ˆ

Aktualności

Lista informacji

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-23 12:54:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje dwóch animatorów sportu na kompleksie boisk Orlik 2012.
Forma umowy: umowa zlecenie.
Osoby zainteresowane powinny złożyć CV oraz list motywacyjny w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo w terminie do 14.06.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Biskupska Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Biskupska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-23 12:54:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-23 12:54:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-23 12:54:11
Artykuł był wyświetlony: 258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 14:09:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Jonkowo”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 14:09:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 15:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 15:00:37
Artykuł był wyświetlony: 462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KAWKOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 14:36:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: OG.2111.2(01).2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Wójt Gminy Jonkowo
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Nowym Kawkowie, Nowe Kawkowo 25, 11-042 Jonkowo,
od dnia 1 lipca 2017 r.
Podstawa prawna art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525).
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 i Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) tj:
1.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)
lub
2.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2) - 9);
lub
3.jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5.  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2), 5), 7) i 9).
4. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniającym wymagania określone w pkt. 1 lub 2 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt. 3.;
5.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10.oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3austawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379z późn. zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie zustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie.
 
 1. Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych do  Wójta Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie" należy złożyć w terminie do godz. 1200 dnia 31.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo (pok. 15 – I piętro).
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jonkowo.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego komisji konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:36:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:36:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 14:36:40
Artykuł był wyświetlony: 582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZESINIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 14:33:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: OG.2111.1(01).2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Wójt Gminy Jonkowo
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, Wrzesina 43, 11-042 Jonkowo,
od dnia 1 lipca 2017 r.
Podstawa prawna art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525).
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 i Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) tj:
1.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)
lub
2.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2) - 9);
lub
3.jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5.  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2), 5), 7) i 9).
4. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniającym wymagania określone w pkt. 1 lub 2 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt. 3.;
5.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10.oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3austawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379z późn. zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie zustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.
 
 1. Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych do  Wójta Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie" należy złożyć w terminie do godz. 1200 dnia 31.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo (pok. 15 – I piętro).
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jonkowo.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego komisji konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:33:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:34:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 14:34:45
Artykuł był wyświetlony: 581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 08:50:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojciech Giecko - Wójt Gminy Jonkowo 
Mariusz Olkowski - sekretarz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Adamkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 08:50:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 08:50:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 08:50:21
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu