ˆ

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
89 670 69 11
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W przypadku usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenie do Wójta Gminy Jonkowo zamiaru usunięcia drzewa jeżeli obwód drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni przeprowadzone zostaną oględziny w celu ustalenia, nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1.  posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  2. Nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządza się protokół.
Następnie w terminie 14 dni wójt może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń we tym terminie (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.
Sprzeciw wnosi się w przypadku lokalizacji drzew :
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody,
  • z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenach  przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego ( minister środowiska ma obowiązek wydania w ciągu pół roku od wejścia w życie przepisów obowiązek wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody).
 
Sprzeciw wnosi się także jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów Wójt w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku, przerywa bieg terminu, na wniesienie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadanie decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, dokumentów wysyłanych za pomocą środków elektronicznych, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Wójt może przez upływem terminu, na zgłoszenie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa prze upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wsunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie (druk) złożone przez właściciela nieruchomości powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy
  2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  3. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 
Opłaty
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 
Tryb odwoławczy.
Na milczącą zgodę nie przysługuje odwołanie.
Od decyzji administracyjnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 7 dni od daty otrzymania zezwolenia.
 
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016r. poz. 2134. Z późn. zm) art. 83f ust. 4

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-28 11:25:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-28 11:26:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 12:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »