ˆ

Aktualności

Lista informacji

Protokół z konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-16 14:04:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-16 14:04:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-16 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:37:13
Artykuł był wyświetlony: 234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-11 12:37:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji wybrana została.
 
Pani  Małgorzata Szymańska
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Małgorzatę Szymańską, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku inspektora ds. inwestycji.
 
Jonkowo, 11.10.2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 12:37:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 12:37:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 12:37:26
Artykuł był wyświetlony: 445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 13:20:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6721.4.2018
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w części obrębu Mątki
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jonkowo Uchwały Nr LVI/358/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w części obrębu Mątki.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 13:20:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 13:20:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 13:20:51
Artykuł był wyświetlony: 499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 11:29:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 8 października 2018r.
GK.6733.16.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia po trasie działek nr 110, 111/1 w obrębie Warkały oraz działek nr 2 i 3 w obrębie Wilimowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 11:29:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 11:29:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 11:29:22
Artykuł był wyświetlony: 610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku wyboru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 13:38:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko inspektora ds. budżetu wybrana została.
 
Pani  Anna Puchalska
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Annę Puchalską, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku inspektora ds. budżetu.
 
Jonkowo, 05.10.2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 13:38:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 13:38:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 13:38:04
Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 m 2 w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 09:30:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.10.2018r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 19.11.2018r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 m2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/12 wynosi 131.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/1213.130,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 13.11.2018 r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 09:30:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 09:30:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 09:30:08
Artykuł był wyświetlony: 941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2 w obrębie Gutkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 09:27:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.10.2018r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm/ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 19.11.2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2, położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/11 wynosi 88.800,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/118.880,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 13.11.2018r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 09:27:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 09:27:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 09:27:52
Artykuł był wyświetlony: 939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 09:26:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.10.2018r
 
 
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 05.10.2018 r. do 16.11.2018 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z nieruchomościami do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: działki o numerze ewidencyjnym 27/135 o pow. 95 mobręb Giedajty, 27/136 o pow. 90 mobręb Giedajty, 27/137 o pow. 77 mobręb Giedajty,  27/138 o pow. 80 mobręb Giedajty, Gmina Jonkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 09:26:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 09:26:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 09:26:35
Artykuł był wyświetlony: 836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jonkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 11:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jonkowie
z dnia 2 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Jonkowozarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jonkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
 
1.
ADAMOWICZ Grzegorz, lat 42, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
SOCHA Piotr, lat 45, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
KRUK Jolanta Elżbieta, lat 55, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
SZCZERBIK Jarosław, lat 44, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
 
5.
KOZIOŁEK Piotr, lat 47, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ,,NIEZALEŻNI JONKOWO" - Lista nr 21
 
 
Okręg wyborczy Nr 2
 
 
1.
ŚWIDERSKA Małgorzata, lat 51, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
JATKIEWICZ Jacek, lat 36, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
DYBICH Aneta Magdalena, lat 42, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
RYBAK Arkadiusz, lat 24, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
KRECH Mariusz, lat 29, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 3
 
 
1.
PRZEGALIŃSKI Lech Krzysztof, lat 69, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
ZADWORNA Julita, lat 33, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
DWULAT Mirosław, lat 52, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ADAMCZYK Karolina Elżbieta, lat 30, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
TOPA Michał, lat 39, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 4
 
 
1.
ŁOCHAJEWSKA Bożena, lat 62, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
KOPROWSKI Zbigniew, lat 48, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
3.
OSTASZEWSKI Bartłomiej, lat 33, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
 
4.
DOMŻALSKA Agnieszka Małgorzata, lat 45, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW AGNIESZKI DOMŻALSKIEJ - Lista nr 20
 
 
Okręg wyborczy Nr 5
 
 
1.
JANUSZEWICZ Agnieszka, lat 39, zam. Łomy,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
STRYNOWICZ Mateusz Roman, lat 27, zam. Łomy,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
PAWEŁCZYK Anna, lat 31, zam. Garzewko,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 6
 
 
1.
JANUSZEWSKI Zdzisław, lat 52, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
RUSJAN Klaudia Barbara, lat 22, zam. Gutkowo,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
KUBUJ Grzegorz, lat 45, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
KARPEZA Paweł, lat 35, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 7
 
 
1.
KILJAŃSKA Katarzyna, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
RYNKO Mariusz, lat 33, zam. Mątki,
zgłoszony przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
BORACZYŃSKA Anna, lat 39, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
GIEDZIUŃ Tomasz, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
STEFANOWICZ Kamila Anna, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 8
 
 
1.
SADOWSKI Sławomir Andrzej, lat 48, zam. Warkały,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
BRDAK Barbara Katarzyna, lat 64, zam. Warkały,
zgłoszona przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
JOCZ Przemysław, lat 25, zam. Warkały,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ŁOWCZYK Tomasz, lat 36, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 9
 
 
1.
ZALEWSKI Tomasz, lat 33, zam. Wrzesina,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
CHRZCZONOWSKA Beata Alina, lat 47, zam. Wrzesina,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 10
 
 
1.
PIŁAT Beata, lat 44, zam. Porbady,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
BORKOWSKI Łukasz Piotr, lat 33, zam. Stękiny,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
SERBEŃSKI Maciej Juliusz, lat 62, zam. Stękiny,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
PALIWODA Barbara, lat 34, zam. Godki,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 11
 
 
1.
PUŁYM Jerzy, lat 80, zam. Wołowno,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
WYDYMUS Sławomir, lat 47, zam. Wołowno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
DUL-NOWICKA Anna Danuta, lat 40, zam. Wołowno,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
BARTKIEWICZ Jacek, lat 48, zam. Bałąg,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 12
 
 
1.
BORKOWSKI Jan, lat 62, zam. Szałstry,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
PYCIARZ Elwira, lat 46, zam. Szałstry,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
BANCEWICZ Jerzy, lat 59, zam. Stare Kawkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ZIELIŃSKI Marek Leszek, lat 43, zam. Gamerki Wielkie,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
JURKIEWICZ Arkadiusz, lat 35, zam. Węgajty,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 13
 
 
1.
CZAJKA Wojciech Tadeusz, lat 63, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
KOLASA Bartłomiej Robert, lat 41, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
MARCZUK Małgorzata, lat 43, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY MARCZUK - Lista nr 19
 
 
Okręg wyborczy Nr 14
 
 
1.
ADAMSKA Mariola, lat 53, zam. Giedajty,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
PRZEWŁOCKI Arkadiusz Przemysław, lat 34, zam. Giedajty,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
Okręg wyborczy Nr 15
 
 
1.
TYBURSKA Janina Krystyna, lat 53, zam. Godki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
GOERIGK Reinold, lat 58, zam. Węgajty,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
3.
JURKIEWICZ Aneta, lat 37, zam. Węgajty,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jonkowie
 
 
Jarosław Gil

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Chmarycz Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 11:21:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 11:22:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 11:22:45
Artykuł był wyświetlony: 915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jonkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 11:22:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jonkowie
z dnia 2 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jonkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
 
1.
ADAMOWICZ Grzegorz, lat 42, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
SOCHA Piotr, lat 45, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
KRUK Jolanta Elżbieta, lat 55, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
SZCZERBIK Jarosław, lat 44, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
 
5.
KOZIOŁEK Piotr, lat 47, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ,,NIEZALEŻNI JONKOWO" - Lista nr 21
 
 
Okręg wyborczy Nr 2
 
 
1.
ŚWIDERSKA Małgorzata, lat 51, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
JATKIEWICZ Jacek, lat 36, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
DYBICH Aneta Magdalena, lat 42, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
RYBAK Arkadiusz, lat 24, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
KRECH Mariusz, lat 29, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 3
 
 
1.
PRZEGALIŃSKI Lech Krzysztof, lat 69, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
ZADWORNA Julita, lat 33, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
DWULAT Mirosław, lat 52, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ADAMCZYK Karolina Elżbieta, lat 30, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
TOPA Michał, lat 39, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 4
 
 
1.
ŁOCHAJEWSKA Bożena, lat 62, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
KOPROWSKI Zbigniew, lat 48, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
3.
OSTASZEWSKI Bartłomiej, lat 33, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
 
4.
DOMŻALSKA Agnieszka Małgorzata, lat 45, zam. Jonkowo,
zgłoszona przez KWW AGNIESZKI DOMŻALSKIEJ - Lista nr 20
 
 
Okręg wyborczy Nr 5
 
 
1.
JANUSZKIEWICZ Agnieszka, lat 39, zam. Łomy,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
STRYNOWICZ Mateusz Roman, lat 27, zam. Łomy,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
PAWEŁCZYK Anna, lat 31, zam. Garzewko,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 6
 
 
1.
JANUSZEWSKI Zdzisław, lat 52, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
RUSJAN Klaudia Barbara, lat 22, zam. Gutkowo,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
KUBUJ Grzegorz, lat 45, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
KARPEZA Paweł, lat 35, zam. Gutkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 7
 
 
1.
KILJAŃSKA Katarzyna, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
RYNKO Mariusz, lat 33, zam. Mątki,
zgłoszony przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
BORACZYŃSKA Anna, lat 39, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
GIEDZIUŃ Tomasz, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
STEFANOWICZ Kamila Anna, lat 38, zam. Mątki,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 8
 
 
1.
SADOWSKI Sławomir Andrzej, lat 48, zam. Warkały,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
BRDAK Barbara Katarzyna, lat 64, zam. Warkały,
zgłoszona przez KWW CZAS JONKOWA - Lista nr 15
 
 
 
3.
JOCZ Przemysław, lat 25, zam. Warkały,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ŁOWCZYK Tomasz, lat 36, zam. Jonkowo,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 9
 
 
1.
ZALEWSKI Tomasz, lat 33, zam. Wrzesina,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
CHRZCZONOWSKA Beata Alina, lat 47, zam. Wrzesina,
zgłoszona przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 10
 
 
1.
PIŁAT Beata, lat 44, zam. Porbady,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
BORKOWSKI Łukasz Piotr, lat 33, zam. Stękiny,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
3.
SERBEŃSKI Maciej Juliusz, lat 62, zam. Stękiny,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
4.
PALIWODA Barbara, lat 34, zam. Godki,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 11
 
 
1.
PUŁYM Jerzy, lat 80, zam. Wołowno,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
WYDYMUS Sławomir, lat 47, zam. Wołowno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
DUL-NOWICKA Anna Danuta, lat 40, zam. Wołowno,
zgłoszona przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
BARTKIEWICZ Jacek, lat 48, zam. Bałąg,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
Okręg wyborczy Nr 12
 
 
1.
BORKOWSKI Jan, lat 62, zam. Szałstry,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
PYCIARZ Elwira, lat 46, zam. Szałstry,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
BANCEWICZ Jerzy, lat 59, zam. Stare Kawkowo,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
 
4.
ZIELIŃSKI Marek Leszek, lat 43, zam. Gamerki Wielkie,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
5.
JURKIEWICZ Arkadiusz, lat 35, zam. Węgajty,
zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Okręg wyborczy Nr 13
 
 
1.
CZAJKA Wojciech Tadeusz, lat 63, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
 
 
 
2.
KOLASA Bartłomiej Robert, lat 41, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
3.
MARCZUK Małgorzata, lat 43, zam. Nowe Kawkowo,
zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY MARCZUK - Lista nr 19
 
 
Okręg wyborczy Nr 14
 
 
1.
ADAMSKA Mariola, lat 53, zam. Giedajty,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
PRZEWŁOCKI Arkadiusz Przemysław, lat 34, zam. Giedajty,
zgłoszony przez KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ - Lista nr 16
 
 
Okręg wyborczy Nr 15
 
 
1.
TYBURSKA Janina Krystyna, lat 53, zam. Godki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO - Lista nr 14
 
 
 
2.
GOERIGK Reinold, lat 58, zam. Węgajty,
zgłoszony przez KWW JOLANTY KRUK - Lista nr 17
 
 
 
3.
JURKIEWICZ Aneta, lat 37, zam. Węgajty,
zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA JURKIEWICZA - NASZE JONKOWO - Lista nr 18
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jonkowie
 
 
Jarosław Gil

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Chmarycz Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 11:22:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 11:22:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 10:44:33
Artykuł był wyświetlony: 792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu