ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 20 czerwca 2024r.
 
Sz. P.
…………………………..
Przewodniczący Komisji Gospodarki Marek Aszkiełowicz zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28 czerwca 2024 r. o godzinie 8:00 , które odbędzie się w Sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. (dot. ul. Bratkowa/ Jonkowo)
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. ( dot. ulicy Hanowskiego/ Jonkowo)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Jonkowo
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (dz. 137 o pow. 3727 m2, położonej w obrębie Wołowno)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Jonkowo a Gminą Sępopol.
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 4/12 i 4/13 ob. Warkały.
 13. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prywatnych działek.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( budynek gospodarczy na dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo)
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( dz. nr 302/3 ob. Nowe Kawkowo pow. 797 m²)
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.
 
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Marek Aszkiełowicz
 
 
 
 
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 13:26:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 13:26:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 13:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONKOWO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.06.2024r.
GD.6220.6.2024
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
obwieszczam
że na podstawie wniosku z dnia 28.05.2024r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2024r.) złożonego przez Powiat Olsztyński - Zarząd Powiatu w Olsztynie, działający przez pełnomocnika Łukasza Roman- przedstawiciela firmy MG BC Sp. z o.o.., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowie drogi powiatowej NR 1203N na odcinku Jonkowo-Pupki, gmina Jonkowo.
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Jonkowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie:
> Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
> Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnieniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo w siedzibie urzędu przy ul. Klonowa 2 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pupki.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 — 15.00, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pieczurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 10:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 10:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 10:52:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26 czerwca 2024r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Jonkowo
 
Jonkowo, 19 czerwca 2024r.
Sz. P.
……………………………….
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Aneta Terlikowska-Kuchta zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26 czerwca 2024r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 16.00.
 
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
 7. Zaopiniowanie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Jonkowo.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z otrzymaną interpretacją radcy prawnego, Radny Gminy Jonkowo ma prawo zwrócić się z indywidualnym zapytaniem do Skarbnika Gminy w sprawie otrzymanych materiałów sesyjnych i pozostałych.
Zatem zwracam się z uprzejmą prośbą do Członków Komisji, aby do czasu posiedzenia Komisji Budżetowej wyjaśnić wszystkie ewentualne wątpliwości podczas indywidualnego spotkania ze Skarbnikiem Gminy (w ustalonym uprzednio terminie), a podczas samego posiedzenia Komisji wyrazić jedynie swoją opinię w drodze stosownego głosowania.
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Aneta Terlikowska-Kuchta
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 09:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 09:15:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 09:15:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z trwającym remontem w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie, od dnia 03.07.2024 (środa) do dnia 05.07.2024 (piątek) wejście od ulicy Klonowej będzie zamknięte.
Zapraszamy do korzystania z wejścia od ul. Hanowskiego (parkingu), schodami na I piętro.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Cygan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 15:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 15:11:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Sawiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 14:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania)

Ogłoszenie z dnia 06 czerwca 2024 r. OG.2110.2.2024

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty. Brak kandydatów spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu.

Jonkowo, 18.06.2024 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 15:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 15:06:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 15:06:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Jonkowo
 
Jonkowo, 18 czerwca 2024r.
Sz. P.
.….…………………………………………….
 
Przewodnicząca Komisji Julita Zadworna zwołuje posiedzenie Komisji Spraw Społecznych na dzień 26 czerwca 2024 r., które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 15:00.
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 5. Omówienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Jonkowo.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych
Julita Zadworna
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.0.609 z późn. zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:58:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:58:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

27 Rajd Warmiński na terenie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gmina Jonkowo informuje, że dnia 23.06.2024 r. na terenie Gminy Jonkowo odbędzie się 27. Rajd Warmiński. Z tego względu w godzinach 8:00 - 16:00 wyłączone z ruchu zostaną odcinki dróg publicznych:
- drogi gminne: nr 157012N (Łomy - Polejki), 157021N (Mątki - Żurawno), 157014N (Mątki - droga powiatowa 1203N),
- drogi powiatowe: 1368N (Kajny -Mątki),
- część odcinków dróg wewnętrznych oraz dróg leśnych.
 
Trasa rajdu w załączniku "

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Margalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:44:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:48:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:48:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 105/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 105/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Tomasz Adrjan - przewodniczący
2) Paulina Granica - członek
3) Marcin Prusik - członek

§ 2

Na protokolanta z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Panią Monikę Biskupską.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:33:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 106/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 106/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i z 2024 r. poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Tomasz Adrjan - przewodniczący
2) Mariola Sarna - członek
3) Marcin Prusik - członek

§ 2

Na protokolanta z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Panią Monikę Biskupską.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:27:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji