Aktualności - Urząd Gminy Jonkowo
ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 12:51:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 16 sierpnia 2018r.
GK.6733.14.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz sześciu przyłączy na trasie działki nr 192 i 196/5 obręb Gutkowo, gmina Jonkowo
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 12:51:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 12:51:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 12:51:11
Artykuł był wyświetlony: 163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 08:17:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

OG.2110.8.2018
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. infrastruktury drogowej.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera i praca w terenie.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) mile widziane o kierunku technicznym lub administracyjnym,
 3. minimum trzyletni staż pracy
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych  ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prawo jazdy KAT B,
 3.  mile widziany staż pracy w administracji publicznej,
 4.  rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność.
 
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Przygotowanie wstępnej informacji o stanie wykonania uchwał Rady Gminy,
 2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
 3. Wydawanie zezwoleń na roboty w pasie drogowym – zajmowanie pasa drogowego,
 4. Prowadzenie i analiza spraw dotyczących społecznych komitetów osiedlowych,
 5. Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 6. Utrzymanie dróg gminnych oraz urządzeń z nimi związanych,
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i rolniczych,
 8. Organizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome,
 9. Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja nieruchomości,
 10. Nadzór i współpraca z operatorem w zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych,
 11. Organizacja zbiórki odpadów gabarytowych.
 12. Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie,
 13. Koordynacja i współpraca z operatorem konserwacji oświetlenia drogowego,
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku inspektor lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu lipcu 2018r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej, Nr oferty: OG.2110.8.2018 w terminie do dnia 28 sierpnia 2018r. do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu przeprowadzenia poinformowani.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 08:17:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 08:19:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 08:19:01
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 06:55:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 14.08.2018 r. do 25.09.2018 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomościami do sprzedaży w trybie przetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 mobręb Gutkowo,  działka o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 mobręb Gutkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 06:55:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 06:55:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 07:42:22
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 2880 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 06:55:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 14.08.2018r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm. / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 26.09.2018r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 2880 m 2, położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, KW Nr OL1O/00034794/2 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/3 wynosi 53.700,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/3 wynosi 5.370,00zł.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 20.09.2018r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 06:55:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 06:55:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 07:43:22
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydaniu Decyzji Nr Jon/67/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-13 16:18:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydaniu Decyzji Nr Jon/67/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-08-13 16:18:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 16:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 16:19:02
Artykuł był wyświetlony: 278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-09 09:33:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 8 sierpnia 2018r.
GK.6733.13.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym po trasie działki nr 117/13 w obrębie Węgajty gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-09 09:33:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-09 09:34:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-09 09:34:46
Artykuł był wyświetlony: 391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-09 09:34:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 9 sierpnia 2018r.
GK.6733.11.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 2 w obrębie Wilimowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-09 09:34:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-09 09:34:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-09 09:34:46
Artykuł był wyświetlony: 390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 08:56:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 6 sierpnia 2018r.
GK.6733.12.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z budową złącz po trasie działki nr 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 57/1, 303/88 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-07 08:56:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 08:56:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-07 08:56:20
Artykuł był wyświetlony: 479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 08:55:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 6 sierpnia 2018r.
GK.6733.10.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową po trasie działki nr 91/9, 92/53, 91/23, 92/49 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-07 08:55:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 08:55:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-07 08:55:18
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu