ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-29 17:13:03 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.2.2022                                                                                           Jonkowo, 27.06.2022r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastruktura techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej we wsi Warkały, gmina Jonkowo” tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
  1. pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 10.02.2022r. (data wpływu 14.02.2022r.) znak: BI.ZZŚ.4.4360.16.2022.KP;
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 03.02.2022r. znak: ZNS.9022.5.8.2022.EK
  3. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16.05.2022r. znak WOOŚ.4220.47.2022.NS.4
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.
 
 
 
 
 
Wywieszono dnia 27.06.2022r
Zdjęto dnia ……………………….
Pieczęć Urzędu i podpis…………………..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 17:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 17:13:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 17:13:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)