ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 26542
Dane podstawowe 91771
Statut Gminy 13616
Regulamin organizacyjny 11357
Kierownictwo urzędu 4702
Wójt 6470
Sekretarz 5214
Skarbnik 5391
Referaty i stanowiska 10361
Referat Organizacyjny 2189
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 8162
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 6019
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 9027
Stanowisko d/s Kadr 7270
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 5172
Stanowisko d/s informatycznych 4949
Stanowisko d/s Oświaty 6143
Referat Finansowy 2291
Główny Księgowy 10142
Stanowisko d/s płac 7534
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 8981
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 5796
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 14343
Stanowisko d/s wymiaru 5935
Stanowisko d/s windykacji 6277
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 4252
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9582
Kierownik Referatu 4902
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 7198
Stanowisko d/s Inwestycji 4609
Stanowisko d/s Nieruchomości 7070
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 5078
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 7220
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 6575
Stanowisko d/s urbanistyki 6616
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2536
Urząd Stanu Cywilnego 14335
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 13179
Kontakt 16340
Organy Gminy 14189
Wójt 10473
Rada Gminy 6783
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 6204
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1475
Komisje 1307
Informacje o posiedzeniach 11936
Komisja Budżetowa 3692
Komisja Rewizyjna 4567
Komisja Spraw Społecznych 5200
Komisja Gospodarki 4543
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 1262
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 14302
Oferty Pracy 42253
Ogłoszenia o naborze 67511
Wyniki naboru 44552
Załączniki do pobrania 2920
Oświadczenia majątkowe 12967
Oświadczenia majątkowe Urząd 4483
rok 2014 5763
Rok 2015 4868
Rok 2016 4558
Rok 2017 4522
Rok 2018 2799
Rok 2019 1107
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5195
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4794
Rok 2014 - 2018 14138
Rok 2018 - 2023 5377
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3927
rok 2013 5348
rok 2014 5149
Rok 2015 6687
Rok 2016 3854
Rok 2017 4136
Rok 2018 2698
Rok 2019 1257
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 202120
Petycje 6841
Interpelacje 1303
Raport o stanie Gminy 5086
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 519
Procedury załatwiania spraw 6554
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1223
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 6894
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 7886
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 7057
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4690
Koncesje alkoholowe 10914
Rejestracja działalności gospodarczej 4166
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 4813
Wykreślenie działalności gospodarczej 3964
Zawieszenie działalności gospodarczej 4410
Wznowienie działalności gospodarczej 3905
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3916
Zameldowanie na pobyt stały 12728
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 8884
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 10958
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 5520
Wymeldowanie z pobytu stałego 7803
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 5288
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3858
Wpisanie do rejestru wyborców 3843
Karta Dużej Rodziny 3869
Referat finansowy 1201
Podatek od nieruchomości 16343
Podatek od środków tansportowych 11545
Podatek leśny 7338
Podatek rolny 10454
Ulgi podatkowe 4357
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1577
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5063
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 6591
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 4624
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6039
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 7006
Sprzedaż nieruchomości 4620
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3820
Azbest 2466
Usuwanie Azbestu 2017 5056
Usuwanie azbestu 2018 2055
Usuwanie azbestu 2019 1548
Wycinka Drzew i Krzewów 9105
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3432
Wydanie decyzji środowiskowych 6280
Rozgraniczenie nieruchomości 4015
Utrzymanie porządku w Gminie 7067
Zamówienia Publiczne 6615
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 2100
Urząd Stanu Cywilnego 1574
Dowody osobiste 10676
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 7336
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 5825
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 5142
Zmiana Imienia i Nazwiska 7139
Zgłoszenie zgonu 4992
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4790
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 5100
Zaświadczenie o stanie cywilnym 4326
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4441
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 6559
Zamówienia publiczne 377739
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 930
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 23156
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 203490
Przetargi - Nieruchomości 123291
Wykazy nieruchomości 141
Akty prawne Gminy Jonkowo 18286
Akty Prawne Gminy Jonkowo 5157451
Ochrona środowiska 9884
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 58707
Polowania zbiorowe 12041
Usuwanie folii rolniczych 1576
Geologia 1330
Budżet 8253
Sprawozdawczość budżetowa 3362
Rok 2011 5060
Rok 2012 6301
Rok 2013 5078
Rok 2014 4974
Rok 2015 4721
Rok 2016 4574
Rok 2017 10693
Rok 2018 1724
I kwartał 2561
II Kwartał 2389
III kwartał 2771
IV Kwartał 5134
Rok 2019 503
I kwartał 2535
II Kwartał 1483
III kwartał 1425
IV Kwartał 1255
Projekt Budżetu na 2020 rok 1047
Rok 2020 237
I kwartał 795
II kwartał 608
III kwartał 407
IV kwartał 145
Rok 2021 82
I kwartał 74
Sprawozdania 703
Sprawozdania finansowe 760
Rok 2018 488
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1741
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 471
Bilans zbiorczy 1745
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1726
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1808
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1695
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 466
Bilanse - jednostkowe 1621
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1702
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1722
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1685
Rok 2019 184
Bilans z wykonania budżetu JST 556
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 172
Bilans zbiorczy 602
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 560
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 642
Informacje dodatkowe - zbiorcza 563
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 152
Bilanse - jednostkowe 654
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 603
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 678
Informacja dodatkowa - jednostkowa 584
Rok 2020 59
Bilans z wykonania budżetu JSt 55
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 56
Bilans zbiorczy 52
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 54
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 47
Informacje dodatkowe - zbiorcza 52
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 60
Bilans zbiorczy 52
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 49
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 49
Informacje dodatkowe - zbiorcza 52
Opinie RIO 3461
Planowanie Przestrzenne 14857
Ogłoszenia i Obwieszczenia 239697
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 21232
Obowiązujące plany 32537
Plany wyłożone do publicznego wglądu 15327
Zbiory danych przestrzennych 96
Mątki 281
Jonkowo centrum 170
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20155
Strategia i Opracowania 1999
Strategia Rozwoju Gminy 3433
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5430
Program Usuwania Azbestu 2402
Program Ochrony Środowiska 6180
Konsultacje Społeczne 110
Oświata 11695
SP Jonkowo 10830
SP we Wrzesinie 9253
SP Nowe Kawkowo 8030
Przedszkole w Jonkowie 12009
Żłobek 7447
Prowadzone rejestry 6310
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 10068
Rok 2021 323
rok 2020 4037
Rok 2019 5303
Rok 2018 8315
Rok 2017 25467
Starsze wersje 53899
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1105
Rok 2016 6830
Rok 2017 3224
Rok 2018 3665
Rok 2019 2025
Rok 2020 712
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 6639
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 5770
Rejestr działalności regulowanej 1167
Jednostki Budżetowe 3433
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 64
Zakład Gospodarki Komunalnej 13070
Instytucje Kultury 2770
Rejestr Instytucji Kultury 3733
RODO - Ochrona Danych Osobowych 7102
POLICJA 6881

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1354
Wyszukiwarka 2
Statystyka 5247
Rejestr zmian 2372230
Redakcja Biuletunu 3998
Mapa serwisu 5487
informacje z Urzędu 19979

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 418333
Informacje o naborze 124745
Aktualności 98915
« powrót do poprzedniej strony