ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 25876
Dane podstawowe 82609
Statut Gminy 12940
Regulamin organizacyjny 10934
Kierownictwo urzędu 4575
Wójt 6186
Sekretarz 4937
Skarbnik 5099
Referaty i stanowiska 9720
Referat Organizacyjny 2070
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 7775
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 5676
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 8575
Stanowisko d/s Kadr 6849
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 4889
Stanowisko d/s informatycznych 4697
Stanowisko d/s Oświaty 5859
Referat Finansowy 2151
Główny Księgowy 9651
Stanowisko d/s płac 7129
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 8574
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 5523
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 13217
Stanowisko d/s wymiaru 5633
Stanowisko d/s windykacji 5993
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 4001
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9349
Kierownik Referatu 4602
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 6838
Stanowisko d/s Inwestycji 4364
Stanowisko d/s Nieruchomości 6563
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 4792
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 6809
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 6239
Stanowisko d/s urbanistyki 6297
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2244
Urząd Stanu Cywilnego 13622
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 12501
Kontakt 14951
Organy Gminy 13783
Wójt 9974
Rada Gminy 6634
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 5971
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1205
Komisje 1223
Informacje o posiedzeniach 10973
Komisja Budżetowa 3446
Komisja Rewizyjna 4302
Komisja Spraw Społecznych 4960
Komisja Gospodarki 4316
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1042
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 13449
Oferty Pracy 41236
Ogłoszenia o naborze 63829
Wyniki naboru 42115
Załączniki do pobrania 2660
Oświadczenia majątkowe 12648
Oświadczenia majątkowe Urząd 4395
rok 2014 5549
Rok 2015 4674
Rok 2016 4319
Rok 2017 4291
Rok 2018 2494
Rok 2019 767
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5125
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4604
Rok 2014 - 2018 13693
Rok 2018 - 2023 4865
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3858
rok 2013 5137
rok 2014 4955
Rok 2015 6371
Rok 2016 3603
Rok 2017 3921
Rok 2018 2373
Rok 2019 891
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 190245
Petycje 5935
Interpelacje 969
Raport o stanie Gminy 4017
Powszechny Spis Rolny 2020 885
Wybory 2020 8679
Wybory Prezydenckie 2020 3904
Procedury załatwiania spraw 6146
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1146
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 6552
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 7527
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 6768
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4439
Koncesje alkoholowe 10416
Rejestracja działalności gospodarczej 3951
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 4578
Wykreślenie działalności gospodarczej 3770
Zawieszenie działalności gospodarczej 4171
Wznowienie działalności gospodarczej 3721
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3715
Zameldowanie na pobyt stały 12135
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 8459
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 10454
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 5241
Wymeldowanie z pobytu stałego 7436
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 5002
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3652
Wpisanie do rejestru wyborców 3645
Karta Dużej Rodziny 3667
Referat finansowy 1124
Podatek od nieruchomości 15029
Podatek od środków tansportowych 10886
Podatek leśny 6952
Podatek rolny 9818
Ulgi podatkowe 4142
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1456
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4811
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 5962
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 4370
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5671
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6600
Sprzedaż nieruchomości 4320
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3632
Azbest 2393
Usuwanie Azbestu 2017 4817
Usuwanie azbestu 2018 1964
Usuwanie azbestu 2019 1347
Wycinka Drzew i Krzewów 8576
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3164
Wydanie decyzji środowiskowych 5944
Rozgraniczenie nieruchomości 3813
Utrzymanie porządku w Gminie 6686
Zamówienia Publiczne 6182
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 1840
Urząd Stanu Cywilnego 1482
Dowody osobiste 10010
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 6858
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 5553
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 4900
Zmiana Imienia i Nazwiska 6793
Zgłoszenie zgonu 4731
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4557
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 4821
Zaświadczenie o stanie cywilnym 4110
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4209
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 6104
Zamówienia publiczne 363708
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 194600
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 21885
Przetargi - Nieruchomości 119325
Akty prawne Gminy Jonkowo 17710
Akty Prawne Gminy Jonkowo 4945614
Budżet 8052
Sprawozdawczość budżetowa 3269
Rok 2011 4850
Rok 2012 6067
Rok 2013 4881
Rok 2014 4776
Rok 2015 4507
Rok 2016 4380
Rok 2017 10197
Rok 2018 1648
I kwartał 2359
II Kwartał 2201
III kwartał 2549
IV Kwartał 4746
Rok 2019 456
I kwartał 2308
II Kwartał 1292
III kwartał 1213
IV Kwartał 977
Projekt Budżetu na 2020 rok 937
Rok 2020 168
I kwartał 610
II kwartał 417
III kwartał 183
Rok 2021 13
I kwartał 8
Sprawozdania 645
Sprawozdania finansowe 678
Rok 2018 434
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1565
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 417
Bilans zbiorczy 1569
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1535
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1624
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1512
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 414
Bilanse - jednostkowe 1445
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1517
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1544
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1501
Rok 2019 121
Bilans z wykonania budżetu JST 374
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 115
Bilans zbiorczy 411
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 376
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 433
Informacje dodatkowe - zbiorcza 380
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 103
Bilanse - jednostkowe 434
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 406
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 474
Informacja dodatkowa - jednostkowa 405
Rok 2020 8
Bilans z wykonania budżetu JSt 4
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 5
Bilans zbiorczy 5
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 5
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 4
Informacje dodatkowe - zbiorcza 5
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 4
Bilans zbiorczy 5
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 5
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 4
Informacje dodatkowe - zbiorcza 5
Opinie RIO 3107
Ochrona środowiska 9677
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 51152
Polowania zbiorowe 10509
Usuwanie folii rolniczych 1458
Geologia 1085
Planowanie Przestrzenne 14293
Ogłoszenia i Obwieszczenia 221650
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 20418
Obowiązujące plany 29794
Plany wyłożone do publicznego wglądu 14711
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19143
Strategia i Opracowania 1858
Strategia Rozwoju Gminy 3171
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5055
Program Usuwania Azbestu 2221
Program Ochrony Środowiska 5833
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 6177
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9985
rok 2020 2993
Rok 2019 4786
Rok 2018 8057
Rok 2017 24343
Starsze wersje 51453
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1055
Rok 2016 6459
Rok 2017 3033
Rok 2018 3413
Rok 2019 1818
Rok 2020 505
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 6387
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 5517
Rejestr działalności regulowanej 871
Oświata 11201
SP Jonkowo 10280
SP we Wrzesinie 8463
SP Nowe Kawkowo 7758
Przedszkole w Jonkowie 11379
Żłobek 6980
Jednostki Budżetowe 3271
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 62
Zakład Gospodarki Komunalnej 12005
Instytucje Kultury 2634
Rejestr Instytucji Kultury 3516
RODO - Ochrona Danych Osobowych 6189
POLICJA 6227

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 481
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5065
Rejestr zmian 2294554
Redakcja Biuletunu 3856
Mapa serwisu 5279
informacje z Urzędu 19356

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 404733
Informacje o naborze 121864
Aktualności 96358
« powrót do poprzedniej strony