ˆ

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ustalenie warunków zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariola Sarna
Osoba kontaktowa Beata Cicha
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 6
Telefon kontaktowy: 89 670 69 27
Adres e-mail:
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji przez urbanistę, zawiadomienie stron, dokonanie uzgodnień, przygotowanie i wydanie decyzji.
 
Termin załatwienia
 1. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 2. Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 3. Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji pozostałych – 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.
 
Wymagane dokumenty
 
UWAGA WAŻNE: Należy złożyć wniosek na formularzu określonym w rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Wnioski złożone na innych formularzach nie są dopuszczalne.
 
Do wniosku, w zależności od potrzeb, należy dołączyć:
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej.
 4. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
 5. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
 6. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 7. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
 8. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 598 zł, nie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej – 17 zł.
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Tryb odwoławczy
 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 2351)
 
UWAGA:
Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczącej zmian we wniosku o ustalenie warunków zabudowy zostały opublikowane materiały instruktażowe dotyczące nowego wniosku, w szczególności instrukcja wypełnienia wniosku wraz z komentarzem i objaśnieniem podstawowych pojęć. Instrukcję można pobrać bezpośrednio stąd. Został również zamieszczony przykładowy prawidłowo wypełniony wniosek o warunki zabudowy do pobrania w formie PDF lub DOC

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 08:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-31 08:00:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-03 12:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »