ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika na ul. Spacerowej w Jonkowie

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika na ul. Spacerowej w Jonkowie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Jonkowo

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 547403-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-07-24 10:20:00

Ogłoszono dnia: 2017-07-07 przez Małgorzata Szymańska

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 547403-N-2017  
 data zamieszczenia: 07.07.2017 r.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
1) NAZWA I ADRES:     GMINA JONKOWO
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
woj. warmińsko-mazurskie,
REGON: 510743166     NIP: 739-385-11-11
tel. 89 512 92 32, faks 89 512 92 32, 89 512 92 37,
                                            strona internetowa: www.jonkowo.pl
 
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
 2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
  • http://www.bip.jonkowo.pl  zakładka: zamówienia publiczne
 
 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową chodnika w obrębie ul. Spacerowej w Jonkowie.
2. Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 83/2, 86/3, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4 w miejscowości Jonkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
3. Zakres zamówienia:
Przebudowa drogi o powierzchni 1584,1 m2 oraz wykonanie chodnika z prostokątnej kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 484,5 m2, przełożenie nawierzchni  z prostokątnej kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 14,4 m2 i zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm – 65,5 m2 obejmuje:
 1. wykonanie robót rozbiórkowych – w tym: rozbiórki i wywozu nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, płytek chodnikowych, krawężników, obrzeży i korytek betonowych oraz frezowaniu starej nawierzchni bitumiczne,
 2. wykonanie robót ziemnych – w tym: wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnika, oraz mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża.
 3. ustawienie nowych obrzeży betonowych 100x30x8 cm – 296,7 mb, krawężników drogowych prostych 100x30x15 cm – 300 mb, krawężników wjazdowych 100x22x15 cm – 20 mb i korytek ściekowych 60x15x50 cm – 290 mb,
 4. wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni na jezdni oraz zjazdach publicznych:
  1. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem CEM II 32,5 R o grubości po zagęszczeniu 25 cm,
  2. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm.
  3. warstwa wiążąca z AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm,
  4. warstwa ścieralna AC 11S o grubość po zagęszczeniu 4 cm,
 5. wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni na chodniku oraz zjazdach indywidualnych,
 6. wykonanie robót towarzyszących w tym: regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej – szt. 7 i studni telekomunikacyjnych – szt. 3, przejazdów z blachy przez korytka ściekowe na zjazdach indywidualnych – 72 mb, plantowaniu i obsianiu trawą terenu przylegającego do obszaru inwestycji – 1160 m2,
 7. wykonanie studni rewizyjnej betonowej Ø 1200 deszczowej - szt. 1,
 8. wykonanie kanału PCV Ø 200 – 90 mb,
 9. wykonanie kanału PCV Ø 315 – 35 mb,
 10. wykonanie wpustów deszczowych – szt. 3,
 11. opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
4. Zakres zamówienia określony w ust. 3 obejmuje również: 
 1. wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót.
 2. pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf.
 3. inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami, pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia.
 4. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane, z zachowaniem przepisów bhp.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów własnych Wykonawcy (lub przez niego zakupionych).
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Szymańska Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-07 13:10:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-07 14:24:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 18:23:33
Artykuł był wyświetlony: 659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu