ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowychDrukuj informację Zamówienie publiczne: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych

Szczegóły informacji

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Jonkowo i Powiat Olsztyński

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 566653-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-28 10:20:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2

Ogłoszono dnia: 2018-06-08 przez Jolanta Kołodziejczak

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
Przedmiot zamówienia:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 566653-N-2018
 data zamieszczenia: 08 czerwca 2018 r.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 -„Efektywność energetyczna" Działania 4.4. „Zrównoważony transport miejski" Poddziałania 4.4.1- „Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)"
 
  1. ZAMAWIAJĄCY:
1) NAZWA I ADRES: GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166,     NIP: 739-385-11-11    
tel. 89 670-69-11   fax. 89 512-92-32, 89 670 69 09  
strona internetowa: www.jonkowo.pl
2) NAZWA I ADRES:  Powiat Olsztyński
ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510742669,     NIP: 7393851648
tel: 89 527 21 30,  89 521 05 19,  fax: 89 527 24 14
strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl
 
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
  2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
    • http://www.bip.jonkowo.pl  zakładka: zamówienia publiczne
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, budowie chodników i dróg rowerowych oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej - realizowanych w ramach Projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020", podzielonych na następujące części:
CZĘŚĆ 1 - inwestycja Powiatu Olsztyńskiego (Powiatowej Służby Drogowej) obejmująca dwa zadania:
Zadanie 1 -Wykonanie dróg asfaltowych oraz zjazdów bitumicznych, wykonanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników poza miejscowościami;
Zadanie 2 -Budowa chodników w miejscowościach, zjazdów oraz zatok autobusowych z kostki betonowej.
CZĘŚĆ 2 - zadanie Gminy Jonkowo – Przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowej (drogi wewnętrznej) i wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa ciągów komunikacji rowerowo-pieszej.  
CZĘŚĆ 3 - zadanie Gminy Jonkowo: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce nr 70/4 w zakresie budowy drogi rowerowej.
2. Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Jonkowo – obręb geodezyjny: Jonkowo, Mątki, Giedajty, Wrzesina, Porbady, Godki, Węgajty, Wilimowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
...

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony