ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 24860
Dane podstawowe 73241
Statut Gminy 11749
Regulamin organizacyjny 10305
Kierownictwo urzędu 4389
Wójt 5713
Sekretarz 4474
Skarbnik 4666
Referaty i stanowiska 8850
Referat Organizacyjny 1885
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 7075
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 5180
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 7795
Stanowisko d/s Kadr 6253
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 4422
Stanowisko d/s informatycznych 4276
Stanowisko d/s Oświaty 5376
Referat Finansowy 1964
Główny Księgowy 8859
Stanowisko d/s płac 6561
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 7891
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 5043
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 11204
Stanowisko d/s wymiaru 5151
Stanowisko d/s windykacji 5501
Stanowisko d/s obsługi kasy 5749
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 3603
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9054
Kierownik Referatu 4161
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 6230
Stanowisko d/s Inwestycji 3949
Stanowisko d/s Nieruchomości 5995
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 4367
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 6139
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 5745
Stanowisko d/s urbanistyki 5777
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 1852
Urząd Stanu Cywilnego 12518
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 11260
Kontakt 12359
Organy Gminy 13252
Wójt 9267
Rada Gminy 6370
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 5519
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 979
Komisje 1112
Informacje o posiedzeniach 9339
Komisja Budżetowa 3072
Komisja Rewizyjna 3915
Komisja Spraw Społecznych 4525
Komisja Gospodarki 3964
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 694
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 10967
Protokoły z Sesji Rady Gminy 34536
Oferty Pracy 39167
Ogłoszenia o naborze 55439
Wyniki naboru 37257
Załączniki do pobrania 2219
Oświadczenia majątkowe 12169
Oświadczenia majątkowe Urząd 4276
Rok 2013 4686
rok 2014 5144
Rok 2015 4313
Rok 2016 3972
Rok 2017 3868
Rok 2018 1930
Rok 2019 242
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5017
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4278
Rok 2014 - 2018 12948
Rok 2018 - 2023 4095
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3757
rok 2013 4764
rok 2014 4606
Rok 2015 5963
Rok 2016 3224
Rok 2017 3555
Rok 2018 1871
Rok 2019 262
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 170152
Petycje 4652
Interpelacje 483
Raport o stanie Gminy 2408
Powszechny Spis Rolny 2020 312
Wybory 2020 8220
Wybory Prezydenckie 2020 2259
Procedury załatwiania spraw 5568
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1039
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 6007
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 6961
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 6300
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4028
Koncesje alkoholowe 9682
Rejestracja działalności gospodarczej 3610
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 4191
Wykreślenie działalności gospodarczej 3454
Zawieszenie działalności gospodarczej 3773
Wznowienie działalności gospodarczej 3406
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3401
Zameldowanie na pobyt stały 11126
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 7758
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 9520
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 4791
Wymeldowanie z pobytu stałego 6818
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 4461
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3310
Wpisanie do rejestru wyborców 3347
Karta Dużej Rodziny 3348
Referat finansowy 1011
Podatek od nieruchomości 13406
Podatek od środków tansportowych 9888
Podatek leśny 6281
Podatek rolny 8908
Ulgi podatkowe 3742
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1288
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4381
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 5270
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 3957
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5072
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5945
Sprzedaż nieruchomości 3838
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3308
Azbest 2271
Usuwanie Azbestu 2017 4408
Usuwanie azbestu 2018 1770
Usuwanie azbestu 2019 1010
Wycinka Drzew i Krzewów 7724
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2741
Wydanie decyzji środowiskowych 5452
Rozgraniczenie nieruchomości 3459
Utrzymanie porządku w Gminie 6075
Zamówienia Publiczne 5327
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 1400
Urząd Stanu Cywilnego 1352
Dowody osobiste 8987
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 6191
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 5087
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 4494
Zmiana Imienia i Nazwiska 6218
Zgłoszenie zgonu 4311
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4199
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 4359
Zaświadczenie o stanie cywilnym 3750
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3858
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 5328
Zamówienia publiczne 333122
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 176659
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 19669
Przetargi - Nieruchomości 113147
Akty prawne Gminy Jonkowo 16955
Akty Prawne Gminy Jonkowo 4489519
Budżet 7717
Sprawozdawczość 3158
Rok 2011 4491
Rok 2012 5617
Rok 2013 4547
Rok 2014 4424
Rok 2015 4113
Rok 2016 4023
Rok 2017 9166
Rok 2018 1469
I kwartał 1952
II Kwartał 1849
III kwartał 2186
IV Kwartał 3979
Rok 2019 362
I kwartał 1924
II Kwartał 943
III kwartał 800
IV Kwartał 536
Projekt Budżetu na 2020 rok 712
Rok 2020 64
I kwartał 246
II kwartał 9
Sprawozdania 530
Sprawozdania finansowe 569
Rok 2018 342
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1239
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 336
Bilans zbiorczy 1254
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1226
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1301
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1207
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 337
Bilanse - jednostkowe 1151
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1203
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1190
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1210
Rok 2019 32
Bilans z wykonania budżetu JST 87
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 34
Bilans zbiorczy 101
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 85
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 92
Informacje dodatkowe - zbiorcza 98
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 23
Bilanse - jednostkowe 94
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 80
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 112
Informacja dodatkowa - jednostkowa 84
Opinie RIO 2545
Ochrona środowiska 9283
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 40881
Polowania zbiorowe 7737
Usuwanie folii rolniczych 1048
Geologia 678
Planowanie Przestrzenne 13521
Ogłoszenia i Obwieszczenia 184942
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 19161
Obowiązujące plany 26027
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17751
Strategia i Opracowania 1625
Strategia Rozwoju Gminy 2787
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4457
Program Usuwania Azbestu 1895
Program Ochrony Środowiska 5223
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 5936
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9807
rok 2020 1364
Rok 2019 3759
Rok 2018 7345
Rok 2017 22309
Starsze wersje 47200
Rejestr Planowanie Przestrzenne 954
Rok 2016 5916
Rok 2017 2701
Rok 2018 2968
Rok 2019 1471
Rok 2020 105
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 5966
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 5102
Rejestr działalności regulowanej 418
Oświata 10468
SP Jonkowo 9148
SP we Wrzesinie 7061
SP Nowe Kawkowo 7011
Przedszkole w Jonkowie 10307
Żłobek 6298
Jednostki Budżetowe 2996
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60
Zakład Gospodarki Komunalnej 10265
Instytucje Kultury 2421
Rejestr Instytucji Kultury 3159
RODO - Ochrona Danych Osobowych 4440
POLICJA 5091

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 4810
Rejestr zmian 2092959
Redakcja Biuletunu 3647
Mapa serwisu 5004
informacje z Urzędu 18249

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 372835
Informacje o naborze 115289
Aktualności 92684
« powrót do poprzedniej strony