ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 19925
Dane podstawowe 34448
Statut Gminy 7220
Regulamin organizacyjny 5400
Kierownictwo urzędu 3532
Wójt 2973
Sekretarz 2296
Skarbnik 2414
Referaty i stanowiska 7372
Referat Organizacyjny 1175
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 3011
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 2155
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 2861
Stanowisko d/s Kadr 2721
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 2086
Stanowisko d/s informatycznych 1996
Stanowisko d/s Oświaty 2391
Referat Finansowy 1254
Główny Księgowy 3234
Stanowisko d/s płac 2694
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 2847
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 2187
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 3585
Stanowisko d/s wymiaru 2296
Stanowisko d/s windykacji 2302
Stanowisko d/s obsługi kasy 2367
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 1622
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 7392
Kierownik Referatu 2187
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 2799
Stanowisko d/s Inwestycji 2014
Stanowisko d/s Nieruchomości 2747
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 2065
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 2374
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 2712
Stanowisko d/s urbanistyki 2701
Urząd Stanu Cywilnego 7486
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 3304
Organy Gminy 10777
Wójt 6424
Rada Gminy 5015
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 2738
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 173
Komisje 620
Komisja Budżetowa 1784
Komisja Rewizyjna 1720
Komisja Gospodarki 1754
Komisja Spraw Społecznych 1802
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 1807
Protokoły z Sesji Rady Gminy 12187
Oferty Pracy 26197
Ogłoszenia o naborze 20608
Wyniki naboru 11477
Oświadczenia majątkowe 9332
Oświadczenia majątkowe Urząd 3566
rok 2010 8612
Rok 2011 3597
rok 2012 3314
Rok 2013 2984
rok 2014 2927
Rok 2015 2478
Rok 2016 2145
Rok 2017 1196
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 4373
Rok 2010 2886
rok 2011 3125
rok 2012 3236
rok 2013 2752
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 2534
Rok 2014 - 2018 5859
Rok 2018 - 2023 381
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3043
rok 2011 4160
rok 2012 3261
rok 2013 3021
rok 2014 2840
Rok 2015 4008
Rok 2016 1474
Rok 2017 1200
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 83901
Petycje 533
Procedury załatwiania spraw 3434
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 651
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2541
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 3011
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 2628
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1819
Koncesje alkoholowe 3760
Rejestracja działalności gospodarczej 1843
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 1947
Wykreślenie działalności gospodarczej 1804
Zawieszenie działalności gospodarczej 1858
Wznowienie działalności gospodarczej 1834
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 1708
Zameldowanie na pobyt stały 3879
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 2929
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 3418
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 2226
Wymeldowanie z pobytu stałego 3107
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 1998
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 1811
Wpisanie do rejestru wyborców 1823
Karta Dużej Rodziny 1779
Referat finansowy 592
Podatek od nieruchomości 6161
Podatek od środków tansportowych 3856
Podatek leśny 2985
Podatek rolny 4245
Ulgi podatkowe 1951
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 752
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2394
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2575
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 1974
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2411
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2846
Sprzedaż nieruchomości 1859
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1824
Azbest 1626
Usuwanie Azbestu 2017 2332
Usuwanie azbestu 2018 882
Wycinka Drzew i Krzewów 4011
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1217
Wydanie decyzji środowiskowych 2756
Rozgraniczenie nieruchomości 1791
Utrzymanie porządku w Gminie 2950
Zamówienia Publiczne 2669
Urząd Stanu Cywilnego 815
Dowody osobiste 4221
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 2684
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 2545
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2342
Zmiana Imienia i Nazwiska 3136
Zgłoszenie zgonu 2162
Zgłoszenie urodzenia dziecka 2357
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 2209
Zaświadczenie o stanie cywilnym 2001
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 2069
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 2594
Zamówienia publiczne 210113
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 134303
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10274
Przetargi - Nieruchomości 90479
Akty prawne Gminy Jonkowo 14422
Akty Prawne Gminy Jonkowo 2567042
Budżet 5781
Sprawozdawczość 2724
Rok 2011 2919
Rok 2012 3618
Rok 2013 3039
Rok 2014 2865
Rok 2015 2308
Rok 2016 2438
Rok 2017 3375
Rok 2018 738
I kwartał 380
II Kwartał 463
III kwartał 332
Sprawozdania 46
Sprawozdania 42
Opinie RIO 114
Ochrona środowiska 7417
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 27030
Polowania zbiorowe 405
Planowanie Przestrzenne 11049
Ogłoszenia i Obwieszczenia 79631
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 14313
Obowiązujące plany 12022
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6459
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11554
Strategia i Opracowania 691
Strategia Rozwoju Gminy 1010
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 368
Program Usuwania Azbestu 187
Program Ohrony Środowiska 235
Konsultacje Społeczne 104
Oświata 5615
SP Jonkowo 4297
Gimnazjum 4059
SP we Wrzesinie 2592
SP Nowe Kawkowo 3019
Przedszkole w Jonkowie 4307
Żłobek 2897
Prowadzone rejestry 4894
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8624
Rok 2019 75
Rok 2018 1979
Rok 2017 8479
Starsze wersje 19991
Rejestr Planowanie Przestrzenne 591
Rok 2016 2290
Rok 2017 1042
Rok 2018 537
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 3473
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 3019
Jednostki Budżetowe 1826
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 5038
Instytucje Kultury 1572
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 1488
Ochrona Danych Osobowych 974
POLICJA 1209

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 3537
Rejestr zmian 1116593
Redakcja Biuletunu 2711
Mapa serwisu 3606
informacje z Urzędu 12048

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 226280
Informacje o naborze 77955
Aktualności 75649
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu