ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-22 08:39:47 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Jonkowo w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 nr 98 poz. 978) zarządza co następuje:

§ 1

W ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w stałej siedzibie – Urzędzie Gminy Jonkowo przy ul. Klonowej 2, tworzy się Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Jonkowo zwane dalej „Głównym Stanowiskiem, Kierowania” (GSK).

§ 2

Główne Stanowisko Kierowania tworzy się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Jonkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§ 3

Struktura organizacyjna Głównego Stanowiska Kierowania funkcjonuje na bazie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsady Urzędu Gminy Jonkowo czasu „W”, stosownie do potrzeb kierowania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 4

Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Urzędu Gminy Jonkowo na Głównym Stanowisku Kierowania;
2) Utrzymywanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju;
3) Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości GSK do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych systemów teleinformatycznych;
4) Wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy GSK;
5) Wyposażenie w źródła energii elektrycznej i cieplnej, ujęcia wody;
6) Wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
7) Zorganizowanie żywienia, artykułów codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego, transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń, zaopatrywania w paliwa i materiały;
8) Zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;
9) Przygotowanie środków do utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony i obrony Głównego Stanowiska Kierowania, prowadzenia akcji ratowniczych, przemieszczenia na zapasowe miejsce pracy;
10) Szkolenie pracowników zapewniających utrzymanie obiektów Głównego Stanowiska Kierowania w gotowości do ich wykorzystania;
11) Określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury.

§ 5

Do przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania wykorzystać należy istniejącą infrastrukturę i zaplecze techniczno-socjalne Urzędu Gminy

§ 6

Zasady organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania określa Regulamin GSK oraz Plan przemieszczenia Urzędu Gminy Jonkowo na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy.

§ 7

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego – Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony