ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 22226
Dane podstawowe 59962
Statut Gminy 9728
Regulamin organizacyjny 8758
Kierownictwo urzędu 3986
Wójt 4655
Sekretarz 3490
Skarbnik 3671
Referaty i stanowiska 8056
Referat Organizacyjny 1512
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 5666
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 4004
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 6281
Stanowisko d/s Kadr 4961
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 3498
Stanowisko d/s informatycznych 3423
Stanowisko d/s Oświaty 4262
Referat Finansowy 1561
Główny Księgowy 7163
Stanowisko d/s płac 5254
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 6285
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 4037
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 7502
Stanowisko d/s wymiaru 4122
Stanowisko d/s windykacji 4457
Stanowisko d/s obsługi kasy 4550
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 2717
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 8119
Kierownik Referatu 3223
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 4998
Stanowisko d/s Inwestycji 3036
Stanowisko d/s Nieruchomości 4734
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 3450
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 4609
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 4659
Stanowisko d/s urbanistyki 4617
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 939
Urząd Stanu Cywilnego 10036
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 8762
Organy Gminy 11949
Wójt 8040
Rada Gminy 5712
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 4560
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 595
Komisje 849
Informacje o posiedzeniach 6352
Komisja Budżetowa 2245
Komisja Rewizyjna 3076
Komisja Spraw Społecznych 3512
Komisja Gospodarki 3092
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 8119
Protokoły z Sesji Rady Gminy 27743
Oferty Pracy 32824
Ogłoszenia o naborze 37350
Wyniki naboru 26196
Załączniki do pobrania 1100
Oświadczenia majątkowe 10764
Oświadczenia majątkowe Urząd 3884
Rok 2013 3937
rok 2014 4280
Rok 2015 3509
Rok 2016 3150
Rok 2017 2894
Rok 2018 506
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4648
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 3505
Rok 2014 - 2018 11000
Rok 2018 - 2023 2424
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3401
rok 2013 3971
rok 2014 3787
Rok 2015 5108
Rok 2016 2433
Rok 2017 2596
Rok 2018 481
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 135023
Petycje 2984
Raport o stanie Gminy 759
Wybory Sejm i Senat 2019 928
Wybory PE 2019 3402
Procedury załatwiania spraw 4357
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 813
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 4735
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 5646
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 5152
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3202
Koncesje alkoholowe 7815
Rejestracja działalności gospodarczej 2824
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 3283
Wykreślenie działalności gospodarczej 2740
Zawieszenie działalności gospodarczej 2866
Wznowienie działalności gospodarczej 2741
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 2656
Zameldowanie na pobyt stały 8902
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 6089
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 7546
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 3665
Wymeldowanie z pobytu stałego 5265
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 3330
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 2569
Wpisanie do rejestru wyborców 2580
Karta Dużej Rodziny 2565
Referat finansowy 761
Podatek od nieruchomości 10342
Podatek od środków tansportowych 7485
Podatek leśny 4792
Podatek rolny 6850
Ulgi podatkowe 2881
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 952
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3477
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 3811
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2974
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3676
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4476
Sprzedaż nieruchomości 2755
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2616
Azbest 1912
Usuwanie Azbestu 2017 3476
Usuwanie azbestu 2018 1312
Usuwanie azbestu 2019 245
Wycinka Drzew i Krzewów 6066
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1953
Wydanie decyzji środowiskowych 4232
Rozgraniczenie nieruchomości 2625
Utrzymanie porządku w Gminie 4616
Zamówienia Publiczne 3924
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 506
Urząd Stanu Cywilnego 1025
Dowody osobiste 6888
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 4533
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 3900
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 3482
Zmiana Imienia i Nazwiska 4928
Zgłoszenie zgonu 3336
Zgłoszenie urodzenia dziecka 3369
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 3329
Zaświadczenie o stanie cywilnym 2928
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3073
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 3953
Zamówienia publiczne 279272
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 151879
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14792
Przetargi - Nieruchomości 100715
Akty prawne Gminy Jonkowo 15439
Akty Prawne Gminy Jonkowo 3634101
Budżet 6594
Sprawozdawczość 2899
Rok 2011 3670
Rok 2012 4632
Rok 2013 3796
Rok 2014 3620
Rok 2015 3240
Rok 2016 3204
Rok 2017 6719
Rok 2018 1060
I kwartał 1227
II Kwartał 1175
III kwartał 1277
IV Kwartał 2190
Rok 2019 118
I kwartał 1110
II Kwartał 199
Sprawozdania 265
Sprawozdania finansowe 275
Rok 2018 100
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 489
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 102
Bilans zbiorczy 484
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 496
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 492
Informacje dodatkowe - zbiorcza 476
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 94
Bilanse - jednostkowe 486
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 473
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 459
Informacja dodatkowa - jednostkowa 481
Opinie RIO 1356
Ochrona środowiska 8106
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 32041
Polowania zbiorowe 2769
Planowanie Przestrzenne 12166
Ogłoszenia i Obwieszczenia 131960
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 16383
Obowiązujące plany 19380
Plany wyłożone do publicznego wglądu 11154
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14733
Strategia i Opracowania 1089
Strategia Rozwoju Gminy 1875
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3112
Program Usuwania Azbestu 1221
Program Ohrony Środowiska 3942
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 5318
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9169
Rok 2019 1910
Rok 2018 4707
Rok 2017 17749
Starsze wersje 38145
Rejestr Planowanie Przestrzenne 729
Rok 2016 4696
Rok 2017 1921
Rok 2018 2027
Rok 2019 764
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 4973
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 4215
Oświata 8655
SP Jonkowo 6968
SP we Wrzesinie 4782
SP Nowe Kawkowo 5376
Przedszkole w Jonkowie 7810
Żłobek 4726
Jednostki Budżetowe 2370
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46
Zakład Gospodarki Komunalnej 7267
Instytucje Kultury 1985
Rejestr Instytucji Kultury 2381
RODO - Ochrona Danych Osobowych 2352
POLICJA 3129

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 4052
Rejestr zmian 1650690
Redakcja Biuletunu 3081
Mapa serwisu 4254
informacje z Urzędu 15642

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 323585
Informacje o naborze 102845
Aktualności 83759
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu