ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba kontaktowa
Dorota Perzanowska
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pok. 6
Telefon kontaktowy
89 670 69 33
Adres e-mail
 
Sposób załatwienia
Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez urbanistę, dokonanie uzgodnień, przygotowanie decyzji.
Termin załatwienia
65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.
Wymagane dokumenty
W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie zamierzonej inwestycji budowlanej należy:

Złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
W załączeniu dołączyć:
 • kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
 • na w/w mapie należy określić granice terenu objętego wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów wnioskowanych działek, przez które inwestycja przechodzi wraz z danymi właścicieli działek bądź użytkowników wieczystych działek (imiona i nazwiska oraz adresy), przez które inwestycja przechodzi;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko,
 • upoważnienie osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • dowód opłaty skarbowej.
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 107 zł.
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) – w szczególności art. 50.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Sarna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Sarna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 11:23:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 11:23:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-29 07:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »