ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:56:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18 września 2017r.
GK.6733.21.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych po trasie działki nr 205/3, 203/9, 9/1, 203/4, 203/15 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:56:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:56:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:56:06
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 13:30:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Starosty Olsztyńskiego Nr Jon/53/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: “Poprawa ekomobilności na terenie gminy Jonkowo”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 13:30:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 13:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 13:30:46
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-08 09:10:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.09.2017r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 08.09.2017r. do 28.09.2017r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący : część działki o numerze ewid. 77 o powierzchni 450m² obrębu Porbady,  część działki o numerze ewid. 168/1 o powierzchni 156m² obrębu Jonkowo, część działki o numerze ewid. 139/21 o powierzchni 400m² obrębu Jonkowo, części działek o numerze ewid. 135/5 i 135/7 o powierzchniach kolejno 420m² i 42m² obrębu Mątki, cała działka o numerze ewid. 130 o powierzchni 8200m² obrębu Węgajty,  cała działka o numerze ewid. 44 o powierzchni 300m² obrębu Godki oraz część działki o numerze ewid. 230/7 o  powierzchni 201,5m² obrębu Łomy. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-08 09:10:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-08 09:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-08 09:10:59
Artykuł był wyświetlony: 427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 11:50:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 7 września 2017r.
GK.6733.22.2017
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych po trasie działki nr 256/2, 254, 290/27 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 11:50:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 11:50:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 11:50:58
Artykuł był wyświetlony: 567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:47:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18.08.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 05.10.2017r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Terminy przeprowadzania wcześniejszych przetargów 09.02.2017r., 17.05.2017r. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, KW Nr OL1O/00034790/4 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/6 wynosi 27.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/6 wynosi 2.730,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 29.09.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:47:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:47:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 07:47:53
Artykuł był wyświetlony: 1200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2 w obrębie Giedajty, gm. Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:46:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 17.08.2017r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1440/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 05.10.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w planie i oznaczona jest jako 3Ukh- czyli tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych, stanowiących codzienną obsługę mieszkańców,
 KW Nr OL1O/00051423/6( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 38/25 wynosi 123.352,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 38/2512.335,20zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Ponadto strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającego przez przedmiotową nieruchomość wodociągu gminnego, polegającą na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 29.09.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:46:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:46:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 11:09:17
Artykuł był wyświetlony: 1200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:44:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 17.08.2017r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 23.08.2017r. do 04.10.2017 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomościami do sprzedaży w trybie przetargowym :działka o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 mobręb Gutkowo,  działka o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 mobręb Gutkowo . Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:44:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:44:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 07:44:23
Artykuł był wyświetlony: 985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu