ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze - ZGK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 10:57:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż poszukuje osoby na stanowisko:
 
Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych
 
Wymiar etatu – pełny
 
Wymagania:
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna znajomość zagadnień monterskich i ślusarskich,
 • dyspozycyjność,
 • pracowitość,
 • samodzielność,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
Mile widziane:
 • prawo jazdy kat. T
 • uprawnienia elektryczne
 • uprawnienia spawacza
 • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki
 • doświadczenie w pracy w charakterze montera/konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej lub obsługi oczyszczalni ścieków,
 
 Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie ZGK – ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo, w godzinach pracy zakładu, w terminie do dnia 24.05.2018 r.
 
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty należy opatrzeć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Karol Kunicki Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Kunicki Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 10:57:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 10:57:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 10:57:58
Artykuł był wyświetlony: 219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie na zastępstwo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:43:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 15.05.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością referenta ds. oświaty - Pełny etat.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:   
 1. Organizacja dowozu dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 2. Prowadzenie ewidencji szkół (przedszkoli) niepublicznych, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 3. Współdziałanie w realizacji programów rządowych dot. pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna, dożywianie),
 4. Nadzór nad egzekwowaniem wypełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
 5. Przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola oraz dokumentacji związanej z przedłużeniem powierzenia stanowiska,
 6. Współdziałanie z Dyrektorami Szkół, Kuratorium Oświaty,
 7. Organizacja przebiegu awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
 8. Organizacja przebiegu oceny pracy dyrektorów szkół i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną,
 9. Przygotowywanie wniosków i rozliczeń dot. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 10. Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 11. Wyliczenia wysokości i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym: kontrole dot. wykorzystania dotacji przez przedszkola, występowanie o zwrot wypłaconej dotacji do innych gmin, zwrot środków wypłaconych przez inne gminy,
 12.  Prowadzenie kadr Gimnazjum:
- prowadzenie akt osobowych,
- ustalanie wynagrodzenia za: pracę, stażu pracy, nagród jubileuszowych, podwyżek płacy,
- wydawanie świadectw pracy, sporządzanie umów o pracę,
- sporządzenie i przekazywanie dokumentów do ZUS: ZUA, ZWUA, ZCNA,
- terminowe sporządzenie sprawozdań: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-14
- sprawy pracownicze: prowadzenie ewidencji pracowników, terminowość przeprowadzania badań okresowych, szkolenia bhp, ewidencja urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich, prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczenia Rp-7, pomoc w kompletowaniu wniosków dla pracowników, złożenie wniosku w ZUS, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
 1. Sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz pełna ich analiza finansowa,
 2. Ustalanie współczynników do wyliczania wydatków na wynagrodzenia związane ze specjalną organizacją nauki.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy- minimum dwuletnie doświadczenia zawodowe
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwa polskiego,
 5. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych.
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. oświaty” w terminie do 28.05.2018r. do godziny 1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:43:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 14:43:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 14:43:36
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu