ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Dorota Perzanowska
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 11
Telefon kontaktowy
89 670 69 33
Adres e-mail
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji przez urbanistę, zawiadomienie stron postępowania, dokonanie uzgodnień, przygotowanie decyzji.
 
Termin załatwienia
Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.
 
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek
 2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000,  obejmującej teren, którego wniosek dotyczy  (2 egz. w tym 1 egz. z określeniem granic terenu objętego wnioskiem). Mapa powinna obejmować granice obszaru analizowanego wyznaczonego w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów
 3. Promesy dysponentów sieci infrastruktury technicznej – jeśli dotyczy
 4. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej – jeśli dotyczy
 5. W przypadku rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy – opracowanie graficzne obejmujące część istniejącą i projektowaną
 6. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej
 8. Ostateczna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji – jeśli dotyczy
 
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 107 zł.
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł
 3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 4. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Tryb odwoławczy
 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Uwagi
 
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Sarna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Sarna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 11:58:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 11:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10 06:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »