ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 09:43:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.13.2017                                                                              Jonkowo 07.11.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr 1405)  i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.)
zawiadamiam
że na wniosek Pracowni Projektowej Enspro sp. o. o. działającej w oparciu o pełnomocnictwo Energii – Operator S.A. oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „przebudowie linii napowietrznej 110 kV Olsztyn-Mątki-Morąg wraz z wymianą przewodów na przewody typu ACSS/TW. Skablowanie linii SN 15 kV i nN 0,4 kV krzyżujących się z linią WN 110 kV” położonej w obrębie Gminy  Jonkowo, Gminy Łukta i Gminy Morąg woj. warmińsko-mazurskie.
Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr 1405) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, iż strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi i w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie – zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo w zakładce ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, Urzędu Gminy Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, Urzędu Miejskiego w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, w pok. nr 5.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71.)
Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Jonkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  http://www.bip.jonkowo.pl w zakładce prowadzone rejestry.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 09:43:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 09:43:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 09:43:36
Artykuł był wyświetlony: 663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu