Ogłoszenia o naborze - Urząd Gminy Jonkowo
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 08:17:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

OG.2110.8.2018
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. infrastruktury drogowej.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera i praca w terenie.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) mile widziane o kierunku technicznym lub administracyjnym,
 3. minimum trzyletni staż pracy
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych  ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prawo jazdy KAT B,
 3.  mile widziany staż pracy w administracji publicznej,
 4.  rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność.
 
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Przygotowanie wstępnej informacji o stanie wykonania uchwał Rady Gminy,
 2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
 3. Wydawanie zezwoleń na roboty w pasie drogowym – zajmowanie pasa drogowego,
 4. Prowadzenie i analiza spraw dotyczących społecznych komitetów osiedlowych,
 5. Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 6. Utrzymanie dróg gminnych oraz urządzeń z nimi związanych,
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i rolniczych,
 8. Organizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome,
 9. Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja nieruchomości,
 10. Nadzór i współpraca z operatorem w zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych,
 11. Organizacja zbiórki odpadów gabarytowych.
 12. Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie,
 13. Koordynacja i współpraca z operatorem konserwacji oświetlenia drogowego,
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku inspektor lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu lipcu 2018r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej, Nr oferty: OG.2110.8.2018 w terminie do dnia 28 sierpnia 2018r. do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu przeprowadzenia poinformowani.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 08:17:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 08:19:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 08:19:01
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu