznia 2022r. – 28 stycznia 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 10:33:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 10:34:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 10:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »