ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 13364
Dane podstawowe 17073
Statut Gminy 3647
Regulamin organizacyjny 2911
Kierownictwo urzędu 2290
Wójt 521
Sekretarz 441
Skarbnik 421
Referaty i stanowiska 5462
Referat Organizacyjny 292
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 638
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 454
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 558
Stanowisko d/s Kadr 482
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 409
Stanowisko d/s informatycznych 398
Stanowisko d/s Oświaty 501
Referat Finansowy 297
Główny Księgowy 562
Stanowisko d/s płac 491
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 526
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 421
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 466
Stanowisko d/s wymiaru 429
Stanowisko d/s windykacji 429
Stanowisko d/s obsługi kasy 426
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5176
Kierownik Referatu 469
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 512
Stanowisko d/s Inwestycji 439
Stanowisko d/s Nieruchomości 547
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 438
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 410
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 595
Stanowisko d/s urbanistyki 511
Urząd Stanu Cywilnego 3627
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 536
Organy Gminy 7630
Wójt 4212
Rada Gminy 3348
Skałd Rady Gminy 420
Komisje 136
Komisja Budżetowa 384
Komisja Rewizyjna 313
Komisja Gospodarki 316
Komisja Spraw Społecznych 337
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 249
Protokoły z Sesji Rady Gminy 1899
Oferty Pracy 13292
Ogłoszenia o naborze 1854
Wyniki naboru 1529
Oświadczenia majątkowe 6258
Oświadczenia majątkowe Urząd 2867
rok 2010 4074
Rok 2011 2272
rok 2012 1899
Rok 2013 1726
rok 2014 1476
Rok 2015 1101
Rok 2016 77
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3661
Rok 2010 1689
rok 2011 1734
rok 2012 1956
rok 2013 1393
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1225
Rok 2014 - 2018 1956
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2326
rok 2011 2684
rok 2012 1994
rok 2013 1656
rok 2014 1448
Rok 2015 2008
Rok 2016 50
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 46483
Procedury załatwiania spraw 865
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 169
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 498
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 546
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 511
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 363
Koncesje alkoholowe 687
Rejestracja działalności gospodarczej 384
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 393
Wykreślenie działalności gospodarczej 362
Zawieszenie działalności gospodarczej 343
Wznowienie działalności gospodarczej 354
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 340
Zameldowanie na pobyt stały 617
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 513
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 665
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 438
Wymeldowanie z pobytu stałego 598
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 431
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 409
Wpisanie do rejestru wyborców 381
Karta Dużej Rodziny 376
Referat finansowy 133
Podatek od nieruchomości 1179
Podatek od środków tansportowych 852
Podatek leśny 624
Podatek rolny 859
Ulgi podatkowe 367
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 163
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 427
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 450
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 391
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 456
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 496
Sprzedaż nieruchomości 361
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 361
Rozgraniczenie nieruchomości 335
Wycinka Drzew i Krzewów 672
Wydanie decyzji środowiskowych 540
Azbest 358
Usuwanie Azbestu 2017 402
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 376
Program Ochrony Środowiska 404
Utrzymanie porządku w Gminie 585
Zamówienia Publiczne 363
Urząd Stanu Cywilnego 226
Dowody osobiste 728
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 476
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 581
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 526
Zmiana Imienia i Nazwiska 636
Zgłoszenie zgonu 438
Zgłoszenie urodzenia dziecka 401
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 436
Zaświadczenie o stanie cywilnym 383
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 375
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 332
Zamówienia publiczne 120658
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 96837
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1779
Przetargi - Nieruchomości 72347
Akty prawne Gminy Jonkowo 11286
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1103161
Budżet 3862
Sprawozdawczość 2215
Rok 2011 1604
Rok 2012 1989
Rok 2013 1776
Rok 2014 1593
Rok 2015 941
Rok 2016 967
Ochrona środowiska 5447
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 15049
Planowanie Przestrzenne 8278
Ogłoszenia i Obwieszczenia 39436
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 8444
Obowiązujące plany 3596
Plany wyłożone do publicznego wglądu 1295
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6988
Konsultacje Społeczne 30
Oświata 2275
SP Jonkowo 1805
Gimnazjum 1557
SP we Wrzesinie 783
SP Nowe Kawkowo 634
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 1076
Żłobek 752
Prowadzone rejestry 3719
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7391
Rok 2017 821
Starsze wersje 3995
Rejestr Planowanie Przestrzenne 237
Rok 2016 655
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 1837
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1501
Jednostki Budżetowe 378
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 707
Instytucje Kultury 362
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 118

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2052
Rejestr zmian 584859
Redakcja Biuletunu 1662
Mapa serwisu 1869
informacje z Urzędu 6854

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 130919
Informacje o naborze 45848
Aktualności 56466
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu