ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 11:31:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.32.2016                                                                                                                           Jonkowo, 21.04.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
że dnia 14.04.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej nr 157014N łączącej miejscowość Mątki z drogą powiatową nr 1203N m. Wilimowo o długości ok. 1,929 km w celu dostosowania jej do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 7.12.2016r. ( data wpływu 08.12.2016r.) znak ZNS.4083.125.2016.EK stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W związku z tym informuje się, że dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 11:31:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 11:31:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 11:31:58
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 09:54:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10.04.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 17.05.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Terminy przeprowadzania wcześniejszych przetargów 09.02.2017r. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, KW Nr OL1O/00034790/4 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/6 wynosi 27.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/6 wynosi 2.730,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 11.05.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 09:54:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:54:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 09:54:59
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 09:52:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 14.04.2017r. do 26.05.2017 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomością do sprzedaży w trybie przetargowym : działka o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m2  obręb Giedajty, Gmina Jonkowo . Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 09:52:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:52:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 09:52:52
Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 09:11:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porabdy – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowej (drogi wewnętrznej) na terenie Gminy Jonkowo w ramach projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 09:11:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:12:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 09:12:22
Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 08:53:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 11 kwietnia 2017r.
GK.6733.11.2017
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Jonkowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej po trasie działki 9/1, 203/4 obręb Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 08:53:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 08:54:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 08:54:37
Artykuł był wyświetlony: 403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 08:54:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 11 kwietnia 2017r.
GK.6733.12.2017
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Jonkowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działce nr 92/64 obręb Warkały gmina Jonkowo wraz z włączeniem się w istniejące sieci na terenie działki nr 78 obręb Warkały Gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 08:54:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 08:54:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 08:54:37
Artykuł był wyświetlony: 403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 11:36:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 11:36:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 11:38:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 11:38:04
Artykuł był wyświetlony: 320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu