ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 14991
Dane podstawowe 18617
Statut Gminy 4325
Regulamin organizacyjny 3294
Kierownictwo urzędu 2574
Wójt 901
Sekretarz 802
Skarbnik 779
Referaty i stanowiska 5939
Referat Organizacyjny 563
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 1015
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 710
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 898
Stanowisko d/s Kadr 863
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 689
Stanowisko d/s informatycznych 637
Stanowisko d/s Oświaty 856
Referat Finansowy 573
Główny Księgowy 998
Stanowisko d/s płac 807
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 896
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 692
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 761
Stanowisko d/s wymiaru 717
Stanowisko d/s windykacji 708
Stanowisko d/s obsługi kasy 744
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 269
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5832
Kierownik Referatu 824
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 929
Stanowisko d/s Inwestycji 721
Stanowisko d/s Nieruchomości 942
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 698
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 743
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 935
Stanowisko d/s urbanistyki 891
Urząd Stanu Cywilnego 4376
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 810
Organy Gminy 8322
Wójt 4610
Rada Gminy 3609
Skałd Rady Gminy 782
Komisje 235
Komisja Budżetowa 687
Komisja Rewizyjna 517
Komisja Gospodarki 544
Komisja Spraw Społecznych 626
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 475
Protokoły z Sesji Rady Gminy 3075
Oferty Pracy 16132
Ogłoszenia o naborze 4590
Wyniki naboru 3206
Oświadczenia majątkowe 6971
Oświadczenia majątkowe Urząd 3016
rok 2010 4716
Rok 2011 2448
rok 2012 2117
Rok 2013 1929
rok 2014 1733
Rok 2015 1355
Rok 2016 624
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3831
Rok 2010 1893
rok 2011 1954
rok 2012 2172
rok 2013 1603
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1397
Rok 2014 - 2018 2419
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2514
rok 2011 2906
rok 2012 2193
rok 2013 1884
rok 2014 1678
Rok 2015 2429
Rok 2016 505
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 51971
Procedury załatwiania spraw 1457
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 308
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 825
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 924
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 922
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 660
Koncesje alkoholowe 1063
Rejestracja działalności gospodarczej 613
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 609
Wykreślenie działalności gospodarczej 619
Zawieszenie działalności gospodarczej 619
Wznowienie działalności gospodarczej 673
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 556
Zameldowanie na pobyt stały 994
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 872
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 979
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 756
Wymeldowanie z pobytu stałego 1054
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 737
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 695
Wpisanie do rejestru wyborców 646
Karta Dużej Rodziny 624
Referat finansowy 222
Podatek od nieruchomości 1791
Podatek od środków tansportowych 1185
Podatek leśny 955
Podatek rolny 1346
Ulgi podatkowe 685
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 358
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 810
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 952
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 693
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 865
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 926
Sprzedaż nieruchomości 655
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 636
Rozgraniczenie nieruchomości 606
Wycinka Drzew i Krzewów 1372
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 167
Wydanie decyzji środowiskowych 949
Azbest 617
Usuwanie Azbestu 2017 807
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 657
Program Ochrony Środowiska 774
Utrzymanie porządku w Gminie 1038
Zamówienia Publiczne 738
Urząd Stanu Cywilnego 407
Dowody osobiste 1257
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 845
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 923
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 839
Zmiana Imienia i Nazwiska 1032
Zgłoszenie zgonu 705
Zgłoszenie urodzenia dziecka 763
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 754
Zaświadczenie o stanie cywilnym 695
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 646
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 541
Zamówienia publiczne 130199
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 107021
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3886
Przetargi - Nieruchomości 76118
Akty prawne Gminy Jonkowo 12128
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1246975
Budżet 4310
Sprawozdawczość 2393
Rok 2011 1892
Rok 2012 2314
Rok 2013 1979
Rok 2014 1813
Rok 2015 1149
Rok 2016 1272
Rok 2017 267
Ochrona środowiska 5884
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 17867
Planowanie Przestrzenne 8980
Ogłoszenia i Obwieszczenia 45551
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 10173
Obowiązujące plany 4861
Plany wyłożone do publicznego wglądu 1908
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8047
Konsultacje Społeczne 54
Oświata 3101
SP Jonkowo 2276
Gimnazjum 1966
SP we Wrzesinie 1141
SP Nowe Kawkowo 1006
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 1629
Żłobek 1174
Prowadzone rejestry 4036
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7517
Rok 2017 1757
Starsze wersje 5648
Rejestr Planowanie Przestrzenne 314
Rok 2016 732
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 2118
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1809
Jednostki Budżetowe 750
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 1731
Instytucje Kultury 663
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 413

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 2451
Rejestr zmian 644589
Redakcja Biuletunu 1865
Mapa serwisu 2252
informacje z Urzędu 8396

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 142148
Informacje o naborze 51217
Aktualności 61257
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu