ˆ

Aktualności

Lista informacji

Referent d/s Oświaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 12:38:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                             Jonkowo, 18.06.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością referenta ds. oświaty - Pełny etat.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:   
 1. Organizacja dowozu dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 2. Prowadzenie ewidencji szkół (przedszkoli) niepublicznych, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 3. Współdziałanie w realizacji programów rządowych dot. pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna, dożywianie),
 4. Nadzór nad egzekwowaniem wypełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
 5. Przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola oraz dokumentacji związanej z przedłużeniem powierzenia stanowiska,
 6. Współdziałanie z Dyrektorami Szkół, Kuratorium Oświaty,
 7. Organizacja przebiegu awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
 8. Udział w przebiegu oceny pracy dyrektorów szkół,
 9. Przygotowywanie wniosków i rozliczeń dot. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 10. Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 11. Wyliczenia wysokości i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym: kontrole dot. wykorzystania dotacji przez przedszkola, występowanie o zwrot wypłaconej dotacji do innych gmin, zwrot środków wypłaconych przez inne gminy,
 12.  Prowadzenie kadr Gimnazjum:
- prowadzenie akt osobowych,
- ustalanie wynagrodzenia za: pracę, stażu pracy, nagród jubileuszowych, podwyżek płacy,
- wydawanie świadectw pracy, sporządzanie umów o pracę,
- sporządzenie i przekazywanie dokumentów do ZUS: ZUA, ZWUA, ZCNA,
- terminowe sporządzenie sprawozdań: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-14
- sprawy pracownicze: prowadzenie ewidencji pracowników, terminowość przeprowadzania badań okresowych, szkolenia bhp, ewidencja urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich, prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczenia Rp-7, pomoc w kompletowaniu wniosków dla pracowników, złożenie wniosku w ZUS, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
 1. Sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz pełna ich analiza finansowa,
 2. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum dwuletnie doświadczenia zawodowe
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwo polskie,  lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie na  stanowisku związanym z oświatą lub w placówkach oświatowych.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji (załącznik).
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za referenta  ds. oświaty” w terminie do 02.07.2018r. do godziny 15:30 .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 12:38:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 12:39:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 12:39:55
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 10:20:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż poszukuje osoby na stanowisko:
 
Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych
 
Wymiar etatu – pełny
 
Wymagania:
 • prawo jazdy kat. B+T
 • praktyczna znajomość zagadnień monterskich i ślusarskich,
 • dyspozycyjność,
 • pracowitość,
 • samodzielność,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
Mile widziane:
 • prawo jazdy kat T
 • uprawnienia elektryczne
 • uprawnienia spawacza
 • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki
 • doświadczenie w pracy w charakterze montera/konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej lub obsługi oczyszczalni ścieków,
 
 Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Podpisanie poniższej informacji dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie ZGK – ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo, w godzinach pracy zakładu, w terminie do dnia 25.06.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
 
1.    Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Jonkowo
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.  
3.    Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
4.    Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o art. 22¹ ust. 1 kp. w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaś w dalszych procesach rekrutacyjnych w oparciu o  art. 22¹ ust. 1 kp w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.    Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6.    Przewidywane kategorie odbiorców danych: kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, A.Krupa, K.Kunicki, R.Kowynia.
7.    Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.    Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
10.  Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11.  Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12.  Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Karol Kunicki Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Kunicki Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 10:20:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 10:20:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 10:20:08
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 11:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18 czerwca 2018r.
GK.6733.6.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na trasie działek w gminie Jonkowo:
obręb Mątki działka nr 301, 302
obręb Jonkowo działka nr 58, 292, 309/4, 239/2, 254, 203/8, 203/10, 203/12, 203/13, 188/22
obręb Godki działka nr 58/1, 61/2, 64
obręb Wołowno działka nr 87/1, 58, 88, 50, 51/75, 3253/8
obręb Szałstry działka nr 95, 96/2, 160, 260/1, 77
obręb Nowe Kawkowo działka nr 3222/5
obręb Stare Kawkowo działka nr 100, 119, 172/2, 172/3
 
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49a KPA strony postępowania są zawiadomione o wydaniu decyzji poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. Właścicieli nieruchomości uprzedzono o wybraniu tej formy zawiadamiania pismem znak: GK.6733.6.2018 z dnia 17.05.2018r.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 11:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 11:19:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 11:19:29
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 11:18:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18 czerwca 2018r.
GK.6733.8.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia po trasie działek nr 39/26, 39/3, 40, 46/57, 46/48, 46/50, 46/82 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 11:18:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 11:18:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 11:18:49
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 09:41:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
ogłasza nabór na stanowisko
 
Zastępcy Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
 1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
-ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
2- letnią praktykę w księgowości.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,
2) znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, zamówień publicznych, ZUS-u
i podatków,
3) znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości,
4) obsługa komputera i znajomość programu: Kadry, Płace, Płatnik, GUS, Bank,
5) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność,
rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.
 1. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
2) miejsce pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie,
3) początek zatrudnienia – 03 lipca 2018r.,
4) pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia
w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku z-cy Głównego Księgowego
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) rozliczenie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list płac i innych kwot,
4) sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
5) sporządzanie sprawozdawczości,
6) sporządzanie projektu rocznego planu,
7) bieżąca realizacji budżetu,
8) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
9) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
11) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towaru i usług VAT,
12) sporządzanie bilansu zakładu,
13) prowadzenie ewidencji majątkowej zakładu.
 
5. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 1. Termin i miejsce składania ofert
1. Dokumenty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jonkowie ul. Lipowa 11,11-042 Jonkowo, w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, w godz. 7.00-15.00, w piątek, 7.00-14.00 , w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko z-cy Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jonkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. (do godz. 14:00). Dokumenty wysłane przesyłką pocztową muszą być dostarczone do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie do dnia 29 czerwiec 2018 r. do godz. 14:00. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
2. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 02 lipca 2018 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Jonkowo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jonkowie, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
 
1.    Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Jonkowo
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.  
3.    Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
4.    Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o art. 22¹ ust. 1 kp. w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaś w dalszych procesach rekrutacyjnych w oparciu o  art. 22¹ ust. 1 kp w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.    Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6.    Przewidywane kategorie odbiorców danych: kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, A.Krupa, K.Kunicki, R.Kowynia.
7.    Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.    Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
10.  Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11.  Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12.  Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Karol Kunicki Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Kunicki Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 09:41:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 09:41:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 09:41:54
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 11:27:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 czerwca 2018r.
GK.6733.5.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN110 o długości 350m i 3 hydrantów zewnętrznych DN80 na terenie działki nr 193 i 37/1 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 11:27:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 11:27:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 11:27:15
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 09:16:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:16:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 09:16:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 09:16:04
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 08:25:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.06.2018r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 07.06.2018r. do 28.06.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący: część działki o numerze ewid. 86/110 o  powierzchni 70m² obrębu Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 08:25:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 08:26:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 08:26:01
Artykuł był wyświetlony: 528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 14:49:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Informuję, że nabór na wolne stanowisko referenta ds. infrastruktury drogowej nie został rozstrzygnięty, kandydat wycofał ofertę.
 
 
Jonkowo, 06.06.2018r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 14:49:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 14:49:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 14:49:50
Artykuł był wyświetlony: 541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula Informacyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 11:20:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jonkowo  (ul. Klonowa 2 , 11-042 Jonkowo, telefon kontaktowy: 89  5129 237).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Żołnowski Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Żołnowski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 11:20:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 11:20:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 11:20:42
Artykuł był wyświetlony: 514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu