ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Jonkowo w roku szkolnym 2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 20:17:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GK.271a.7.2017
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
 
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
tel. (089) 670 69 11   fax. (089) 512-92-32
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Jonkowo w roku szkolnym 2017/2018
 
wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
główny przedmiot:               60140000-1  Nieregularny transport osób
dodatkowy przedmiot:        85312100-0 Usługi opieki dziennej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 20:17:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 20:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 18:14:37
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Udzielenie kredytu w wysokości 1.480.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 13:05:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GK.271a.6.2017
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
tel. (089) 670 69 11   fax. (089) 512-92-32
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
na udzielenie kredytu w walucie polskiej, w wysokości 1.480.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 
 
Informacja o Zamawiającym:
1.Zamawiającym  jest:
GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166     NIP: 7393851111           
tel. 89 512-92-37   fax. (089) 512-92-32,
2.Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. Czas pracy Urzędu: poniedziałek - od godz. 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek - od 7.00 do godz. 15.00; piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.
3.Adres i dane do korespondencji:
Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
e-mail do korespondencji w postępowaniu:
Oznaczenie postępowania: GK.271a.6.2017.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub/i nazwą nadaną zamówieniu.
 
II.   Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w walucie polskiej, w wysokości 1.480.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obsługę  związaną ze spłatą kredytu i rat odsetkowych.
 2. Zakres zamówienia:
  1. Kwota kredytu – 1.480.000,00 zł.
  2. Okres kredytowania – do 31 maja 2019 r.,
  3. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie nie dłuższym niż do dnia 29 czerwca 2017 r., przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001.
  4. Spłata kredytu – w dwóch ratach:
 • I transza -  do dnia 31 maja 2018 r. – 30 000,00 zł
 • II transza – do dnia 31 maja 2019 r. – 1 450 000,00 zł
  1. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie kredytowania.
  2. Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) - dniu uruchomienia kredytu.
  3. Spłata odsetek od kredytu w terminach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
  4. Płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt. 7) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa przygotowana przez  Bank, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
  5. Spłata kapitału w terminie o którym mowa w pkt. 4) nie będzie bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas  oznaczony, nie dłuższy niż jeden kwartał, przy czym:
   1. wniosek powinien być złożony Bankowi przed terminem płatności,
   2. z tytułu przesunięcia terminu spłaty kapitału w okresie kredytowania Bank nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu;
 • Za spłatę kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Banku. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 • Sposób płatności - przelew.
 • Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową:
 • podpisanie deklaracji wekslowej oraz oddzielnego (na żądanie Banku) oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu. Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy do wysokości faktycznego zadłużenia.
 • Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu, deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 13:05:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 13:07:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 13:07:07
Artykuł był wyświetlony: 823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 13:57:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 13:57:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 13:57:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 13:57:53
Artykuł był wyświetlony: 914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem i szafy do ich przechowywania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 11:44:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: OG.4456.1.05.2017
                                                                                                              
 
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
 
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem
 i szafy do ich przechowywania
 
 
 
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w  Jonkowie”
 o nr RPWM.02.02.01-28-0102/16 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach podziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Priorytet inwestycyjny 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
 
I.             Opis przedmiotu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz szafy do ich przechowywania na potrzeby zajęć realizowanych w Gimnazjum
w Jonkowie w ramach projektu  pt. ”Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w  Jonkowieo nr RPWM.02.02.01-28-0102/16 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Gimnazjum w Jonkowie ul. Hanowskiego 27,
11-042 Jonkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Zakres Zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Specyfikacja zamówienia stanowiąca Załącznik Nr 1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Określone przez Zamawiającego parametry i cechy stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą spełniać produkty zaoferowane przez Wykonawcę.
 
Oferowany przez Wykonawców sprzęt powinien być nowy, odpowiadać parametrom i cechom funkcjonalnym i jakościowym produktów opisanych
w specyfikacji zamówienia.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego wymagań technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia, winien
w tabeli oferty oprócz cen przedstawić nazwy identyfikacyjne oferowanych przez siebie artykułów (nazwy nadane przez producenta np.: marka, model, typ), nazwę producenta (jeśli nie zawiera się w nazwie) oraz zamieścić krótki opis produktu ze wskazaniem parametrów technicznych co najmniej w zakresie odpowiadającym opisowi parametrów technicznych i funkcjonalnych danej pozycji w
 
specyfikacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na dostarczone artykuły składające się na przedmiot zamówienia co najmniej na okres 24 miesięcy liczony od dnia odebrania przez Zamawiającego sprzętu i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.
Przekazując sprzęt Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć odpowiednie dokumenty jak specyfikacje techniczne, instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje, potwierdzające zgodność dostarczanych artykułów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i złożoną ofertą.
 
Wynagrodzenie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie całkowitej ceny brutto dostawy oraz cen poszczególnych pozycji artykułów składających się na przedmiot  zamówienia, zgodnie z tabelą Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Ceny poszczególnych oferowanych artykułów powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę i odzwierciedlać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. W cenie należy uwzględnić także koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego jak również inne koszty m.in. koszty ubezpieczenia, wszelkie opłaty i podatki, udzielone rabaty, promocje czy inne obniżki cen.
Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi w formie bezgotówkowej – przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy, po zrealizowaniu całości zamówienia i protokolarnym odbiorze zestawów- na podstawie jednej faktury VAT (rachunku) wystawionej Zamawiającemu.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowej faktury VAT/rachunku.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 11:44:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 11:47:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 11:47:07
Artykuł był wyświetlony: 1199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty: Obsługa bankowa budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 16:34:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: Jonkowo, dnia  24.01.2017 r.
 
Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa  budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2020
 
 
NOTATKA SŁUŻBOWA
 
dotycząca realizacji zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (do 30.000 euro)
 
 1. Określenie przedmiotu zamówienia (np.: krótki opis, zakres prac do wykonania, parametry techniczne i jakościowe):
Przedmiotem zamówienia jest  obsługa bankowa budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych tj. Gminy Jonkowo, Urzędu Gminy Jonkowo, Szkoły Podstawowej w Jonkowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie, Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, Gimnazjum w Jonkowie, Samorządowego Przedszkola w Jonkowie, Żłobka w Warkałach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.
 
Szacunkowa wartość zamówienia:
 1. 63 850,92 zł bez VAT
 2. przeliczenie wartości zamówienia w złotych na równowartość wyrażoną w euro (zł/euro  4,1749):   15 293,9998 euro.
    Termin realizacji/wykonania zamówienia
-  od 01.02.2017 r. do 31.01.2020 r.
 1. Informacja dot. sposobu przeprowadzenia postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu z zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami tj: formularz ofertowy wykonawcy oraz formularz cenowy oferty.
Zaproszenie do składania ofert wysłano do czterech banków tj.
-Warmińskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Jonkowie,
-Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Olsztynie,
-Oddziału ING Bank Śląski Olsztyn,
-GETIN Banku Oddział Olsztyn.
 
Zaproszenie  zamieszczono na stronie internetowej: http://bip.jonkowo.pl zakładka: Zamówienia Publiczne do 30 000 euro.
 
 1. Informacja (odpowiednio) o złożonych ofertach/ rozpoznaniu rynku/negocjacjach z jednym wykonawcą:
W postępowaniu wpłynęła jedna  oferta od Warmińskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Jonkowie.
 1. Wybrano ofertę Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie za całkowitą cenę ofertową brutto 51 841,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Łochajewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Łochajewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 16:34:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 16:34:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 16:34:41
Artykuł był wyświetlony: 2351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 12:49:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Wójt Gminy Jonkowo
działając na rzecz
GMINY Jonkowo
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
Pow.  olsztyński,  woj. Warmińsko-Mazurskie
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na
Przedmiot zamówienia
 Obsługa bankowa budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych.
 
I. Zamawiającym jest:
1.Gmina Jonkowo
11-042 Jonkowo
Ul. Klonowa 2
Regon 510743166       NIP 739-385-11-11
Tel. 89 670-69-11 fax. 89 512-92-32
Strona internetowa : www.jonkowo.pl
2. Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Siedziba : Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2,  11-042 Jonkowo. Czas pracy Urzędu: poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 16.00, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00.
3. Adres do korespondencji:
Wójt Gminy Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
Oznaczenie postępowania : 271.1.2017.F1
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub nazwą nadaną zamówieniu.
 
II. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu GMINY JONKOWO i jednostek podległych:
- Gmina Jonkowo
- Urząd Gminy Jonkowo
-Szkoła Podstawowa w Jonkowie
-Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
-Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
-Gimnazjum w Jonkowie
-Samorządowe Przedszkole w Jonkowie
- Żłobek w Warkałach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
 
1). Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
 1. Prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla budżetu Gminy
  i jednostek podległych – 23 rachunków bankowych,
 2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych – około 120
 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych – około 280
 4. Realizacja poleceń przelewów  około 750 sztuk miesięcznie,
 5. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe na podstawie odrębnie zawartych umów z oprocentowaniem podlegającym negocjacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych  bankach w przypadku przedstawienia korzystniejszej oferty,
 6. Wydawanie czeków gotówkowych,
 7. Likwidację i otwarcie dowolnej liczby nowych  rachunków bakowych,
 8. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami,
 9. Wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych,
 10. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
 11. Przyjmowanie kluczy w depozyt.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Łochajewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Łochajewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-13 12:49:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 12:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-17 14:53:59
Artykuł był wyświetlony: 1321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa paliw - Informacja o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-27 14:59:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyborze oferty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2016-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-27 14:59:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-27 15:00:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-27 15:00:46
Artykuł był wyświetlony: 1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY w 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 14:54:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GK.271a.9.2016
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
tel. (089) 670 69 11   fax. (089) 512-92-32
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2017 r.”
 
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 09134220 - 5  Paliwo do silników diesla (EN 590)
                                                         09132100 - 4 Benzyna bezołowiowa
 
 
 
 
 
Jonkowo, dnia  20.12.2016 r.
..........................................................
 
 
 
I.   Informacja o Zamawiającym:
1.Zamawiającym  jest:
GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166     NIP: 739-385-11-11    
tel. 89 670-69-11   fax. 89 512-92-32, 89 670 69 09  
strona internetowa: www.jonkowo.pl
2.Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. Czas pracy Urzędu: poniedziałek - od godz. 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek - od 7.00 do godz. 15.00; piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.
3.Adres do korespondencji:
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
Faks do korespondencji w postępowaniu: 89 51 29 232
Oznaczenie postępowania: GK.271a.9.2016.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub/i nazwą nadaną zamówieniu.
...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 14:54:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 14:57:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 14:57:24
Artykuł był wyświetlony: 953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie gminy Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-26 13:53:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GK.271a.5.2016
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
WÓJT  GMINY  JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
tel. (089) 670 69 11   fax. (089) 512-92-32
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie gminy Jonkowo
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 • 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
 • 71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
 
 
 
Jonkowo, dnia 25.07.2016 r.
..........................................................
I.   Informacja o Zamawiającym:
 1. Zamawiającym  jest:
GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166     NIP: 7393851111           
tel. 89 512-92-37   fax. (089) 512-92-32,
 
 1. Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. Czas pracy Urzędu: poniedziałek - od godz. 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek - od 7.00 do godz. 15.00; piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.
 2. Adres do korespondencji:
Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
 
Faks do korespondencji w postępowaniu: 89 51 29 232
Oznaczenie postępowania: GK.271a.5.2016.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub/i nazwą nadaną zamówieniu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2016-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2016-07-26 13:53:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-26 13:57:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 13:59:33
Artykuł był wyświetlony: 1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu