ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 21082
Dane podstawowe 45511
Statut Gminy 8108
Regulamin organizacyjny 7590
Kierownictwo urzędu 3731
Wójt 3917
Sekretarz 2898
Skarbnik 3041
Referaty i stanowiska 7656
Referat Organizacyjny 1307
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 4668
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 3224
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 5038
Stanowisko d/s Kadr 4073
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 2891
Stanowisko d/s informatycznych 2791
Stanowisko d/s Oświaty 3474
Referat Finansowy 1368
Główny Księgowy 5682
Stanowisko d/s płac 4311
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 5032
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 3273
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 5517
Stanowisko d/s wymiaru 3361
Stanowisko d/s windykacji 3608
Stanowisko d/s obsługi kasy 3680
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 2164
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 7687
Kierownik Referatu 2717
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 4132
Stanowisko d/s Inwestycji 2552
Stanowisko d/s Nieruchomości 3902
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 2862
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 3514
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 3837
Stanowisko d/s urbanistyki 3830
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 431
Urząd Stanu Cywilnego 8402
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 6662
Organy Gminy 11353
Wójt 7320
Rada Gminy 5307
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 3849
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 374
Komisje 731
Informacje o posiedzeniach 4068
Komisja Budżetowa 1950
Komisja Rewizyjna 2664
Komisja Spraw Społecznych 2794
Komisja Gospodarki 2665
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 6167
Protokoły z Sesji Rady Gminy 19594
Oferty Pracy 28995
Ogłoszenia o naborze 26471
Wyniki naboru 19948
Załączniki do pobrania 527
Oświadczenia majątkowe 9892
Oświadczenia majątkowe Urząd 3698
rok 2010 12248
Rok 2011 4573
rok 2012 4059
Rok 2013 3469
rok 2014 3680
Rok 2015 2975
Rok 2016 2651
Rok 2017 2133
Rok 2018 31
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4466
Rok 2010 3749
rok 2011 4078
rok 2012 3701
rok 2013 3235
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 3024
Rok 2014 - 2018 9128
Rok 2018 - 2023 1413
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3150
rok 2011 4915
rok 2012 3756
rok 2013 3498
rok 2014 3312
Rok 2015 4546
Rok 2016 1958
Rok 2017 1892
Rok 2018 42
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 114099
Petycje 1818
Wybory PE 2019 1976
Procedury załatwiania spraw 3862
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 726
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 3821
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 4603
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 4181
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2582
Koncesje alkoholowe 6174
Rejestracja działalności gospodarczej 2321
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 2700
Wykreślenie działalności gospodarczej 2276
Zawieszenie działalności gospodarczej 2347
Wznowienie działalności gospodarczej 2290
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 2176
Zameldowanie na pobyt stały 7002
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 4721
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 5453
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 2843
Wymeldowanie z pobytu stałego 3962
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 2507
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 2113
Wpisanie do rejestru wyborców 2106
Karta Dużej Rodziny 2080
Referat finansowy 669
Podatek od nieruchomości 7613
Podatek od środków tansportowych 5109
Podatek leśny 3614
Podatek rolny 5139
Ulgi podatkowe 2275
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 838
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2791
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 3010
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2347
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2872
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 3461
Sprzedaż nieruchomości 2191
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2135
Azbest 1746
Usuwanie Azbestu 2017 2753
Usuwanie azbestu 2018 1047
Wycinka Drzew i Krzewów 4724
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1510
Wydanie decyzji środowiskowych 3280
Rozgraniczenie nieruchomości 2120
Utrzymanie porządku w Gminie 3535
Zamówienia Publiczne 3149
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 36
Urząd Stanu Cywilnego 897
Dowody osobiste 5205
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 3328
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 3017
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2728
Zmiana Imienia i Nazwiska 3729
Zgłoszenie zgonu 2578
Zgłoszenie urodzenia dziecka 2733
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 2609
Zaświadczenie o stanie cywilnym 2341
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 2425
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 3086
Zamówienia publiczne 237094
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 140921
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11924
Przetargi - Nieruchomości 94406
Akty prawne Gminy Jonkowo 14891
Akty Prawne Gminy Jonkowo 2963573
Budżet 6212
Sprawozdawczość 2803
Rok 2011 3189
Rok 2012 3980
Rok 2013 3321
Rok 2014 3141
Rok 2015 2643
Rok 2016 2740
Rok 2017 4487
Rok 2018 846
I kwartał 677
II Kwartał 728
III kwartał 685
IV Kwartał 692
Rok 2019 29
I kwartał 603
Sprawozdania 160
Sprawozdania finansowe 166
Rok 2018 10
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 39
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 10
Bilans zbiorczy 40
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 35
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 30
Informacje dodatkowe - zbiorcza 35
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 9
Bilanse - jednostkowe 39
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 32
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 31
Informacja dodatkowa - jednostkowa 33
Opinie RIO 520
Ochrona środowiska 7771
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 29305
Polowania zbiorowe 1267
Planowanie Przestrzenne 11584
Ogłoszenia i Obwieszczenia 96867
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 15229
Obowiązujące plany 14616
Plany wyłożone do publicznego wglądu 8127
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12760
Strategia i Opracowania 881
Strategia Rozwoju Gminy 1315
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2113
Program Usuwania Azbestu 792
Program Ohrony Środowiska 3004
Konsultacje Społeczne 110
Oświata 7584
SP Jonkowo 5703
Gimnazjum 5226
SP we Wrzesinie 3831
SP Nowe Kawkowo 4265
Przedszkole w Jonkowie 6162
Żłobek 3790
Prowadzone rejestry 5103
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8825
Rok 2019 1038
Rok 2018 2545
Rok 2017 12822
Starsze wersje 27376
Rejestr Planowanie Przestrzenne 644
Rok 2016 3654
Rok 2017 1433
Rok 2018 1298
Rok 2019 316
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 4249
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 3601
Jednostki Budżetowe 2095
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 5997
Instytucje Kultury 1755
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 1881
RODO - Ochrona Danych Osobowych 1474
POLICJA 2254

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3788
Rejestr zmian 1307855
Redakcja Biuletunu 2878
Mapa serwisu 3883
informacje z Urzędu 14005

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 279936
Informacje o naborze 92200
Aktualności 78877
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu