Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONKOWO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-20 10:52:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.06.2024r.
GD.6220.6.2024
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JONKOWO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
obwieszczam
że na podstawie wniosku z dnia 28.05.2024r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2024r.) złożonego przez Powiat Olsztyński - Zarząd Powiatu w Olsztynie, działający przez pełnomocnika Łukasza Roman- przedstawiciela firmy MG BC Sp. z o.o.., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowie drogi powiatowej NR 1203N na odcinku Jonkowo-Pupki, gmina Jonkowo.
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Jonkowo.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie:
> Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
> Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnieniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jonkowo w siedzibie urzędu przy ul. Klonowa 2 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pupki.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 — 15.00, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest wójt Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pieczurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 10:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 10:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 10:52:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
707 raz(y)