ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 13162
Dane podstawowe 16418
Statut Gminy 3458
Regulamin organizacyjny 2768
Kierownictwo urzędu 2241
Wójt 416
Sekretarz 357
Skarbnik 344
Referaty i stanowiska 5398
Referat Organizacyjny 268
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 517
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 370
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 454
Stanowisko d/s Kadr 384
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 335
Stanowisko d/s informatycznych 322
Stanowisko d/s Oświaty 396
Referat Finansowy 255
Główny Księgowy 447
Stanowisko d/s płac 386
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 424
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 342
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 384
Stanowisko d/s wymiaru 351
Stanowisko d/s windykacji 337
Stanowisko d/s obsługi kasy 348
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5106
Kierownik Referatu 385
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 411
Stanowisko d/s Inwestycji 350
Stanowisko d/s Nieruchomości 449
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 351
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 330
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 478
Stanowisko d/s urbanistyki 409
Urząd Stanu Cywilnego 3403
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 445
Organy Gminy 7518
Wójt 4106
Rada Gminy 3309
Skałd Rady Gminy 343
Komisje 116
Komisja Budżetowa 318
Komisja Rewizyjna 245
Komisja Gospodarki 247
Komisja Spraw Społecznych 264
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 180
Protokoły z Sesji Rady Gminy 1393
Oferty Pracy 12885
Ogłoszenia o naborze 1416
Wyniki naboru 1277
Oświadczenia majątkowe 6107
Oświadczenia majątkowe Urząd 2817
rok 2010 3790
Rok 2011 2184
rok 2012 1812
Rok 2013 1654
rok 2014 1390
Rok 2015 1000
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3626
Rok 2010 1624
rok 2011 1646
rok 2012 1888
rok 2013 1323
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1155
Rok 2014 - 2018 1778
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2274
rok 2011 2598
rok 2012 1918
rok 2013 1584
rok 2014 1366
Rok 2015 1894
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 45123
Procedury załatwiania spraw 767
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 150
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 394
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 428
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 386
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 290
Koncesje alkoholowe 513
Rejestracja działalności gospodarczej 305
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 311
Wykreślenie działalności gospodarczej 276
Zawieszenie działalności gospodarczej 264
Wznowienie działalności gospodarczej 271
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 261
Zameldowanie na pobyt stały 475
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 393
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 517
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 347
Wymeldowanie z pobytu stałego 466
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 347
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 330
Wpisanie do rejestru wyborców 298
Karta Dużej Rodziny 297
Referat finansowy 106
Podatek od nieruchomości 932
Podatek od środków tansportowych 655
Podatek leśny 482
Podatek rolny 676
Ulgi podatkowe 287
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 125
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 334
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 350
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 314
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 364
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 409
Sprzedaż nieruchomości 284
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 282
Rozgraniczenie nieruchomości 254
Wycinka Drzew i Krzewów 502
Wydanie decyzji środowiskowych 406
Azbest 278
Usuwanie Azbestu 2017 289
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 284
Program Ochrony Środowiska 306
Utrzymanie porządku w Gminie 445
Zamówienia Publiczne 278
Urząd Stanu Cywilnego 199
Dowody osobiste 544
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 385
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 472
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 429
Zmiana Imienia i Nazwiska 495
Zgłoszenie zgonu 330
Zgłoszenie urodzenia dziecka 311
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 340
Zaświadczenie o stanie cywilnym 298
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 288
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 259
Zamówienia publiczne 115918
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 94907
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1349
Przetargi - Nieruchomości 71536
Akty prawne Gminy Jonkowo 11166
Akty Prawne Gminy Jonkowo 996714
Budżet 3787
Sprawozdawczość 2185
Rok 2011 1519
Rok 2012 1881
Rok 2013 1685
Rok 2014 1504
Rok 2015 843
Rok 2016 871
Ochrona środowiska 5342
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 13977
Planowanie Przestrzenne 8154
Ogłoszenia i Obwieszczenia 37848
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 8168
Obowiązujące plany 3169
Plany wyłożone do publicznego wglądu 1065
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6769
Konsultacje Społeczne 28
Oświata 2109
SP Jonkowo 1700
Gimnazjum 1445
SP we Wrzesinie 694
SP Nowe Kawkowo 537
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 901
Żłobek 621
Prowadzone rejestry 3668
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7356
Rok 2017 492
Starsze wersje 2934
Rejestr Planowanie Przestrzenne 218
Rok 2016 638
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 1758
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1414
Jednostki Budżetowe 322
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 562
Instytucje Kultury 294
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 31

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1988
Rejestr zmian 546210
Redakcja Biuletunu 1607
Mapa serwisu 1798
informacje z Urzędu 6612

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 125942
Informacje o naborze 43949
Aktualności 55665
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu