ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 13954
Dane podstawowe 17698
Statut Gminy 3898
Regulamin organizacyjny 3074
Kierownictwo urzędu 2374
Wójt 671
Sekretarz 588
Skarbnik 589
Referaty i stanowiska 5615
Referat Organizacyjny 385
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 787
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 552
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 686
Stanowisko d/s Kadr 613
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 519
Stanowisko d/s informatycznych 519
Stanowisko d/s Oświaty 638
Referat Finansowy 402
Główny Księgowy 756
Stanowisko d/s płac 632
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 702
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 527
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 578
Stanowisko d/s wymiaru 542
Stanowisko d/s windykacji 537
Stanowisko d/s obsługi kasy 549
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 98
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5384
Kierownik Referatu 598
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 679
Stanowisko d/s Inwestycji 561
Stanowisko d/s Nieruchomości 702
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 554
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 545
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 732
Stanowisko d/s urbanistyki 640
Urząd Stanu Cywilnego 3913
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 653
Organy Gminy 7897
Wójt 4375
Rada Gminy 3429
Skałd Rady Gminy 539
Komisje 192
Komisja Budżetowa 506
Komisja Rewizyjna 412
Komisja Gospodarki 410
Komisja Spraw Społecznych 473
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 396
Protokoły z Sesji Rady Gminy 2420
Oferty Pracy 14141
Ogłoszenia o naborze 2604
Wyniki naboru 2063
Oświadczenia majątkowe 6535
Oświadczenia majątkowe Urząd 2933
rok 2010 4380
Rok 2011 2360
rok 2012 2000
Rok 2013 1822
rok 2014 1609
Rok 2015 1248
Rok 2016 302
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3743
Rok 2010 1794
rok 2011 1865
rok 2012 2065
rok 2013 1488
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1306
Rok 2014 - 2018 2127
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2413
rok 2011 2783
rok 2012 2080
rok 2013 1756
rok 2014 1576
Rok 2015 2216
Rok 2016 270
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 48544
Procedury załatwiania spraw 1066
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 253
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 664
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 722
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 677
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 491
Koncesje alkoholowe 887
Rejestracja działalności gospodarczej 479
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 476
Wykreślenie działalności gospodarczej 454
Zawieszenie działalności gospodarczej 449
Wznowienie działalności gospodarczej 469
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 425
Zameldowanie na pobyt stały 784
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 674
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 845
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 599
Wymeldowanie z pobytu stałego 817
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 578
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 552
Wpisanie do rejestru wyborców 481
Karta Dużej Rodziny 470
Referat finansowy 170
Podatek od nieruchomości 1441
Podatek od środków tansportowych 1020
Podatek leśny 767
Podatek rolny 1060
Ulgi podatkowe 517
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 290
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 599
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 664
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 531
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 635
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 651
Sprzedaż nieruchomości 509
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 459
Rozgraniczenie nieruchomości 447
Wycinka Drzew i Krzewów 928
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 60
Wydanie decyzji środowiskowych 703
Azbest 461
Usuwanie Azbestu 2017 546
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 476
Program Ochrony Środowiska 602
Utrzymanie porządku w Gminie 828
Zamówienia Publiczne 517
Urząd Stanu Cywilnego 338
Dowody osobiste 972
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 673
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 754
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 683
Zmiana Imienia i Nazwiska 813
Zgłoszenie zgonu 539
Zgłoszenie urodzenia dziecka 535
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 554
Zaświadczenie o stanie cywilnym 507
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 478
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 405
Zamówienia publiczne 125361
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 99747
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2667
Przetargi - Nieruchomości 73631
Akty prawne Gminy Jonkowo 11641
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1206588
Budżet 4033
Sprawozdawczość 2336
Rok 2011 1786
Rok 2012 2186
Rok 2013 1862
Rok 2014 1685
Rok 2015 1058
Rok 2016 1110
Ochrona środowiska 5593
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 15979
Planowanie Przestrzenne 8522
Ogłoszenia i Obwieszczenia 41921
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 8936
Obowiązujące plany 4063
Plany wyłożone do publicznego wglądu 1596
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7364
Konsultacje Społeczne 33
Oświata 2669
SP Jonkowo 2014
Gimnazjum 1766
SP we Wrzesinie 986
SP Nowe Kawkowo 824
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 1267
Żłobek 915
Prowadzone rejestry 3826
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7440
Rok 2017 1219
Starsze wersje 4891
Rejestr Planowanie Przestrzenne 277
Rok 2016 684
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 1932
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1684
Jednostki Budżetowe 497
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 1041
Instytucje Kultury 461
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 294

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 2189
Rejestr zmian 624493
Redakcja Biuletunu 1744
Mapa serwisu 2019
informacje z Urzędu 7898

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 136146
Informacje o naborze 48202
Aktualności 58089
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu