ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:47:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 18.08.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 05.10.2017r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Terminy przeprowadzania wcześniejszych przetargów 09.02.2017r., 17.05.2017r. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, KW Nr OL1O/00034790/4 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/6 wynosi 27.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/6 wynosi 2.730,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 29.09.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:47:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:47:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 07:47:53
Artykuł był wyświetlony: 1569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2 w obrębie Giedajty, gm. Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:46:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 17.08.2017r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1440/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 05.10.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w planie i oznaczona jest jako 3Ukh- czyli tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych, stanowiących codzienną obsługę mieszkańców,
 KW Nr OL1O/00051423/6( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 38/25 wynosi 123.352,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 38/2512.335,20zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Ponadto strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającego przez przedmiotową nieruchomość wodociągu gminnego, polegającą na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 29.09.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:46:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:46:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 11:09:17
Artykuł był wyświetlony: 1574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 287/2 o pow. 6911 m 2 , położonej w obrębie Nowe Kawkowo, gmina Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-28 07:59:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 22.06.2017r.
O G Ł O S Z E N I E
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147/ art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 zm. z 2016 poz. 2052) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 31.07.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 287/2 o pow. 6911 m 2 , położonej w obrębie Nowe Kawkowo, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka ma przeznaczenie rolne, w ewidencji oznaczenie - RIVa, PsIV, N. W Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1O/00008917/0 ( działy III i IV wolne od obciążeń). Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Położona jest z dala od zabudowy mieszkaniowej, pośród użytków rolnych, lasu. Dojazd drogą gruntową z dala od drogi urządzonej. Działka posiada kształt nieregularny, zróżnicowany wysokościowo, znajduje się na niej nieużytek.
                Cena wywoławcza działki nr  287/2 wynosi 23.700,00 zł,
                Wysokość wadium za działkę nr 287/2 wynosi 2.370,00zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 24.07.2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zgodnie z art. 2a ust. 1 znowelizowanej ustaw dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. z 2012 poz. 803 zm. z 2016 poz.2052), nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
W świetle art. 6 § 1 znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Zgodnie z art. 2a ust. 3 przepisy ust.1 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez:
a) osobę bliską zbywcy,                  
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.
        
         Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3,
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007r, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
Reasumując w przypadku, gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, prowadzący gospodarstwo rodzinne na terenie gminy Jonkowo lub gminy graniczącej, ANR nie przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości, ani nie jest wymagana zgoda Prezesa ANR na jej zbycie.
W przypadku, gdy nabywca jest rolnikiem indywidualnym, ale nie z terenu gminy Jonkowo ani gminy graniczącej, ANR przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do zbywanej nieruchomości. 
W przypadku, gdy nabywca nie jest rolnikiem indywidualnym spełniającym wymogi określone w ustawie, zbycie nieruchomości wymaga uzyskania zgody Prezesa ANR.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 24.07.2017r. w pokoju nr 6 Gminy Jonkowo następujące dokumenty:
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych osobiście, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych nieruchomości
- oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta);
- oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych;
- zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały;
Wzory oświadczeń będą dostępne w pokoju nr 6 w budynku Gminy Jonkowo lub w sekretariacie.
               
Osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) które zechcą brać udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości.  Natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia – odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.
 
Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać  w Urzędzie Gminy Jonkowo, pok. nr 6 lub tel. 89 6706927.
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 28.06.2017r. do 31.07.2017r. w siedzibie Gminy Jonkowo, na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Jonkowo, na stronie internetowej bip.jonkowo.pl, Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 07:59:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 07:59:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-28 07:59:33
Artykuł był wyświetlony: 1442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 09:54:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10.04.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 17.05.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Terminy przeprowadzania wcześniejszych przetargów 09.02.2017r. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, KW Nr OL1O/00034790/4 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/6 wynosi 27.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/6 wynosi 2.730,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 11.05.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 09:54:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:54:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 09:54:59
Artykuł był wyświetlony: 1630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjny 24/12 o pow. 4570 m 2 w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 07:37:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 02.01.2017r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 16.02.2017r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 m 2 , położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Terminy przeprowadzania poprzednich przetargów: 28.06.2016r.; 06.10.2016r. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna,  wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 ( działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/12 wynosi 160.000,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/1216.000,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 10.02.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 07:37:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 07:37:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 07:37:34
Artykuł był wyświetlony: 1683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2 w obrębie Gutkowo.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 07:36:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 02.01.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147/ i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 16.02.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 m 2 , położonej w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo. Terminy wcześniej przeprowadzanych przetargów: 28.06.2016r.; 06.10.2016r. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu, w aktualnym studium uwarunkowań postulowana strefa zainwestowania- produkcyjna, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, KW Nr OL1O/00044830/0 (działy III i IV wolne od wpisów).
            Cena wywoławcza działki 24/11 wynosi 106.500,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 24/1110.650,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 10.02.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 07:36:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 07:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 07:36:24
Artykuł był wyświetlony: 1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 88 o pow. 1037 m 2 w obrębie Porbady, gm. Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 08:19:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                               Jonkowo, dnia 28.12.2016r.
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 09.02.2017r. o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 88 o pow. 1037 m 2 , położonej w obrębie Porbady, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu, zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka ma przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-usługową. KW Nr OL1O/00146971/5( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki nr 88 wynosi 25.650,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę nr 88 wynosi 2.565,00zł.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 03.02.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 08:19:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 08:19:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 08:19:31
Artykuł był wyświetlony: 1545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 w obrębie Giedajty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 08:18:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 28.12.2016r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 09.02.2017r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/6 o pow. 1154 m 2 , położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, KW Nr OL1O/00034790/4 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/6 wynosi 27.300,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/6 wynosi 2.730,00zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 03.02.2017r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 08:18:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 08:18:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 08:18:23
Artykuł był wyświetlony: 1482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu