ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OG.2111.1.2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: OG.2111.1.2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie

Miejsce pracy: Urząd Gminy Jonkowo

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2014-05-19

Ogłoszono dnia: 2014-05-19 przez Monika Serowiec

Termin składania dokumentów: 2014-05-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: OG.2111.1.2014

Zlecający: Wójt Gminy Jonkowo

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polski, 2. wykształcenie wyższe, 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4. nieposzlakowana opinia, 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 7. minimum 5 lat stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
b. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym; Kodeksu Pracy; ustawy o finansach publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 2. znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budżetowych, 3. biegła znajomość obsługi komputerów od strony programowej i sprzętowej, 4. preferowane wykształcenie kierunkowe: techniczne, administracyjne, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania, 5. staż pracy na stanowisku kierowniczym- 3 lata, 6. doświadczenie w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych oraz zarządzania zespołem ludzi, 7. zaangażowanie, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność, 8. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizacja pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie oraz sprawna i prawidłowa realizacja zadań statutowych, 2. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników, 3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Zakładu, 4. Opracowywanie planów, analiz, sprawozdań z zakresu działalności zakładu, 5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komunalnej Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Kierownik Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie, ul. Lipowa 11

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 2. życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 3. list motywacyjny, 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierownika lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, 9. zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego, 10. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 11. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.; Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”. Kserokopie składanych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-05-30 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie” w terminie do dnia 30 maja 2014r. do godz. 1400 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

VII. Informacje dodatkowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.biptest.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska/) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 512 92 37 wew. 35.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Serowiec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Serowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-19 14:11:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-19 14:11:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-12 11:06:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony