ˆ

Aktualności

Lista informacji

Inspektor ds. budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-20 14:02:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 19.07.2017r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.
I. Zakres wykonywanych zadań:  
1. Prowadzenie analityki i syntetyki dochodów jednostki oraz Budżetu Gminy:
- sprawozdawczość: 
- Rb 27S- miesięczne, kwartalne, roczne Rb 50, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb N, Rb ZN, Rb UZ, Rb UN, Rb ST, Rb -PDP
- uzgadnianie sald (konta zespołu „2”),
- uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów, wpisów hipotecznych, opłat z tyt. użytkowania wieczystego, opłat z tyt. czynszów z księgowością podatkową,
- uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów z tyt. opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych,
- rozliczanie wniesionych wadiów na poczet kupna nieruchomości oraz przeprowadzonych inwestycji,
- przestrzeganie terminów rozliczania wpłat z tyt. : funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, karty dużej rodziny.
2. Uzgodnienie należności wpływów, zwrotów, odpisów z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich i eksploatacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za służebność przesyłu, sprzedaż nieruchomości, za kary z ochrony środowiska i wszelkie inne występujące w toku bieżącej pracy z pracownikiem prowadzącym ewidencję opłat w module „opłaty różne”.
3. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów Fundusz Pracy Młodociani.                                                                            
4. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów DEPOZYTY                                                                                                                  
5. Sporządzanie i przekazywanie informacji o kwocie dotacji do GOPS-u na dzień 10, 20 i koniec każdego miesiąca.
6. Sporządzanie bilansu organu i jednostki, rachunku zysków i strat, funduszu jednostki.
7. Prowadzenie syntetyki i analityki Funduszu Świadczeń
8. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych w module Środki Trwałe.
9. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych (SG-01), w systemie ŚRODKI TRWAŁE: wprowadzanie zmian, uzgadnianie sald, naliczanie amortyzacji, umorzenia.
Sporządzanie rocznego sprawozdania w portalu GUS dot. środków trwałych (Urzędu Gminy, zbiorcze na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek).
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
1.      wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
2.      staż pracy- minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego,
3.      nieposzlakowana opinia,
4.      obywatelstwo polskie,
5.      pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6.      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8.      umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
1.      życiorys (CV),
2.      list motywacyjny,
3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
5.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6.      oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7.      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 04.08.2017r. do godziny 1400 .
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 14:02:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 14:02:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:02:51
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektora ds. oświaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-20 14:01:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                              Jonkowo, 19.07.2017r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. oświaty - Pełny etat.
I. Zakres wykonywanych zadań:   
1.      Organizacja dowozu dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
2.      Prowadzenie ewidencji szkół (przedszkoli) niepublicznych, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
3.      Współdziałanie w realizacji programów rządowych dot. pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna, dożywianie),
4.      Nadzór nad egzekwowaniem wypełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
5.      Przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola oraz dokumentacji związanej z przedłużeniem powierzenia stanowiska,
6.      Współdziałanie z Dyrektorami Szkół, Kuratorium Oświaty,
7.      Organizacja przebiegu awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
8.      Organizacja przebiegu oceny pracy dyrektorów szkół i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną,
9.      Przygotowywanie wniosków i rozliczeń dot. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
10.  Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
11.  Wyliczenia wysokości i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym: kontrole dot. wykorzystania dotacji przez przedszkola, występowanie o zwrot wypłaconej dotacji do innych gmin, zwrot środków wypłaconych przez inne gminy,
12.   Prowadzenie kadr Gimnazjum:
- prowadzenie akt osobowych,
- ustalanie wynagrodzenia za: pracę, stażu pracy, nagród jubileuszowych, podwyżek płacy,
- wydawanie świadectw pracy, sporządzanie umów o pracę,
- sporządzenie i przekazywanie dokumentów do ZUS: ZUA, ZWUA, ZCNA,
- terminowe sporządzenie sprawozdań: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-14
- sprawy pracownicze: prowadzenie ewidencji pracowników, terminowość przeprowadzania badań okresowych, szkolenia bhp, ewidencja urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich, prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczenia Rp-7, pomoc w kompletowaniu wniosków dla pracowników, złożenie wniosku w ZUS, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
13.  Sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz pełna ich analiza finansowa,
14.  Ustalanie współczynników do wyliczania wydatków na wynagrodzenia związane ze specjalną organizacją nauki.
15.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
1.      wykształcenie wyższe,
2.      staż pracy- minimum dwuletnie doświadczenia zawodowe,
3.      nieposzlakowana opinia,
4.      obywatelstwo polskie,
5.      pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6.      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8.      umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
1.      życiorys (CV),
2.      list motywacyjny,
3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
5.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6.      oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7.      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. oświaty” w terminie do 11.08.2017r. do godziny 1400 .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 14:01:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 14:01:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:01:43
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykreślenie obiektu z gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 11:16:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 19 lipca 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny przy ul. Olsztyńskiej 4 w Jonkowie, położony na działce o numerze ewidencyjnym 158.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 11:16:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 11:16:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 11:16:42
Artykuł był wyświetlony: 163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-13 13:20:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 lipca 2017r.
GK.6733.20.2017
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym w celu zasilania budynków mieszkalnych po trasie działki nr 88/4, 88/27 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-13 13:20:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-13 13:20:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:20:06
Artykuł był wyświetlony: 396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informujące o zawieszeniu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 11:16:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informujące o zawieszeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 ( z wyłączeniem skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527, drogi powiatowej nr 1203N i drogi gminnej nr 157016N od km ok. 95+830 do Kkm ok. 96+007)’.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2017-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 11:16:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 11:16:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 11:16:46
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 08:50:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 12 lipca 2017r.
GK.6733.18.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym po trasie działek nr 459, 474, 476, 478/2 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 08:50:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 08:50:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 08:50:19
Artykuł był wyświetlony: 447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 12:57:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.07.2017r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 11.07.2017r. do 31.07.2017r. podany został do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący : całe działki  o numerach ewid. 183/2 o powierzchni 11.506m² i 183/3 o powierzchni 11.507m² obrębu Szałstry,  części działki o numerze ewid. 230/7 o powierzchni kolejno 240m², 695m² i 29m² obrębu Łomy oraz części działki o numerze ewid. 86/110 o powierzchni kolejno 27m², 380m² i 300m² obrębu Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 12:57:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 12:57:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 12:57:23
Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 11:34:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10 lipca 2017r.
GK.6733.16.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki w zakresie przyłączenia pól liniowych PLO i OST, instalacji transformatora oraz dławika na terenie działki nr 203/3, 203/4, 204, 205/4, 205/5, 205/6, 256/1, 256/2, 256/3 oraz 290 obręb Mątki, gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 11:34:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 11:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 11:35:02
Artykuł był wyświetlony: 538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-07 09:05:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 07.07.2017r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.
I. Zakres wykonywanych zadań:  
1. Prowadzenie analityki i syntetyki dochodów jednostki oraz Budżetu Gminy:
- sprawozdawczość:
- Rb 27S- miesięczne, kwartalne, roczne Rb 50, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb N, Rb ZN, Rb UZ, Rb UN, Rb ST, Rb -PDP
- uzgadnianie sald (konta zespołu „2”),
- uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów, wpisów hipotecznych, opłat z tyt. użytkowania wieczystego, opłat z tyt. czynszów z księgowością podatkową,
- uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów z tyt. opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych,
- rozliczanie wniesionych wadiów na poczet kupna nieruchomości oraz przeprowadzonych inwestycji,
- przestrzeganie terminów rozliczania wpłat z tyt. : funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, karty dużej rodziny.
2. Uzgodnienie należności wpływów, zwrotów, odpisów z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich i eksploatacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za służebność przesyłu, sprzedaż nieruchomości, za kary z ochrony środowiska i wszelkie inne występujące w toku bieżącej pracy z pracownikiem prowadzącym ewidencję opłat w module „opłaty różne”.
3. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów Fundusz Pracy Młodociani.
4. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów DEPOZYTY
5. Sporządzanie i przekazywanie informacji o kwocie dotacji do GOPS-u na dzień 10, 20 i koniec każdego miesiąca.
6. Sporządzanie bilansu organu i jednostki, rachunku zysków i strat, funduszu jednostki.
7. Prowadzenie syntetyki i analityki Funduszu Świadczeń
8. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych w module Środki Trwałe.
9. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych (SG-01), w systemie ŚRODKI TRWAŁE: wprowadzanie zmian, uzgadnianie sald, naliczanie amortyzacji, umorzenia.
Sporządzanie rocznego sprawozdania w portalu GUS dot. środków trwałych (Urzędu Gminy, zbiorcze na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek).
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 2. staż pracy- minimum trzyletnie doświadczenia zawodowe na stanowisku księgowej/księgowego,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 17.07.2017r. do godziny 1600 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Biskupska Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Biskupska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-07 09:05:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-07 09:05:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-07 09:05:47
Artykuł był wyświetlony: 630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-28 11:25:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
89 670 69 11
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W przypadku usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenie do Wójta Gminy Jonkowo zamiaru usunięcia drzewa jeżeli obwód drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni przeprowadzone zostaną oględziny w celu ustalenia, nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1.  posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. Nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządza się protokół.
Następnie w terminie 14 dni wójt może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń we tym terminie (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.
Sprzeciw wnosi się w przypadku lokalizacji drzew :
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenach  przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego ( minister środowiska ma obowiązek wydania w ciągu pół roku od wejścia w życie przepisów obowiązek wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody).
 
Sprzeciw wnosi się także jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów Wójt w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku, przerywa bieg terminu, na wniesienie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadanie decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, dokumentów wysyłanych za pomocą środków elektronicznych, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Wójt może przez upływem terminu, na zgłoszenie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa prze upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wsunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie (druk) złożone przez właściciela nieruchomości powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko wnioskodawcy
 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 3. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 
Opłaty
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 
Tryb odwoławczy.
Na milczącą zgodę nie przysługuje odwołanie.
Od decyzji administracyjnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 7 dni od daty otrzymania zezwolenia.
 
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016r. poz. 2134. Z późn. zm) art. 83f ust. 4

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 11:25:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 11:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-28 11:26:34
Artykuł był wyświetlony: 773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu