ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 18586
Dane podstawowe 29481
Statut Gminy 6499
Regulamin organizacyjny 4857
Kierownictwo urzędu 3278
Wójt 2315
Sekretarz 1882
Skarbnik 1955
Referaty i stanowiska 6993
Referat Organizacyjny 1005
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 2444
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 1775
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 2280
Stanowisko d/s Kadr 2216
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 1687
Stanowisko d/s informatycznych 1622
Stanowisko d/s Oświaty 1984
Referat Finansowy 1064
Główny Księgowy 2546
Stanowisko d/s płac 2145
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 2235
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 1788
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 2688
Stanowisko d/s wymiaru 1870
Stanowisko d/s windykacji 1878
Stanowisko d/s obsługi kasy 1928
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 1249
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 7001
Kierownik Referatu 1821
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 2306
Stanowisko d/s Inwestycji 1674
Stanowisko d/s Nieruchomości 2253
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 1675
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 1929
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 2254
Stanowisko d/s urbanistyki 2197
Urząd Stanu Cywilnego 6673
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 2381
Organy Gminy 10057
Wójt 5955
Rada Gminy 4450
Skałd Rady Gminy 2110
Komisje 492
Komisja Budżetowa 1513
Komisja Rewizyjna 1375
Komisja Gospodarki 1429
Komisja Spraw Społecznych 1540
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 1159
Protokoły z Sesji Rady Gminy 9009
Oferty Pracy 23218
Ogłoszenia o naborze 15398
Wyniki naboru 8649
Oświadczenia majątkowe 8706
Oświadczenia majątkowe Urząd 3437
rok 2010 7599
Rok 2011 3256
rok 2012 3022
Rok 2013 2722
rok 2014 2606
Rok 2015 2154
Rok 2016 1855
Rok 2017 707
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4239
Rok 2010 2619
rok 2011 2806
rok 2012 2976
rok 2013 2446
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 2226
Rok 2014 - 2018 4897
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2911
rok 2011 3825
rok 2012 2991
rok 2013 2713
rok 2014 2571
Rok 2015 3654
Rok 2016 1220
Rok 2017 794
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 74845
Petycje 100
Wybory Samorządowe 2018 3517
Informacje Gminnej KOmisji Wyborczej 798
Informacje Komisarza Wyborczego w Olsztynie I 277
Procedury załatwiania spraw 2918
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 571
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2115
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 2451
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 2214
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1544
Koncesje alkoholowe 3031
Rejestracja działalności gospodarczej 1543
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1582
Wykreślenie działalności gospodarczej 1507
Zawieszenie działalności gospodarczej 1551
Wznowienie działalności gospodarczej 1582
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1434
Zameldowanie na pobyt stały 3057
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 2360
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 2677
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 1847
Wymeldowanie z pobytu stałego 2549
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1649
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1558
Wpisanie do rejestru wyborców 1550
Karta Dużej Rodziny 1503
Referat finansowy 489
Podatek od nieruchomości 4872
Podatek od środków tansportowych 3121
Podatek leśny 2462
Podatek rolny 3460
Ulgi podatkowe 1630
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 645
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1968
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2162
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1641
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2010
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2304
Sprzedaż nieruchomości 1576
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1523
Rozgraniczenie nieruchomości 1489
Wycinka Drzew i Krzewów 3388
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 955
Wydanie decyzji środowiskowych 2277
Azbest 1474
Usuwanie Azbestu 2017 1958
Usuwanie azbestu 2018 621
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1624
Program Ochrony Środowiska 1898
Utrzymanie porządku w Gminie 2476
Zamówienia Publiczne 2083
Urząd Stanu Cywilnego 724
Dowody osobiste 3384
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 2162
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 2112
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1952
Zmiana Imienia i Nazwiska 2620
Zgłoszenie zgonu 1805
Zgłoszenie urodzenia dziecka 1984
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 1819
Zaświadczenie o stanie cywilnym 1683
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1711
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 1918
Zamówienia publiczne 182500
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 126956
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8563
Przetargi - Nieruchomości 86560
Akty prawne Gminy Jonkowo 13825
Akty Prawne Gminy Jonkowo 2173538
Budżet 5411
Sprawozdawczość 2640
Rok 2011 2670
Rok 2012 3277
Rok 2013 2762
Rok 2014 2593
Rok 2015 1987
Rok 2016 2126
Rok 2017 2450
Rok 2018 539
I kwartał 134
II Kwartał 202
Ochrona środowiska 7043
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 25425
Planowanie Przestrzenne 10520
Ogłoszenia i Obwieszczenia 67289
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 13275
Obowiązujące plany 9595
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5073
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 10284
Strategia i Opracowania 516
Strategia Rozwoju Gminy 716
Konsultacje Społeczne 104
Oświata 4994
SP Jonkowo 3755
Gimnazjum 3456
SP we Wrzesinie 2145
SP Nowe Kawkowo 2440
Przedszkole w Jonkowie 3528
Żłobek 2398
Prowadzone rejestry 4664
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8305
Rok 2018 1061
Rok 2017 6718
Starsze wersje 15990
Rejestr Planowanie Przestrzenne 526
Rok 2016 1766
Rok 2017 740
Rok 2018 246
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 3103
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 2705
Jednostki Budżetowe 1550
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 4256
Instytucje Kultury 1386
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 1206
Ochrona Danych Osobowych 601
POLICJA 744

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3290
Rejestr zmian 989635
Redakcja Biuletunu 2505
Mapa serwisu 3266
informacje z Urzędu 11161

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 197794
Informacje o naborze 70680
Aktualności 71539
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu