ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-07 15:19:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 3./2019
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 07 stycznia 2019r.
 
w sprawie: ogłoszenia naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo 
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3, 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994  z  póź. zm.), w zw. z art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1,  art. 13 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów  na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko inspektor ds. podatków.
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
OG.2110.1.2019
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. podatków.
Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy lub średnie ekonomiczne lub administracyjne i pięcioletni staż pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   o podatku rolnym,  o podatku leśnym, ustawy o opłacie skarbowej,  ustawy o finansach publicznych,  ustawy o rachunkowości, o dochodach JST,
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 3. znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 4. znajomość  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 6. samodzielność, dokładność, rzetelność,
 7. mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej, na podobnym stanowisku.
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Windykacja i zabezpieczanie:
a) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,                                       
b) opłaty planistycznej, adiacenckiej, eksploatacyjnej, za użytkowanie wieczyste,                    c)   czynsz za najem i dzierżawę mienia komunalnego,                                                                 
 1. Prowadzenie spraw z zakresu KRUS, spisywanie zeznań świadków, wydawanie  zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu  społecznemu rolników i opłacaniu składek.
 2. Udział w kontrolach podatkowych w zakresie rzetelności złożonych informacji i deklaracji podatkowych.                                                                                                                                                    
 3. Przeprowadzanie postępowań spadkowych z urzędu.                                                                
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku inspektor lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 7. oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. podatków, Nr oferty: OG.2110.1.2019 w terminie do dnia 21 stycznia 2019r. do godz. 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo tel. 895129237, 896706911, ) (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Staszica 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-01-07 15:19:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 15:19:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-07 15:19:37
Artykuł był wyświetlony: 801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-07 15:16:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 07.01.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - Pełny etat.
 
I. Zakres wykonywanych zadań:  
 1. Prowadzenie analityki i syntetyki dochodów jednostki oraz Budżetu Gminy:
 • sprawozdawczość: 
 • Rb 27S- miesięczne, kwartalne, roczne Rb 50, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb N, Rb ZN, Rb UZ, Rb UN, Rb ST, Rb -PDP
 •  uzgadnianie sald (konta zespołu „2”),
 •  uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów, wpisów hipotecznych, opłat z tyt. użytkowania wieczystego, opłat z tyt. czynszów z księgowością podatkową,
 •  uzgadnianie wpływów, zwrotów, odpisów z tyt. opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych,
 •  rozliczanie wniesionych wadiów na poczet kupna nieruchomości oraz przeprowadzonych inwestycji,
 •  przestrzeganie terminów rozliczania wpłat z tyt. : funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, karty dużej rodziny.
 1. Uzgodnienie należności wpływów, zwrotów, odpisów z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich i eksploatacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za służebność przesyłu, sprzedaż nieruchomości, za kary z ochrony środowiska i wszelkie inne występujące w toku bieżącej pracy z pracownikiem prowadzącym ewidencję opłat w module „opłaty różne”.
 2. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów Fundusz Pracy Młodociani.                                                                           
 3. Prowadzenie analityki, syntetyki, dokonywanie przelewów z subkonta dochodów DEPOZYTY                                                                                                                  
 4. Sporządzanie i przekazywanie informacji o kwocie dotacji do GOPS-u na dzień 10, 20
  i koniec każdego miesiąca.
 5. Sporządzanie bilansu organu i jednostki, rachunku zysków i strat, funduszu jednostki.
 6. Prowadzenie syntetyki i analityki Funduszu Świadczeń
 7. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych w module Środki Trwałe.
 8. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych, w systemie ŚRODKI TRWAŁE: wprowadzanie zmian, uzgadnianie sald, naliczanie amortyzacji, umorzenia.
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania w portalu GUS dot. środków trwałych (Urzędu Gminy, zbiorcze na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek).
II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej lub średnie ekonomiczne i pięcioletni staż pracy w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
III. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (dokument do pobrania)
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 21.01.2019r. do godziny 1600 .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-01-07 15:16:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 15:17:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-07 15:17:24
Artykuł był wyświetlony: 753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu