ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.08.2019 r.
GK. 6845.2.W.4.2019
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powie-rzchnia
(m²)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
Informacje dodatkowe
 
Nr Kw
Obręb, nr mapy
Nr działki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
KW OL1O/00036094/9
Węgajty, 19
budynek na działce o nr ewid. 98/7
40m²
budynek o nr 33A znajdujący się na działce gminnej, z dostępem do drogi publicznej, w centralnej części wsi Węgajty, koło stawu
miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Węgajty
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – Sołectwu Węgajty
2
KW OL1O/00044539/0
Wołowno (Bałąg), 21
cała działka 19
500m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, w centrum wsi, położona nad jeziorem przy drodze na Porbady lub Wołowno
utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Bałąg sołectwa Wołowno
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – wsi Bałąg, Sołectwu Wołowno
3
KW OL1O/00080183/3
Łomy,  9
część działki    7/4 wraz z budynkiem gospodarczym
400m² (działka)  i 256m² (budynek)  
zabudowana budynkiem gospodarczym, drewnianym o powierzchni 256m², znajdująca się w zabudowie kolonijnej wśród pól uprawnych, z dostępem do drogi gminnej,  
cele rolne – składowanie balotów siana
24,00 zł  - płatne do 30 września każdego roku + 115,20 (+VAT) miesięcznie – płatne do 20 dnia każdego miesiąca  (budynek)
dzierżawa na     3 lata
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-08-08 07:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 07:19:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 07:19:19
Artykuł był wyświetlony: 508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-06
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2019-06-06 12:15:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-06-06 12:17:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-06-06 12:17:15
Artykuł był wyświetlony: 1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  4. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  5. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, wójtowi gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne
 
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (89) 670-69-38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Domin Data wprowadzenia do BIP 2019-05-08 14:08:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-08 14:08:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 14:08:06
Artykuł był wyświetlony: 1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Jonkowo na 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Jonkowo na 2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-24 13:44:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-24 13:44:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 13:44:53
Artykuł był wyświetlony: 1768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2019-04-24 06:56:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-24 06:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 06:56:23
Artykuł był wyświetlony: 1802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 08:48:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 08:48:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 08:48:13
Artykuł był wyświetlony: 2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie urządzania i prowadzenia loterii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Chmarycz Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 07:54:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 07:54:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 07:54:57
Artykuł był wyświetlony: 2188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Założeń do analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Jonkowo o przygotowywanym zadaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-10-23
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 11:09:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 11:09:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 11:09:37
Artykuł był wyświetlony: 3723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 27630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu