Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-20 15:33:42 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zarządzenie Nr 109/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca  2024 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 i 2024 r. poz. 721) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego  / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego. 
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2024
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.
 
OG.2110.5.2024
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych - 0,5 etatu, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego – 0,5 etatu / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych – 0,5 etatu, ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego – 0,5 etatu. 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: 15 lipiec 2024
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie:
referent - minimum średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy  lub wyższe,
inspektor – wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. prawo jazdy kategorii B,
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
2. preferowane wykształcenie o kierunku lub specjalności: informatyka, ekonomia, administracja, marketing,
3. umiejętność pracy pod presją czasu,
4. samodzielność, dokładność, rzetelność,
5. odpowiedzialność, komunikatywność,
6. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ds. promocji i organizacji pozarządowych:
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji z terenu Gminy Jonkowo,
 2. realizacja polityki Gminy Jonkowo w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Gminy Jonkowo,
 3.  informowanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jonkowo o ogłoszonych konkursach i możliwościach składania wniosków do Wójta Gminy, fundacji, Ministerstwa itp.,
 4. redagowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu w zakładce dla organizacji pozarządowych,
 5. zbieranie danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
 6. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Jonkowo w sytuacjach konfliktowych,
 7. reprezentowanie Wójta Gminy Jonkowo na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 8. przyjmowanie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej,
 9. prowadzenie bazy danych zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,
 10. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi,
 11. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy Jonkowo,
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem boisk sportowych,
b) ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego:
 1. przyjmowanie, analiza i wprowadzanie wniosków w sprawie: wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej, wykreślenia przedsiębiorcy z   Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. wydawanie potwierdzeń o prowadzonej działalności gospodarczej z dokumentacji archiwalnej,
 3. współpraca z: US, ZUS, KRUS, GUS,
 4. ewidencjonowanie innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 5.  prowadzenie pod względem merytorycznym funduszu sołeckiego,
 6.  kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego,
 7.  przygotowywanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego,
 8. koordynowanie zawieranych umów w ramach funduszu sołeckiego,
 9. przygotowanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy.
V. Warunki pracy na stanowisku
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. Uz. 2022 r. poz.530).
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
7. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni  praw publicznych,
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
d) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
e) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
g) posiadaniu prawa jazdy.
8. podpisana klauzula informacyjna,
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: Kandydat w II etapie postępowania konkursowego może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
VII. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu maju 2024r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VIII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  Referent; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego  / Inspektor; ds. promocji i organizacji pozarządowych, ds.  działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego Nr oferty: OG.2110.5.2024 w terminie do dnia 01 lipca 2024r. do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są platformy, pętle indukcyjne. Brak pochylni, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 
 
 
Wójt Gminy Jonkowo
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
 
 
Klauzula informacyjna
(dot. rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jonkowo (adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 221 § 1 i § 4 Ustawy z 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 – dalej zwanym „KP”)
oraz art. 6, art. 11-15 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, tj. zgodnie z art. lub KP podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.
4. Jeśli Państwa osoba zostanie zakwalifikowana przez komisję w toku naboru w gronie maksymalnie 5 najlepszy kandydatów, to Państwa dane osobowe uzyskane podczas rekrutacji mogą zostać ponownie wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, jeżeli zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia rekrutacji.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 15:31:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 15:33:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 15:33:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
672 raz(y)