ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 22700
Dane podstawowe 62828
Statut Gminy 10045
Regulamin organizacyjny 9010
Kierownictwo urzędu 4055
Wójt 4825
Sekretarz 3624
Skarbnik 3807
Referaty i stanowiska 8181
Referat Organizacyjny 1551
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 5898
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 4174
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 6579
Stanowisko d/s Kadr 5161
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 3642
Stanowisko d/s informatycznych 3564
Stanowisko d/s Oświaty 4429
Referat Finansowy 1636
Główny Księgowy 7464
Stanowisko d/s płac 5473
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 6579
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 4215
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 8139
Stanowisko d/s wymiaru 4317
Stanowisko d/s windykacji 4640
Stanowisko d/s obsługi kasy 4741
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 2858
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 8251
Kierownik Referatu 3344
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 5178
Stanowisko d/s Inwestycji 3175
Stanowisko d/s Nieruchomości 4928
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 3575
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 4884
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 4836
Stanowisko d/s urbanistyki 4798
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 1060
Urząd Stanu Cywilnego 10405
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 9234
Organy Gminy 12141
Wójt 8227
Rada Gminy 5829
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 4721
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 645
Komisje 886
Informacje o posiedzeniach 6836
Komisja Budżetowa 2344
Komisja Rewizyjna 3178
Komisja Spraw Społecznych 3652
Komisja Gospodarki 3200
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 8564
Protokoły z Sesji Rady Gminy 29443
Oferty Pracy 34125
Ogłoszenia o naborze 40886
Wyniki naboru 28145
Załączniki do pobrania 1248
Oświadczenia majątkowe 10993
Oświadczenia majątkowe Urząd 3953
Rok 2013 4037
rok 2014 4425
Rok 2015 3628
Rok 2016 3258
Rok 2017 3044
Rok 2018 665
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4714
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 3613
Rok 2014 - 2018 11424
Rok 2018 - 2023 2667
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3474
rok 2013 4089
rok 2014 3902
Rok 2015 5237
Rok 2016 2550
Rok 2017 2767
Rok 2018 681
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 140959
Petycje 3255
Raport o stanie Gminy 1003
Wybory Sejm i Senat 2019 1598
Wybory PE 2019 3677
Procedury załatwiania spraw 4511
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 832
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 4948
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 5887
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 5376
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3336
Koncesje alkoholowe 8200
Rejestracja działalności gospodarczej 2920
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 3410
Wykreślenie działalności gospodarczej 2841
Zawieszenie działalności gospodarczej 2994
Wznowienie działalności gospodarczej 2837
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 2765
Zameldowanie na pobyt stały 9281
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 6367
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 7968
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 3868
Wymeldowanie z pobytu stałego 5517
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 3536
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 2676
Wpisanie do rejestru wyborców 2695
Karta Dużej Rodziny 2686
Referat finansowy 786
Podatek od nieruchomości 10921
Podatek od środków tansportowych 7984
Podatek leśny 5051
Podatek rolny 7193
Ulgi podatkowe 2998
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 994
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3660
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 4020
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 3132
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3853
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4748
Sprzedaż nieruchomości 2919
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2703
Azbest 1964
Usuwanie Azbestu 2017 3621
Usuwanie azbestu 2018 1395
Usuwanie azbestu 2019 364
Wycinka Drzew i Krzewów 6376
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2066
Wydanie decyzji środowiskowych 4458
Rozgraniczenie nieruchomości 2770
Utrzymanie porządku w Gminie 4895
Zamówienia Publiczne 4082
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 623
Urząd Stanu Cywilnego 1059
Dowody osobiste 7257
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 4818
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 4095
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 3655
Zmiana Imienia i Nazwiska 5176
Zgłoszenie zgonu 3512
Zgłoszenie urodzenia dziecka 3516
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 3495
Zaświadczenie o stanie cywilnym 3077
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3195
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 4140
Zamówienia publiczne 287579
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 155035
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15483
Przetargi - Nieruchomości 102519
Akty prawne Gminy Jonkowo 15648
Akty Prawne Gminy Jonkowo 3776998
Budżet 6772
Sprawozdawczość 2930
Rok 2011 3794
Rok 2012 4768
Rok 2013 3889
Rok 2014 3733
Rok 2015 3359
Rok 2016 3331
Rok 2017 7209
Rok 2018 1123
I kwartał 1320
II Kwartał 1268
III kwartał 1421
IV Kwartał 2507
Rok 2019 151
I kwartał 1239
II Kwartał 329
III kwartał 79
Sprawozdania 292
Sprawozdania finansowe 303
Rok 2018 124
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 591
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 132
Bilans zbiorczy 585
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 603
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 619
Informacje dodatkowe - zbiorcza 571
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 129
Bilanse - jednostkowe 578
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 580
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 576
Informacja dodatkowa - jednostkowa 591
Opinie RIO 1526
Ochrona środowiska 8278
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 32890
Polowania zbiorowe 3434
Usuwanie folii rolniczych 78
Planowanie Przestrzenne 12335
Ogłoszenia i Obwieszczenia 140925
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 16669
Obowiązujące plany 20468
Plany wyłożone do publicznego wglądu 11809
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 15181
Strategia i Opracowania 1160
Strategia Rozwoju Gminy 2017
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3350
Program Usuwania Azbestu 1325
Program Ochrony Środowiska 4161
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 5398
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9299
Rok 2019 2111
Rok 2018 5430
Rok 2017 18714
Starsze wersje 40280
Rejestr Planowanie Przestrzenne 753
Rok 2016 4922
Rok 2017 2047
Rok 2018 2196
Rok 2019 859
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 5146
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 4350
Oświata 8925
SP Jonkowo 7302
SP we Wrzesinie 5042
SP Nowe Kawkowo 5641
Przedszkole w Jonkowie 8229
Żłobek 4961
Jednostki Budżetowe 2456
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 49
Zakład Gospodarki Komunalnej 7951
Instytucje Kultury 2055
Rejestr Instytucji Kultury 2503
RODO - Ochrona Danych Osobowych 2586
POLICJA 3394

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 4131
Rejestr zmian 1732193
Redakcja Biuletunu 3143
Mapa serwisu 4358
informacje z Urzędu 16093

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 332242
Informacje o naborze 104665
Aktualności 85257
« powrót do poprzedniej strony