ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Wody Polskie zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 14:04:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 14:04:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 14:04:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 14.07.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na stanowisko Głównego księgowego – umowa na czas określny (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).
 
Wymiar zatrudnienia- 1 etat
Praca administracyjno-biurowa, praca w wymuszonej pozycji - praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:  
 1. Nadzór nad prawidłowym i bieżącym prowadzeniem księgowości.
 2. Nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań (budżetowych, w zakresie operacji finansowych, finansowych) jednostkowych i zbiorczych przez kierowników jednostek budżetowych oraz odpowiedzialnych pracowników referatu finansowego.
 3.  Zatwierdzanie do wypłaty dowodów finansowych, list płac, przelewów. 
 4.  Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych ( w jednostkach podległych i Urzędzie) w zakresie bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości.
 5.  Rozliczanie inwentaryzacji
 6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.
 
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
Kandydat musi spełnić wymogi zawarte w z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz spełnić poniższe wymogi;
 1. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, , ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo- księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczości GUS,
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,  rzetelność, komunikatywność,
 
IV. Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych,
 8. oświadczeniu o obywatelstwie,
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 10. oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej)
 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy obywateli polskich
 13. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania oferty pracy/załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 12:31:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 12:31:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 12:31:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow.
w m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
24/52
Giedajty
ul. Leśna
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o prostym, regularnym kształcie, porośnięta trawą i pojedynczym zadrzewieniem.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, w zasięgu sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy drodze wojewódzkiej.
1052 m2
OL1O/00049678/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie mieszkalno – usługowej.
Wydana jest decyzja ustalająca warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
61 760 + 23% vat
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
2.
43/1
Gamerki Wielkie
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć infrastruktury technicznej wodociągowej, w zasięgu sieci energetycznej.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.
20 m2
OL1O/00129424/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo, działka znajduje się w strefie turystyki i rekreacji.
1 740 + 23% vat
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3.
233/132
Jonkowo
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o regularnym kształcie, o zróżnicowaniu wysokości terenu.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja: na obrzeżach terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
189 m2
OL1O/00086789/3
wolna od obciążeń
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej.
8 960 + 23% vat
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 12:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 12:03:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 12:03:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 14 lipca 2020r.
GK.6733.11.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia po trasie działek nr 9/1, 205/1, 205/3, 483/12 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 12:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 12:00:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 12:00:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 14 lipca 2020r.
GK.6733.9.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia po trasie działek nr 80/17, 81/21, 81/42, 115, 137, 207/5 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 12:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 12:00:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 12:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-13 06:55:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-13 06:55:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13 06:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z ujęć na terenie gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z ujęć na terenie gminy Jonkowo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-10 14:14:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-10 14:14:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13 07:31:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nr ew. 26/5 obręb Warkały, gmina Jonkowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 12:03:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 12:03:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 12:03:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Janina Tyburska zwołuje posiedzenie komisji na dzień 15 lipca 2020 roku na godzinę 7:30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
 
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/ Omówienie realizacji funduszu sołeckiego za 2019 rok.   
4/ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
5/ Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.
6/ Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo.
7/ Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
8/ Sprawy różne.
9/ Zamkniecie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 06:59:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 06:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 06:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Arkadiusz Przewłocki zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 15 lipca  2020 roku na godzinę 15.40, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
 
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jonkowo.
4/  Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 06:58:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 06:58:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 06:58:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji