ˆ

Aktualności

Lista informacji

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 113/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego podjętego na wniosek Pana Zbigniewa Kraśnickiego – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tj. Dz.U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu w ramach postępowania podjętego na wniosek Pana Zbigniewa Kraśnickiego – zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie jako nauczyciela języka polskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Pani Beata Daniszewska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Pan Wojciech Marczak – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3. Pani Małgorzata Świderska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Jonkowie,
4. Pani Anna Katarzyna Małecka – Ekspert,
5. Pani Elżbieta Andrasz – Ekspert.

§ 2.

Komisja egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

§ 3.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pok. 13 (piętro I – sala konferencyjna).

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania do organu prowadzącego szkołę protokołu z przebiegu prac komisji i dokumentacji komisji oraz wniosku wraz z dokumentacją złożoną przez nauczyciela.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jonkowo, dnia 10.08.2022 r.                                                        ………..………..…………………

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Daniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-10 14:24:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-10 14:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 14:27:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE   Nr 112/2022
Wójta  Gminy  Jonkowo
z dnia 09 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, Wrzesina 43
11-042 Jonkowo
 
Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzesinie w składzie:
 1. Pani Beata Daniszewska              przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Monika Biskupska                 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 3. Pani Jolanta Kołodziejczak           przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 4. Pani Jolanta Wasilewska              przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,
 5. Pani Agnieszka Szczeszak           przedstawiciel  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,
 6. Pan Tomasz Ziarek                       przedstawiciel  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,
 7. Pani Ewa Kornas                           przedstawiciel  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie,
 8. Pan Rafał Zasański                       przedstawiciel  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie,
 9. Pani Ewelina Pułym                      przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrzesinie,
 10. Pani Ewelina Łosko                       przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrzesinie,
 11. Pani Eliza Borowska                     przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jonkowie,
 12. Pani Elżbieta Szydlik                    przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
 
§ 2.
 
Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
§ 3.
 
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.
 
 
Jonkowo, dnia  09.08.2022 r.                                        …………………………….

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Daniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-09 12:39:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 12:43:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 12:43:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 10/4 o pow. 388 m 2 w obrębie Wołowno ( wieś Bałąg).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 03.08.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 14.09.2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 10/4 o pow. 388 m 2, położonej w obrębie Wołowno ( wieś Bałąg), gmina Jonkowo. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka gruntu nr 10/4 położona jest na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze Nr OL1O/00045312/0 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
Cena wywoławcza działki 10/4 wynosi 14.800,00 zł,
Wysokość wadium za działkę 10/4 – 1500,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości
1.500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 08.09.2022r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej bip.jonkowo.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Wołownie dnia 09.08.2022r.
 
Sprawę prowadzi: Wioletta Rudzińska, tel. 89 670 69 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-09 07:39:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 07:42:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 07:42:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 08 sierpnia 2022r.
GP.6733.17.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN 0,4 kV – linii kablowych wraz ze złączem energetycznym na częściach działek o nr ew. 255, 247/11 i 247/13 w obrębie Jonkowo, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Cicha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-08 08:30:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-08 08:31:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08 08:31:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko Referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki / Inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki  wybrany został
Pan Sebastian Margalski  zam. Jonkowo
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Sebastian Margalski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki / Inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki. Osiągnął bardzo dobry wynik w przeprowadzonym pisemnym teście oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.
            W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą oraz przygotowaniem i umiejętnościami do pracy na wskazanym stanowisku.
 
 
 
Jonkowo, 01.08.2022 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 15:32:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 15:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 15:33:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko Referent ds. ochrony środowiska / Inspektor ds. ochrony środowiska  wybrana została
Pani Beata Czepil-Gołaś  zam. Pupki
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Czepil-Gołaś  spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska / Inspektor ds. ochrony środowiska. Osiągnęła dobry wynik w przeprowadzonym pisemnym teście oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.
            W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz przygotowaniem do pracy na wskazanym stanowisku.
 
 
Jonkowo, 01.08.2022 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 15:30:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 15:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 15:33:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 20.07.2022r.
 
O G Ł O S Z E N I E
            Na podstawie art. 38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 02.09.2022r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną nieruchomości niezabudowanych o numerach  ewidencyjnych: 102/17 o pow. 803 m 2 oraz 102/19 o pow. 1192 m2  położonych w obrębie Szałstry, gmina Jonkowo. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działki gruntu nr 102/17 i 102/19 położone są na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Dla działek 102/17 i 102/19 została wydana dnia 26.05.2021r. decyzja o warunkach zabudowy Nr 32/2021 na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka 102/17 posiada urządzoną księgę wieczystą OL1O/00072859/4 ( w dziale III ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV wolny od obciążeń). Działka 102/19 posiada urządzona księgę wieczystą OL1O/00072861/1( wolna od obciążeń). Przez działkę 102/17 przechodzi sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przez działkę 102/19 przebiega sieć kanalizacyjna. Ponadto w zasięgu działek znajduje się sieć elektroenergetyczna. Po sprzedaży na nieruchomościach zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu z tytułu przebiegających tam sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Cena wywoławcza za działki 102/17 i 102/19 wynosi 128.259,00 zł
Wysokość wadium za działki 102/17 i 102/19 wynosi  12.830,00 zł
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.      
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości
12.830,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) na konto Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 29.08.2022r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbył się dnia 24.06.2022r.
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej bip.jonkowo.pl ,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Wołownie  dnia 29.07.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-29 08:22:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-29 08:24:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29 08:24:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 108/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki / Inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki / inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Monika Biskupska - przewodniczący
2) Mariusz Olkowski - członek
3) Mariola Sarna - członek

§ 2

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki / inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 07:16:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 07:18:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 07:18:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent ds. ochrony środowiska / Inspektor ds. ochrony środowiska
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referent ds. ochrony środowiska / inspektor ds. ochrony środowiska wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

1) Monika Biskupska - przewodniczący
2) Mariusz Olkowski - członek
3) Mariola Sarna - członek

§ 2

Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska / inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 07:11:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 07:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 07:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Kwartał

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Olszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 10:39:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 11:02:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29 11:12:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji