ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 16018
Dane podstawowe 21602
Statut Gminy 5030
Regulamin organizacyjny 3810
Kierownictwo urzędu 2757
Wójt 1298
Sekretarz 1102
Skarbnik 1099
Referaty i stanowiska 6194
Referat Organizacyjny 680
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 1434
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1014
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 1306
Stanowisko d/s Kadr 1249
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 985
Stanowisko d/s informatycznych 929
Stanowisko d/s Oświaty 1203
Referat Finansowy 741
Główny Księgowy 1437
Stanowisko d/s płac 1186
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 1257
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1042
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 1127
Stanowisko d/s wymiaru 1074
Stanowisko d/s windykacji 1067
Stanowisko d/s obsługi kasy 1134
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 547
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 6094
Kierownik Referatu 1107
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 1324
Stanowisko d/s Inwestycji 1011
Stanowisko d/s Nieruchomości 1363
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 973
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 1099
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 1347
Stanowisko d/s urbanistyki 1260
Urząd Stanu Cywilnego 5117
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1165
Organy Gminy 8746
Wójt 4970
Rada Gminy 3795
Skałd Rady Gminy 1148
Komisje 290
Komisja Budżetowa 936
Komisja Rewizyjna 765
Komisja Gospodarki 812
Komisja Spraw Społecznych 877
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 652
Protokoły z Sesji Rady Gminy 4673
Oferty Pracy 17763
Ogłoszenia o naborze 6596
Wyniki naboru 4373
Oświadczenia majątkowe 7369
Oświadczenia majątkowe Urząd 3108
rok 2010 5662
Rok 2011 2692
rok 2012 2413
Rok 2013 2165
rok 2014 1999
Rok 2015 1592
Rok 2016 1026
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3927
Rok 2010 2132
rok 2011 2224
rok 2012 2424
rok 2013 1889
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1664
Rok 2014 - 2018 3048
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2612
rok 2011 3189
rok 2012 2430
rok 2013 2138
rok 2014 1955
Rok 2015 2784
Rok 2016 658
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 58695
Procedury załatwiania spraw 1879
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 389
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 1194
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 1312
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 1303
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 913
Koncesje alkoholowe 1633
Rejestracja działalności gospodarczej 908
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 926
Wykreślenie działalności gospodarczej 894
Zawieszenie działalności gospodarczej 903
Wznowienie działalności gospodarczej 977
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 836
Zameldowanie na pobyt stały 1474
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 1293
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1416
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 1066
Wymeldowanie z pobytu stałego 1515
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1028
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 973
Wpisanie do rejestru wyborców 938
Karta Dużej Rodziny 896
Referat finansowy 315
Podatek od nieruchomości 2771
Podatek od środków tansportowych 1810
Podatek leśny 1399
Podatek rolny 2014
Ulgi podatkowe 979
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 441
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1133
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1291
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 950
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1202
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1314
Sprzedaż nieruchomości 939
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 913
Rozgraniczenie nieruchomości 841
Wycinka Drzew i Krzewów 2002
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 395
Wydanie decyzji środowiskowych 1352
Azbest 895
Usuwanie Azbestu 2017 1161
Usuwanie azbestu 2018 88
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 978
Program Ochrony Środowiska 1116
Utrzymanie porządku w Gminie 1475
Zamówienia Publiczne 1048
Urząd Stanu Cywilnego 494
Dowody osobiste 1804
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1169
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 1323
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1165
Zmiana Imienia i Nazwiska 1532
Zgłoszenie zgonu 1028
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1144
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 1060
Zaświadczenie o stanie cywilnym 995
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 945
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 818
Zamówienia publiczne 145790
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 112908
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5033
Przetargi - Nieruchomości 78932
Akty prawne Gminy Jonkowo 12743
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1547524
Budżet 4590
Sprawozdawczość 2453
Rok 2011 2123
Rok 2012 2588
Rok 2013 2209
Rok 2014 2039
Rok 2015 1382
Rok 2016 1509
Rok 2017 753
Ochrona środowiska 6218
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 21117
Planowanie Przestrzenne 9437
Ogłoszenia i Obwieszczenia 52504
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 11180
Obowiązujące plany 6136
Plany wyłożone do publicznego wglądu 2840
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8715
Strategia i Opracowania 103
Strategia Rozwoju Gminy 125
Konsultacje Społeczne 64
Oświata 3646
SP Jonkowo 2665
Gimnazjum 2348
SP we Wrzesinie 1443
SP Nowe Kawkowo 1373
Przedszkole w Jonkowie 2118
Żłobek 1509
Prowadzone rejestry 4215
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7704
Rok 2018 103
Rok 2017 3329
Starsze wersje 9064
Rejestr Planowanie Przestrzenne 374
Rok 2016 964
Rok 2017 191
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 2423
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2084
Jednostki Budżetowe 982
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 2398
Instytucje Kultury 878
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 651

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 2713
Rejestr zmian 751257
Redakcja Biuletunu 2033
Mapa serwisu 2501
informacje z Urzędu 9195

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 158594
Informacje o naborze 57019
Aktualności 63539
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu