ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wycinka Drzew i Krzewów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wycinka drzew i krzewów

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-28 08:34:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Mariusz Olkowski
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Kiełczykowska
Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 12
Telefon kontaktowy: 89 670 69 17
e-mail: 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-16.00 wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piatek 7.00-14.00
 
Zasady usuwania drzew i krzewów regulują przepisy art. 83-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wójt Gminy wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2015 r. poz. 1168);
 
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 
3. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 
Zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wydaje się m. in. na usunięcie:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
9) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót;
Pozostałe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wymienione są w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
 
Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów należy sporządzić zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody (wzór). Do wniosku dołącza się rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 
Załączniki do wniosku:
Dla spółdzielni mieszkaniowych
· Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
· Uchwała o wyborze zarządu oraz wykaz członków wspólnoty
 
Dla właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (np. zakłady energetyczne)
· Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego
 
Uwaga:
Administracyjna kara pieniężna nakładana jest za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, w celu innym niż określony w ustawie);
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (tj. usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, w celu innym niż określony w ustawie).
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. Zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg
 
Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu –w godzinach pracy urzędu.
 
Opłaty
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłaty skarbowej.
 
Termin i sposób załatwienia
1. W celu oględzin przedmiotowego drzewa w obecności wnioskodawcy, należy podać we wniosku numer telefonu oraz godziny, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Jonkowo
 
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo.
 
Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są przez  inspektora ds. ochrony środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 5, tel. 89 670 69 17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 08:33:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 08:34:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 12:50:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony