ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 07:00:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny nr 49 i 49a, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 179/1 i 179/2 obręb Szałstry, gmina Jonkowo.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 07:00:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 07:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 07:00:30
Artykuł był wyświetlony: 285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 07:47:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 09.11.2017r. do 30.11.2017r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący : część działki o numerze ewid. 139/21 o powierzchni 425m² obrębu Jonkowo, części działki o numerze ewid. 230/7 o  powierzchni 495m²  i 36m² obrębu Łomy oraz część działki o numerze ewid. 141/56 o  powierzchni 20m² obrębu Jonkowo. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 07:47:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 07:47:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:47:42
Artykuł był wyświetlony: 522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 07:58:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 roku.
 
 
            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 04 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” w terminie od dnia 19 października 2017 r. do 03 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 07:58:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:01:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:01:00
Artykuł był wyświetlony: 621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki badań wody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:13:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krupa Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:13:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:16:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:16:18
Artykuł był wyświetlony: 1849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 12:17:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Kunicki Karol Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kubicki Karol Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 12:17:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 12:22:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 12:22:03
Artykuł był wyświetlony: 2577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 12:22:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 09.03.2017 r.
                                                                                              
           
 
Informuję, że podjęta uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, uchylająca uchwały:
- Nr VII/38/99 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum,
- Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo,
- Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo, nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 12:22:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 12:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-09 12:23:35
Artykuł był wyświetlony: 2975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 11:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Jonkowo realizuje projekt RPWM.02.02.01-28-0102/16 pn.
„Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie” 
współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jonkowie, przeszkolenie nauczycieli z TIK, programowania i do indywidualnej pracy z uczniem.
Projekt zakłada również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
Okres realizacji projektu 01.2017 r. – 08.2018 r.
Kwota dofinansowania 336 296,04 PLN, w tym wkład UE 306 438,63 PLN.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 11:48:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 11:49:00
Artykuł był wyświetlony: 3072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 10:30:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 26.01.2017 r.
 
OG.4431.2.2017
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 Wójt Gminy Jonkowo ogłasza:
Wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jonkowo:
  1. Roczna podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jedno dziecko dla przedszkoli w Gminie Jonkowo – 10.409,46
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu wg SIO na dzień 30 września 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jonkowopomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -  99 dzieci
 
Przedszkola niepubliczne niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, tj. 7.807,10 rocznie (650,59 miesięcznie).
 
Zgodnie z art. 78c ust. 3 aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:
  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
  2. w październiku roku budżetowego.
 
Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.
 
Wójt Gminy Jonkowo
/-/ Wojciech Giecko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 10:30:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 10:30:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 10:30:13
Artykuł był wyświetlony: 2913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 7.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie „Założeń do Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-07 10:14:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2016-10-07 10:14:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 10:14:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-07 10:14:36
Artykuł był wyświetlony: 3628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 13:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 13:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 22215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu