ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 16694
Dane podstawowe 23587
Statut Gminy 5497
Regulamin organizacyjny 4174
Kierownictwo urzędu 2911
Wójt 1631
Sekretarz 1352
Skarbnik 1372
Referaty i stanowiska 6419
Referat Organizacyjny 780
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 1753
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1279
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 1631
Stanowisko d/s Kadr 1538
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 1239
Stanowisko d/s informatycznych 1170
Stanowisko d/s Oświaty 1478
Referat Finansowy 838
Główny Księgowy 1762
Stanowisko d/s płac 1469
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 1516
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1292
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 1564
Stanowisko d/s wymiaru 1345
Stanowisko d/s windykacji 1333
Stanowisko d/s obsługi kasy 1398
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 762
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 6353
Kierownik Referatu 1351
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 1643
Stanowisko d/s Inwestycji 1232
Stanowisko d/s Nieruchomości 1652
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 1209
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 1358
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 1642
Stanowisko d/s urbanistyki 1569
Urząd Stanu Cywilnego 5623
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1527
Organy Gminy 9122
Wójt 5259
Rada Gminy 3954
Skałd Rady Gminy 1428
Komisje 370
Komisja Budżetowa 1138
Komisja Rewizyjna 974
Komisja Gospodarki 1033
Komisja Spraw Społecznych 1114
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 790
Protokoły z Sesji Rady Gminy 5806
Oferty Pracy 19049
Ogłoszenia o naborze 8733
Wyniki naboru 5398
Oświadczenia majątkowe 7759
Oświadczenia majątkowe Urząd 3217
rok 2010 6282
Rok 2011 2877
rok 2012 2619
Rok 2013 2354
rok 2014 2209
Rok 2015 1787
Rok 2016 1332
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4024
Rok 2010 2296
rok 2011 2408
rok 2012 2615
rok 2013 2076
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1856
Rok 2014 - 2018 3468
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2716
rok 2011 3405
rok 2012 2618
rok 2013 2328
rok 2014 2154
Rok 2015 3092
Rok 2016 832
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 63543
Procedury załatwiania spraw 2236
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 461
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 1474
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 1605
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 1615
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1110
Koncesje alkoholowe 2048
Rejestracja działalności gospodarczej 1118
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1137
Wykreślenie działalności gospodarczej 1112
Zawieszenie działalności gospodarczej 1115
Wznowienie działalności gospodarczej 1200
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1042
Zameldowanie na pobyt stały 1835
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 1611
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1748
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 1321
Wymeldowanie z pobytu stałego 1815
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1230
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1176
Wpisanie do rejestru wyborców 1144
Karta Dużej Rodziny 1103
Referat finansowy 384
Podatek od nieruchomości 3374
Podatek od środków tansportowych 2205
Podatek leśny 1743
Podatek rolny 2467
Ulgi podatkowe 1188
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 518
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1368
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1538
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1169
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1472
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1596
Sprzedaż nieruchomości 1146
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1132
Rozgraniczenie nieruchomości 1065
Wycinka Drzew i Krzewów 2446
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 584
Wydanie decyzji środowiskowych 1651
Azbest 1092
Usuwanie Azbestu 2017 1445
Usuwanie azbestu 2018 283
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1196
Program Ochrony Środowiska 1376
Utrzymanie porządku w Gminie 1807
Zamówienia Publiczne 1316
Urząd Stanu Cywilnego 567
Dowody osobiste 2206
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1417
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 1586
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1418
Zmiana Imienia i Nazwiska 1866
Zgłoszenie zgonu 1290
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1416
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 1319
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1225
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1191
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1121
Zamówienia publiczne 154985
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 116462
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6136
Przetargi - Nieruchomości 81360
Akty prawne Gminy Jonkowo 13147
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1692984
Budżet 4854
Sprawozdawczość 2530
Rok 2011 2315
Rok 2012 2812
Rok 2013 2391
Rok 2014 2221
Rok 2015 1577
Rok 2016 1713
Rok 2017 1209
Rok 2018 3
Ochrona środowiska 6513
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 22762
Planowanie Przestrzenne 9793
Ogłoszenia i Obwieszczenia 56255
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 11863
Obowiązujące plany 7097
Plany wyłożone do publicznego wglądu 3513
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9195
Strategia i Opracowania 289
Strategia Rozwoju Gminy 333
Konsultacje Społeczne 81
Oświata 4142
SP Jonkowo 2982
Gimnazjum 2609
SP we Wrzesinie 1679
SP Nowe Kawkowo 1700
Przedszkole w Jonkowie 2582
Żłobek 1761
Prowadzone rejestry 4394
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7896
Rok 2018 297
Rok 2017 4368
Starsze wersje 11126
Rejestr Planowanie Przestrzenne 438
Rok 2016 1201
Rok 2017 378
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 2643
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2275
Jednostki Budżetowe 1182
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 2816
Instytucje Kultury 1042
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 835

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 2952
Rejestr zmian 808134
Redakcja Biuletunu 2228
Mapa serwisu 2779
informacje z Urzędu 9884

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 167898
Informacje o naborze 60763
Aktualności 65318
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu