ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 19094
Dane podstawowe 31684
Statut Gminy 6813
Regulamin organizacyjny 5087
Kierownictwo urzędu 3385
Wójt 2604
Sekretarz 2057
Skarbnik 2158
Referaty i stanowiska 7144
Referat Organizacyjny 1091
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 2689
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1950
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 2502
Stanowisko d/s Kadr 2445
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 1867
Stanowisko d/s informatycznych 1785
Stanowisko d/s Oświaty 2148
Referat Finansowy 1161
Główny Księgowy 2843
Stanowisko d/s płac 2408
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 2522
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1946
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 2985
Stanowisko d/s wymiaru 2059
Stanowisko d/s windykacji 2054
Stanowisko d/s obsługi kasy 2121
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 1420
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 7152
Kierownik Referatu 1970
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 2513
Stanowisko d/s Inwestycji 1801
Stanowisko d/s Nieruchomości 2448
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 1850
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 2104
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 2434
Stanowisko d/s urbanistyki 2422
Urząd Stanu Cywilnego 7009
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 2787
Organy Gminy 10375
Wójt 6173
Rada Gminy 4786
Skałd Rady Gminy 2421
Komisje 536
Komisja Budżetowa 1642
Komisja Rewizyjna 1530
Komisja Gospodarki 1563
Komisja Spraw Społecznych 1672
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 1383
Protokoły z Sesji Rady Gminy 10375
Oferty Pracy 24211
Ogłoszenia o naborze 17188
Wyniki naboru 9735
Oświadczenia majątkowe 8938
Oświadczenia majątkowe Urząd 3475
rok 2010 8043
Rok 2011 3417
rok 2012 3146
Rok 2013 2840
rok 2014 2757
Rok 2015 2294
Rok 2016 1981
Rok 2017 910
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4286
Rok 2010 2737
rok 2011 2938
rok 2012 3082
rok 2013 2598
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 2363
Rok 2014 - 2018 5329
Rok 2018 - 2023 23
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2960
rok 2011 3982
rok 2012 3109
rok 2013 2865
rok 2014 2683
Rok 2015 3817
Rok 2016 1311
Rok 2017 966
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 79078
Petycje 306
Procedury załatwiania spraw 3109
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 601
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2312
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 2717
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 2400
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1656
Koncesje alkoholowe 3379
Rejestracja działalności gospodarczej 1678
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1752
Wykreślenie działalności gospodarczej 1647
Zawieszenie działalności gospodarczej 1688
Wznowienie działalności gospodarczej 1695
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1554
Zameldowanie na pobyt stały 3417
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 2638
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 2990
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 2005
Wymeldowanie z pobytu stałego 2801
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1795
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1654
Wpisanie do rejestru wyborców 1676
Karta Dużej Rodziny 1614
Referat finansowy 522
Podatek od nieruchomości 5426
Podatek od środków tansportowych 3417
Podatek leśny 2698
Podatek rolny 3768
Ulgi podatkowe 1766
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 689
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2181
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2366
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1782
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2197
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2557
Sprzedaż nieruchomości 1703
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1654
Azbest 1558
Usuwanie Azbestu 2017 2107
Usuwanie azbestu 2018 733
Wycinka Drzew i Krzewów 3667
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1064
Wydanie decyzji środowiskowych 2511
Rozgraniczenie nieruchomości 1615
Utrzymanie porządku w Gminie 2675
Zamówienia Publiczne 2346
Urząd Stanu Cywilnego 759
Dowody osobiste 3737
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 2376
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 2315
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2127
Zmiana Imienia i Nazwiska 2868
Zgłoszenie zgonu 1966
Zgłoszenie urodzenia dziecka 2154
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 2000
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1811
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1863
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 2256
Zamówienia publiczne 194549
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 130002
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9340
Przetargi - Nieruchomości 88414
Akty prawne Gminy Jonkowo 14030
Akty Prawne Gminy Jonkowo 2339294
Budżet 5561
Sprawozdawczość 2674
Rok 2011 2787
Rok 2012 3422
Rok 2013 2881
Rok 2014 2721
Rok 2015 2117
Rok 2016 2275
Rok 2017 2858
Rok 2018 625
I kwartał 232
II Kwartał 322
III kwartał 136
Ochrona środowiska 7221
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 26176
Polowania zbiorowe 104
Planowanie Przestrzenne 10746
Ogłoszenia i Obwieszczenia 72281
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 13810
Obowiązujące plany 10763
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5734
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 10967
Strategia i Opracowania 596
Strategia Rozwoju Gminy 850
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 150
Program Usuwania Azbestu 69
Program Ohrony Środowiska 82
Konsultacje Społeczne 104
Oświata 5268
SP Jonkowo 3988
Gimnazjum 3731
SP we Wrzesinie 2314
SP Nowe Kawkowo 2696
Przedszkole w Jonkowie 3841
Żłobek 2642
Prowadzone rejestry 4766
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8433
Rok 2018 1450
Rok 2017 7491
Starsze wersje 17768
Rejestr Planowanie Przestrzenne 555
Rok 2016 1996
Rok 2017 874
Rok 2018 354
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 3255
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2835
Jednostki Budżetowe 1649
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 4607
Instytucje Kultury 1472
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 1324
Ochrona Danych Osobowych 758
POLICJA 935

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3386
Rejestr zmian 1043913
Redakcja Biuletunu 2587
Mapa serwisu 3433
informacje z Urzędu 11567

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 210219
Informacje o naborze 73802
Aktualności 73417
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu