ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 114/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 listopada 2021 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent ds. księgowości oświaty.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 listopada 2021 r.
OG.2110.11.2021
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Referent ds. księgowości oświaty
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia styczeń 2022
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie: wyższe-  kierunek: rachunkowość, ekonomia lub pokrewne, średnie kierunkowe- ekonomia i dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w księgowości w jednostkach samorządowych lub budżetowych,
3. umiejętność obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczości GUS oraz urządzeń biurowych,
4. umiejętność pracy pod presją czasu,
5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
6. samodzielność, dokładność, rzetelność,
7. odpowiedzialność, komunikatywność,
8. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Obsługa finansowo księgowa jednostek budżetowych:
 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie wydatków i dochodów.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Dekretowanie oraz kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych.
 4. Pisanie przelewów.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz sprawozdań ze środków trwałych.
 6. Współuczestniczenie w przygotowywaniu planów finansowych jednostek oraz bieżąca kontrola wykonania planów finansowych.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, 
8.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych,
c) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania Oferty pracy/ Załączniki do pobrania)
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu październiku 2021r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości oświaty Nr oferty: OG.2110.11.2021 w terminie do dnia 10 grudnia 2021r. do godz. 1300 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.
Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W biurze podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.
Biuro podawcze Urzędu znajduje po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.
Urząd oferuje usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Jonkowo
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA PRACOWNIKA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Jonkowo z siedzibą pod adresem 11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2 , tel. 89 512 92 37, e-mail: .
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-29 12:40:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-29 12:41:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 12:41:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 113/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent ds. inwestycji / inspektor ds. inwestycji.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 23 listopada 2021 r.
OG.2110.10.2021
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Referent ds. inwestycji / Inspektor ds. inwestycji.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie wyższe: kierunek techniczny lub administracja,
3. staż pracy- minimum 2 lata pracy w przypadku referenta lub co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku inspektora,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy  o pracownikach                    samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych,
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w jednostkach samorządowych,
4. umiejętność pracy pod presją czasu,
5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
6. samodzielność, dokładność, rzetelność,
7. odpowiedzialność, komunikatywność,
8. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowanie procesu inwestycyjnego:
 1. zlecanie wykonania podkładów geodezyjnych pod planowane prace,
 2. wystąpienie o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wypis i wyrys z planu,
 3. zlecenie wykonania kompletnego projektu technicznego wraz z pozwoleniem
  na budowę, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją wykonania odbioru robót, a w przypadku konieczności wybrania wykonawcy w drodze przetargu określenie szczegółowego zakresu zadania,
 4. przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wykonania projektu,
 5. wnioskowanie wszystkich opinii i uzgodnień potrzebnych do sporządzenia projektu,
 6. przygotowanie umowy z wykonawcą,
 7. współpraca z projektantem przy załatwieniu zezwoleń przejścia przez teren,
 8. bieżący nadzór nad realizacją inwestycji,
 9. udział w odbiorach częściowych i końcowych prowadzonych  robót,
 10. nadzór nad inwestycją przez okres trwania gwarancji.
2. Przygotowanie umów z wykonawcą na wykonanie prac.
3. Wybór wykonawców w postępowaniach nie przetargowych, przygotowanie umowy.
4. Określanie wartości (kosztorysy) zgłoszonych do wykonania prac remontowych w budynkach szkolnych i komunalnych.
5. Przygotowywanie załączników do składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji
ze środków unijnych.
6. Przygotowywanie informacji o inwestycjach (kosztach) do projektu budżetu.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, 
8.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych,
c) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania Oferty pracy/ Załączniki do pobrania)
9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu październiku 2021r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. inwestycji / inspektor ds. inwestycji Nr oferty: OG.2110.10.2021 w terminie do dnia 10 grudnia 2021r. do godz. 1300 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
Dostępność architektoniczna:
Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.
Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W biurze podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.
Biuro podawcze Urzędu znajduje po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.
Urząd oferuje usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Jonkowo
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA PRACOWNIKA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Jonkowo z siedzibą pod adresem 11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2 , tel. 89 512 92 37, e-mail: .
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 13:37:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 13:37:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 13:37:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 10 maja 2021 r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektor ds. gospodarki komunalnej.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 10 maja 2021 r.
 
OG.2110.1.2021
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy- minimum 3 lata,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, nieruchomości, gospodarka przestrzenna, geodezja) lub administracyjne,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy na podobnym stanowisku,
3. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. umiejętność pracy pod presją czasu,
5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
6. samodzielność, dokładność, rzetelność,
7. odpowiedzialność, komunikatywność,
8. wysoka kultura osobista.
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. sporządzenie i przygotowywanie umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Jonkowo, uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, prowadzenie bieżącej ewidencji dzierżaw w programie PUMA moduł NIERUCHOMOŚCI.
 2. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i budynków komunalnych: analizowanie potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie działań zmierzających do ich zaspokojenia, zawieranie umów na wynajem lokali
  i pomieszczeń gospodarczych, naliczanie czynszu najmu , rozwiązywanie umów najmu, wynajmowanie pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne, stwierdzanie uprawnień do najmu lokali po śmierci dotychczasowego najemcy
 3. przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
 4. opracowanie projektu list przydziału mieszkań i ich realizowanie,
 5. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów lokalowych,
 6. prowadzenie egzekucji administracyjnej ( eksmisja) w sprawach lokalowych oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 7. prowadzenie książek obiektu budowlanego w tym zlecanie okresowych kontroli
  i opracowywanie planu remontów,
 8. wydawanie postanowień i decyzji z zakresu podziału nieruchomości,
 9. wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego,
10.wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania przestrzennego,
11. wydawanie decyzji dotyczących opłat adiacenckich z tytułu podziału,
12. wydawanie decyzji dotyczących opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury,
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 2. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 3.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania Oferty pracy/ Załączniki do pobrania)
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. gospodarki komunalnej  Nr oferty: OG.2110.1.2021 w terminie do dnia 20 maja 2021r. do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Biskupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 14:03:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 14:04:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-17 11:09:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »