ˆ

Aktualności

Lista informacji

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 11:06:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6721.1.2018-2019
Jonkowo, 14 lutego 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr L/308/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w godzinach od 8:00 do 14:00, w pokoju nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 4 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, o godzinie 14:30 w pokoju nr 13.
 
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do Wójta należy składać na piśmie* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2019 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jonkowo.
 
* Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późm. zm.):
 1.        opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2.        opatrzone podpisem zaufanym.
 
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 11:06:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 11:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 11:06:20
Artykuł był wyświetlony: 115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 12:04:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 lutego 2019r.
GK.6733.3.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami po trasie działek nr 138, 136, 125, 120, 103, 132, 139/7, 131, 117, 113/1, 109/2 obręb Pupki i nr 238 obręb Łomy gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 12:04:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 12:04:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 12:04:27
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 12:10:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 7 lutego 2019r.
GK.6733.7.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV i SN 15kV z demontażem istniejącej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz SN 15kV w postaci linii napowietrznej po trasie działek nr 109/6, 109/28, 109/85, 109/86, 110, 111/1, 112, 113/3, 113/4, 113/5, 113/7, 113/8 w obrębie Warkały gmina Jonkowo oraz po trasie działki nr 2 obręb Wilimowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 12:10:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 12:10:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 12:10:08
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 07:46:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 07.02.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:  
 1. Prowadzenie analityki i syntetyki dochodów jednostki oraz Budżetu Gminy:
 • sprawozdawczość: 
 • Rb 27S- miesięczne, kwartalne, roczne Rb 50, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb N, Rb ZN, Rb UZ, Rb UN, Rb ST, Rb -PDP
 •  uzgadnianie sald (konta zespołu „2”),
 •  uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów, wpisów hipotecznych, opłat z tyt. użytkowania wieczystego, opłat z tyt. czynszów z księgowością podatkową,
 •  uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów z tyt. opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych,
 •  rozliczanie wniesionych wadiów na poczet kupna nieruchomości oraz przeprowadzonych inwestycji,
 •  przestrzeganie terminów rozliczania wpłat z tyt. : funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, karty dużej rodziny.
 1. Uzgodnienie należności wpływów, zwrotów, odpisów z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich i eksploatacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za służebność przesyłu, sprzedaż nieruchomości, za kary z ochrony środowiska i wszelkie inne występujące w toku bieżącej pracy z pracownikiem prowadzącym ewidencję opłat w module „opłaty różne”.
 2. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów Fundusz Pracy Młodociani.                                                                           
 3. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów DEPOZYTY                                                                                                                  
 4. Sporządzanie i przekazywanie informacji o kwocie dotacji do GOPS-u na dzień 10, 20
  i koniec każdego miesiąca.
 5. Sporządzanie bilansu organu i jednostki, rachunku zysków i strat, funduszu jednostki.
 6. Prowadzenie syntetyki i analityki Funduszu Świadczeń
 7. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych w module Środki Trwałe.
 8. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych, w systemie ŚRODKI TRWAŁE: wprowadzanie zmian, uzgadnianie sald, naliczanie amortyzacji, umorzenia.
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania w portalu GUS dot. środków trwałych (Urzędu Gminy, zbiorcze na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek).
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej lub średnie ekonomiczne i pięcioletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania)
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 18.02.2019r. do godziny 1600 .
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo tel. 895129237, 896706911, ) (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Staszica 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 07:46:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 07:47:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 07:47:01
Artykuł był wyświetlony: 578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 07:39:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 07.02.2019 r.
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia obejmujący część działki o nr ewid. 230/11 o powierzchni 343m² obrębu Łomy (dzierżawa) oraz całą działkę o nr ewid. 152/3 o powierzchni 2242m² obrębu Szałstry (użyczenie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 07:39:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 07:39:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 07:39:49
Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-06 10:52:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 6 lutego 2019r.
GK.6733.5.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi po trasie działek nr 205/3, 9/1, 203/13 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 10:52:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 10:52:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 10:52:36
Artykuł był wyświetlony: 468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-06 10:51:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 6 lutego 2019r.
GK.6733.4.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi po trasie działek nr 92/64, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/74, 92/77, 92/78, 92/79 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 10:51:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 10:51:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 10:51:23
Artykuł był wyświetlony: 468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE dot. komisji konkursowej NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 14:29:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE dot. komisji konkursowej NGO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 14:29:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 14:29:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 07:48:00
Artykuł był wyświetlony: 521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 09:56:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 4 lutego 2019r.
GK.6733.2.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia po trasie działek nr 24/1, 25/3, 25/4, 25/5, 115, 215, 217 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 09:56:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 09:56:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 09:56:18
Artykuł był wyświetlony: 511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-31 14:20:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 14:20:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 14:20:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 14:20:13
Artykuł był wyświetlony: 720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu