ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarzem jest p. Mariusz Olkowski
 
Sekretarz — zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę. Zastępuje Wójta podczas jego nieobecności.
 
 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Sekretarz kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad właściwym przepływem informacji publicznych, analiza warunków pracy w Urzędzie, podejmowanie inicjatywy ich usprawnienia,
 3. okresowa ocena pracy pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
 4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawnego obiegu dokumentów,
 5. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 6. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i prawidłowej obsługi interesantów Urzędu,
 7. wdrażanie uchwał Rady i nadzór nad ich wykonaniem,
 8. nadzór nad rejestrem uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 9. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 10. nadzór nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych oraz udostępnianie ich do wglądu,
 11. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych - ustalając plan doskonalenia zawodowego,
 12. I. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu — przy udziale radcy prawnego,
 13. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 14. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta w ramach udzielonego upoważnienia,
 16. nadzór nad ewidencjonowaniem udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
4. Współdziała z Radą i jej komisjami,
5. Organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Wójtem nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizuje i nadzoruje przebieg służby przygotowawczej. Nowoprzyjętych pracowników zapoznaje ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania Urzędu.
6. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom. Występuje z wnioskami dotyczącymi awansu, nagrody, wyróżnienia, oraz kar regulaminowych dla pracowników Urzędu.
7. Sekretarz nie może być członkiem partii politycznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 08:27:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 08:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 08:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »