ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-16 11:44:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-16 11:47:07 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: OG.4456.1.05.2017
                                                                                                              
 
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
 
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem
 i szafy do ich przechowywania
 
 
 
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w  Jonkowie”
 o nr RPWM.02.02.01-28-0102/16 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach podziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Priorytet inwestycyjny 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
 
I.             Opis przedmiotu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz szafy do ich przechowywania na potrzeby zajęć realizowanych w Gimnazjum
w Jonkowie w ramach projektu  pt. ”Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w  Jonkowieo nr RPWM.02.02.01-28-0102/16 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Gimnazjum w Jonkowie ul. Hanowskiego 27,
11-042 Jonkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Zakres Zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Specyfikacja zamówienia stanowiąca Załącznik Nr 1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Określone przez Zamawiającego parametry i cechy stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą spełniać produkty zaoferowane przez Wykonawcę.
 
Oferowany przez Wykonawców sprzęt powinien być nowy, odpowiadać parametrom i cechom funkcjonalnym i jakościowym produktów opisanych
w specyfikacji zamówienia.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego wymagań technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia, winien
w tabeli oferty oprócz cen przedstawić nazwy identyfikacyjne oferowanych przez siebie artykułów (nazwy nadane przez producenta np.: marka, model, typ), nazwę producenta (jeśli nie zawiera się w nazwie) oraz zamieścić krótki opis produktu ze wskazaniem parametrów technicznych co najmniej w zakresie odpowiadającym opisowi parametrów technicznych i funkcjonalnych danej pozycji w
 
specyfikacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na dostarczone artykuły składające się na przedmiot zamówienia co najmniej na okres 24 miesięcy liczony od dnia odebrania przez Zamawiającego sprzętu i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.
Przekazując sprzęt Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć odpowiednie dokumenty jak specyfikacje techniczne, instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje, potwierdzające zgodność dostarczanych artykułów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i złożoną ofertą.
 
Wynagrodzenie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie całkowitej ceny brutto dostawy oraz cen poszczególnych pozycji artykułów składających się na przedmiot  zamówienia, zgodnie z tabelą Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Ceny poszczególnych oferowanych artykułów powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę i odzwierciedlać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. W cenie należy uwzględnić także koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego jak również inne koszty m.in. koszty ubezpieczenia, wszelkie opłaty i podatki, udzielone rabaty, promocje czy inne obniżki cen.
Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi w formie bezgotówkowej – przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy, po zrealizowaniu całości zamówienia i protokolarnym odbiorze zestawów- na podstawie jednej faktury VAT (rachunku) wystawionej Zamawiającemu.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowej faktury VAT/rachunku.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 11:44:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 11:47:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 11:47:07
Artykuł był wyświetlony: 1198 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo