ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 17316
Dane podstawowe 25785
Statut Gminy 5896
Regulamin organizacyjny 4427
Kierownictwo urzędu 3051
Wójt 1896
Sekretarz 1542
Skarbnik 1561
Referaty i stanowiska 6613
Referat Organizacyjny 855
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 2001
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1467
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 1866
Stanowisko d/s Kadr 1748
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 1406
Stanowisko d/s informatycznych 1339
Stanowisko d/s Oświaty 1666
Referat Finansowy 916
Główny Księgowy 2049
Stanowisko d/s płac 1681
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 1778
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1479
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 1934
Stanowisko d/s wymiaru 1552
Stanowisko d/s windykacji 1528
Stanowisko d/s obsługi kasy 1603
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 927
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 6566
Kierownik Referatu 1513
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 1880
Stanowisko d/s Inwestycji 1404
Stanowisko d/s Nieruchomości 1879
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 1385
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 1552
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 1861
Stanowisko d/s urbanistyki 1805
Urząd Stanu Cywilnego 6014
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1831
Organy Gminy 9444
Wójt 5505
Rada Gminy 4072
Skałd Rady Gminy 1630
Komisje 416
Komisja Budżetowa 1273
Komisja Rewizyjna 1119
Komisja Gospodarki 1178
Komisja Spraw Społecznych 1255
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 939
Protokoły z Sesji Rady Gminy 6926
Oferty Pracy 20448
Ogłoszenia o naborze 10921
Wyniki naboru 6395
Oświadczenia majątkowe 8054
Oświadczenia majątkowe Urząd 3302
rok 2010 6776
Rok 2011 3012
rok 2012 2770
Rok 2013 2498
rok 2014 2369
Rok 2015 1921
Rok 2016 1563
Rok 2017 153
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4098
Rok 2010 2422
rok 2011 2558
rok 2012 2758
rok 2013 2218
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 2006
Rok 2014 - 2018 3916
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2790
rok 2011 3558
rok 2012 2766
rok 2013 2463
rok 2014 2305
Rok 2015 3270
Rok 2016 1001
Rok 2017 201
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 67356
Procedury załatwiania spraw 2446
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 499
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 1693
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 1898
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 1843
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1269
Koncesje alkoholowe 2391
Rejestracja działalności gospodarczej 1289
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1305
Wykreślenie działalności gospodarczej 1256
Zawieszenie działalności gospodarczej 1271
Wznowienie działalności gospodarczej 1347
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1190
Zameldowanie na pobyt stały 2240
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 1850
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 2019
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 1503
Wymeldowanie z pobytu stałego 2055
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1392
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1320
Wpisanie do rejestru wyborców 1298
Karta Dużej Rodziny 1252
Referat finansowy 419
Podatek od nieruchomości 3927
Podatek od środków tansportowych 2561
Podatek leśny 2014
Podatek rolny 2846
Ulgi podatkowe 1360
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 568
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1573
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1751
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1345
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1666
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1835
Sprzedaż nieruchomości 1299
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1276
Rozgraniczenie nieruchomości 1224
Wycinka Drzew i Krzewów 2799
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 726
Wydanie decyzji środowiskowych 1893
Azbest 1251
Usuwanie Azbestu 2017 1645
Usuwanie azbestu 2018 405
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1368
Program Ochrony Środowiska 1591
Utrzymanie porządku w Gminie 2070
Zamówienia Publiczne 1532
Urząd Stanu Cywilnego 615
Dowody osobiste 2605
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1684
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 1776
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1598
Zmiana Imienia i Nazwiska 2149
Zgłoszenie zgonu 1485
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1627
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 1509
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1406
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1382
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1422
Zamówienia publiczne 163081
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 119874
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6985
Przetargi - Nieruchomości 83064
Akty prawne Gminy Jonkowo 13387
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1850199
Budżet 5023
Sprawozdawczość 2572
Rok 2011 2451
Rok 2012 2990
Rok 2013 2534
Rok 2014 2362
Rok 2015 1735
Rok 2016 1857
Rok 2017 1652
Rok 2018 I kw 231
Ochrona środowiska 6714
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 23891
Planowanie Przestrzenne 10057
Ogłoszenia i Obwieszczenia 59504
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 12272
Obowiązujące plany 7901
Plany wyłożone do publicznego wglądu 4065
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9531
Strategia i Opracowania 365
Strategia Rozwoju Gminy 469
Konsultacje Społeczne 87
Oświata 4445
SP Jonkowo 3242
Gimnazjum 2846
SP we Wrzesinie 1841
SP Nowe Kawkowo 1969
Przedszkole w Jonkowie 2914
Żłobek 1972
Prowadzone rejestry 4485
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8059
Rok 2018 500
Rok 2017 5228
Starsze wersje 12921
Rejestr Planowanie Przestrzenne 472
Rok 2016 1390
Rok 2017 509
Rok 2018 55
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 2812
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2428
Jednostki Budżetowe 1305
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 3332
Instytucje Kultury 1148
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 981
Ochrona Danych Osobowych 153
POLICJA 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3060
Rejestr zmian 879549
Redakcja Biuletunu 2324
Mapa serwisu 2923
informacje z Urzędu 10373

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 176649
Informacje o naborze 64109
Aktualności 66850
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu