ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. wymiaru i podatków

Miejsce pracy: Urząd Gminy Jonkowo

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2013-07-29

Ogłoszono dnia: 2013-07-29 przez Monika Serowiec

Termin składania dokumentów: 2013-08-08 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Wójt Gminy Jonkowo

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia, finanse, rachunkowość,

c) staż pracy – 3 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub 1 rok pracy na podobnym stanowisku związanym z podatkami w jednostce samorządu terytorialnego.

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

b. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,

b) znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym,                         

c) znajomość ustawy o opłacie skarbowej,

d) znajomość ustawy o finansach publicznych,

e) znajomość ustawy o rachunkowości,

f)znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

g) znajomość ustawy o dochodach JST,

h) znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

i) znajomość  Kodeksu postępowania administracyjnego,

j) umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość  obsługi komputera w zakresie systemu MS Office ( Word Exel),                                                                   

k) umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

l) samodzielność, dokładność, rzetelność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Orzecznictwo w I instancji w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz prowadzenie urządzeń w tym zakresie.

2.Prowadzenie spraw w zakresie: 

- odwołań

- umorzeń

- odroczeń i rozłożenia na raty   

- ulg inwestycyjnych

- ulg z tytułu nabycia gruntów

3.Prowadzenie dokumentacji:

- kart gospodarstw, nieruchomości i rejestrów wymiarowych

- rejestrów przypisów i odpisów

- deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych

- informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

4.Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

5.Pomoc publiczna w rolnictwie

6.Obsługa aplikacji SHRIMP-Uokik

7.Zakłady Pracy chronionej-wnioski do PFRON

8. Sporządzenie sprawozdawczości:

a) skutki udzielonych ulg przez gminę

b) Pomoc publiczna w rolnictwie

c) Utracone dochody z tytułu zwolnień od podatków : leśnego, rolnego i od nieruchomości dla podmiotów zwolnionych

9. Kontrole podatkowa w zakresie rzetelności składanych deklaracji podatkowych od osób prawnych i informacji osób fizycznych.

10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie:    

- wysokości stawek podatku od nieruchomości

- wysokości stawek podatku rolnego

- zwolnień w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców

- poboru niektórych opłat lokalnych w drodze inkasa

- ustalenia wzorów deklaracji

11.Wydawanie zaświadczeń:

- o stanie majątkowym

- o podleganiu ubezpieczeniu społecznym rolników 

 - o udzielonej pomocy de mini mis

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- miejsce: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony do 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy, a dodatkowo - w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,

f) kserokopia dowodu osobistego,

g) zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-08-08 00:00:00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:

- osobiście w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2,                (w godzinach pracy tj.  poniedziałek 7 00 – 16 00 , wtorek- czwartek7 00  - 15 00 , piątek 7 00  - 14 00)

- lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Jonkowie  ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. wymiaru i podatków, Nr oferty: OG.2110.2.2013” w terminie do dnia  8 sierpnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jonkowie po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane, nie odebrane w ciągu 30 dni zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo   (www.biptest.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska/)  w zakładce „ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz .1458 z późn.zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 512 92 37 wew. 35.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Serowiec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Serowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-29 11:11:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-29 11:12:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-14 18:33:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony