ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 25422
Dane podstawowe 77574
Statut Gminy 12400
Regulamin organizacyjny 10695
Kierownictwo urzędu 4489
Wójt 5996
Sekretarz 4767
Skarbnik 4930
Referaty i stanowiska 9282
Referat Organizacyjny 1995
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 7488
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 5483
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 8270
Stanowisko d/s Kadr 6612
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 4701
Stanowisko d/s informatycznych 4529
Stanowisko d/s Oświaty 5678
Referat Finansowy 2082
Główny Księgowy 9355
Stanowisko d/s płac 6901
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 8300
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 5355
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 12273
Stanowisko d/s wymiaru 5450
Stanowisko d/s windykacji 5796
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 3850
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 9231
Kierownik Referatu 4406
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 6596
Stanowisko d/s Inwestycji 4186
Stanowisko d/s Nieruchomości 6332
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 4629
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej i energetyki 6552
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 6044
Stanowisko d/s urbanistyki 6078
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2096
Urząd Stanu Cywilnego 13160
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 12059
Kontakt 13776
Organy Gminy 13555
Wójt 9651
Rada Gminy 6519
Skład Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018 5790
Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023 1077
Komisje 1175
Informacje o posiedzeniach 10273
Komisja Budżetowa 3292
Komisja Rewizyjna 4151
Komisja Spraw Społecznych 4793
Komisja Gospodarki 4174
Komisja Skarg Petycji i Wniosków 910
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 12268
Oferty Pracy 40486
Ogłoszenia o naborze 60279
Wyniki naboru 40114
Załączniki do pobrania 2497
Oświadczenia majątkowe 12447
Oświadczenia majątkowe Urząd 4350
rok 2014 5403
Rok 2015 4544
Rok 2016 4202
Rok 2017 4152
Rok 2018 2279
Rok 2019 565
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 5076
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 4484
Rok 2014 - 2018 13398
Rok 2018 - 2023 4566
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 3813
rok 2013 5006
rok 2014 4824
Rok 2015 6213
Rok 2016 3462
Rok 2017 3777
Rok 2018 2185
Rok 2019 606
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 182422
Petycje 5406
Interpelacje 773
Raport o stanie Gminy 3457
Powszechny Spis Rolny 2020 659
Wybory 2020 8489
Wybory Prezydenckie 2020 3260
Procedury załatwiania spraw 5850
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 1101
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 6345
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 7316
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 6594
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4282
Koncesje alkoholowe 10135
Rejestracja działalności gospodarczej 3823
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 4431
Wykreślenie działalności gospodarczej 3646
Zawieszenie działalności gospodarczej 4011
Wznowienie działalności gospodarczej 3597
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 3602
Zameldowanie na pobyt stały 11729
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 8209
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 10066
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 5064
Wymeldowanie z pobytu stałego 7202
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 4783
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 3524
Wpisanie do rejestru wyborców 3535
Karta Dużej Rodziny 3541
Referat finansowy 1076
Podatek od nieruchomości 14266
Podatek od środków tansportowych 10509
Podatek leśny 6702
Podatek rolny 9442
Ulgi podatkowe 3998
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 1375
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4630
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 5679
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 4206
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5427
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6312
Sprzedaż nieruchomości 4122
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3508
Azbest 2351
Usuwanie Azbestu 2017 4661
Usuwanie azbestu 2018 1890
Usuwanie azbestu 2019 1212
Wycinka Drzew i Krzewów 8265
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2992
Wydanie decyzji środowiskowych 5747
Rozgraniczenie nieruchomości 3665
Utrzymanie porządku w Gminie 6434
Zamówienia Publiczne 5766
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody 1668
Urząd Stanu Cywilnego 1429
Dowody osobiste 9573
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 6618
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 5375
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 4746
Zmiana Imienia i Nazwiska 6570
Zgłoszenie zgonu 4569
Zgłoszenie urodzenia dziecka 4425
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 4656
Zaświadczenie o stanie cywilnym 3970
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 4080
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 5783
Zamówienia publiczne 350928
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 187209
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 20979
Przetargi - Nieruchomości 116662
Akty prawne Gminy Jonkowo 17322
Akty Prawne Gminy Jonkowo 4760266
Budżet 7891
Sprawozdawczość 3205
Rok 2011 4718
Rok 2012 5905
Rok 2013 4764
Rok 2014 4648
Rok 2015 4364
Rok 2016 4259
Rok 2017 9835
Rok 2018 1571
I kwartał 2215
II Kwartał 2074
III kwartał 2415
IV Kwartał 4491
Rok 2019 417
I kwartał 2147
II Kwartał 1156
III kwartał 1071
IV Kwartał 815
Projekt Budżetu na 2020 rok 851
Rok 2020 123
I kwartał 477
II kwartał 298
Sprawozdania 596
Sprawozdania finansowe 634
Rok 2018 400
Bilans z wykonania budżetu państwa, JST 1439
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 379
Bilans zbiorczy 1451
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 1414
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 1491
Informacje dodatkowe - zbiorcza 1394
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 382
Bilanse - jednostkowe 1331
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 1398
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 1422
Informacja dodatkowa - jednostkowa 1399
Rok 2019 81
Bilans z wykonania budżetu JST 273
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - zbiorcze 78
Bilans zbiorczy 291
Rachunek zysków i strat - zbiorczy 269
Zestawienie zmian w funduszu - zbiorcze 287
Informacje dodatkowe - zbiorcza 268
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja - jednostkowe 70
Bilanse - jednostkowe 293
Rachunek zysków i strat - jednostkowy 279
Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy 316
Informacja dodatkowa - jednostkowa 288
Opinie RIO 2892
Ochrona środowiska 9498
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 45862
Polowania zbiorowe 9290
Usuwanie folii rolniczych 1302
Geologia 927
Planowanie Przestrzenne 13929
Ogłoszenia i Obwieszczenia 206091
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 19883
Obowiązujące plany 28104
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18489
Strategia i Opracowania 1765
Strategia Rozwoju Gminy 3017
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4829
Program Usuwania Azbestu 2096
Program Ochrony Środowiska 5581
Konsultacje Społeczne 110
Prowadzone rejestry 6078
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 9921
rok 2020 2317
Rok 2019 4406
Rok 2018 7848
Rok 2017 23626
Starsze wersje 49943
Rejestr Planowanie Przestrzenne 1010
Rok 2016 6257
Rok 2017 2909
Rok 2018 3249
Rok 2019 1686
Rok 2020 352
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 6225
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 5372
Rejestr działalności regulowanej 691
Oświata 10959
SP Jonkowo 9820
SP we Wrzesinie 7938
SP Nowe Kawkowo 7453
Przedszkole w Jonkowie 10959
Żłobek 6731
Jednostki Budżetowe 3135
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 62
Zakład Gospodarki Komunalnej 11073
Instytucje Kultury 2539
Rejestr Instytucji Kultury 3367
RODO - Ochrona Danych Osobowych 5541
POLICJA 5763

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja zgodności 147
Wyszukiwarka 2
Statystyka 4965
Rejestr zmian 2226118
Redakcja Biuletunu 3772
Mapa serwisu 5176
informacje z Urzędu 18929

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 391067
Informacje o naborze 119261
Aktualności 94577
« powrót do poprzedniej strony