ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Jonkowo, dnia 28 września 2020r.
GK.6733.15.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej po trasie działek nr 156/21, 156/20, 156/14, 158, 156/22 w obrębie Łomy gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-28 14:42:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-28 14:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 14:42:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 6220.24.2020                                                                                                                              Jonkowo, 25.09.2020r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm)
 
z a w i a d a m i a m
 
1.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek inwestora Firmy Energia Stękiny Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 + 1 MW i wysokości do 3m na działce nr ew. 38/7 w obrębie Stękiny, gmina Jonkowo”.
2.o zwróceniu się Wójta Gminy Jonkowo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządu Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-28 06:52:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-28 06:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 06:52:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 25 września 2020r.
GK.6733.17.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym po trasie działki nr 41/1, 51/4, 56/4 obręb Gutkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości  składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-25 12:59:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-25 12:59:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25 12:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 98/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 - informuję, że postanawia się przeprowadzić konsultacje w dniach od 6 października 2020 roku do 26 października 2020 roku projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi  (...) w 2021 roku". 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 11:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 11:28:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 11:28:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja zgodności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biulrtynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo

Gmina Jonkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Adamkiewicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 896706928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jonkowo
 • Adres: ul. Klonowa 2
  11-042 Jonkowo
 • E-mail:
 • Telefon: 896706911

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 09:42:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 09:43:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 09:43:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Beata Piłat zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29 września  2020 roku na godzinę 10.20, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/ Omówienie działań dotyczących Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marta Cichowicz.
4/ Sprawy różne.
5/  Zamkniecie posiedzenia.
 
Przewodnicząca
                                                                                   Komisji Spraw Społecznych
                                                                                               Beata Piłat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 12:39:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 12:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Łochajewska  serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 29 września  2020 roku  o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.
 
Porządek posiedzenia :
……………………………………..
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
3/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
4/  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
5/  Sprawy różne.
6/ Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                                  
    Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Bożena Łochajewska           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 12:40:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 12:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Arkadiusz Przewłocki zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 15 lipca  2020 roku na godzinę 15.40, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.        
 
Porządek posiedzenia:
………………………
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
3/  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jonkowo.
4/  Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia.
 
                                                                 
              Przewodniczący
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Arkadiusz Przewłocki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 12:42:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 12:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Gospodarki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Pan Lech Przegaliński serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 25 września 2020 roku na godzinę 8:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.
Posiedzenie Komisji Gospodarki rozpocznie się wyjazdem w teren.
 
Porządek posiedzenia :
……………………………………..
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3/  Zaopiniowanie podania dotyczącego nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jonkowo dz. Nr. 77/37 o pow. 3653m2 obręb Mątki.
4/ Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stękiny obejmującego część dz. Nr 49/2.
5/  Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Giedajty dz. Nr 179/27, 179/28, 179/29, 179/44.
6/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 10 lat, dz. Nr 33/4 o pow. 310m2, obręb Gamerki Wielkie.
7/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 10 lat, dz. Nr 113/1 o pow. 300m2, obręb Nowe Kawkowo.
8/  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat dz. Nr. 161/9 o pow. 500m2, obręb Jonkowo.
9/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na okres do 10 lat, dz. Nr 39/26, 38/1 obręb Jonkowo.
10/ Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży działki nr. 294 o pow. 355m2 obręb Mątki.  
11/ Zaopiniowanie dwóch projektów uchwały dotyczących zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej.
12/ Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 1 przy ul. Ogrodowej w Jonkowie.
13/ Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży dz. Nr 74 o pow. 460m2 obręb Mątki, stanowiącej własność Gminy Jonkowo na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich o nr . 72,73,75.
14/ Zaopiniowanie podania w sprawie wynajęcia mieszkania w miejscowości Szałstry pod numerem 22/1 należącego do zasobów komunalnych Gminy Jonkowo.
15/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. Nr 24 o pow. 68m2 obręb Garzewko w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamkniecie posiedzenia.
 
 
 
 Z poważaniem,
      Przewodniczący Komisji Gospodarki
                      Lech Przegaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 12:43:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 12:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Jon

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam  zaszczyt zaprosić na obrady  XXV Sesji Rady Gminy Jonkowo,  które odbędą się w dniu 29.09.2020 roku  o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Podziękowanie za wieloletnią pracę i zaangażowanie  Pani Darii Żyro Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
6/ Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
9/  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
15/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
16/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
17/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jonkowo do realizacji zadania „Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie i zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizację pierwszego etapu (przygotowanie projektu prac architektonicznych) tego zadania.
- dyskusja, opinia komisji, glosowanie.
18/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
19/ Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w miejscowości i miejscowości Mątki 1421N”.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
20/ Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w miejscowości i miejscowości Garzewko 1419N”.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
21/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jonkowo.
21/ Sprawy różne.
22/ Zamkniecie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 12:44:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 12:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji