Statystyka - Urząd Gminy Jonkowo
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 17894
Dane podstawowe 27443
Statut Gminy 6144
Regulamin organizacyjny 4652
Kierownictwo urzędu 3148
Wójt 2077
Sekretarz 1698
Skarbnik 1735
Referaty i stanowiska 6811
Referat Organizacyjny 937
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 2206
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1614
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 2069
Stanowisko d/s Kadr 1967
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 1538
Stanowisko d/s informatycznych 1471
Stanowisko d/s Oświaty 1803
Referat Finansowy 971
Główny Księgowy 2273
Stanowisko d/s płac 1901
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 1977
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1622
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 2316
Stanowisko d/s wymiaru 1689
Stanowisko d/s windykacji 1689
Stanowisko d/s obsługi kasy 1750
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 1101
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 6798
Kierownik Referatu 1658
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 2062
Stanowisko d/s Inwestycji 1536
Stanowisko d/s Nieruchomości 2075
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 1526
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 1739
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 2041
Stanowisko d/s urbanistyki 1994
Urząd Stanu Cywilnego 6340
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 2069
Organy Gminy 9718
Wójt 5708
Rada Gminy 4182
Skałd Rady Gminy 1848
Komisje 440
Komisja Budżetowa 1383
Komisja Rewizyjna 1231
Komisja Gospodarki 1291
Komisja Spraw Społecznych 1377
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 1037
Protokoły z Sesji Rady Gminy 7862
Oferty Pracy 21630
Ogłoszenia o naborze 12836
Wyniki naboru 7513
Oświadczenia majątkowe 8335
Oświadczenia majątkowe Urząd 3381
rok 2010 7153
Rok 2011 3125
rok 2012 2890
Rok 2013 2606
rok 2014 2487
Rok 2015 2033
Rok 2016 1715
Rok 2017 423
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4158
Rok 2010 2527
rok 2011 2676
rok 2012 2856
rok 2013 2321
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 2111
Rok 2014 - 2018 4306
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2842
rok 2011 3701
rok 2012 2893
rok 2013 2586
rok 2014 2444
Rok 2015 3457
Rok 2016 1107
Rok 2017 517
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 71027
Procedury załatwiania spraw 2685
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 533
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 1900
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 2169
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 2012
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1408
Koncesje alkoholowe 2711
Rejestracja działalności gospodarczej 1416
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1430
Wykreślenie działalności gospodarczej 1374
Zawieszenie działalności gospodarczej 1399
Wznowienie działalności gospodarczej 1452
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1301
Zameldowanie na pobyt stały 2612
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 2073
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 2327
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 1654
Wymeldowanie z pobytu stałego 2261
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1507
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1441
Wpisanie do rejestru wyborców 1409
Karta Dużej Rodziny 1375
Referat finansowy 459
Podatek od nieruchomości 4384
Podatek od środków tansportowych 2845
Podatek leśny 2241
Podatek rolny 3138
Ulgi podatkowe 1498
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 608
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1781
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1955
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1487
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1832
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2043
Sprzedaż nieruchomości 1437
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1388
Rozgraniczenie nieruchomości 1361
Wycinka Drzew i Krzewów 3062
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 836
Wydanie decyzji środowiskowych 2088
Azbest 1364
Usuwanie Azbestu 2017 1783
Usuwanie azbestu 2018 497
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1495
Program Ochrony Środowiska 1742
Utrzymanie porządku w Gminie 2268
Zamówienia Publiczne 1753
Urząd Stanu Cywilnego 659
Dowody osobiste 2981
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1920
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 1928
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1762
Zmiana Imienia i Nazwiska 2367
Zgłoszenie zgonu 1649
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1796
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 1657
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1547
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1533
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1651
Zamówienia publiczne 171773
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 123387
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7747
Przetargi - Nieruchomości 84651
Akty prawne Gminy Jonkowo 13580
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1998678
Budżet 5159
Sprawozdawczość 2603
Rok 2011 2545
Rok 2012 3115
Rok 2013 2635
Rok 2014 2456
Rok 2015 1846
Rok 2016 1968
Rok 2017 1980
Rok 2018 I kw 388
Ochrona środowiska 6885
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 24647
Planowanie Przestrzenne 10275
Ogłoszenia i Obwieszczenia 62945
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 12773
Obowiązujące plany 8654
Plany wyłożone do publicznego wglądu 4568
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9896
Strategia i Opracowania 438
Strategia Rozwoju Gminy 583
Konsultacje Społeczne 98
Oświata 4695
SP Jonkowo 3458
Gimnazjum 3102
SP we Wrzesinie 2000
SP Nowe Kawkowo 2186
Przedszkole w Jonkowie 3206
Żłobek 2168
Prowadzone rejestry 4565
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8182
Rok 2018 728
Rok 2017 5883
Starsze wersje 14321
Rejestr Planowanie Przestrzenne 497
Rok 2016 1563
Rok 2017 611
Rok 2018 148
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 2956
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2588
Jednostki Budżetowe 1422
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 3727
Instytucje Kultury 1252
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 1084
Ochrona Danych Osobowych 393
POLICJA 467

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3170
Rejestr zmian 937454
Redakcja Biuletunu 2414
Mapa serwisu 3096
informacje z Urzędu 10734

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 186287
Informacje o naborze 67142
Aktualności 69070
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu