ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 24274
Dane podstawowe 70525
Statut Gminy 11360
Regulamin organizacyjny 10018
Kierownictwo urzędu 4304
Wójt 5500
Sekretarz 4279
Skarbnik 4490
Referaty i stanowiska 8647
Referat Organizacyjny 1790
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 6793
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 4971
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 7513
Stanowisko d/s Kadr 6009
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 4257
Stanowisko d/s informatycznych 4094
Stanowisko d/s Oświaty 5173
Referat Finansowy 1892
Główny Księgowy 8570
Stanowisko d/s płac 6332
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 7622
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 4840
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 10530
Stanowisko d/s wymiaru 4979
Stanowisko d/s windykacji 5307
Stanowisko d/s obsługi kasy 5522
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 3429
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 8835
Kierownik Referatu 3990
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 6013
Stanowisko d/s Inwestycji 3761
Stanowisko d/s Nieruchomości 5766
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 4188
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 5821
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 5511
Stanowisko d/s urbanistyki 5542
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 1666
Urząd Stanu Cywilnego 12004
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 10751
Kontakt 11755
Organy Gminy 12918
Wójt 9030
Rada Gminy 6183
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 5304
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 890
Komisje 1050
Informacje o posiedzeniach 8718
Komisja Budżetowa 2886
Komisja Rewizyjna 3738
Komisja Spraw Społecznych 4337
Komisja Gospodarki 3803
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 515
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 10210
Protokoły z Sesji Rady Gminy 33381
Oferty Pracy 38042
Ogłoszenia o naborze 51056
Wyniki naboru 35059
Załączniki do pobrania 2019
Oświadczenia majątkowe 11816
Oświadczenia majątkowe Urząd 4187
Rok 2013 4505
rok 2014 4968
Rok 2015 4145
Rok 2016 3830
Rok 2017 3685
Rok 2018 1685
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4940
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4098
Rok 2014 - 2018 12627
Rok 2018 - 2023 3718
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3688
rok 2013 4574
rok 2014 4438
Rok 2015 5773
Rok 2016 3062
Rok 2017 3384
Rok 2018 1634
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 161908
Petycje 4224
Interpelacje 254
Raport o stanie Gminy 2042
Wybory 2020 7498
Wybory Prezydenckie 2020 743
Procedury załatwiania spraw 5231
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 987
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 5732
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 6661
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 6063
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3841
Koncesje alkoholowe 9381
Rejestracja działalności gospodarczej 3422
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 3977
Wykreślenie działalności gospodarczej 3294
Zawieszenie działalności gospodarczej 3603
Wznowienie działalności gospodarczej 3247
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3232
Zameldowanie na pobyt stały 10758
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 7475
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 9153
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 4594
Wymeldowanie z pobytu stałego 6555
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 4248
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3175
Wpisanie do rejestru wyborców 3187
Karta Dużej Rodziny 3177
Referat finansowy 957
Podatek od nieruchomości 12840
Podatek od środków tansportowych 9466
Podatek leśny 5993
Podatek rolny 8556
Ulgi podatkowe 3556
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1220
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4210
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 4899
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 3778
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4796
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5659
Sprzedaż nieruchomości 3584
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3154
Azbest 2206
Usuwanie Azbestu 2017 4242
Usuwanie azbestu 2018 1668
Usuwanie azbestu 2019 835
Wycinka Drzew i Krzewów 7383
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2551
Wydanie decyzji środowiskowych 5256
Rozgraniczenie nieruchomości 3313
Utrzymanie porządku w Gminie 5823
Zamówienia Publiczne 5056
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 1179
Urząd Stanu Cywilnego 1289
Dowody osobiste 8560
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 5892
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 4853
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 4328
Zmiana Imienia i Nazwiska 5968
Zgłoszenie zgonu 4111
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4040
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 4181
Zaświadczenie o stanie cywilnym 3588
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3692
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 4987
Zamówienia publiczne 322596
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 170109
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18655
Przetargi - Nieruchomości 110372
Akty prawne Gminy Jonkowo 16628
Akty Prawne Gminy Jonkowo 4283240
Budżet 7435
Sprawozdawczość 3109
Rok 2011 4309
Rok 2012 5393
Rok 2013 4380
Rok 2014 4233
Rok 2015 3933
Rok 2016 3858
Rok 2017 8751
Rok 2018 1369
I kwartał 1796
II Kwartał 1700
III kwartał 2012
IV Kwartał 3655
Rok 2019 315
I kwartał 1756
II Kwartał 782
III kwartał 626
IV Kwartał 328
Projekt Budżetu na 2020 rok 566
Rok 2020 13
I kwartał 40
Sprawozdania 470
Sprawozdania finansowe 506
Rok 2018 289
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1087
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 295
Bilans zbiorczy 1113
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1086
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1154
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1068
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 302
Bilanse - jednostkowe 1016
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1046
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1046
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1066
Opinie RIO 2334
Ochrona środowiska 9049
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 37997
Polowania zbiorowe 6724
Usuwanie folii rolniczych 836
Geologia 471
Planowanie Przestrzenne 13169
Ogłoszenia i Obwieszczenia 170320
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 18375
Obowiązujące plany 24505
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17062
Strategia i Opracowania 1488
Strategia Rozwoju Gminy 2602
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4204
Program Usuwania Azbestu 1760
Program Ochrony Środowiska 4940
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 5781
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9704
rok 2020 787
Rok 2019 3341
Rok 2018 6971
Rok 2017 21503
Starsze wersje 45457
Rejestr Planowanie Przestrzenne 914
Rok 2016 5699
Rok 2017 2555
Rok 2018 2791
Rok 2019 1331
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 5775
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 4929
Rejestr działalności regulowanej 186
Oświata 10057
SP Jonkowo 8745
SP we Wrzesinie 6552
SP Nowe Kawkowo 6687
Przedszkole w Jonkowie 9861
Żłobek 6002
Jednostki Budżetowe 2843
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59
Zakład Gospodarki Komunalnej 9676
Instytucje Kultury 2314
Rejestr Instytucji Kultury 3008
RODO - Ochrona Danych Osobowych 3845
POLICJA 4599

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 4597
Rejestr zmian 2014495
Redakcja Biuletunu 3499
Mapa serwisu 4797
informacje z Urzędu 17783

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 361566
Informacje o naborze 112329
Aktualności 90766
« powrót do poprzedniej strony