ˆ

Aktualności

Lista informacji

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 22 maja 2019r.
GK.6733.16.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze słupem SN oraz infrastrukturą towarzyszącą po trasie działki nr 33, 17 w obrębie Wilimowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-22
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-22 15:05:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-22 15:05:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-22 15:05:03
Artykuł był wyświetlony: 48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 20 maja 2019r.
GK.6733.11.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia „Warkały Wieś”O-0241 po trasie działek nr 23, 20/1, 19, 18/3, 18/2, 18/1, 237, 238, 239, 236, 221, 231/2, 220, 17/2, 17/1, 16/3, 16/2, 243/4, 243/3, 243/1, 246, 247/2, 247/3, 249/1, 247/4, 229/1, 248/4, 229/3, 24/1, 25/3, 25/4, 25/5, 26/2, 26/4, 27/11, 27/9, 27/12, 27/7, 27/8, 27/15, 77, 80/31, 115 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zawiadomiono o wydaniu decyzji poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. Właścicieli nieruchomości uprzedzono o wybraniu tej formy zawiadamiania pismem znak: GK.6733.11.2019 z dnia 5.04.2019r.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-21 12:50:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-21 12:50:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 12:50:14
Artykuł był wyświetlony: 112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OG.2110.5.2019
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektora ds. budżetu
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy lub średnie ekonomiczne i pięcioletni staż pracy  
 3. minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, , ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo- księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczości GUS,
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,  rzetelność, komunikatywność.
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków i dochodów jednostek budżetowych oświaty oraz  środków trwałych i funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Kontrola finansowa w zakresie prawidłowości wykonywania planów finansowych jednostek budżetowych oświaty.                                
 3. Opisywanie rachunków oraz pisanie przelewów.
 4. Kontrola formalna i rachunkowa faktur VAT. 
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań: SIO, SG-01 (także w portalu GUS).
 6. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych oświaty w zakresie wykonywanej przez Urząd Gminy obsługi finansowej.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 6.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji ( dokument do pobrania Nabory/załączniki )
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu kwietniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. budżetu, Nr oferty: OG.2110.5.2019 w terminie do dnia 03 czerwca 2019r. do godz. 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Wójt może unieważnić nabór w każdym momencie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, tel. 896706911, (dalej: Administrator).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
  2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-05-21 12:48:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-21 12:48:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 12:48:35
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – wybory do Europarlamentu
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jonkowo
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  za pośrednictwem adresu email: , lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku z przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu,
 4. jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających przepisów prawa
  (art. 6 ust 1 lit c) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks Wyborczy ( Dz.U. 2011 Nr 21 poz.112 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506)
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Żołnowski Data wprowadzenia do BIP 2019-05-21 07:06:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-21 07:06:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 07:06:36
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.2.2019                                                                                           Jonkowo, 16.05.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
 
i n f o r m u j ę
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”wykonaniu 6 zbiorników na ciekły propan o pojemności 6400 dm3  każdy, w granicach dz. ew. 289 obręb Warkały, gmina Jonkowo”.
 
Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Jonkowo, pokój 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-17 10:07:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-17 10:07:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-17 10:07:47
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych ujęć wody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oczyszczalnie - Uchwała
Oczyszczalnie - Załacznik
 
Ujęcia wody - Uchwała
Ujęcia wody - Załacznik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-13 12:45:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-13 12:45:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 12:45:17
Artykuł był wyświetlony: 346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dodatkowe - zbiorcza

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje dodatkowe - zbiorcza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 14:49:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 14:54:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 14:54:50
Artykuł był wyświetlony: 422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dodatkowa - jednostkowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dodatkowa - jednostkowa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 14:46:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 14:48:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 14:48:00
Artykuł był wyświetlony: 422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zestawieni zmian w funduszu - jednostkowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 14:45:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 14:46:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 14:46:18
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rachunek zysków i strat - jednostkowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rachunek zysków i strat - jednostkowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 14:44:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 14:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 14:45:25
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu