ˆ

Aktualności

Lista informacji

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy
Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2020
 
Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowane i działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie
konsultacyjne, które odbędzie się 21.10.2019 r. o godz.16.00-tej w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-10-16 13:06:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-16 13:06:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-16 13:06:38
Artykuł był wyświetlony: 34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 11 października 2019r.
GK.6733.29.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej po trasie działek o numerach 290/39, 290/27 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-14
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-10-14 07:11:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-14 07:11:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-14 07:11:38
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta pracy - zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 07.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:  
 1. Prowadzenie analityki i syntetyki:
- dochodów jednostki oraz Budżetu Gminy,
- Funduszu Pracy Młodociani,
- depozytów,
- Zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych
2. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz z operacji finansowych.
3. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
4. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych.
 
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej lub średnie ekonomiczne i pięcioletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych,
 8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania oferty pracy/załączniki
 
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 21.10.2019r. do godziny 1600 .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, tel. 896706911, (dalej: Administrator).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
  2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-11
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-10-11 09:41:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-11 09:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-11 09:42:37
Artykuł był wyświetlony: 393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 7 października 2019r.
GK.6733.15.2019
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 7 października 2019r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Pana Macieja Urbanka pełnomocnika firmy P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr 203/1 obręb Gutkowo, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-10-07 15:27:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-07 15:27:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-07 15:27:02
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.
 
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126). Zostały w nich określone następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
 
Poza powyższymi rozporządzeniami Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenia dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1185), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1153), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126), które również weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Rozporządzenia te określają:
- sposób przesyłania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniami informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:
- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem osobistym;
- podpisem zaufanym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Domin Data wprowadzenia do BIP 2019-10-07 12:25:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-07 12:25:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-07 12:25:07
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 02.10.2019 r.
Dokument : GK. 6845.2.W.6.2019
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powie-rzchnia
(m²)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Stawka, czynsz
za najem,
termin płatności
Informacje dodatkowe
 
Nr Kw
Obręb, nr mapy
Nr działki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo,  6
część działki o nr ewid.  168/1
420 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, podzielona na ogródki działkowe 
ogródek warzywny – cele rolne
25,20 zł  - płatne do 30 września każdego roku
dzierżawa na     3 lata
2
KW OL1O/00036094/9
Węgajty,  19
część działki o nr ewid. 98/5
500 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, na której znajduje się zbiornik wodny (staw) oraz użytki rolne 
utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Węgajty (postawienie altanki)
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – Sołectwu Węgajty
3
KW OL1O/00056292/3
Wrzesina,  22
część działki o nr ewid. 34/5
800 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, na której znajduje się teren rekreacyjny sołectwa, plac zabaw i ogródek przydomowy  
ogródek warzywny – cele rolne
39,00 zł  - płatne do 30 września każdego roku
dzierżawa na     10 lat – zgodnie z uchwałą Rady Gminy   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-10-02 07:31:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-02 07:31:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-02 07:31:50
Artykuł był wyświetlony: 813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 01.10.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie został wybrany Pan Daniel Kaczmarczik.
 
Uzasadnienie:
Pan Daniel Kaczmarczik spełnił wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie,
wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku. Kandydat uzyskał rekomendację Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-10-02 06:55:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-02 06:55:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-02 06:55:38
Artykuł był wyświetlony: 993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko inspektora ds. budżetu wybrana została.
 
Pani  Ewa Pietrołaj
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Ewę Pietrołaj, która posiada odpowiednią wiedzę oraz  kwalifikacje niezbędne  do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora ds. budżetu.
 
Jonkowo, 24.09.2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-09-24 10:54:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-24 10:54:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-24 10:54:49
Artykuł był wyświetlony: 1239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 - informuję, że postanawia się przeprowadzić konsultacje w dniach od 2 października 2019 roku do 21 października 2019 roku projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi  (...) w 2020 roku". 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-09-18 13:28:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-18 13:28:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-18 13:28:52
Artykuł był wyświetlony: 1242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm../
 
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagosp.
Cena
Uwagi
1.
24/11
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
3007 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
postulowana strefa zainwestowania – produkcyjna zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań, wydane warunki zabudowy na budynek magazynowy
89.500 zł + 23% VAT
przetarg ustny nieograniczony
2.
24/12
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
4570 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
postulowana strefa zainwestowania – produkcyjna zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań, wydane warunki zabudowy na budynek magazynowy
130.800 zł
+23%VAT
przetarg ustny nieograniczony
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2019-09-17 06:55:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-17 06:55:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-17 06:55:50
Artykuł był wyświetlony: 1205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu