ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.502.298,00 PLN

Szczegóły informacji

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.502.298,00 PLN

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Jonkowo

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 571333-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-19 10:20:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Jolanta Kołodziejczak

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- usługi
Przedmiot zamówienia:
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.502.298,00 PLN
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 571333-N-2018
 data zamieszczenia: 11 czerwca 2018 r.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
1) NAZWA I ADRES: GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166,     NIP: 739-385-11-11    
tel. 89 670-69-11   fax. 89 512-92-32, 89 670 69 09  
strona internetowa: www.jonkowo.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
 2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
  • http://www.bip.jonkowo.pl  zakładka: zamówienia publiczne
 
 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Jonkowo długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 4.502.298,00 PLN (cztery miliony pięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem PLN) na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obsługa  związana ze spłatą kredytu i rat odsetkowych.
  2. Zakres zamówienia:
   1. Kwota kredytu – do wysokości 4.502.298,00 PLN w trzech transzach.
   2. Planowane daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu:
 • I transza w wysokości 841 168,00 PLN – w dniu zawarcia umowy, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.
 • II transza do wysokości 2 000 000,00 PLN – 28 września 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 • III  transza do wysokości 1 661 130,00 PLN – 30 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 30 listopad 2018 r.
 1. Okres kredytowania – do 30 czerwca 2022 r.,
 2. Postawienie pierwszej transzy kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w dniu zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001. Wykonawca dokona uruchomienia kolejnych transz kredytu na wskazany rachunek zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu.
 3. Wykonawca uruchomi środki drugiej i trzeciej transzy kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego skierowanymi do Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego dodatkowemu rozpatrzeniu.  Wykonawca uruchomi środki drugiej i trzeciej transzy kredytu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia  złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
 4. Spłata kredytu – w rocznych ratach płatnych na dzień:
  • 31.05.2019 r. –   894.525,37 PLN;
  • 29.05.2020 r. –   1 250 000,00 PLN;
  • 30.06.2021 r. – 1.400.000,00 PLN;
  • 30.06.2022 r. –    957 772,63 PLN;
 5. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie obowiązywania umowy. Zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Odsetki będą naliczane według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).
 6. Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) – w dniu uruchomienia danej transzy kredytu w wysokości proporcjonalnej do jej wysokości.
 7. Spłata odsetek od faktycznie uruchomionego kredytu  w terminach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
 8. Płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt. 9) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
 9. Płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt. 6) nie będzie bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas  oznaczony przy czym:
  1. wniosek powinien być złożony Wykonawcy przed terminem płatności raty kapitałowej - możliwość odroczenia terminu płatności rat kapitałowych będzie przedmiotem zgodnych ustaleń stron umowy, na wniosek Zamawiającego,
  2. oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie będzie wykraczać poza okres kredytowania. Nie przewiduje się odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej poza rok budżetowy – wprowadzenie w umowie zmian w zakresie terminów spłaty rat kapitałowych poprzez ustalenie innych terminów niż określone w pkt. 6 będzie wynikać z okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmiany i zgodnej woli stron.
  3. niespłacona rata kapitałowa będzie wchodziła w skład niespłaconej części kapitału i zostanie oprocentowana na zasadach określonych w umowie,
  4. z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 1. do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania części lub całości drugiej i/lub trzeciej transzy kredytu;
 2. do złożenia pisemnej dyspozycji o wcześniejsze uruchomienie transzy kredytu niż terminie wskazanym w pkt. 2) (nie dotyczy pierwszej transzy);
 3. spłaty większej kwoty kapitału niż rata roczna;
 4. wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu;
bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.
 1. Za spłatę rat kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 2. Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie Wykonawcy.
 3. Sposób płatności - przelew.
 4. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy) nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu.
 5. Zamawiający przedstawi na żądanie Wykonawcy dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Górska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 23:07:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 23:08:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 11:05:15
Artykuł był wyświetlony: 431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu