ˆ

Aktualności

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 07:00:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny nr 49 i 49a, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 179/1 i 179/2 obręb Szałstry, gmina Jonkowo.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 07:00:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 07:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 07:00:30
Artykuł był wyświetlony: 286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 13:22:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 listopada 2017r.
GK.6733.26.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym po trasie działek nr 91/2 i 91/9 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 13:22:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 13:23:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 13:23:28
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 13:23:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 13 listopada 2017r.
GK.6733.27.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym po trasie działek nr 78, 92/53, 92/64, 92/66 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 13:23:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 13:23:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 13:23:28
Artykuł był wyświetlony: 378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 07:47:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 09.11.2017r. do 30.11.2017r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący : część działki o numerze ewid. 139/21 o powierzchni 425m² obrębu Jonkowo, części działki o numerze ewid. 230/7 o  powierzchni 495m²  i 36m² obrębu Łomy oraz część działki o numerze ewid. 141/56 o  powierzchni 20m² obrębu Jonkowo. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 07:47:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 07:47:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:47:42
Artykuł był wyświetlony: 523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 09:43:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.13.2017                                                                              Jonkowo 07.11.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr 1405)  i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.)
zawiadamiam
że na wniosek Pracowni Projektowej Enspro sp. o. o. działającej w oparciu o pełnomocnictwo Energii – Operator S.A. oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „przebudowie linii napowietrznej 110 kV Olsztyn-Mątki-Morąg wraz z wymianą przewodów na przewody typu ACSS/TW. Skablowanie linii SN 15 kV i nN 0,4 kV krzyżujących się z linią WN 110 kV” położonej w obrębie Gminy  Jonkowo, Gminy Łukta i Gminy Morąg woj. warmińsko-mazurskie.
Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr 1405) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, iż strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi i w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie – zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo w zakładce ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, Urzędu Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, Urzędu Miejskiego w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w pok. nr 5.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71.)
Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Jonkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  http://www.bip.jonkowo.pl w zakładce prowadzone rejestry.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 09:43:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 09:43:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 09:43:36
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 07:58:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 roku.
 
 
            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 04 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” w terminie od dnia 19 października 2017 r. do 03 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 07:58:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:01:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:01:00
Artykuł był wyświetlony: 622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu