ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 12.04.2021 r
 
OBWIESZCZENIE
 o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jonkowo
karty adresowej zabytku  
            Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), §18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 56.), zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jonkowo, karty adresowej obiektu: 2 budynki gospodarcze zlokalizowane w miejscowości Warkały – znajdujące się pod poz. 190 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015 r.
 
UZASADNIENIE
Wyłączenie karty adresowej ww. zabytku uzasadnione jest faktem rozbiórki jednego z budynków na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego, natomiast w związku z przedstawianiem niewielkiej wartości zabytkowej przez drugi budynek, Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków nie wniósł uwag w kwestii wykreślenia ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 12:51:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 12:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 12:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 23 lutego 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 09:10:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 09:10:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 09:10:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz z nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
294
Mątki
Nieruchomość gruntowa,  zabudowana budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa, zagospodarowany o regularnym kształcie, w ewidencji oznaczona jako „Br RIVa” – grunty rolne zabudowane
Strona kupująca wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającej przez nieruchomość sieci kanalizacyjnej, polegającej na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii 
355 m2
OL1O/00044835/5
  wolna od obciążeń
Zgodnie ze zmianą SUiKZP Gminy Jonkowo, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – postulowana strefa mieszkalno - usługowa
10 800 zł
 
Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-22 06:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-22 06:55:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22 06:55:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 19/2021
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 17 lutego 2021 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku
                   
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały XXVII/211/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2020 roku w r. w sprawie uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
            Dokonuję rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie:
  1. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działania z zakresu wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo,
  3. działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.
 
§ 2
 
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Jonkowo, a Oferentem.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      Załącznik nr 1
                         do Zarządzenia Nr 19/2021
z dnia 17.02.2021r.
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
           
Po zapoznaniu się z ocenami i protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 10.02.2021 r. do oceny ofert złożonych w I Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku przyznaję dotację:
 
Zadanie 1 Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie
„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo”
2.500,00
 
Zadanie 2 Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jonkowie
 „Jonkowo na sportowo”
16.850,00
2.
Akademia Sportowa „AS”
Organizacja zajęć sportowych, wyjazdów na turniej, turnieju „Mistrzostwa Jonkowa 2021” oraz pikniku rodzinnego
9.000,00
3.
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sztuk Walki”
Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Jonkowo
6.150,00
4.
Klub Sportowy 2010 Wrzesina
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Jonkowo
4.000,00
 
Zadanie 4 Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.  
 
lp.
Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota przyznanych  środków publicznych (zł)
1.
Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie”
„Fundusz Stypendialny”
1.500,00
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie
„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo”
1.500,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 14:00:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 14:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 14:00:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 10 lutego 2021 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-10 08:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-10 08:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10 08:43:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji (PAŹDZIERNIK 2020 r.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wysokość podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci po aktualizacji (PAŹDZIERNIK 2020 r.)
 
  1. Roczna podstawowa kwota dotacji na 2020 rok na jedno dziecko dla przedszkoli w Gminie Jonkowo – 13.697,82 tj. 856,11 zł miesięcznie na jedno dziecko dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jonkowo
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jonkowo (2/3 wg SIO na dzień 30 września 2019 r. i 1/3 wg. 30.09.2020) pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (2/3 wg SIO na dzień 30 września 2019 r. i 1/3 wg. 30.09.2020) -  100 dzieci

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 14:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 14:06:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26 14:06:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam zaszczyt zaprosić na obrady XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 7.15 W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
- dyskusja, głosowanie
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
- dyskusja, głosowanie
6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego  Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
9/ Zamkniecie obrad.
                                                                                               Z poważaniem:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 13:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 13:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 13:23:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 08:48:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-02 08:48:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 08:48:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Chmarycz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Chmarycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 07:54:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 07:54:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 07:54:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Olkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Olkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »