ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 106/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2022roku

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem pomieszczeń lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Jonkowo
Na postawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2022 , poz. 559 z późn. zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. 2021 , poz. 1899 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1.1 Ogłaszam przetarg pisemny ograniczony na najem pomieszczeń lokalu użytkowego o pow. użytkowej 156.71 m2 , położonego na działce o nr. ewid. 85/1 w Jonkowie przy ulicy Lipowej 11 , dla której przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/00052632/1 na okres 3 lat. tj. od dnia 1.11.2022r. do dnia 30.10.2025 r.
2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
§ 4. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia przetargu nawet przy jednej prawidłowo złożonej ofercie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 2022r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j (Dz.U.2021.1899 z późn. zm. )

WÓJT GMINY JONKOWO OGŁASZA PRZETARG
PISEMNY OGRANICZONY NA NAJEM

1. pomieszczeń lokalu użytkowego o pow. użytkowej 156,71m2, położonych na działce o nr. ewid. 85/1 w Jonkowie przy ulicy Lipowej 11, dla której przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/00052632/1 .
Budynek dwukondygnacyjny, którego rodzaj został określony jako budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotne, wyposażony w instalację elektryczną, gazową , sieć wodociągować i kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie.
Załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń z ich powierzchnią .
Celem najmu jest prowadzenie w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia działalności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej począwszy od dnia 2.11.2022r. polegającej , co najmniej na udzielaniu świadczeń medycznych na rzecz pacjentów przez podmiot gospodarczy w ramach praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej , praktyki pielęgniarek i położnych , diagnostyki i profilaktyki oraz szeroko rozumianej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne bądź prawne, które udzielają świadczeń medycznych na rzecz pacjentów z zakresu praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej , praktyki pielęgniarek i położnych , diagnostyki i profilaktyki oraz szeroko rozumianej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

W ramach świadczeń medycznych do podstawowych obowiązków podmiotu medycznego będzie należało:

1. udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych;
2. badania i porady lekarskie;
3. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
4. opieka nad kobietą ciężarna , połogiem i noworodkiem;
5. pielęgnacja chorych i opieka nad niepełnosprawnymi;
6. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;
7. badania EKG;
8. badania laboratoryjne.
Podmiot leczniczy zobowiązany jest zapewnić świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.540)
Wynajmujący wymaga , aby Najemca zapewnił :
udzielenia gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00

1. Działalność lecznicza
Podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić świadczenie usług medycznych w następujących działach :
1) Praktyka lekarska
- realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez uprawnionych lekarzy .
2) Działalność diagnostyczna.
- zapewnienie bezpłatnych badań diagnostycznych, obejmujących świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
3) Praktyka pielęgniarska
- zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w ośrodku zdrowia jak również w domu u pacjenta z możliwością wykonywania niezbędnych usług oraz pomocy ambulatoryjnej.
2. Działalność profilaktyczna
1) wykonywanie szczepień ochronnych,
2) badania bilansowe dzieci i młodzieży,
3) badania do celów sanitarno-epidemiologicznych .
Dodatkowo – pożądanym byłoby zaproponowanie przez Wykonawcę jak najszerszego zakresu usług praktyki lekarskiej, działalności diagnostycznej, praktyki pielęgniarskiej i działalności profilaktycznej.
- badania i porady lekarskie w Ośrodku Zdrowia realizowane dla pacjentów rejestrujących się osobiście , przez osoby trzecie lub telefonicznie;
- podpisanie stosowanych umów z innymi świadczeniobiorcami , którzy będą świadczyć usługi w Ośrodku Zdrowia;
-zabezpieczenie pełnej dostępności wszystkich pacjentów do poszczególnych lekarzy;
-spełnienie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
-zatrudnienie personelu pomocniczego.
W skład struktury organizacyjnej Ośrodka Zdrowia ( wersja obligatoryjna) będą wchodziły następujące komórki organizacyjne :
1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci;
2. punkt szczepień;
3. gabinet zabiegowy;
4. punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych;
5. gabinet EKG;
6. rejestracja ;
7. poradnia pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej;
8. poradnia położnej środowiskowo -rodzinnej;
9. inne jednostki funkcjonalne
Wykonawca ma prawo , za zgodą właściciela nieruchomości , do podnajmu części pomieszczeń , ale wyłącznie na gabinety w celu świadczenia usług medycznych .
Najemca zobowiązany jest wypełnić wszystkie procedury rejestrowe wymagane dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego ( POZ) oraz dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwym Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia celem zapewniania ciągłości wykonywania świadczeń , co najmniej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Najemca ma obowiązek przyjąć prawa i obowiązki Gminy związane z zarządzaniem pomieszczeniami lokalu użytkowego stanowiącymi przedmiot najmu, przy czym zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy wszystkich lokali w stanie niepogorszonym, wykonywania bieżących napraw i remontów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu , a także do wykonania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu najmu ( za zgodą Wynajmującego), a w szczególności :
- zabezpieczyć we własnym zakresie i ponosić koszty związane z dostarczeniem ciepła , dostarczeniem wody, wywozem nieczystości , dostarczeniem energii elektrycznej, opłaceniem podatku od nieruchomości oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
Najemca ma obowiązek dbać o utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku.
Minimalna stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto wynosi 7 zł/m2 -tj. 156,71*7zł =1096,97 zł ( słownie- jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć 97/100). Czynsz proponowany przez oferenta musi być wyższy niż podany w ogłoszeniu o przetargu czynsz wywoławczy.
Komisja przetargowa dokona oceny oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
1. Zaproponowania wysokość czynszu najmu – max. 20 pkt
(a) cena najwyższa z ofert badanych-20 pkt
(b) druga cena najwyższa z ofert badanych -15pkt
(c) trzecia cena najwyższa z ofert badanych -10 pkt
(d) pozostałe oferty – 0pkt
2. Doświadczenia zawodowe w świadczeniu usług medycznych – max. 10 pkt
(a) 0-5 lat – 2 pkt
(b) powyżej 5-10 lat – 5 pkt
(c) powyżej 10 lat – 10 pkt
3. Specjalista/ specjaliści bezpłatnych świadczeń zdrowotnych –5 pkt za każdą specjalizację
4. Bezpłatne specjalistyczne świadczenie/ świadczenia zdrowotne- max.10 pkt za każdego specjalistę
(a) 1 raz w miesiącu -2 pkt
(b) 2 razy w miesiącu – 5 pkt
(c) 3 razy i więcej w miesiącu – 10 pkt.
5. Praca punktu poboru krwi – max 10 pkt.
(a) punkt poboru krwi czynny 2-3 razy w tygodniu – 2 pkt.
(b) punkt poboru krwi czynny 4 razy w tygodniu – 5 pkt.
(c) punkt poboru krwi czynny 5 razy w tygodniu – 10 pkt.
Świadczenia zdrowotne , o których mowa w pkt. 4 muszą być świadczone w Ośrodku Zdrowia w Jonkowie , co najmniej jeden raz w miesiącu przez co najmniej jednego specjalistę świadczeń zdrowotnych , o których mowa w pkt. 3.
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę , która uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku ofert z taką samą największą liczbą punktów , o wyborze najkorzystniejszej oferty rozstrzyga Wójt Gminy Jonkowo.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie : spełnia/ nie spełnia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
(a) Złożenie w terminie do dnia 29.08.2022r. do godz. 14:00 pisemnej oferty na przedmiot najmu w zamkniętej kopercie z napisem:
„Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomości – Ośrodek Zdrowia w Jonkowie”
Nie otwierać do dnia 2 września 2022r. do godz. 9:00
osobiście lub pocztą na adres : Urząd Gminy Jonkowo , Klonowa 2 , 11-042 Jonkowo. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu przesyłki do Urzędu Gminy
Jonkowo. Oferty, które wpłyną po wskazanym w niniejszym ogłoszeniu terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
(b)wpłacenie wadium w wysokości 1097 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Jonkowo WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 . Wadium winno być wpłacone trzy dni przed otwarciem ofert, tj. do dnia 29 sierpnia 2022r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek Urzędu Gminy Jonkowo.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1. Imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie , że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkiem przetargu, akceptuje je i przyjmuje bez zastrzeżeń.
4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli oferta składana jest przez podmiot podlegający wpisowi do KRS, w pozostałych przypadkach wpis do właściwych ewidencji i rejestru (dopuszczalne jest złożenie kserokopii poświadczonych przez oferenta).
5. Szczegółową pisemną informację o sposobie zapewnienia , co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Szczegółową pisemną informację o sposobie zapewnienia innych świadczeń z zakresy ochrony zdrowia, w tym świadczeń specjalistycznych , rodzaju i opieki domowej (osoby obłożnie i przewlekle chore).
7. Oferowaną stawkę czynszu najmu.
8. Dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygra przetarg , będzie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Jonkowo , jeśli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu.
Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Jonkowo lub pocztą do dnia 29 sierpnia 2022 roku do godz. 14:00
Przetarg – część jawna ( otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 2 września 2022r. o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
Wójt Gminy Jonkowo zastrzega sobie możliwość kierowania dodatkowych pytań do oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych przy ocenie składanych ofert.
Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Z oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na okres 3 lat.
Najemca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu , najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Najemca , który nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, traci prawo do zawarcia umowy najmu , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W tym przypadku Wójt Gminy Jonkowo ogłosi kolejny przetarg pisemny ograniczony.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Jonkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .
Wójt Gminy Jonkowo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Termin obejrzenia pomieszczeń lokalu użytkowego będących przedmiotem przetargu :
Od dnia 27 lipca 2022r. do 3 sierpnia 2022r.w każdym dniu roboczym tygodnia od godziny 11:00 do godziny 14:00.Oglądanie lokali odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jonkowo .
Warunki przetargu :
1) Przetarg odbędzie się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2) Przetarg może się odbyć pomimo, że wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.
3) Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
4) W części jawnej przetargu , która odbywa się w obecności oferentów , komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia , podaje imiona i nazwiska/ nazwy oferentów , którzy złożyli oferty.
5) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa sprawdza kompletność ofert i dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza , że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6) Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
7) Przewodniczący Komisji zawiadomi na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
8) Wójt Gminy Jonkowo zawiadomi osobę ustaloną jako najemca nieruchomości o miejscu i terminie podpisania dokumentu określającego warunki najmu ( umowa najmu ), najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyłonienia Najemcy.
9) Z przeprowadzonego przetargu sporządzony jest protokół , który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.
10) Protokół z przeprowadzonego przetargu i warunki przetargu stanowią podstawę do zawarcia umowy najmu.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
załącznik do ogłoszenia
Wójta Gminy Jonkowo z dnia 26 lipca 2022r.

Oferta

Wynajmujący : Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Oferent
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię , nazwisko/pełna nazwa)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( adres miejsca zamieszkania/siedziba)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( nr tel., fax, e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(NIP, REGON , PESEL)
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ……………………….o pisemnym przetargu ograniczonym na najem pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Jonkowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania co najmniej podstawowych świadczeń zdrowotnych oferuję/my:
1. Czynsz miesięczny netto ……………… złotych miesięcznie ( słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………),
2. Deklaruję/my udzielanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie :
• ośrodek zdrowia czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00
• udzielający codziennie świadczeń POZ ( lekarz rodzinny) oraz punkt pobrań,
• świadczenia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej i położnej.
3. Deklaruję/my opiekę w miejscu zamieszkania pacjenta , którego stan zdrowia uniemożliwia opiekę ambulatoryjną.
4. Deklaruję/my informowanie świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej , o której mowa w art. 5 pkt 17a ustawy o świadczeniach
oraz o okolicznościach , w których deklaracja wyboru traci ważność, w szczególności przez umieszczenia , w sposób widoczny i ogólnodostępny , informacji w miejscy udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniobiorcy.
5. Doświadczenia zawodowe oferenta w świadczeniu usług medycznych:
Zaznaczyć właściwe ( poprzez wybór znakiem „X”
0-5 lat
[ ]
Powyżej 5 lat-10 lat
[ ]
Powyżej 10 lat
[ ]
6. Deklaruję/my prowadzenie bezpłatnych dodatkowych specjalistycznych usług zdrowotnych pożądanych przez Wynajmującego :
L.P.
Lekarze specjaliści
(wpisać specjalność)
Harmonogram pracy (w godz./ w dniach/ w tygodniach/w miesiącach)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Praca punktu poboru krwi
Zaznaczyć właściwe ( poprzez wybór znakiem „X”)
Punkt poboru krwi czynny 2-3 razy w tygodniu
[ ]
Punkt poboru krwi czynny 4 razy w tygodniu
[ ]
Punkt poboru krwi czynny 5 razy w tygodniu
[ ]
8. Rejestracja pacjentów na określoną godzinę ( niewłaściwe skreślić):
TAK
NIE
9. Zapewnienie świadczenia usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach od 8:00 do 18:00 ( niewłaściwe skreślić):
TAK
NIE
10. Świadczenie usług w pełnym zakresie i wymiarze czasowym jako POZ( niewłaściwe skreślić):
TAK
NIE
11. Wadium zostało wpłacone w kwocie …………… zwrot wadium należy przesłać na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Oświadczam/my , że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu , jego warunkami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczną informację i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………… ponumerowanych stronach.
14. W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do :
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………..e-mail……………………………………………………………………………………
…………………………………., dnia …………………………2022r.
miejscowość
………………………………………………………………
podpis oferenta / osoby(osób)
upoważnionej do występowania w imieniu oferenta
Załączniki :
1. Oświadczenie , że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetargu , akceptuje je i przyjmuje bez zastrzeżeń.;
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu wymagań w zakresie posiadania uprawnień w prowadzeniu działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu ze stanem technicznych pomieszczeń lokalu użytkowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , jeżeli oferta składana jest przez podmiot podlegający wpisowi do KRS, w pozostałych przypadkach wpis do właściwych ewidencji i rejestru ( dopuszczalne jest złożenie kserokopii poświadczonych rzez oferenta);
5. Szczegółowa pisemna informacja o sposobie zapewniania, co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej;
6. Szczegółowa informacja o sposobie zapewnienia innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym świadczeń specjalistycznych i ich rodzaju i opieki domowej ( osoby obłożenie i przewlekle chore);
7. Oświadczenie oferenta, że podpisze umowę o świadczenie usług z lekarzem POZ;
8. Oświadczenie oferenta , że do dnia 31 października 2022r. wypełni wszelkie procedury rejestrowe wymagane do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego (POZ);
9. Szczegółowa informacja o sposobie zapewnienia innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia;
10. Dowód wpłaty wadium ( kserokopia);
11. W przypadku osoby reprezentującej oferenta :
- Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) do popisania i złożenia oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1192 z późn . zm.) lub
- Kopia dokumentu ( innego niż pełnomocnictwo). Kopia ta powinna być potwierdzona ze zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Margalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 08:53:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 09:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 09:01:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji – czerwiec 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji – czerwiec 2022 r.
 
 
  1. Roczna podstawowa kwota dotacji na 2022 rok na jedno dziecko dla przedszkoli w Gminie Jonkowo wynosi 16.927,25 zł, tj. 1.410,60 zł miesięcznie na jedno dziecko. Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jonkowo stanowi 75% podstawowej kwoty dotacji, tj. 1.057,95 zł.
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jonkowo (wg SIO na dzień 30.09.2021 r.) pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wg SIO na dzień 30.09.2021 r.) – 96,00 dzieci.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Samul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 07:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 07:58:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 07:58:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr. 99/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 99/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 28 czerwca 2022 roku
 
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie w czasie trwania upałów
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j; Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j; Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z póź.zm.)  oraz zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(t.j; Dz. U. z 2003 r.  poz. 1650 z późn. zm.)  zarządzam co następuje;
§1
  1. Z uwagi na utrzymujące się upały  zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie w dniach 28 czerwiec – 01 lipiec 2022 roku
  2. W okresie tym Urząd Gminy w Jonkowie będzie czynny w godzinach  7:00-14:00
  3. Skrócenie czasu pracy nie powoduje  obniżenia wynagrodzenia pracowników
§2
        Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 18:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 18:49:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 18:49:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo Nr. 91/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 91/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 czerwca 2022r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Wójta Gminy w Jonkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Iwony Majka w następującym składzie:

1) Monika Biskupska – Inspektor ds. kadr - przewodniczący komisji,
2) Marzena Górska – Skarbnik Gminy, - członek komisji,
3) Mariusz Olkowski - Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska - członek komisji

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 18:39:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 18:39:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 18:39:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo Nr. 90/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 90/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo - Referent ds. windykacji / inspektor ds. windykacji.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referent ds. windykacji / inspektor ds. windykacji wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

1) Marzena Górska - przewodniczący
2) Paulina Olszewska - członek
3) Monika Biskupska - członek

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. windykacji / inspektor ds. windykacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 18:32:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 18:34:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 18:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr XLVIII/384/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Giedajty
 
            Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr XLVIII/384/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
            Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.jonkowo.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 20:12:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 20:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 20:12:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr. 89/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 89/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 14 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Wójta Gminy w Jonkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Stanisława Drzewieckiego w następującym składzie:

1) Monika Biskupska – Inspektor ds. kadr - przewodniczący komisji,
2) Mariola Sarna – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych, - członek komisji,
3) Mariusz Olkowski - Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska - członek komisji

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 20:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 20:08:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 20:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr. 84/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 84/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 2 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jonkowo, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
1) Do § 7 dodaje się punkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7.Promocja i organizacje pozarządowe (POP)”.
2) Uchyla się w § 27 punkt 12.
3) Po §28 dodaje się § 28a, który otrzymuje brzmienie:
„ Do zadań stanowiska ds. promocji i organizacji pozarządowych należą w szczególności sprawy:
a. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy Jonkowo,
b. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji z terenu Gminy Jonkowo,
c. Pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Jonkowo,
d. Sporządza coroczne sprawozdanie z działalności współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi.
4) Zmianie ulega schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Jonkowo, który otrzymuje treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
5) Zmianie ulega Struktura organizacyjna Urzędu Gniny Jonkowo, którą po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Pozostała część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jonkowie nie ulega zmianie.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 19:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 19:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 20:13:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR. 78/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 78/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 31 maja 2022 r.
 
zmieniające Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Jonkowo  - Starszy inspektor ds. ochrony środowiska / Inspektor ds. ochrony środowiska
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam co następuje:
§ 1
W treści Zarządzenia nr 22/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo  - Starszy inspektor ds. ochrony środowiska / Inspektor ds. ochrony środowiska § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko starszy inspektor ds. ochrony środowiska / inspektora ds. ochrony środowiska wyznaczam Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
1) Monika Biskupska - przewodniczący,
2) Mariusz Olkowski - członek,
3)  Mariola Sarna – członek.” 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 21:36:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 21:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 21:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 70/2022
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 16 maja 2022r.
 
 
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Wójta Gminy w Jonkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  Pani Aleksandry Rzeszotalskiej w następującym składzie:   
1) Monika Biskupska – Inspektor ds. kadr -  przewodniczący komisji,                                   
2) Mariola Sarna - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych - członek komisji,
3) Mariusz Olkowski -  Sekretarz  Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i  Ochrony Środowiska  - członek komisji                                                                  
§ 2
 Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-16 18:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-16 19:09:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-16 19:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji