ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 21758
Dane podstawowe 55487
Statut Gminy 9223
Regulamin organizacyjny 8393
Kierownictwo urzędu 3889
Wójt 4402
Sekretarz 3287
Skarbnik 3459
Referaty i stanowiska 7889
Referat Organizacyjny 1439
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 5355
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 3751
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 5902
Stanowisko d/s Kadr 4663
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 3308
Stanowisko d/s informatycznych 3220
Stanowisko d/s Oświaty 4014
Referat Finansowy 1479
Główny Księgowy 6707
Stanowisko d/s płac 4947
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 5892
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 3789
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 6739
Stanowisko d/s wymiaru 3877
Stanowisko d/s windykacji 4192
Stanowisko d/s obsługi kasy 4274
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 2539
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 7928
Kierownik Referatu 3042
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 4721
Stanowisko d/s Inwestycji 2875
Stanowisko d/s Nieruchomości 4467
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 3259
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 4250
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 4392
Stanowisko d/s urbanistyki 4371
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 761
Urząd Stanu Cywilnego 9482
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 8087
Organy Gminy 11713
Wójt 7806
Rada Gminy 5580
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 4338
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 506
Komisje 805
Informacje o posiedzeniach 5585
Komisja Budżetowa 2131
Komisja Rewizyjna 2952
Komisja Spraw Społecznych 3291
Komisja Gospodarki 2962
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 7501
Protokoły z Sesji Rady Gminy 25342
Oferty Pracy 31134
Ogłoszenia o naborze 32696
Wyniki naboru 23681
Załączniki do pobrania 902
Oświadczenia majątkowe 10473
Oświadczenia majątkowe Urząd 3822
rok 2010 14211
Rok 2011 5038
rok 2012 4442
Rok 2013 3781
rok 2014 4098
Rok 2015 3324
Rok 2016 2985
Rok 2017 2643
Rok 2018 364
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4589
Rok 2010 4049
rok 2011 4526
rok 2012 4004
rok 2013 3535
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 3353
Rok 2014 - 2018 10442
Rok 2018 - 2023 2102
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3326
rok 2011 5354
rok 2012 4077
rok 2013 3822
rok 2014 3642
Rok 2015 4916
Rok 2016 2271
Rok 2017 2356
Rok 2018 359
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 127517
Petycje 2607
Raport o stanie Gminy 404
Wybory Sejm i Senat 2019 10
Wybory PE 2019 2705
Procedury załatwiania spraw 4163
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 777
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 4433
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 5320
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 4885
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3019
Koncesje alkoholowe 7330
Rejestracja działalności gospodarczej 2660
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 3091
Wykreślenie działalności gospodarczej 2594
Zawieszenie działalności gospodarczej 2701
Wznowienie działalności gospodarczej 2594
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 2511
Zameldowanie na pobyt stały 8326
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 5676
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 6908
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 3405
Wymeldowanie z pobytu stałego 4866
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 3074
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 2420
Wpisanie do rejestru wyborców 2419
Karta Dużej Rodziny 2404
Referat finansowy 731
Podatek od nieruchomości 9482
Podatek od środków tansportowych 6767
Podatek leśny 4431
Podatek rolny 6338
Ulgi podatkowe 2702
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 910
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3258
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 3537
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2769
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3409
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4142
Sprzedaż nieruchomości 2555
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2460
Azbest 1847
Usuwanie Azbestu 2017 3248
Usuwanie azbestu 2018 1211
Usuwanie azbestu 2019 103
Wycinka Drzew i Krzewów 5646
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1806
Wydanie decyzji środowiskowych 3921
Rozgraniczenie nieruchomości 2457
Utrzymanie porządku w Gminie 4275
Zamówienia Publiczne 3688
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 358
Urząd Stanu Cywilnego 978
Dowody osobiste 6365
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 4156
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 3630
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 3243
Zmiana Imienia i Nazwiska 4555
Zgłoszenie zgonu 3100
Zgłoszenie urodzenia dziecka 3169
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 3101
Zaświadczenie o stanie cywilnym 2742
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 2879
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 3654
Zamówienia publiczne 266085
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 147512
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13712
Przetargi - Nieruchomości 98276
Akty prawne Gminy Jonkowo 15252
Akty Prawne Gminy Jonkowo 3403438
Budżet 6459
Sprawozdawczość 2862
Rok 2011 3514
Rok 2012 4427
Rok 2013 3651
Rok 2014 3461
Rok 2015 3051
Rok 2016 3051
Rok 2017 6045
Rok 2018 978
I kwartał 1044
II Kwartał 1022
III kwartał 1078
IV Kwartał 1730
Rok 2019 86
I kwartał 936
II Kwartał 28
Sprawozdania 234
Sprawozdania finansowe 239
Rok 2018 70
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 331
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 68
Bilans zbiorczy 329
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 331
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 340
Informacje dodatkowe - zbiorcza 326
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 69
Bilanse - jednostkowe 331
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 313
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 314
Informacja dodatkowa - jednostkowa 328
Opinie RIO 1064
Ochrona środowiska 7992
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 30906
Polowania zbiorowe 2269
Planowanie Przestrzenne 11932
Ogłoszenia i Obwieszczenia 119456
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 15956
Obowiązujące plany 17939
Plany wyłożone do publicznego wglądu 10263
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14007
Strategia i Opracowania 1013
Strategia Rozwoju Gminy 1691
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2801
Program Usuwania Azbestu 1074
Program Ohrony Środowiska 3655
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 5239
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9043
Rok 2019 1610
Rok 2018 3757
Rok 2017 16250
Starsze wersje 34887
Rejestr Planowanie Przestrzenne 694
Rok 2016 4364
Rok 2017 1759
Rok 2018 1790
Rok 2019 611
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 4744
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 4005
Oświata 8298
SP Jonkowo 6540
Gimnazjum 5905
SP we Wrzesinie 4453
SP Nowe Kawkowo 5004
Przedszkole w Jonkowie 7217
Żłobek 4389
Jednostki Budżetowe 2261
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43
Zakład Gospodarki Komunalnej 6780
Instytucje Kultury 1917
Rejestr Instytucji Kultury 2223
RODO - Ochrona Danych Osobowych 2051
POLICJA 2830

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3968
Rejestr zmian 1503929
Redakcja Biuletunu 3014
Mapa serwisu 4139
informacje z Urzędu 15084

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 310006
Informacje o naborze 99573
Aktualności 81625
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu