ˆ

Aktualności

Lista informacji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 13:14:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych nie została zatrudniona żadna osoba.
 
Uzasadnienie:
Wyłoniony w drodze konkursu kandydat nie przyjął oferowanych warunków zatrudnienia.
 
 
Jonkowo, 21.02.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 13:14:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 13:14:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 13:14:26
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 08:49:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam zaszczyt zaprosić na obrady LIV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Poniżej przedstawiam porządek obrad:
…………………………………………….
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podziękowanie dla Pani Hanny Jabłońskiej-Król za wieloletni straż pracy w Szkole Podstawowej w Jonkowie.
5/ Sprawozdanie Wójta Gminy.
6/ Zapytania Radnych do Wójta Gminy.
7/ Zapytania sołtysów i mieszkańców do Wójta Gminy.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2024 :
     - dyskusja  ; opinia Komisji ;   głosowanie.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok :
- dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Jonkowo oddanej w użytkowanie wieczyste (Gutkowo, dz. o nr ewid. 83/3) :
      - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Mątki, zamiana działki o nr ewid. 31/1 na dz. o nr ewid. 34/8):
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Gutkowo, dz. o nr ewid. 199/2):
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (od Skarbu Państwa dz. o nr ewid. 298/1, 298/8, 298/9, 298/12, 298/14, 299/4, 299/8 i 299/9 obrębu Jonkowo):
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
14/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XXVI/141/2012 z dnia 26.07.2012 roku):
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
15/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w części obrębu Mątki:
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
16/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (od Skarbu Państwa dz. o nr ewid. 188/28 obrębu Jonkowo):
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
17/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku:
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
18/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Publicznego w Warkałach :
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
19/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie :
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
20/ Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego :
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
21/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo:
     - dyskusja  ;  opinia Komisji ;  głosowanie.
22/ Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji Rady Gminy Jonkowo o Nr: XLIX/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, L/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, LI/2017 z dnia 13 grudnia 201 roku, LII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz LIII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.  
23/ Sprawy różne i wolne wnioski.
24/  Zamknięcie obrad.   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 08:49:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 08:49:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 08:49:23
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Otwarty Konkurs Ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 10:26:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 10:26:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 10:29:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 10:29:45
Artykuł był wyświetlony: 382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 11:12:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

OG.2110.3.2018
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. infrastruktury drogowej.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera i praca w terenie.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) mile widziane o kierunku technicznym lub administracyjnem.
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. staż pracy- minimum 3 letni staż pracy.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych  ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Prawo jazdy KAT B
 3.  Umiejętność pracy w zespole
 4.  Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność.
 
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Przygotowanie wstępnej informacji o stanie wykonania uchwał Rady Gminy,
 2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
 3. Wydawanie zezwoleń na roboty w pasie drogowym – zajmowanie pasa drogowego,
 4. Prowadzenie i analiza spraw dotyczących społecznych komitetów osiedlowych,
 5. Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 6. Utrzymanie dróg gminnych oraz urządzeń z nimi związanych,
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i rolniczych,
 8. Organizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome,
 9. Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja nieruchomości,
 10. Nadzór i współpraca z operatorem w zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych,
 11. Organizacja zbiórki odpadów gabarytowych.
 12. Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie,
 13. Koordynacja i współpraca z operatorem konserwacji oświetlenia drogowego,
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku inspektor lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.; Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922)”.
Kserokopie składanych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu grudniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej, Nr oferty: OG.2110.3.2018 w terminie do dnia 28 lutego 2018r. do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 11:12:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 11:12:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 11:12:44
Artykuł był wyświetlony: 696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 09:51:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 08.02.2018r.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Informuję , że nabór na wolne stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej, ogłoszony w dniu 19.01.2018r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 09:51:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 09:51:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 09:51:20
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 07:05:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usuwaie azbestu 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 07:05:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 07:06:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 07:06:50
Artykuł był wyświetlony: 532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 07:02:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rok 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 07:02:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 07:03:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 07:03:30
Artykuł był wyświetlony: 530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 15:21:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 15:21:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 15:22:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 15:22:22
Artykuł był wyświetlony: 1038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu