ˆ

Aktualności

Lista informacji

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 13:57:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 13:57:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 13:57:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 13:57:53
Artykuł był wyświetlony: 215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 08:52:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.16.2016                                                                                                                      Jonkowo, 23.03.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że postanowieniem z dnia 23.03.2017r.. znak: GK 6220.16.2016 Wójt Gminy Jonkowo sprostował oczywistą omyłkę  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.02.2017r.dla  przedsięwzięcia polegającego na ”rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn”  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 08:52:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 08:52:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 08:52:19
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 07:43:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam zaszczyt zaprosić na obrady  XXXVII sesji Rady Gminy Jonkowo,  które odbędą się w dniu 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 10.30  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
Poniżej przedstawiam porządek obrad:
…………………………………………….
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Sprawozdanie Wójta Gminy.
5/ Rozmowa z Kierownikiem Posterunku Policji w Jonkowie Panem Marcinem Hornem.
6/ Zapytania  Radnych do Wójta Gminy.
7/ Zapytania sołtysów i mieszkańców do Wójta Gminy.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2020 :
     - dyskusja ; opinia Komisji  ;  głosowanie.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok :
    - dyskusja ; opinia Komisji  ;  głosowanie.
10/  Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego:
    - dyskusja ; opinia Komisji  ;  głosowanie.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jonkowo na lata 2015 – 2020:
    - dyskusja ;  głosowanie.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym umowy dzierżawy na okres 10 lat :
    - dyskusja ; opinia Komisji  ;  głosowanie.
13/  Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2017 rok.
14/ Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok.
15/ Przyjecie protokołów z poprzednich obrad sesji Rady Gminy Jonkowo o Nr XXXII/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, XXXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz XXXIV/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku.
16/ Sprawy różne i wolne wnioski :
17/ Zamknięcie obrad.                      
 
Z  poważaniem
 
 
 
Dodatkowo po sesji odbędzie się krótkie spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem Wojciechem Grochowalskim. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 07:43:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 07:43:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 07:43:27
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 10:11:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 20 marca 2017r.
GK.6733.6.2017
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Jonkowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z budową ujęcia wód podziemnych dla osiedla domków jednorodzinnych po trasie działki nr 299/22 i 299/21 obręb Wrzesina gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 10:11:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 10:11:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 10:11:12
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 12:17:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Kunicki Karol Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kubicki Karol Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 12:17:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 12:22:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 12:22:03
Artykuł był wyświetlony: 341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 14:10:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 marca 2017r.
GK.6733.2.20117
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 782) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym po trasie działki nr 174/30 i 174/17 w obrębie Wołowno gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Horba Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Horba Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 14:10:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 14:10:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 14:10:26
Artykuł był wyświetlony: 580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 12:22:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 09.03.2017 r.
                                                                                              
           
 
Informuję, że podjęta uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, uchylająca uchwały:
- Nr VII/38/99 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum,
- Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo,
- Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo, nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 12:22:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 12:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-09 12:23:35
Artykuł był wyświetlony: 858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 14:05:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 28.02.2017r.
GK.6220.3.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) Wójt Gminy Jonkowo
 
zawiadamia
 
że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki w zakresie przyłączenia pól liniowych PLO i OST, instalacji transformatora oraz dławika”  złożono uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek Firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Wójt Gminy Jonkowo jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Olsztynie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski w terminie 30 dni (licząc od następnego dnia od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia)  tj. od 01.03.2017r. do 31.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo .
 
Zgodnie z art. 34 w/w złożone uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Przed wydaniem decyzji zostaną one rozpatrzone przez Wójta Gminy Jonkowo.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku , uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 14:05:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 14:05:59
Artykuł był wyświetlony: 973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu