ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 14397
Dane podstawowe 17913
Statut Gminy 4056
Regulamin organizacyjny 3138
Kierownictwo urzędu 2458
Wójt 761
Sekretarz 675
Skarbnik 673
Referaty i stanowiska 5776
Referat Organizacyjny 450
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 865
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 600
Stanowisko d/s Rady Gminy i Urzędu Gminy 739
Stanowisko d/s Kadr 717
Stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ppoż 577
Stanowisko d/s informatycznych 558
Stanowisko d/s Oświaty 698
Referat Finansowy 462
Główny Księgowy 830
Stanowisko d/s płac 689
Stanowisko d/s księgowości budżetowej 769
Stanowisko d/s księgowości oświatowej 581
Stanowisko d/s księgowości podatkowej 634
Stanowisko d/s wymiaru 600
Stanowisko d/s windykacji 584
Stanowisko d/s obsługi kasy 598
Stanowisko d.s. rozliczeń VAT 155
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska 5570
Kierownik Referatu 676
Stanowisko d/s budownictwa - z-ca kierownika referatu 779
Stanowisko d/s Inwestycji 618
Stanowisko d/s Nieruchomości 766
Stanowisko d/s Zamówień Publicznych 597
Stanowisko d/s Infrastruktury drogowej 610
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 803
Stanowisko d/s urbanistyki 721
Urząd Stanu Cywilnego 4088
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 697
Organy Gminy 8101
Wójt 4472
Rada Gminy 3510
Skałd Rady Gminy 629
Komisje 212
Komisja Budżetowa 587
Komisja Rewizyjna 440
Komisja Gospodarki 448
Komisja Spraw Społecznych 519
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 438
Protokoły z Sesji Rady Gminy 2634
Oferty Pracy 15047
Ogłoszenia o naborze 3553
Wyniki naboru 2550
Oświadczenia majątkowe 6739
Oświadczenia majątkowe Urząd 2967
rok 2010 4466
Rok 2011 2388
rok 2012 2039
Rok 2013 1852
rok 2014 1643
Rok 2015 1286
Rok 2016 408
Oświadczenia majątkowe Rada Gminy 3775
Rok 2010 1818
rok 2011 1894
rok 2012 2097
rok 2013 1531
Rok 2014 koniec kadencji 2010 - 2014 1332
Rok 2014 - 2018 2209
Oświadczenia majątkowe Kierownicy podległych jednostek 2462
rok 2011 2818
rok 2012 2117
rok 2013 1802
rok 2014 1607
Rok 2015 2303
Rok 2016 399
Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy Jonkowo 49535
Procedury załatwiania spraw 1234
Referat Organizacyjny, spraw obywatelskich i społecznych 271
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 707
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 792
Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo 718
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 559
Koncesje alkoholowe 931
Rejestracja działalności gospodarczej 520
Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy 514
Wykreślenie działalności gospodarczej 487
Zawieszenie działalności gospodarczej 495
Wznowienie działalności gospodarczej 533
Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 466
Zameldowanie na pobyt stały 819
Zameldowanie / wymeldowanie z pobytu czasowego 733
Zameldowanie / wymeldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 871
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 645
Wymeldowanie z pobytu stałego 873
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców 628
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 592
Wpisanie do rejestru wyborców 537
Karta Dużej Rodziny 515
Referat finansowy 194
Podatek od nieruchomości 1533
Podatek od środków tansportowych 1053
Podatek leśny 809
Podatek rolny 1146
Ulgi podatkowe 575
Referat Gospodarki komunalnej, Inwestycji, Środków pomocowych i Ochrony Środowiska 312
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 659
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 764
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 579
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 710
Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 729
Sprzedaż nieruchomości 544
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 510
Rozgraniczenie nieruchomości 514
Wycinka Drzew i Krzewów 1062
Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 98
Wydanie decyzji środowiskowych 787
Azbest 514
Usuwanie Azbestu 2017 645
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 526
Program Ochrony Środowiska 656
Utrzymanie porządku w Gminie 889
Zamówienia Publiczne 573
Urząd Stanu Cywilnego 372
Dowody osobiste 1049
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 740
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 785
Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego 719
Zmiana Imienia i Nazwiska 896
Zgłoszenie zgonu 584
Zgłoszenie urodzenia dziecka 602
Wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego 614
Zaświadczenie o stanie cywilnym 564
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 536
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych 438
Zamówienia publiczne 126920
Zamówienia Publiczne do 30 000 euro 102781
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3233
Przetargi - Nieruchomości 74731
Akty prawne Gminy Jonkowo 11840
Akty Prawne Gminy Jonkowo 1212049
Budżet 4163
Sprawozdawczość 2359
Rok 2011 1823
Rok 2012 2230
Rok 2013 1896
Rok 2014 1732
Rok 2015 1092
Rok 2016 1173
Rok 2017 90
Ochrona środowiska 5721
Ogłoszenia dot. decyzji środowiskowych 16572
Planowanie Przestrzenne 8746
Ogłoszenia i Obwieszczenia 43064
Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 9407
Obowiązujące plany 4290
Plany wyłożone do publicznego wglądu 1715
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7550
Konsultacje Społeczne 36
Oświata 2877
SP Jonkowo 2131
Gimnazjum 1833
SP we Wrzesinie 1049
SP Nowe Kawkowo 896
Przedszkole samorządowe w Jonkowie 1419
Żłobek 1007
Prowadzone rejestry 3915
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 7473
Rok 2017 1378
Starsze wersje 4948
Rejestr Planowanie Przestrzenne 292
Rok 2016 708
Rejest żłobków i klubów dzieciecych 1974
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Jonkowo 1715
Jednostki Budżetowe 602
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zakład Gospodarki Komunalnej 1304
Instytucje Kultury 560
Gminny Ośrodek Kultury 0
Rejestr Instytucji Kultury 339

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2
Statystyka 2282
Rejestr zmian 628861
Redakcja Biuletunu 1800
Mapa serwisu 2108
informacje z Urzędu 8072

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 138163
Informacje o naborze 49568
Aktualności 59558
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu