ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-08 09:10:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.09.2017r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 08.09.2017r. do 28.09.2017r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący : część działki o numerze ewid. 77 o powierzchni 450m² obrębu Porbady,  część działki o numerze ewid. 168/1 o powierzchni 156m² obrębu Jonkowo, część działki o numerze ewid. 139/21 o powierzchni 400m² obrębu Jonkowo, części działek o numerze ewid. 135/5 i 135/7 o powierzchniach kolejno 420m² i 42m² obrębu Mątki, cała działka o numerze ewid. 130 o powierzchni 8200m² obrębu Węgajty,  cała działka o numerze ewid. 44 o powierzchni 300m² obrębu Godki oraz część działki o numerze ewid. 230/7 o  powierzchni 201,5m² obrębu Łomy. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-08 09:10:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-08 09:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-08 09:10:59
Artykuł był wyświetlony: 424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 07:44:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 17.08.2017r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 23.08.2017r. do 04.10.2017 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomościami do sprzedaży w trybie przetargowym :działka o numerze ewidencyjnym 24/11 o pow. 3007 mobręb Gutkowo,  działka o numerze ewidencyjnym 24/12 o pow. 4570 mobręb Gutkowo . Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 07:44:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 07:44:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 07:44:23
Artykuł był wyświetlony: 982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki badań wody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:13:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krupa Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:13:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:16:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:16:18
Artykuł był wyświetlony: 1308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 12:17:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Kunicki Karol Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kubicki Karol Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 12:17:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 12:22:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 12:22:03
Artykuł był wyświetlony: 2043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 12:22:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 09.03.2017 r.
                                                                                              
           
 
Informuję, że podjęta uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, uchylająca uchwały:
- Nr VII/38/99 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum,
- Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo,
- Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo, nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 12:22:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 12:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-09 12:23:35
Artykuł był wyświetlony: 2449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 11:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Jonkowo realizuje projekt RPWM.02.02.01-28-0102/16 pn.
„Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie” 
współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jonkowie, przeszkolenie nauczycieli z TIK, programowania i do indywidualnej pracy z uczniem.
Projekt zakłada również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
Okres realizacji projektu 01.2017 r. – 08.2018 r.
Kwota dofinansowania 336 296,04 PLN, w tym wkład UE 306 438,63 PLN.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 11:48:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 11:49:00
Artykuł był wyświetlony: 2546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 10:30:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 26.01.2017 r.
 
OG.4431.2.2017
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 Wójt Gminy Jonkowo ogłasza:
Wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jonkowo:
  1. Roczna podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jedno dziecko dla przedszkoli w Gminie Jonkowo – 10.409,46
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu wg SIO na dzień 30 września 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jonkowopomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -  99 dzieci
 
Przedszkola niepubliczne niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, tj. 7.807,10 rocznie (650,59 miesięcznie).
 
Zgodnie z art. 78c ust. 3 aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:
  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
  2. w październiku roku budżetowego.
 
Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.
 
Wójt Gminy Jonkowo
/-/ Wojciech Giecko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 10:30:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 10:30:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 10:30:13
Artykuł był wyświetlony: 2377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 7.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie „Założeń do Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-07 10:14:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2016-10-07 10:14:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 10:14:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-07 10:14:36
Artykuł był wyświetlony: 3100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 13:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 13:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 21686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu