ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 12898
Dane podstawowe 15896
Statut Gminy 3321
Regulamin organizacyjny 2655
Kierownictwo urzędu 2207
Wójt 330
Sekretarz 289
Skarbnik 294
Referaty i stanowiska 5293
Referat Organizacyjny 237
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 420
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 305
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 369
Stanowisko d/s Kadr 312
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 274
Stanowisko d/s informatycznych 259
Stanowisko d/s Oświaty 311
Referat Finansowy 219
Główny Księgowy 358
Stanowisko d/s płac 317
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 326
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 280
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 314
Stanowisko d/s wymiaru 281
Stanowisko d/s windykacji 267
Stanowisko d/s obsługi kasy 272
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5009
Kierownik Referatu 324
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 333
Stanowisko d/s Inwestycji 294
Stanowisko d/s Nieruchomości 366
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 278
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 263
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 397
Stanowisko d/s urbanistyki 329
Urząd Stanu Cywilnego 3240
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 365
Organy Gminy 7417
Wójt 4023
Rada Gminy 3271
Skałd Rady Gminy 281
Komisje 104
Komisja Budżetowa 200
Komisja Rewizyjna 200
Komisja Gospodarki 199
Komisja Spraw Społecznych 213
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 148
Protokoły z Sesji Rady Gminy 1026
Oferty Pracy 12582
Ogłoszenia o naborze 1174
Wyniki naboru 1077
Oświadczenia majątkowe 6002
Oświadczenia majątkowe Urząd 2786
rok 2010 3566
Rok 2011 2121
rok 2012 1742
Rok 2013 1596
rok 2014 1325
Rok 2015 916
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3602
Rok 2010 1574
rok 2011 1578
rok 2012 1839
rok 2013 1274
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1100
Rok 2014 - 2018 1617
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2247
rok 2011 2530
rok 2012 1863
rok 2013 1530
rok 2014 1310
Rok 2015 1774
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 44228
Procedury załatwiania spraw 706
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 134
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 317
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 340
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 292
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 236
Koncesje alkoholowe 382
Rejestracja działalności gospodarczej 251
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 248
Wykreślenie działalności gospodarczej 204
Zawieszenie działalności gospodarczej 202
Wznowienie działalności gospodarczej 212
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 206
Zameldowanie na pobyt stały 368
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 309
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 413
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 275
Wymeldowanie z pobytu stałego 363
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 281
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 267
Wpisanie do rejestru wyborców 247
Karta Dużej Rodziny 244
Referat finansowy 87
Podatek od nieruchomości 747
Podatek od środków tansportowych 522
Podatek leśny 377
Podatek rolny 537
Ulgi podatkowe 231
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 108
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 259
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 280
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 256
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 288
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 302
Sprzedaż nieruchomości 232
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 228
Rozgraniczenie nieruchomości 199
Wycinka Drzew i Krzewów 388
Wydanie decyzji środowiskowych 311
Azbest 220
Usuwanie Azbestu 2017 202
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 209
Program Ochrony Środowiska 236
Utrzymanie porządku w Gminie 350
Zamówienia Publiczne 224
Urząd Stanu Cywilnego 120
Dowody osobiste 442
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 314
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 389
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 361
Zmiana Imienia i Nazwiska 380
Zgłoszenie zgonu 262
Zgłoszenie urodzenia dziecka 246
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 271
Zaświadczenie o stanie cywilnym 236
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 227
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 211
Zamówienia publiczne 112031
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 93137
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 992
Przetargi - Nieruchomości 70794
Akty prawne Gminy Jonkowo 11035
Akty Prawne Gminy Jonkowo 911000
Budżet 3735
Sprawozdawczość 2170
Rok 2011 1458
Rok 2012 1802
Rok 2013 1631
Rok 2014 1445
Rok 2015 782
Rok 2016 800
Ochrona środowiska 5279
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 13211
Planowanie Przestrzenne 8041
Ogłoszenia i Obwieszczenia 36791
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 7985
Obowiązujące plany 2864
Plany wyłożone do publicznego wglądu 903
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6588
Konsultacje Społeczne 23
Oświata 1997
SP Jonkowo 1619
Gimnazjum 1325
SP we Wrzesinie 624
SP Nowe Kawkowo 473
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 764
Żłobek 525
Prowadzone rejestry 3618
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7334
Rok 2017 299
Starsze wersje 2099
Rejestr Planowanie Przestrzenne 204
Rok 2016 616
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 1702
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1344
Jednostki Budżetowe 273
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 453
Instytucje Kultury 251
Gminny Ośrodek Kultury 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1930
Rejestr zmian 513554
Redakcja Biuletunu 1566
Mapa serwisu 1744
informacje z Urzędu 6430

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 121803
Informacje o naborze 42468
Aktualności 54968
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu