ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-14 09:46:29 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.17.2021                                                                                         Jonkowo, 13.07.2021r.
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW i powierzchnią zabudowy do 20,79 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 100/1 w miejscowości Porbady oraz 117 w miejscowości Godki, gmina Jonkowo tut. organ otrzymał opinię organów współdziałających, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko:
  1. opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 05.07.2021r. (data wpływu 09.07.2021r.) znak: GD.ZZŚ.2.435.144.2021.PK;
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 01.07.2021r. (data wpływu 05.07.2021r.)  znak: ZNS.9022.5.72.2021.MG
  3. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.07.2021r. znak WOOŚ.4220.398.2021.KT.1
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z uzyskanymi opiniami organów pomocniczych) oraz zgodnie z art. 10 Kodeks postepowania administracyjnego wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie  7 dni od dnia doręczenia stronom niniejszego i zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego upublicznienie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 09:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 09:46:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 09:46:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)