ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2 w obrębie Giedajty, gm. Jonkowo

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-14 07:17:16 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-14 07:17:18 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 08.12.2017r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1440/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 19.01.2018r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Termin poprzedniego przetargu: 05.10.2017 r. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w planie i oznaczona jest jako 3Ukh- czyli tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych, stanowiących codzienną obsługę mieszkańców,
 KW Nr OL1O/00051423/6( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 38/25 wynosi 123.352,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 38/2512.335,20zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Ponadto strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającego przez przedmiotową nieruchomość wodociągu gminnego, polegającą na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 15.01.2018 r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 07:17:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 07:17:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 07:17:18
Artykuł był wyświetlony: 1792 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo